Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 141/1961 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka 66/1961
Platnost od 09.12.1961
Účinnost od 01.01.1962
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
48 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 141/1961 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení a náhradě jeho hotových výdajů

V návaznosti na změnu trestního řádu provedenou zákonem č. 255/2019 Sb. tato vyhláška upravuje odměnu konzultanta přibraného v trestním řízení a náhradu jeho hotových výdajů.

Poslední změna: 13.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh neprošel 09.10.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a některé další zákony

Novela zákona implementuje do českého právního řádu směrnice a nařízení EU.

Poslední změna: 26.08.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 333/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 165/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 114/2020 Sb. s účinností od 01.06.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Základním cílem novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tam, kde je to důvodné a sjednotit tyto podmínky pro shodné případy s jejich normativním řešením v dalších zákonech.

Poslední změna: 23.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem novely zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)

Zákon sjednocuje dílčí úpravy právní pomoci a stanovuje kritéria pro poskytování právní pomoci, nebo poskytování bezplatné právní pomoci, nebo za sníženou odměnu.

Návrh neprošel 31.01.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novela nahrazuje obligatorní rozhodnutí soudu o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u těhotných žen nebo matek dítěte mladšího jednoho roku rozhodnutím fakultativním.

Poslední změna: 29.01.2020 (Zahájeno 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.

Poslední změna: 09.01.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.11.2019 pod číslem 315/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Zákon komplexně řeší jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Poslední změna: 13.11.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 255/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Novela implementuje požadavky směrnice o procesních zárukách pro děti do českého právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.08.2019 pod číslem 203/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela trestního řádu si klade za cíl zvýšit motivaci subjektů k oznamování případů pasivní korupce.

Návrh neprošel 22.01.2019 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Novela uvádí českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 178/2018 Sb. s účinností od 16.08.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela zefektivňuje průběh trestního řízení a upravuje kompetence orgánů Celní správy České republiky a postavení, oprávnění a povinností celníka v trestní, resp. bezpečnostní oblasti.

Poslední změna: 28.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela má po vzoru některých evropských právních řádů umožnit trestněprávní postih zpravodajských aktivit prováděných cizí mocí nebo ve prospěch cizí moci, jejichž cílem není získání utajovaných informací.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh na vydání zákona o zajištění právní pomoci

Zákon vytváří jednotný systém pro poskytování právní pomoci v řízení před soudy a jinými orgány a stanovit pravidla pro její poskytování, včetně bezplatné právní pomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací

Novelizace pěti vybraných zákonů tak, aby lépe umožnily ochranu před ilegální migraci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela rozšiřuje v trestním řádu možnost aplikace zvláštního ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání (§ 159c) v korupčních věcech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon reaguje na nový zákon o  znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a některé další související zákony

Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy v zákoně č. 256/2014 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 204/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a zákon č. 293/1993 Sb.

Novela mění vnější diferenciace věznic.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 58/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a další související zákony

Novela zvyšuje míru implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU a dále reaguje na poznatky praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon, jež byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 56/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí)

Cílem návrhu zákona je zlepšit postavení poškozených při uspokojení jejich majetkových nároků a umožnit využití majetku, který byl odčerpán na základě majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 59/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 57/2017 Sb. s účinností od 01.05.2017
Návrh poslanců na vydání zákona proti terorismu

Cílem návrhu zákona je především zavedení skutkové podstaty trestného činu terorismu do trestního zákoníku. V návaznosti na to má být doplněna odpovědnost právnických osob a důvody vzetí do vazby.

Návrh neprošel 01.02.2017 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Novela zákona se týká následujících čtyř tematických okruhů: A) Financování a podpora terorismu, B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti, C) Úplatkářství, a D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2016 pod číslem 455/2016 Sb. s účinností od 01.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů

Zákon navazuje na návrh zákona o centrální evidenci účtů změnou souvisejících zákonů, do kterých zasahuje jen v míře nezbytně nutné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 301/2016 Sb. s účinností od 06.10.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Novela adaptuje národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 297/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Předložená novela trestního řádu a trestního zákoníku sleduje motivaci subjektů k oznamování případů pasivní korupce, omezení trestněprávní imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, zavedení trestnosti přípravy u trestného činu zkrácení daně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.05.2016 pod číslem 163/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Cílem novely je rozšířit využití systému elektronického sledování i na oblast opatření nahrazujících vazbu a tím zefektivnit jejich kontrolu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.05.2016 pod číslem 150/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vybranými opatřeními proti daňovým únikům

Materiál obsahuje dvě části, které ve své provázanosti zajistí finanční a celní správě efektivnější postavení v boji s daňovými úniky. Hlavními změnami jsou odstranění limitu místní příslušnosti správce daně při výkonu kontrolních postupů, a rozšíření věcné působnosti orgánů Celní správy České republiky jako orgánů činných v trestním řízení.

Návrh neprošel 27.01.2016 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Návrh zákona reaguje na požadavky praxe a jeho cílem je zamezení průtahů trestního řízení.

Návrh neprošel 04.10.2015 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

Zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Novela upravuje nový typ mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních umožňující poskytnout oběti trestného činu přeshraniční ochranu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 77/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 86/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015