Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 135/1961 Sb.Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Částka 64/1961
Platnost od 07.12.1961
Účinnost od 07.12.1961
Zrušeno k 31.12.1997 (13/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1961

o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 2, § 3, § 3a – § 3dzrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Oddíl 1zrušeno

§ 4 – § 6, § 4a, § 4bzrušeno

(3) Placení ceny za užívání vymezených úseků dálnic nepodléhají motorová a přípojná vozidla

a) požární ochrany,

b) Policie České republiky,

c) Vojenské policie,

d) zdravotnické a důlní záchranné služby,

e) zdravotnické služby při přepravě nemocných a raněných,

f) technické vyprošťovací služby,

g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování vodou používané vlastníky, kteří zabezpečují hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

h) vězeňské stráže,

i) používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a)

§ 6a

(1) Dálnice a silnice dálničního typu označené příslušnou dopravní značkou2b) lze užít motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (dále jen "poplatek").

(2) Motorová vozidla musí být na dálnici a silnici dálničního typu označena nálepkou prokazující zaplacení poplatku (dále jen "nálepka").

(3) Poplatku nepodléhají motorová vozidla uvedená v § 6 odst.3.

(4) Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 400 Kč,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1000 Kč,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 2000 Kč.

Do celkové hmotnosti motorového vozidla se započítává i celková hmotnost přípojného vozidla.

§ 6b

(1) Policie České republiky je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu2c) kontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.

(2) Nákup nálepek, jejich distribuci a prodej zajišťuje právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy.

(3) Peněžní prostředky získané z placení poplatku jsou příjmem státního rozpočtu a jsou určeny k urychlení rozvoje výstavby dálniční sítě.

§ 7 – § 15, § 9azrušeno

Oddíl 2zrušeno

§ 16 – § 19zrušeno

Dálnicezrušeno

§ 20zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 21, § 22zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 22azrušeno


ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 23, § 24zrušeno

l) stanoví vzor nálepky, rozměry nálepky a způsob jejího umístění na motorovém vozidle.

§ 25zrušeno

§ 26

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění vyhlášeném pod č. 31/1983 Sb. pro Českou socialistickou republiku a pod č. 35/1983 Sb. pro Slovenskou socialistickou republiku.
Zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů. č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2a) § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

2b) § 2 body 1 a 25 a § 16 odst.2 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

2c) § 2 odst.1 písm. i) zákona ČNR č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 1 až 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích.

4) Čl. 94 Ústavy Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb.

7) Zákon č.526/1990 Sb., o cenách.

Přesunout nahoru