Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

Částka 63/1961
Platnost od 30.11.1961
Účinnost od 08.08.1961
Zrušeno k 22.10.1986 (41/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1961

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

Dne 24. února 1961 byla v Budapešti sjednána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci.

Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 7. června 1961. Schválení Dohody vládou Maďarské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 29. června 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 8. srpna 1961.

Podle svého článku 11 Dohoda nabyla účinnosti dnem 8. srpna 1961.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním dále cílevědomě a plánovitě rozvíjet mezi oběma zeměmi školské, vědecké a kulturní styky, jejichž základem byla dosud Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. listopadu 1951, a napomáhat tak v duchu socialistického internacionalismu dalšímu upevňování přátelských vztahů mezi národy obou zemí a všestrannému vzájemnému poznávání života lidu obou zemí,

rozhodly se uzavřít novou Dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Václava Davida,

ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky,

vláda Maďarské lidové republiky

Valerii Benke,

ministryni kultury Maďarské lidové republiky,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

1. Smluvní strany budou napomáhat rozvíjení spolupráce a výměny zkušeností v oboru školství, zejména vzájemným vysíláním školských a pedagogických pracovníků a posluchačů vysokých škol a výměnou odborných pedagogických materiálů, časopisů, učebnic a jiných publikací.

2. Smluvní strany budou vzájemně umožňovat občanům druhé smluvní strany studium na svých školách a učilištích všech druhů a stupňů.

Článek 2

1. Smluvní strany budou podporovat výuku jazyků, literatury, dějin a zeměpisu druhé země a šíření dalších znalostí o druhé zemi na svých školách a osvětových zařízeních. Za tím účelem budou zejména napomáhat činnosti kateder a lektorátů, jejichž úkolem je příprava odborných pedagogických pracovníků s dobrou znalostí jazyka a kultury národů druhé smluvní strany.

2. Příslušné orgány smluvních stran budou zajišťovat, aby do učebnic a jiných publikací byly zahrnovány údaje o druhé zemi.

3. Příslušné orgány smluvních stran budou v rámci platných předpisů uznávat zkoušky složené na školách a jiných učilištích druhé země, jakož i tam vydaná vysvědčení a diplomy.

Článek 3

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj tvůrčí spolupráce a výměnu zkušeností mezi akademiemi věd, vysokými školami a jinými vědeckými institucemi a organizacemi obou zemí a vzájemné vysílání vědců, techniků a jiných odborníků ke studijním pobytům, přednáškám a k účasti na vědeckých zasedáních.

2. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu vědeckých a odborných děl, časopisů a jiných studijních materiálů.

3. Příslušné orgány smluvních stran umožní ve shodě s platnými zákony a předpisy vědeckým pracovníkům druhé smluvní strany bádání ve svých knihovnách, archívech, muzejích a vědeckých institucích.

Článek 4

Obě smluvní strany budou napomáhat tomu, aby lid jejich zemí se všestranně seznamoval s kulturním bohatstvím národů druhé země, jakož i s výsledky dosaženými při dovršování kulturní revoluce. Za tím účelem budou příslušné orgány smluvních stran zejména:

a) podporovat a organizovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi obou zemí;

b) poskytovat podporu vydávání a rozšiřování knih a publikací o životě a kultuře lidu druhé země;

c) podporovat překládání a vydávání literárních a jiných uměleckých a odborných děl druhé země;

d) usnadňovat vzájemnou výměnu uměleckých publikací, filmů a hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl;

e) napomáhat uvádění divadelních, filmových a hudebních děl druhé země a pořádání uměleckých a jiných výstav;

f) vzájemně vysílat kulturní pracovníky, profesionální i amatérské umělecké soubory a jednotlivé umělce k uměleckým vystoupením, účasti na festivalech, soutěžích a zasedáních, případně ke studijním a přednáškovým pobytům;

g) vzájemně podporovat ve svých zemích činnost kulturně informačních středisek druhé země.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi rozhlasovými, televizními a filmovými orgány obou zemí, zvláště výměnu rozhlasových relací a televizních programů, programového materiálu, filmových týdeníků a krátkých i celovečerních filmů a vzájemné návštěvy rozhlasových, televizních a filmových pracovníků a umělců.

Článek 6

1. Příslušné orgány smluvních stran budou pečovat, aby tisk jejich zemí všestranně informoval o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě druhé země.

2. Smluvní strany budou napomáhat prohlubování spolupráce v oboru tisku, zejména poskytováním vzájemné podpory pro činnost tiskových agentur a umožňováním výměny zpráv, periodického tisku a jiných publikací. Budou rovněž podporovat vzájemné styky a spolupráci organizací novinářů a redakcí a vzájemné vysílání novinářů a dopisovatelů.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran budou zajišťovat zákonnou ochranu autorských práv občanů druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů podporovat spolupráci a vzájemné styky na poli tělesné výchovy a sportu; za tím účelem budou umožňovat organizování společných sportovních soutěží a utkání, jakož i výměnu zkušeností mezi sportovními organizacemi a vzájemné vysílání sportovců a sportovních družstev.

Článek 9

1. K provádění této Dohody budou sjednávány ročně nebo na delší dobu plány spolupráce, v nichž budou též stanoveny finanční podmínky uskutečňování plánovaných akcí.

2. Smluvní strany budou podporovat sjednávání přímých úmluv a pracovních plánů o spolupráci mezi akademiemi věd, tvůrčími uměleckými svazy, vydavatelskými a tiskovými orgány, kinematografiemi, rozhlasy a televizemi, kulturními institucemi a organizacemi, jakož i společenskými a tělovýchovnými organizacemi obou zemí.

Článek 10

Tato Dohoda nahrazuje Dohodu mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci podepsanou v Praze dne 13. listopadu 1951. Úmluvy mezi jednotlivými institucemi a organizacemi o vzájemné spolupráci v oblasti školství, vědy, kultury a tělovýchovy uzavřené do dne nabytí platnosti této Dohody zůstávají v platnosti, pokud neodporují ustanovením této Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže žádná ze smluvních stran neobdrží šest měsíců před uplynutím probíhajícího pětiletého období od druhé smluvní strany písemné oznámení o vypovězení Dohody.

Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Dáno v Budapešti dne 24. února 1961 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky V. David v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky Valéria Benke v. r.

Přesunout nahoru