Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1961 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru

Částka 62/1961
Platnost od 28.11.1961
Účinnost od 01.12.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

§ 2 (§ 2 - § 3)

131

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 18. listopadu 1961

o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

Počínaje dnem 1. prosince 1961 se vydávají postupně do oběhu

a) bankovky Státní banky československé po 10 Kčs vzoru 1960 - (tvaru II),

b) státovky vzoru 1961 po 5 Kčs a 3 Kčs - (tvaru II),

c) mince po 1 Kčs a 10 haléřích vzoru 1961.

§ 2

(1) Bankovka po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) je 65 mm široká a 133 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s průběžným vodotiskem.

(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou rozšířeného vodotiskového okraje, který je na líci vlevo na rubu vpravo. Celá plocha bankovky je pokryta dvěma podtisky.

(3) Na líci bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn v barvě tmavohnědé a ze všech stran ohraničen tmavým rámcem z běločarého pletiva gilošových vlnovek. Na tomto rámci je v pravém dolním rohu světlé číslo "10". Hlavní tiskový obrazec představuje v rytině dvě děvčátka v jarní slovenské krajině, zabývající se mičurinskou prací na kvetoucím ovocném stromku. V levé části tiskového obrazce dole je pohled na soudobou slovenskou krajinu s továrnou a horami v pozadí; horní část tiskového obrazce zaujímá obloha.

(4) V prostoru nad krajinou je státní znak Československé socialistické republiky, tištěný barvou červenou a obklopený pestrou růžicí z gilošového pletiva s vlnovkami barvy modré a červené, která na obou stranách růžice přechází v žlutavou barvu.

Prostor v místech znaku i kol něho je vyplněn textem bankovky provedeným velkými písmeny abecedy v barvě tmavohnědé, tohoto znění:

"BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ DESAŤKORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH"

Pod tímto textem uprostřed je letopočet:

"1960"

V pravém horním rohu uvnitř rámce je světlé číslo "10". Text bankovky pokračuje ještě ve svislé řádce vně podél levé strany rámce větou:

"FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA"

(5) Vlevo na vodotiskovém okraji je vyznačena hodnota bankovky velkým, tmavohnědým číslem "10", zdobeným uvnitř číslic pětilistými kvítky na jemně čárkovaném pozadí. Plocha kvítků nese jemnou světlou síťku kosočtverečnou, dobře patrnou proti světlu. Dole je šestimístné pořadové číslo bankovky v barvě jasně rumělkověčervené a nahoře je v téže barvě vytištěno označení série bankovky vždy jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem.

(6) Dole pod rámcem hlavního tiskového obrazce jsou vytištěna drobným písmem jména autorů bankovky, a to vlevo jméno autorky návrhu a kresby "M. MEDVECKÁ DEL." (kreslila) a vpravo jméno autora rytiny "L. JIRKA SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: "ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA".

(7) Na rubu bankovky zaujímá hlavní tiskový obrazec téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje při pravé straně a je ze všech stran ohraničen tmavým rámcem z běločarého pletiva gilošových vlnovek. Na tomto rámci jsou při jeho pravém i levém dolním rohu světlá čísla "10". Hlavní tiskový obrazec představuje pohled na oravskou údolní přehradu na Slovensku s jezerem a horami v pozadí.

(8) Při pravém horním rohu je v obrazci drobný nápis "ORAVA" a vně podél pravé svislé strany rámce drobný text v jedné řádce:

"BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ"

(9) Ve vodotiskovém okraji je vyznačena hodnota bankovky velkým číslem "10", jehož číslice jsou uvnitř vyplněny kresbou vlnovkových čar dvojí síly.

(10) Dole pod rámcem je vlevo drobným písmem vytištěno jméno autorky kresby "M. MEDVECKÁ DEL." (kreslila) a vpravo jméno autora grafického provedení "B. FOJTÁŠEK SC." (rytecky kreslil).

§ 3

(1) Státovky po 5 Kčs a 3 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) se liší svým provedením od státovek vzoru 1953 (tvaru I) *) pouze v názvu státu, státním znakem, letopočtem a umístěním vodotiskového okraje.

(2) Na těchto státovkách je kromě vyznačené hodnoty slovy vždy v českém a slovenském jazyku vytištěno na líci "STÁTOVKA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY" a "PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ" a na rubu pak název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a krycí doložky "STÁTOVKY JSOU KRYTY VEŠKERÝM MAJETKEM ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY. ÚŘADY, PODNIKY A JINÉ ORGANIZACE I OSOBY JSOU POVINNY JE PŘIJÍMAT KE VŠEM PLATŮM PODLE VYZNAČENÉ HODNOTY".

(3) Na rubových stranách obou hodnot těchto státovek ve středních prostorách uvnitř ozdobných rámečků je vyobrazen nový státní znak Československé socialistické republiky.

(4) Na lícních stranách obou hodnot státovek uprostřed dole je letopočet "1961" provedený světlými číslicemi.

(5) Vodotiskový okraj je na obou hodnotách státovek na líci vlevo a na rubu vpravo.

(6) Státovka po 5 Kčs je 60 mm široká a 123 mm dlouhá . Státovka po 3 Kčs je 55 mm široká a 113 mm dlouhá.

§ 4

(1) Mince po 1 Kčs vzoru 1961 se liší svým provedením od 1 Kčs mincí vzoru 1957 *) pouze tím , že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

(2) Mince po 10 haléřích vzoru 1961 se liší svým provedením od 10haléřových mincí vzoru 1953**) pouze tím, že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

§ 5

Bankovky po 10 Kčs vzoru 1953, státovky po 5 Kčs a 3 Kčs vzoru 1953 a mince po 10 haléřích vzoru 1953, jakož i 1 Kčs mince vzoru 1957, zůstávají i nadále zákonnými penězi.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1961.


Ministr: Ďuriš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 48/1957 Sb., o vydání mincí 1 Kčs.

**) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

Přesunout nahoru