Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem

Částka 61/1961
Platnost od 23.11.1961
Účinnost od 23.11.1961
Zrušeno k 09.12.1985 (110/1985 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 23. října 1961

o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem

Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 1 písm. c) a § 7a odst. 1 věty druhé zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., *) podle § 3 zákona č. 100/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje převzetí rumunských cenných papírů československým státem, které byly dne 24. března 1961 v držbě československých právnických nebo fyzických osob, jež tohoto dne měly stálé bydliště nebo sídlo na území Československé socialistické republiky.

(2) Rumunskými cennými papíry se pro účely této vyhlášky rozumějí veškeré cenné papíry (vnitřní i zahraniční) vydané rumunským státem a rumunskými právnickými osobami, včetně cenných papírů starších emisí, jakož i oddělené kupóny takových cenných papírů.

§ 2

(1) Rumunské cenné papíry uvedené v § 1 (dále jen "cenné papíry"), které jsou ve vázané úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb. na území Československé socialistické republiky, převede příslušný tuzemský peněžní ústav na účet československého státu u Státní banky československé v Praze pro rumunský stát. O převodu uvědomí tuzemský peněžní ústav držitele.

(2) Cenné papíry, které jsou mimo území Československé socialistické republiky, je povinen jejich držitel (§ 1 odst. 1) na příkaz Státní banky československé převést vždy na ten účet, který mu tato banka určí.

(3) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb., avšak přihlášeny nebyly, *) a jsou na území Československé socialistické republiky, nikoliv však ve vázané úschově podle tohoto dekretu, je osoba, která má tyto cenné papíry u sebe, povinna složit je na účet uvedený v odstavci 1, a to do 31. prosince 1961.

§ 3

(1) Československý stát poskytne náhradu za rumunské zahraniční půjčky uvedené v příloze, byly-li přihlášeny a složeny do vázané úschovy podle dekretu č. 95/1945 Sb., přihlášeny k majetkovým dávkám podle zákona č. 134/1946 Sb. a převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2 této vyhlášky; za kupóny k těmto cenným papírům, ať připojené nebo oddělené, jakož i za ostatní rumunské cenné papíry se náhrada neposkytuje.

(2) Výše náhrady se určí podle sazeb uvedených v příloze. Náhrada se sníží o paušál k úhradě depozitních poplatků a bankovních výloh a popřípadě o jiné závazky; paušál činí za celou dobu úschovy u cenných papírů uložených v cizině 2 % a u cenných papírů uložených v tuzemsku 1 % z náhrady.

(3) Náhrada se poskytne, jakmile cenné papíry budou převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2. O způsobu náhrady, její výplatě a uvolňování platí obdobně předpisy o úplatném nabývání věcí od soukromníků socialistickými organizacemi. *)

(4) Náhrada se neposkytne státním organizacím.

§ 4

Státní organizace odepíší ze svých účtů cenné papíry (§ 1) ke dni jejich převodu podle § 2 odst. 1 nebo 2.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Náměstek ministra: Dvořák v. r.


Příloha k vyhlášce č. 125/1961 Sb.

Označení půjčky Za nom. Sazby v Kčs
7 %zahraniční, zaručená, umořitelná zlatá půjčka královské rumunské monopolní pokladny, stabilizační půjčka z roku 1929 v $$ 100,-7,20
7 %zahraniční, zaručená, umořitelná zlatá půjčka královské rumunské monopolní pokladny z roku 1929 v LstgLstg 100,-70,56
5 %umořitelná půjčka z roku 1926 v LstgLstg 100,-10,08
4 1/2 %zahraniční umořitelná zlatá půjčka z roku 1913 v LstgLstg 100,-70,56
4 %zahraniční umořitelná konsolidační renta z roku 1922 v LstgLstg 100,-80,64
4 %umořitelná konsolidační renta z roku 1922 - anglická tranše - v LstgLstg 100,-70,56
4 %umořitelná konsolidační renta z roku 1922 - francouzská tranše - v LstgLstg 100,-70,56

Poznámky pod čarou

*) Úplné znění zákona č. 107/1953 Sb. viz vyhlášku ministerstva financí č. 80/1958 Sb.

*) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb. a přihlášeny nebyly, propadly ve prospěch státu.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru ve znění vyhlášky č. 134/1960 Sb.

Přesunout nahoru