Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1961 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu

Částka 60/1961
Platnost od 18.11.1961
Účinnost od 01.01.1962
Zrušeno k 01.04.1984 (147/1983 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 7. listopadu 1961

o střelných zbraních a střelivu

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 24 zákona č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu:


§ 1

Střelné zbraně

Střelnými zbraněmi se pro účely této vyhlášky rozumějí palné zbraně s drážkovanou hlavní, v nichž je střela uváděna v pohyb okamžitým uvolněním chemické energie střelného prachu nebo nárazové slože, a zbraně, v nichž je střela uváděna v pohyb tlakem vzduchu nebo jiných plynů vypuštěných z tlakové nádoby.

§ 2

Držení a nošení střelných zbraní a střeliva

(1) Střelnou zbraň a k ní příslušné střelivo smí držet a nosit jedině občan, který má povolení vydané oddělením Veřejné bezpečnosti příslušným podle místa trvalého pobytu.

(2) Občan, který má povolení, je povinen střelnou zbraň a střelivo opatrovat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Odcizení nebo ztrátu střelné zbraně nebo střeliva musí neprodleně oznámit nejbližšímu oddělení Veřejné bezpečnosti.

(3) Změní-li občan, který má povolení, místo trvalého pobytu v obvodu téhož okresu, je povinen hlásit změnu do 14 dnů oddělení Veřejné bezpečnosti, v jehož obvodu má trvalý pobyt. Hodlá-li se trvale přestěhovat do obvodu jiného okresu, je povinen před přestěhováním odhlásit střelnou zbraň a za tím účelem předložit střelnou zbraň a povolení oddělení Veřejné bezpečnosti, které povolení vydalo. Po příchodu do místa nového trvalého pobytu je povinen do 14 dnů přihlásit střelnou zbraň u oddělení Veřejné bezpečnosti příslušného podle místa nového trvalého pobytu a zároveň předložit střelnou zbraň. Držitel lovecké zbraně předloží v obou případech pouze povolení.

(4) Bude-li povolení odňato, je občan povinen do 14 dnů uložit řádně ošetřenou střelnou zbraň a střelivo u oddělení Veřejné bezpečnosti, u něhož je střelná zbraň přihlášena. Nepřevede-li dosavadní držitel střelnou zbraň a střelivo do dvou měsíců na osobu, která má souhlas oddělení Veřejné bezpečnosti (§ 4 odst. 1), nabídne oddělení Veřejné bezpečnosti střelnou zbraň ke koupi příslušné organizaci státního obchodu. Dosavadnímu držiteli střelné zbraně se vyplatí částka, za níž byla střelná zbraň organizaci státního obchodu prodána. Nebude-li střelná zbraň prodána, odevzdá ji oddělení Veřejné bezpečnosti bez náhrady příslušnému podniku jako sběrnou surovinu a zajistí, aby byla učiněna neupotřebitelnou; o tom musí být dosavadní držitel vyrozuměn. Střelivo se nenabízí organizaci státního obchodu ke koupi a znehodnotí se bez náhrady.

§ 3

Používání střelné zbraně

Střílet ze střelné zbraně je dovoleno jen v případech důvodné potřeby. Cvičná střelba je dovolena jen na schválených střelnicích.

§ 4

Převod střelných zbraní a střeliva

(1) Prodej nebo jiný převod střelné zbraně je přípustný jen se souhlasem oddělení Veřejné bezpečnosti, v jehož obvodu má kupující trvalý pobyt (sídlo).

(2) Střelivo lze prodat jen tomu, kdo předloží povolení k držení a nošení střelné zbraně (§ 2 odst. 1).

(3) Nákup, držení, nošení a převod střelných zbraní a střeliva příslušníky ozbrojených sil z povolání, příslušníky bezpečnostních sborů a příslušníky sboru ozbrojené ochrany železnic upravují zvláštní předpisy vydané příslušnými ministerstvy v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 5

Opatření při úmrtí držitele střelné zbraně a střeliva

Střelnou zbraň, střelivo a povolení (§ 2 odst. 1) zemřelého občana odevzdá neprodleně nejbližšímu oddělení Veřejné bezpečnosti ten, komu přísluší obstarání pohřbu, popřípadě ten, u něhož jsou v době úmrtí uloženy. Oddělení Veřejné bezpečnosti dále postupuje obdobně podle ustanovení § 2 odst. 4.

§ 6

Doprava střelných zbraní a střeliva

(1) Při jízdě v hromadných dopravních prostředcích nesmějí mít cestující při sobě nebo ve svých zavazadlech nabité střelné zbraně. V letadlech nesmějí mít při sobě ani střelnou zbraň nenabitou. Tato ustanovení se nevztahují na služební střelné zbraně příslušníků ozbrojených sborů, jestliže to dovolují příslušné předpisy.

(2) Pro dopravu střelných zbraní a střeliva v zásilkách po železnici, poštou nebo podniky automobilové, letecké a vodní dopravy platí ustanovení příslušných přepravních a jiných řádů.

§ 7

Držení a nošení střelných zbraní a střeliva cizinci

(1) Cizinec cestující do Československé socialistické republiky k přechodnému pobytu nebo projíždějící územím Československé socialistické republiky smí držet a nosit střelnou zbraň a střelivo jen tehdy, obdrží-li od příslušného československého zastupitelského úřadu povolení.

(2) Cizinec pobývající na území Československé socialistické republiky smí nabýt střelnou zbraň a střelivo v Československé socialistické republice jen na základě povolení vydaného správou Veřejné bezpečnosti.

§ 7a

Vývoz a dovoz střelných zbraní a střeliva

(1) Střelná zbraň a střelivo zakoupené v Československé socialistické republice mohou být vyvezeny do zahraničí jen na základě zbrojního průvodního listu vydaného útvarem Veřejné bezpečnosti místně příslušným podle sídla prodejny zbraní, ve které byla zbraň zakoupena.

(2) K žádosti o povolení nákupu střelné zbraně (střeliva) za účelem jejího vývozu do zahraničí musí být připojeno potvrzení prodejny střelných zbraní obsahující údaje o druhu, značce, ráži a výrobním čísle zbraně, popřípadě o druhu, ráži a množství střeliva a vývozní povolení celnice.

(3) Střelná zbraň zakoupená za účelem vývozu do zahraničí se zásadně odesílá prodejnou na udanou adresu v zahraničí. Výjimku může povolit příslušný útvar Veřejné bezpečnosti. Při povolení této výjimky se zapíše vydání zbrojního průvodního listu do cestovního dokladu osoby, která bude střelnou zbraň (střelivo) vyvážet.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahuje rovněž na vývoz zbraní a střeliva, které mají být darovány cizincem, československým státním občanem nebo organizací do zahraničí.

(5) Cizinci, který hodlá dovézt na území Československé socialistické republiky střelné zbraně a střelivo, vydává zbrojní průvodní list příslušný zastupitelský úřad Československé socialistické republiky.

(6) Československý státní občan nebo cizinec trvale žijící na území Československé socialistické republiky může dovézt nebo obdržet střelnou zbraň a střelivo ze zahraničí jen se souhlasem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti příslušného podle místa trvalého pobytu.

§ 8

Hromadné povolení

(1) Podnikům, závodům, úřadům a jiným organizacím (dále jen "podnik") může oddělení Veřejné bezpečnosti k zajištění ochrany podniku nebo bezpečnosti zaměstnanců pověřených zvláštními úkoly anebo v jiných případech hodných zvláštního zřetele vydat hromadné povolení znějící na jméno podniku a opravňující držet střelné zbraně a střelivo v množství a druhu podle skutečné potřeby.

(2) Vedoucí podniku je zodpovědný za to, že střelné zbraně a střelivo budou přidělovány jen těm zaměstnancům, kteří vzhledem k povaze svých služebních úkolů nezbytně potřebují být ozbrojeni a jen na dobu skutečného výkonu služby.

(3) Vedoucí podniku je zodpovědný za to, že střelné zbraně a střelivo budou uloženy takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

§ 9

Podniky vyrábějící střelné zbraně a střelivo, vyvíjející, zkoušející a opravující střelné zbraně a obchodující se střelnými zbraněmi a střelivem

(1) Vedoucí podniku vyrábějícího střelné zbraně a střelivo, vyvíjejícího, zkoušejícího a opravujícího střelné zbraně a obchodujícího se střelnými zbraněmi a střelivem je zodpovědný za to, že střelné zbraně a střelivo budou uloženy takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Současně je povinen řádně vést a na vyzvání orgánů Veřejné bezpečnosti a jiných orgánů k tomu zmocněných kdykoliv předložit k nahlédnutí záznamy o střelných zbraních a střelivu, které podnik vyrobil, koupil, prodal, opravil nebo má na skladě, popřípadě k opravě. Záznamy musí být uschovány po dobu 5 let, počínajíc ode dne posledního zápisu, který byl do nich učiněn.

(2) Ministerstvo vnitřního obchodu určí podniky, které jsou oprávněny obchodovat se střelnými zbraněmi a střelivem nebo opravovat střelné zbraně. Ministerstvo zahraničního obchodu určí podniky, které jsou oprávněny vyvážet a dovážet střelné zbraně a střelivo.

§ 10

Bezpečnostní předpisy o střelnicích

(1) Střelnici lze zřídit jen se souhlasem oddělení Veřejné bezpečnosti; tohoto souhlasu není třeba, jde-li o zábavní střelnici.

(2) Střelnice musí být zřízena a provozována tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů. Jinak oddělení Veřejné bezpečnosti nařídí zastavení provozu na střelnici, dokud zjištěná závada nebude odstraněna.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na zřizování a provoz střelnic ozbrojených sborů, pro které platí zvláštní předpisy.

§ 11

Zvláštní ustanovení

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na střelné zbraně a střelivo v ústavech a v jiných zařízeních ozbrojených sil a na střelné zbraně a střelivo vyrobené nejpozději roku 1870 (s výjimkou revolverů a pistolí-zadovek). Rovněž se ustanovení této vyhlášky nevztahují - pokud z dalších odstavců jinak nevyplývá - na startovací (poplašné) pistole, na jateční přístroje (k omráčení nebo porážení zvířat), na průmyslové vstřelovací přístroje, na vzduchovky všech druhů a na střelivo a broky do těchto zbraní a přístrojů.

(2) Osoby mladší 15 let nesmějí bez přímého dozoru zletilých osob používat

a) střelných zbraní,

b) startovacích (poplašných) pistolí,

c) jatečních přístrojů (k omráčení nebo porážení zvířat),

d) průmyslových vstřelovacích přístrojů,

e) vzduchovek všech druhů.

(3) Vzduchovek smí být použito k střelbě jen na takových místech, aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů.

(4) Startovací (poplašné) pistole smějí prodávat organizace státního nebo družstevního obchodu jen na podkladě písemné objednávky, kterou doporučí

a) sportovcům jejich tělovýchovná organizace,

b) členům Svazu pro spolupráci s armádou jejich základní organizace,

c) ostatním občanům, kteří je potřebují k výkonu svého povolání nebo činnosti (sadaři apod.), místní národní výbor.

§ 12

Brokovnice

Držení, nošení a převod brokovnic upravují zvláštní předpisy. *)

§ 13

Výjimky pro některé osoby

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na osoby požívající diplomatických a konzulárních výsad a imunit.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se vyhláška ministerstva vnitra č. 365/1953 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy k provedení zákona o zbraních a střelivu, a úprava prodeje startovacích (poplašných) pistolí vyhlášená v částce 95 Úředního listu z roku 1958.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.


Ministr: Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstev zemědělství a vnitra č. 7/1955 Ú. l., o loveckých zbraních.

Přesunout nahoru