Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků

Částka 59/1961
Platnost od 14.11.1961
Účinnost od 14.11.1961
Zrušeno k 01.04.1989 (8/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Ústředního geologického úřadu

ze dne 21. října 1961

o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků

Ústřední geologický úřad stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 2 písm. b) a f) vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel úpravy

Účelem této vyhlášky je zamezit duplicitám v provádění geologických prací registrací prací před jejich zařazením do plánu, umožnit plné využití výsledků geologických prací jejich úplným podchycením, soustavnou evidencí a kontrolou, a tím vytvářet podmínky pro zvýšení hospodárnosti a kvality geologického výzkumu a průzkumu.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška vztahuje se na všechny organizace provádějící geologické práce. Ve své části III vztahuje se též na organizace, které geologické práce neprovádějí, ale v rámci jejichž působnosti jsou vypracovávány geologické zprávy a dokumentace, uvedené v § 12 vyhlášky.

§ 3

Geologické práce

Geologickými pracemi ve smyslu této vyhlášky se rozumí geologický výzkum a geologický průzkum ložiskový (včetně průzkumu těžebního), hydrogeologický a inženýrsko-geologický (stavebně geologický), prováděné všemi metodami geologických věd včetně geofyziky, geochemie apod. a všemi prostředky průzkumné techniky.

§ 4

Geologický fond

Geologické práce registruje a jejich výsledky shromažďuje a eviduje Ústřední geologický úřad prostřednictvím Geologického fondu v Praze s pobočkou v Bratislavě (dále "Geofond").

ČÁST II

Registrace geologických prací

§ 5

Povinnost registrace a její kontrola

(1) Před zařazením geologických prací do plánu jsou povinny provádějící organizace registrovat je u Geofondu. Povinnosti registrace nepodléhají práce uvedené v § 6 vyhlášky.

(2) Registraci geologických prací, zařazených do plánu, kontroluje nadřízený hospodářský orgán, u prací, na které se vztahuje vyhláška č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací, též Státní banka československá v rozsahu a způsobem stanoveným § 24 citované vyhlášky.

§ 6

Výjimky z registrace

(1) Podle této vyhlášky se neregistrují:

a) geologické práce těžebního průzkumu, prováděné v dobývacím prostoru; zaregistrovat je však nutno povrchové geologické mapování a vrty hlubší než 100 m;

b) práce inženýrsko-geologického průzkumu, při nichž není použito sondážních prací nebo omezené na mělké vrty a jiná mělká sondážní díla do hloubky 15 m, jestliže celková metráž vrtů a šachtic u jednoho úkolu (jedné akce) nepřesáhne 75 m; průzkumné práce pro trasy různých vedení, jako vodovodů, plynovodů, naftovodů, kabelových tratí, nadzemních elektrických vedení, melioračních sítí apod., jestliže se při nich nepoužije sondážních prací hlubších než 15 m;

c) hydrogeologické práce bez použití sondážních prací, hydrogeologické průzkumné a jímací práce (studny) pro individuální bytovou výstavbu a mělké vrty a studny do 10 m pro požadovanou vydatnost do 0,3 l/sek., jestliže celková metráž na jednom úkolu (jedné akci) nepřesáhne 50 m; stavby jímacích studní podle prováděcího projektu bez omezení.

(2) Není třeba zvlášť registrovat dílčí geologické práce a úkoly, prováděné pro jiné organizace, jestliže jsou součástí řešení geologického výzkumného nebo průzkumného úkolu, který byl již řádně zaregistrován. Zadávající organizace musí při zadávání (objednávce) dílčích prací provádějící organizaci potvrdit, že příslušný geologický úkol byl Geofondem registrován, a uvést datum a číslo rozhodnutí o registraci.

§ 7

Postup registrace

(1) Žádost o registraci podává organizace, která hodlá zařadit geologické práce do plánu, dvojmo na registračním listě, *) a to pro práce prováděné v českých krajích Geofondu v Praze, pro práce prováděné ve slovenských krajích pobočce Geofondu v Bratislavě . Území zamýšlených prací musí být vyznačeno na situačním plánu (mapě) vhodného měřítka, připojeném k registračnímu listu.

(2) Registrují-li se geologické vrtné a báňské práce v dobývacím prostoru jiné organizace, je nutno přiložit k žádosti o registraci potvrzení, že příslušná těžební organizace s provedením prací souhlasí. Případný rozpor musí být odstraněn před podáním žádosti o registraci, a to podle potřeby za účasti Ústředního geologického úřadu, nadřízených hospodářských organizací, orgánů státní báňské správy apod.

(3) Geofond přešetří žádost o registraci z hlediska geologické prozkoumanosti, tj. zda ve stejném území již nebyly geologické práce provedeny nebo zda nejsou prováděny, popřípadě registrovány. Podle výsledku šetření uvažované geologické práce zaregistruje nebo registraci zamítne.

(4) Registraci práce Geofond zamítne , jestliže ve stejném území byly provedeny nebo jsou prováděny, popřípadě registrovány práce, které mohou nahradit práce uvažované, takže jejich duplicitní provádění je neúčelné.

(5) Jestliže zjistí Geofond při svém šetření, že v území již byly provedeny nebo jsou prováděny, popřípadě registrovány práce, které sice nebrání navržené registraci, ale kterých může být využito při řešení uvedeného úkolu, upozorní na tuto okolnost žadatele v potvrzeném registračním listě, pokud předpokládá, že žadateli nejsou tyto práce známé.

(6) Registraci potvrdí Geofond žadateli v jednom exempláři registračního listu, který mu vrátí.

(7) Geofond je oprávněn vyžádat si k registračnímu prověření doplňkové podklady, popřípadě projekt.

(8) Geofond vyřídí žádost o registraci zpravidla do 14 dnů po jejím předložení.

§ 8

Využití připomínek Geofondu

(1) K připomínkám Geofondu, upozorňujícím na geologické práce v území již provedené, musí být přihlédnuto při zpracování a schvalování projektu, popřípadě při zařazování akce do plánu.

(2) Uvede-li Geofond v registračním listě, že geologické práce v okolí zamýšlených prací provádějí i jiné organizace, jsou příslušné organizace povinny sdělovat si průběžně dílčí výsledky svých prací, které mohou přispět k řešení zpracovávaných úkolů.

§ 9

Změna a zrušení registrace

(1) Dojde-li po provedené registraci ke změně zamýšlených prací, je nutno hlásit složce Geofondu, která práce registrovala, změnu v těchto případech:

a) mění-li se území plánovaných prací zcela nebo v e značné části; při registraci jednotlivých vrtů, dochází-li k jejich přemístění o více než 500 m;

b) neskončí-li práce v roce uvedeném v registračním listě. Není však třeba hlásit odsun termínu skončení prací kratší než tři měsíce;

c) mění-li se účel nebo v podstatné míře povaha prací.

(2) Při změně území, popřípadě místa prací [odstavec 1, písm. a)] registruje se práce nově. Tuto novou registraci vyřídí Geofond způsobem uvedeným v § 7 odst. 6. V ostatních případech hlášenou změnu toliko zaznamená ve svých podkladech.

(3) Jestliže se nerealizuje akce, registrovaná podle § 7, je povinností příslušné organizace neprodleně sdělit Geofondu rozhodnutí, že akce nebude uskutečněna.

§ 10

Využití registrace ke kontrole řádného předkládání geologických zpráv

Neplní-li některá organizace soustavně povinnost podle části III vyhlášky, má Geofond právo zamítnout jí registraci dalších prací .

§ 11

Odvolání proti zamítnutí registrace

O odvolání proti zamítnutí registrace rozhoduje Ústřední geologický úřad v součinnosti s příslušnými ústředními hospodářskými orgány.

ČÁST III

Shromažďování a evidence výsledků geologických prací

§ 12

Povinnost zasílat dokumentaci Geofondu

(1) Všechny organizace jsou povinny zasílat Geofondu v Praze, u prací a zpráv, týkajících se slovenských krajů, též pobočce Geofondu v Bratislavě, výsledky geologických prací podléhajících i nepodléhajících registraci a jiné zprávy s geologickým obsahem (dále jen "dokumentaci"), vypracované v rámci jejich činnosti, zejména:

a) tematické práce z území ČSSR z oboru stratigrafie, tektoniky, paleontologie, geofyziky, geomorfologie, petrografie, mineralogie, geochemie apod.;

b) geologické, hydrogeologické, inženýrsko-geologické, pedogeologické, ložiskové, prognózní, geofyzikální a jiné speciální geologické mapy s vysvětlivkami a s písemnou a grafickou dokumentací;

c) výpočty zásob ložisek nerostných surovin. Jestliže je zasílán výpočet Komisi pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, nezasílá se další exemplář Geofondu v Praze;

d) jiné zprávy o výsledku řešení úkolů (závěrečné zprávy) z oboru geologického výzkumu a geologického průzkumu ložiskového, hydrogeologického (včetně vrtání a kopání sond pro jímání podzemních vod), inženýrsko-geologického apod.;

e) geologické (petrografické, litostratigrafické) profily vrtů, průzkumných rýh, šachtic, štol, zářezů apod., pokud nejsou součástí dokumentace podle písmen a) - d). Geologické profily z prací, provedených na území Slovenska, zasílají se jen pobočce Geofondu v Bratislavě. Situace technických prací musí být přesně a jednoznačně vyjádřena v plánku vhodného měřítka;

f) výsledky mineralogických, petrografických, fyzikálních, chemických a technologických rozborů a zkoušek nerostných surovin, hornin a zemin a chemických a fyzikálních zkoušek podzemních vod a zemních plynů, pokud nejsou součástí dokumentace podle písmen a) - e) a obsahují význačné poznatky k řešení geologických otázek nebo k využití nerostného bohatství;

g) diplomové, kandidátské, doktorské a podobné práce geologického nebo báňsko-geologického zaměření;

h) zprávy ze studijních a jiných služebních cest do zahraničí s geologickým obsahem.

(2) Dokumentaci podle odstavce 1 je třeba zasílat Geofondu do dvou měsíců po skončení prací, u závěrečných zpráv do dvou měsíců po jejich schválení. Požádá-li o to ze závažných důvodů Geofond, zašlou mu organizace též dílčí výsledky prací ještě před jejich dokončením.

(3) Všechny organizace jsou dále povinny zasílat Geofondu hlášení o připravované skartaci geologické dokumentace na závodech a podnicích a protokoly o skartaci podle předpisů o vedení a doplňování geologické dokumentace. Hlášení o připravované skartaci a protokoly o skartaci se zasílají u geologické dokumentace, týkající se českých krajů, Geofondu v Praze, týkající se slovenských krajů, pobočce Geofondu v Bratislavě.

(4) Na žádost Geofondu jsou organizace povinny zaslat mu hmotný dokladový materiál, vztahující se k provedeným geologickým pracím.

§ 13

Náležitosti dokumentace

(1) Dokumentace musí být vyhotovena podle platných předpisů, musí být opatřena názvem organizace, v níž byla vypracována, čitelným jménem autora a datem jejího vyhotovení.

(2) Zaslané elaboráty musí být dobře čitelné, provedené technikou zajišťující trvalost reprodukce, stránkované nebo jinak spolehlivě označované.

(3) Lokalizaci prací je třeba uvádět podle listů Gauss-Krügerovy sítě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000.

§ 14

Úkoly Geofondu na úseku uchovávání a evidence dokumentace

(1) Geofond je povinen přezkoumat materiály, které mu byly zaslány, z hlediska komplexní dokumentace a formálních náležitostí zpráv, úplnosti grafických příloh a popisu technických prací. Ke zprávám s nedostatečnými náležitostmi vyžádá si u příslušných organizací doplňky nebo jejich úpravu se stanovením lhůty.

(2) Došlou dokumentaci je Geofond povinen soustřeďovat, utřiďovat, zpracovávat a uchovávat tak, aby výsledků prací a získaných poznatků mohlo být plně využito při plánování, projektování a provádění dalších geologických prací a k jiným vědeckým, hospodářským a technickým účelům. Oprávněným zájemcům umožňuje Geofond studium uchovávaných materiálů podle archívního řádu.

(3) Při skartaci geologické dokumentace průzkumných a těžebních organizací pečuje Geofond, aby nebyly likvidovány materiály, které mohou sloužit potřebám státní geologické služby.


ČÁST IV

Ustanovení závěrečná

§ 15

Povolování výjimek

Výjimky z této vyhlášky povoluje nebo odchylný postup stanoví ze závažných důvodů Ústřední geologický úřad v dohodě s příslušným ústředním hospodářským orgánem.

§ 16

Zrušení dosavadních předpisů

Zrušují se tyto předpisy:

vyhláška Ústředí výzkumu a technického rozvoje č. 166/1951 Ú. l., o povinném hlášení dat, důležitých pro geologický průzkum;

vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 298/1952 Ú. l., o zasílání dokladů Geologickému fondu; *)

§ 8 odst. 1 a 2 vyhlášky Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací.

§ 17

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Geologické práce zařazené do plánu na rok 1962 je nutno registrovat nejpozději do 1. dubna 1962.


Předseda Ústředního geologického úřadu: inž. Suchopa v. r.

Poznámky pod čarou

*) Předepsané formuláře registračních listů vydává Geofond v Praze 1, Malostranské nám. 19 a pobočka Geofondu v Bratislavě, Mlýnská dolina 1.

*) Platnosti pozbývá též úřední sdělení vládního výboru pro geologii ze dne 6. dubna 1954 str. 339 Úředního listu, o zajištění souhrnné geologické dokumentace pro Slovensko.

Přesunout nahoru