Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1961 Sb.Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví

Částka 56/1961
Platnost od 27.10.1961
Účinnost od 01.08.1961
Zrušeno k 01.11.1984 (9/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. září 1961

o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví

Dne 17. ledna 1961 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví.

Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno rakouské straně nótou ze dne 1. července 1961 a nótou z téhož dne oznámila rakouská strana, že i z její strany jsou splněny podmínky pro vstup Dohody v platnost.

Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 1961.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

V z. dr. Gregor v. r.

DOHODA

mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví

Ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, zastoupené panem Stanislavem Saurem, vedoucím ústřední celní správy, a

spolkové ministerstvo financí Rakouské republiky, zastoupené panem sekčním šéfem dr. Josefem Stangelbergerem,

ve snaze upevnit sousedské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

se rozhodly uzavřít Dohodu o spolupráci v oboru celnictví.

Zmocněnci po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

(1) Smluvní strany učiní všechna potřebná opatření, aby usnadnily celní projednávání v železniční, silniční a lodní dopravě mezi oběma státy.

(2) Pod pojmem "celní projednávání" ve smyslu této Dohody se rozumí provádění všech opatření předvídaných v předpisech obou států pro dovoz, vývoz a průvoz zboží.

Článek 2

(1) Obě smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby co nejvíce zkrátily trvání celního projednávání; to platí zejména pro

a) mezinárodní dopravu zboží v průvozu,

b) zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata a jiné zboží, u něhož je třeba rychlé dopravy,

c) vozy se spěšninovým zbožím,

d) zboží dopravované v mezinárodních spěšných vlacích a

e) hromadné zboží v ucelených vlacích.

(2) K provedení ustanovení odstavce 1 budou železniční správy včas informovat příslušné orgány svého státu o každé změně v provozu, v jízdním řádu a ve skladbě mezinárodních vlaků.

Článek 3

(1) Cestovní styk a doprava zboží přes společné státní hranice obou států se smí provádět jen na přechodech stanovených ve vzájemné dohodě.

(2) Obě smluvní strany stanoví ve vzájemné dohodě úřední hodiny svých celních úřadů na přechodech uvedených v odstavci 1 tak, aby se úřední hodiny protilehlých celních úřadů shodovaly.

(3) Doprava zboží přes přechody uvedené v odstavci 1 smí být prováděna jen v úředních hodinách celních úřadů stanovených podle odstavce 2; to se netýká železniční a lodní přepravy zboží. Přestup cestujících přes státní hranice rovněž nepodléhá časovému omezení, pokud tito cestující nevezou s sebou obchodní zboží.

Článek 4

(1) Celní úřady každého z obou států uznávají celní závěry druhého státu s výjimkou případů, kdy tyto celní závěry je třeba odstranit za účelem provedení celní prohlídky. Celní úřady mohou rovněž dodatečně přiložit vlastní závěry.

(2) Totéž platí ohledně závěr, které jsou přikládány železniční správou druhého státu.

(3) Celní úřady každého z obou států uznávají úřední označení, jimiž orgány druhého státu vyznačují na dopravních prostředcích jejich obsah, nosnost a podobné údaje.

Článek 5

(1) V železniční dopravě mohou být v odděleních osobních vozů dopravována pouze ruční zavazadla cestujících.

(2) Na lokomotivách, tendrech, drezínách a podobných dopravních prostředcích, jakož i na místech vyhrazených pro řidiče motorových vlaků mohou být přepravovány pouze věci určené při jízdě k služební nebo osobní potřebě zaměstnanců železniční správy.

Článek 6

Se zbožím nebo platidly, která byla z území jednoho státu podloudně dopravena na území druhého státu, se naloží podle předpisů státu, na jehož území se tyto podloudně dopravené věci nalézají.

Článek 7

(1) Smluvní strany jednají spolu přímo v otázkách vyplývajících z provádění této Dohody.

(2) Smluvní strany budou konat podle potřeby porady za účelem výměny zkušeností a k provádění této Dohody.

Článek 8

V písemném styku vyplývajícím z této Dohody se používá jazyka toho státu, jehož orgány činí sdělení.

Článek 9

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí třiceti dnů ode dne výměny nót o jejím schválení podle vnitrostátních předpisů obou států.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, nebude-li rok před uplynutím této lhůty jednou ze smluvních stran vypovězena.

Dáno ve Vídni dne 17. ledna 1961 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky: Sauer v. r.

Za spolkové ministerstvo financí Rakouské republiky: Stangelberger v. r.

Přesunout nahoru