Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek

Částka 55/1961
Platnost od 20.10.1961
Účinnost od 20.10.1961
Zrušeno k 15.07.1993 (192/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 7. října 1961

o vydání nových kolkových známek

Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:


§ 1

(1) Vydávají se kolkové známky

v těchto hodnotách:s vrchním tiskem v barvě:
1, 2, 3, 4, 5 Kčstrávově zelené
10, 15, 20, 30, 40, 50 Kčsocelově modré
100, 200 Kčsčernohnědé
400, 500 Kčskarmínové

(2) Kolkové známky jsou po celé ploše opatřeny hlubotiskem ornamentální linie se stylizovanými srdíčky v barvě šedožluté.

§ 2

(1) Nové kolkové známky jsou dvoudílné; oba díly dělí perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm, u spodního dílu 12,5 mm, šířka obrazců činí 23 mm. Známky jsou tištěny ocelotiskem na neprůsvitném papíře používaném k tisku poštovních známek.

(2) Obrazec vrchního tisku horního dílu známky má uprostřed státní znak *) s mřížkovanou obrubou. Nad ním uprostřed horního okraje dílu je světlý obdélníček s tmavou číslicí označující hodnotu známky. Po obou svislých stranách obdélníčku je tmavá měnová zkratka "Kčs" na vodorovně vyčárkované ploše. Pod státním znakem uprostřed dolního okraje dílu je ve světlém, vodorovně vyčárkovaném obdélníčku tmavá iniciála "ČSSR". Plocha kolem tohoto obdélníčku a kolem státního znaku je vodorovně silněji vyčárkována. Podél levé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem "Kolková". Podél pravé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem "Známka".

(3) Obrazec vrchního tisku spodního dílu známky má uprostřed světlý obdélník s tmavou číslicí hodnoty známky; pod ní je v tomto obdélníku tmavá měnová zkratka "Kčs". Po obou svislých stranách obdélníku je světlá iniciála "ČSSR", kolmá k těmto stranám obdélníku. Plocha po obou těchto stranách obdélníku je svisle vyčárkována, s výjimkou plochy pod iniciálou "ČSSR". Obrazec je ukončen podél horního okraje tohoto dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem "Kolková" a podél dolního okraje dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem "Známka".

§ 3

Kolkovými známkami lze platit pouze správní poplatky, soudní poplatky, notářské poplatky a arbitrážní poplatky.

§ 4

(1) Při placení používají se kolkové známky takto:

a) Jestliže poplatek je splatný bez vyměření při předložení podání (návrhu, žádosti), nalepí se oba díly kolkové známky na podání (návrh, žádost).

b) Platí-li se poplatek již při předložení podání (žádosti), kterým se žádá za vydání dokladu (písemného vyřízení) podléhajícího poplatku - s výjimkou případů uvedených pod písm. a) - nalepí se kolková známka na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán na doklad (vyřízení).

c) Platí-li se poplatek na písemnou výzvu k zaplacení, nalepí se kolková známka na výzvu pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Vydá-li se po vrácení výzvy doklad (písemné vyřízení), nalepí se horní díl kolkové známky na doklad (vyřízení). V opačném případě nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se i horní díl na písemnou výzvu k zaplacení.

d) V ostatních případech se nalepí horní díl kolkové známky vždy na písemné vyřízení a spodní díl vždy do spisu orgánu vyměřujícího poplatek. Nevydá-li se písemné vyřízení nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky do spisu orgánu vyměřujícího poplatek.

(2) Oba díly kolkové známky vždy znehodnotí orgán, u něhož byly kolkové známky použity, otiskem úředního razítka.

(3) Kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů pozbývají platnosti dnem 1. července 1985.

§ 5

(1) Dosavadní kolkové známky *) pozbývají platnosti dnem 31. března 1962; do té doby se používají jako dosud.

(2) Po 31. březnu 1962 nelze dosavadními kolkovými známkami platit. Rozhodným datem je den, kdy podání došla orgánu nebo kdy byla odevzdána na poštu (datum poštovního razítka).

§ 6

(1) Občané a organizace jsou oprávněni prodávat nepoužité a nepoškozené kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů pouze poštám za peněžní náhradu v plné hodnotě v době od 1. července 1985 do 30. září 1985; pošty jsou povinny za těchto podmínek tyto známky převzít.

(2) Kolkové známky v počtu vyšším než 10 kusů téže hodnoty, roztříděné podle jednotlivých hodnot, se odevzdají poštám v obálkách a se seznamem obsahujícím počet a hodnotu kolkových známek podle jednotlivých hodnot a celkový počet a úhrnnou hodnotu odevzdaných známek.

(3) Neplatné kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů nebudou po 30. září 1985 odkupovány ani jinak nahrazeny.


§ 7

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí z 29. ledna 1958, č. 12 Ú. l., o vydání nových kolkových známek.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ďuriš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon ze dne 17. listopadu 1960 č. 163 Sb., o státním znaku a státní vlajce.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích.

**) Nařízení ministra financí č. 22/1959 Sb., o soudních poplatcích.

***) Nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., o notářských poplatcích.

+) Nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

*) Dosavadní kolkové známky byly vydány podle vyhlášky ministerstva financí ze dne 29. ledna 1958 č. 12 Ú. l., o vydání nových kolkových známek.

Přesunout nahoru