Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy

Částka 53/1961
Platnost od 14.10.1961
Účinnost od 14.10.1961
Zrušeno k 06.02.1964 (13/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 5. října 1961

o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 14 odst. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:


§ 1

Účel

Jednotné zemědělské družstvo (dále jen "družstvo") může v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, využití vlastních materiálových zdrojů a plného uplatnění práce členů, zejména v době vegetačního klidu, provozovat pomocnou a přidruženou výrobu, popřípadě vykonávat práce a služby mimo družstvo.

§ 2

Pomocná výroba

(1) Pomocnou výrobou se rozumí údržbářské a opravářské práce pro vlastní potřebu družstva, zejména údržba a opravy mechanizačních prostředků a budov družstva.

(2) K provozování této činnosti není třeba povolení okresního národního výboru.

§ 3

Přidružená výroba

(1) Přidruženou výrobou se rozumí činnost družstva směřující k uplatnění práce družstevníků a k využití vlastních materiálových zdrojů v období vegetačního klidu. Jde zejména o těžbu písku, štěrku a kamene, výrobu stavebních hmot (vápno, cihly, betonové výrobky apod.), o pomoc jiným družstvům při provádění svépomocné investiční výstavby, zpracování řepkové slámy, proutí apod., především pro potřebu družstev. Této činnosti nesmí být zneužíváno ke krytí soukromého podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva, tj. zemědělskou výrobu.

(2) Rozhodne-li se družstvo provozovat přidruženou výrobu, je povinno uvést její druh a rozsah ve vlastních stanovách. Družstvo může zahájit provozování této činnosti teprve dnem schválení vlastních stanov nebo jejich změn a doplňků okresním národním výborem.

(3) V přidružené výrobě pracují výhradně členové družstva. Na vedoucích místech v této výrobě nesmí přitom pracovat osoby z řad bývalých vykořisťovatelů nebo osoby soudně trestané pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro spekulaci.

(4) Družstvo nesmí provozovat činnost, jejíž provozování přísluší výhradně určitým podnikům nebo odvětvím národního hospodářství. Zpracování potravinářských surovin pro potřebu jiných spotřebitelů, než jsou družstevníci a vlastní společná hospodářství družstev, může být družstvem prováděno jen se souhlasem ministerstva potravinářského průmyslu. Při provozování jiné činnosti, zejména přesahuje-li vlastní potřebu družstva, je družstvo povinno řídit se pokyny vydanými pro tuto činnost příslušným ústředním úřadem nebo orgánem.

(5) Potřebný materiál k provozování přidružené výroby, který družstvo nemůže opatřit z vlastních zdrojů, nakupuje za maloobchodní (prodejní) ceny bez nároku na obchodní srážku.

(6) Prodej výrobků přidružené výroby družstvo uskutečňuje v cenách stanovených podle vyhlášek o plánování, tvorbě a kontrole cen. *)

§ 4

Práce a služby mimo družstvo

(1) Pracemi a službami mimo družstvo se rozumí činnost, při níž družstvo poskytuje práce nebo služby jiným organizacím v období vegetačního klidu. Jde zejména o použití dopravních prostředků družstev pro pomoc lesní výrobě při přibližování a svozu dřeva, pro pomoc jiným družstvům při dovozu stavebních hmot pro investiční výstavbu apod.

(2) Družstvo smí provozovat tuto činnost jen se souhlasem okresního národního výboru. Tohoto souhlasu není třeba, jde-li o poskytování krátkodobé výpomoci jiným družstvům.

(3) Pro fakturování prací a služeb mimo družstvo platí rovněž předpisy o plánování, tvorbě a kontrole cen. *)

§ 5

Přidružená výroba, práce a služby mimo družstvo v horské a podhorské oblasti

(1) Provozování přidružené výroby, provádění prací a služeb mimo družstvo má opodstatnění především v družstvech v horské a podhorské oblasti, v nichž vzhledem k místním podmínkám je období vegetačního klidu nejdelší.

(2) Nemůže-li družstvo v těchto oblastech zajistit dostatek pracovních příležitostí družstevníkům podle předchozích ustanovení, může jim pro období vegetačního klidu umožnit, aby přechodně pracovali v podnicích místního hospodářství, ve výrobních družstvech, popřípadě i v jiných socialistických podnicích.

§ 6

Odměňování za práci

Družstevníci pracující v pomocné a přidružené výrobě, popřípadě provádějící práce a služby mimo družstvo, jsou odměňováni za práci podle stejných zásad jako ostatní družstevníci, tj. buď v pracovních jednotkách nebo základní odměnou a prémiemi v penězích, zavedlo-li družstvo peněžní odměňování. Nepřípustná je odměna za práci poskytovaná ve formě procentuálního podílu na zisku z těchto činností.

§ 7

Činnost národních výborů

(1) Místní a okresní národní výbory poskytují družstvům pomoc při volbě, zavádění i provozu pomocné a přidružené výroby, prací a služeb mimo družstvo. Místní a okresní národní výbory přitom dbají, aby družstva

a) prováděla v rámci pomocné výroby řádnou údržbu a opravy vlastních strojů, nářadí a budov;

b) neprovozovala jiný druh přidružené výroby, než je vymezen v § 3 vyhlášky;

c) prováděla práce a služby mimo družstvo pouze v období vegetačního klidu, a to především pro lesní závody při přibližování a svozu dřeva, popřípadě při těžbě dřeva, dále pro jednotná zemědělská družstva a meliorační družstva při dovozu stavebních hmot pro investiční výstavbu, meliorační práce apod.

(2) Místní a okresní národní výbory odpovídají za to, že

a) všechny druhy přidružené výroby, prací a služeb mimo družstvo budou prováděny družstvy tak, aby nenarušovaly jejich zemědělské práce a byly provozovány v období vegetačního klidu;

b) družstva budou provádět pouze ty práce a služby mimo družstvo, k nimž dal okresní národní výbor souhlas (§ 4 odst. 2 prvá věta);

c) družstvo bude provozovat jen ten druh a rozsah přidružené výroby, který je uveden ve stanovách družstva schválených okresním národním výborem;

d) v přidružené výrobě nepracují na vedoucích místech osoby z řad bývalých vykořisťovatelů nebo osoby soudně trestané pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro spekulaci.


Závěrečná ustanovení

§ 8

Zrušuje se vyhláška č. 144/1960 Sb., o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Mestek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Státní plánovací komise č. 186/1959 Ú. l., o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, ve znění vyhlášky č. 229/1959 Ú. l., vyhláška Státní plánovací komise č. 187/1959 Ú. l., o metodice tvorby cen.

Přesunout nahoru