Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1961 Sb.Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu

Částka 51/1961
Platnost od 05.10.1961
Účinnost od 05.10.1961
Zrušeno k 01.01.1967 (94/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 15. září 1961

o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), a podle § 20 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Rozvoj výrobních sil vyžadující zavádění nejnovější techniky, neustálé prohlubování socialistické demokracie i všestranný rozvoj osobnosti předpokládá soustavné zvyšování kvalifikace a vzdělanosti pracujících. Proto je studium při zaměstnání nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího systému naší socialistické společnosti.

Úroveň výsledků studia při zaměstnání podle potřeb naší společnosti je nutno zabezpečit i tím, že pracujícím budou vytvářeny vhodné podmínky ke studiu.

V současném období je nutné, aby pracující si zvyšovali a získávali kvalifikaci a vzdělání především v oborech vyžadujících velkého rozvoje techniky. Neustále je třeba také zlepšovat pedagogickou i odbornou přípravu učitelů. Důležité je zvyšování ekonomických a zejména politických znalostí.

Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání se proto upravují se zřetelem k významu studia v uvedených oborech.

S postupným zkracováním pracovní doby bude pracujícím stále narůstat volný čas, čímž se vytvoří i jiné podmínky ke studiu při zaměstnání a proto bude pro období čtvrtého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství provedena nová úprava.

§ 2

Rozsah úpravy

Tato vyhláška se vztahuje

A. na pracující, jejichž pracovní doba činí 46 hodin týdně, nebo kteří pracují v závodech, v nichž byla zavedena zkrácená pracovní doba na 42, popřípadě na 40 hodin týdně, a na pracující, jejichž pravidelná pracovní doba je stanovena odchylně zvláštními předpisy, *) jestliže studují při zaměstnání (dále jen "studující"):

1. na školách spravovaných národními výbory, a to:

a) na středních školách pro pracující,

b) na odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích,

c) v dlouhodobých kursech pořádaných na těchto školách;

2. ve vzdělávacích zařízeních závodů, a to:

a) na středních školách pro pracující,

b) v podnikových technických školách a v podnikových institutech;

3. na vysokých školách technického směru (školách technických, zemědělských, lesnických, dopravních a chemickotechnologických), na matematicko-fyzikální fakultě a přírodovědeckých fakultách vysokých škol universitního směru, na vysokých školách ekonomických a na večerních universitách marxismu-leninismu;

B. na učitele a vychovatele, jestliže studují při zaměstnání na školách uvedených v § 5 (dále jen "studující").

ČÁST PRVNÍ

Pracovní úlevy

§ 3

Pracovní úlevy pro studující na školách spravovaných národními výbory a ve vzdělávacích zařízeních závodů

(1) Závody poskytnou studujícím na školách spravovaných národními výbory (§ 2 bod 1), a to ve všech formách studia (např. večerní, směnné, dálkové, externí), tyto pracovní úlevy:

1. na středních školách pro pracující

a) 4-8 hodin placeného pracovního volna týdně,

b) celkem 2 dny placeného pracovního volna na přípravu a k vykonání zkoušek v každém školním roce,

c) 3 týdny neplaceného pracovního volna na přípravu a vykonání maturitní zkoušky; po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek (§ 8 odst. 1-3),

d) další pracovní volno nejvýše po dobu 2 týdnů na závěr studia a k přípravě na maturitní zkoušku, pokud tím není narušován chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytování studijního příspěvku;

2. na odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích

a) 4 hodiny placeného pracovního volna týdně,

b) celkem 1 týden placeného pracovního volna na přípravu a k vykonání zkoušek v každém školním roce,

c) 5 týdnů neplaceného pracovního volna na přípravu a k vykonání maturitní zkoušky (závěrečné umělecké zkoušky), jejíž součástí je odborná práce, anebo 2 týdny neplaceného pracovního volna, jestliže je stanovena maturitní zkouška (závěrečná umělecká zkouška) bez odborné práce. Po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek (§ 8 odst. 1-3). Jestliže je maturitní zkouška (závěrečná umělecká zkouška) rozdělena do IV. a V. ročníku, je možno také toto volno rozdělit do těchto ročníků studia,

d) další pracovní volno nejvýše po dobu 2 týdnů na závěr studia k přípravě na maturitní zkoušku (závěrečnou uměleckou zkoušku), pokud tím není narušován chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytování studijního příspěvku;

3. v dlouhodobých kursech za podmínky, že kurs trvá nepřetržitě nejméně jeden školní rok a má 400 vyučovacích hodin ročně

a) 3 hodiny placeného pracovního volna týdně a u učitelů 2 hodiny placeného pracovního volna týdně z normální míry vyučovací povinnosti,

b) 3 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání zkoušky na závěr studia.

(2) Závody poskytnou studujícím ve vzdělávacích zařízeních závodů (§ 2 bod 2), a to ve všech formách studia (např . večerní, směnné, dálkové, externí), tyto pracovní úlevy:

1. na středních školách pro pracující

a) 4-8 hodin placeného pracovního volna týdně,

b) celkem 2 dny placeného pracovního volna na přípravu a k vykonání zkoušek v každém školním roce,

c) 3 týdny neplaceného pracovního volna na přípravu a k vykonání maturitní zkoušky; po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek (§ 8 odst. 1-3),

d) další pracovní volno nejvýše po dobu 2 týdnů na závěr studia k přípravě na maturitní zkoušku, pokud tím není narušován chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytování studijního příspěvku;

2. v podnikových technických školách a v podnikových institutech

a) 4 hodiny placeného pracovního volna týdně,

b) celkem 1 týden placeného pracovního volna na přípravu a k vykonání zkoušek v každém školním roce,

c) pokud je podniková technická škola ukončena maturitní zkouškou a podnikový institut závěrečnou zkouškou , poskytují se studujícím stejné úlevy jako při konání maturitní zkoušky na střední odborné škole [odstavec 1 bod 2 písm. c)],

d) další pracovní volno nejvýše po dobu 2 týdnů na závěr studia k přípravě na maturitní zkoušku (závěrečnou zkoušku), pokud tím není narušován chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytování studijního příspěvku.

(3) Studujícím na školách spravovaných národními výbory a ve vzdělávacích zařízeních závodů (§ 2 body 1 a 2) se poskytuje kromě pracovních úlev uvedených v odstavcích 1 a 2 neplacené pracovní volno k návštěvě celodenních nebo internátních kursů (soustředění), pokud jsou povinnou součástí studia; po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek (§ 8 odst. 1-3).

(4) Studujícím na odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích, v podnikových technických školách a v podnikových institutech, na nichž je učebními plány pro večerní studium stanoveno více než 15 vyučovacích hodin povinných předmětů týdně, se prodlužuje pracovní úleva stanovená podle odstavce 1 bod 2 písm. a) a odstavce 2 bod 2 písm. a) o další 1 hodinu placeného pracovního volna týdně za každé další 3 hodiny týdenního vyučování, nejvýše však celkem na 8 hodin placeného pracovního volna týdně.

§ 4

Pracovní úlevy pro studující na vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu

Závody poskytnou studujícím n a školách uvedených v § 2 bod 3 tyto pracovní úlevy:

1. u večerního studia

a) 22 dnů placeného pracovního volna ve školním roce ke studiu, konzultacím a laboratorním cvičením (mimo dobu hlavních prázdnin),

b) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 16 týdnů placeného pracovního volna v posledním roce studia nebo po jeho absolvování k přípravě a vykonání státní závěrečné zkoušky,

d) na doporučení vysoké školy v individuálních případech, kdy studující ze závažných důvodů nezvládl v posledním roce studia studijní úkoly za podmínek daných pracovními úlevami, může závod poskytnout studujícímu další, nejvýše měsíční neplacené pracovní volno. Po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek podle § 8 odst. 5;

2. u dálkového studia

a) 24 dnů placeného pracovního volna ve školním roce ke studiu, konzultacím a laboratorním cvičením,

b) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 1 týden placeného pracovního volna ve školním roce k návštěvě krátkodobých internátních kursů,

d) 16 týdnů placeného pracovního volna v posledním roce studia nebo po jeho absolvování k přípravě a vykonání státní závěrečné zkoušky,

e) na doporučení vysoké školy v individuálních případech, kdy studující ze závažných důvodů nezvládl v posledním roce studia studijní úkoly za podmínek daných pracovními úlevami, může závod poskytnout studujícímu další, nejvýše měsíční neplacené pracovní volno . Po tuto dobu bude závodem poskytován studijní příspěvek podle § 8 odst. 5;

3. při studiu na večerních universitách marxismu-leninismu

a) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

b) 1 týden placeného pracovního volna k vykonání závěrečných zkoušek;

4. u postgraduálního studia, které je organizováno některou z forem studia při zaměstnání,

a) 24 dnů placeného pracovního volna ve školním roce ke studiu, konzultacím a laboratorním cvičením,

b) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 1 týden placeného pracovního volna ve školním roce k návštěvě krátkodobých internátních kursů;

5. v dlouhodobých kursech, které trvají nepřetržitě jeden školní rok a mají celkem 400 vyučovacích hodin ročně,

a) 3 hodiny placeného pracovního volna týdně a u učitelů 2 hodiny placeného pracovního volna týdně z normální míry vyučovací povinnosti,

b) 3 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání zkoušky na závěr studia;

6. u speciálních kursů *)

a) 4 hodiny placeného pracovního volna týdně k návštěvě vyučování v kursu a k přípravě, přičemž u kursů organizovaných podle obdoby večerního studia se neposkytuje toto volno po dobu hlavních prázdnin,

b) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 1 týden placeného pracovního volna k vykonání závěrečné zkoušky,

d) u mistrů odborného výcviku při doplňkovém pedagogickém studiu kromě toho ještě 2 týdny placeného pracovního volna na soustředění;

7. u externího studia

a) 1 týden placeného pracovního volna k vykonání každé zkoušky,

b) měsíční placené pracovní volno k vykonání státní závěrečné zkoušky (diplomové práce).

§ 5

Pracovní úlevy pro učitele a vychovatele, kteří studují na pedagogických školách, pedagogických institutech a v učitelském studiu na universitách a na vysokých školách uměleckých

(1) Učitelům, kteří studují při zaměstnání na pedagogických školách, pedagogických institutech a v učitelském studiu na universitách a na vysokých školách uměleckých, se poskytnou tyto úlevy:

a) 2 hodiny placeného pracovního volna týdně z normální míry vyučovací povinnosti. Přitom bude zajištění vyučovacích úkolů na větších školách dosaženo především lepší organizací práce na škole, na školách s menším počtem tříd novou organizací práce podle § 6 odst. 2 školského zákona. Studujícím učitelům se upraví rozvrh tak, aby měli každý týden 1 volný pracovní den k návštěvě konzultací a k individuálnímu studiu,

b) 2 dny placeného pracovního volna k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 14 dní neplaceného pracovního volna k vykonání maturitní nebo státní závěrečné zkoušky; po tuto dobu bude poskytován studijní příspěvek (§ 8 odst. 1-3).

(2) Vychovatelům ve školních družinách a školních klubech, kteří studují při zaměstnání na pedagogických školách, pedagogických institutech, popřípadě v učitelském studiu na universitách, se poskytnou 3 hodiny placeného pracovního volna týdně z přímé výchovné práce s dětmi, vychovatelům v domovech, kteří studují při zaměstnání na těchto školách, se poskytnou 3 hodiny placeného pracovního volna týdně; vychovatelům se upraví pracovní rozvrh tak, aby měli každý týden 1 volný pracovní den k návštěvě konzultací a k individuálnímu studiu. Dále se na ně vztahují ustanovení odstavce 1 písm. b) a c).

(3) Soustředění pro učitele a vychovatele studující při zaměstnání se organizují o prázdninách.

(4) Učitelům a vychovatelům, kteří studují na jiných středních odborných školách než na těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, popřípadě na odborných školách, v podnikových technických školách, v podnikových institutech a na konzervatořích, se poskytují pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle § 3, učitelům a vychovatelům, kteří studují na jiných vysokých školách než na těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, se poskytují pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle § 4.

§ 6

Ve výjimečných případech, např. při dlouhodobé nemoci nebo při velkých časových ztrátách, spojených s dojížděním na konzultace a zkoušky, může závod podle svých možností poskytnout studujícím vyšší pracovní úlevy, než jsou stanoveny touto vyhláškou.

§ 7

Čerpání pracovních úlev

(1) Placené pracovní volno stanovené počtem hodin, jež může studující čerpat týdně (§§ 3 a 4), není nutno vyčerpat v příslušném týdnu, lze je po dohodě se závodem sčítat a použít nejdéle na období 4 týdnů souhrnně.

(2) Pracovní úlevu 2 hodin placeného pracovního volna týdně z normální míry vyučovací povinnosti [§ 5 odst. 1 písm. a)] nemusí učitel studující při zaměstnání vyčerpat v příslušném týdnu, lze ji sčítat a použít souhrnně nejdéle za období 2 týdnů.

(3) Pracovní úlevu 3 hodin placeného pracovního volna týdně z přímé výchovné práce s dětmi, jde-li o vychovatele v družinách mládeže a školních klubech, a 3 hodiny placeného pracovního volna týdně, jde-li o vychovatele v domovech (§ 5 odst. 2), nemusí vychovatel studující při zaměstnání vyčerpat v příslušném týdnu, lze ji sčítat a použít souhrnně nejdéle za období 2 týdnů.

(4) Pracovní úlevy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 přísluší studujícímu i za týden (měsíc), v němž nepracoval stanovený počet hodin pro nemoc nebo proto, že mu bylo poskytnuto pracovní volno podle jiných předpisů. Při onemocnění delším než 1 měsíc nelze pracovní volno převádět do dalšího měsíce. Placené pracovní volno nepřísluší studujícím za dobu dovolené na zotavenou, lze je však poskytnout v plném rozsahu i v týdnu, kdy si studující nevybral více než 1 den dovolené.

(5) Nevyčerpané pracovní volno nelze převést do následujícího školního roku.

(6) Placené pracovní volno se poskytuje dálkově a externě studujícím po celý školní rok, včetně doby hlavních prázdnin, a při večerním nebo směnném studiu mimo hlavní školní prázdniny. Studujícím v kursech se pracovní volno poskytuje jen na dobu trvání kursu.

(7) Mzdy (platy) za dny nebo hodiny placeného pracovního volna se vypočítají z průměrného výdělku, dosaženého studujícím v předchozím zúčtovacím období v pravidelné pracovní době (tj. včetně prémií a příplatků, avšak bez odměny za práci přesčas).

(8) Závody umožní studujícím vhodnou organizací práce, zejména rozvržením pracovní doby, splnit všechny povinnosti spojené se studiem, a pokud možno jim nebudou ukládat práce přesčas.

ČÁST DRUHÁ

Hospodářské zabezpečení v době neplaceného pracovního volna

§ 8

Studijní příspěvek

(1) Studijní příspěvek, který poskytují závody studujícím v době neplaceného pracovního volna podle §§ 3 a 5, popřípadě podle § 6 činí týdně:

u ženatých (vdaných), ovdovělých,rozvedených a svobodných, kteří pečují o nezaopatřené děti .................. Kčs 340,-,

u ženatých (vdaných), bezdětných ............ Kčs 275,-,

u svobodných, ovdovělých, rozvedených (bezdětných) ................................ Kčs 170,-.

(2) Při neplaceném pracovním volnu kratším jednoho týdne se poskytne poměrná část studijního příspěvku podle počtu pracovních hodin týdně.

(3) Při neplaceném pracovním volnu delším jednoho týdne lze však poskytovat studijní příspěvek jen v takové týdenní výši, která nepřesahuje průměrný týdenní výdělek studujícího dosažený v posledních 3 měsících, a jen do částek uvedených v odstavci 1.

(4) Po dobu, po niž závod poskytuje neplacené studijní volno se studijním příspěvkem nebo neplacené pracovní volno k návštěvě celodenních nebo internátních kursů (soustředění), nepříslušejí studujícímu další náhrady za ubytování a stravování. Studující na středních a vysokých školách jsou oprávněni v době celodenních nebo internátních kursů (soustředění) se stravovat ve školních jídelnách a v mensách za stejných podmínek jako studující v interním studiu.

(5) Po dobu neplaceného pracovního volna v posledním roce studia na vysokých školách [§ 4 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. e)] poskytuje závod studujícím studijní příspěvek, a to svobodným ve výši 600 Kčs měsíčně a ženatým ve výši 900 Kčs měsíčně.

(6) Náklady na studijní příspěvky v době neplaceného pracovního volna hradí závod. *)

§ 9zrušeno

§ 10

Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení členů JZD

(1) Jednotná zemědělská družstva poskytnou svým studujícím členům pracovní úlevy obdobně jako závody svým pracovníkům.

(2) Okresní národní výbory poskytnou studujícím v době neplaceného pracovního volna s výjimkou neplaceného pracovního volna poskytovaného podle ustanovení § 3 odst. 1 bod 1 písm. d), bod 2 písm. d) a odst. 2 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. d) příspěvek v takové výši, aby spolu s odměnou za práci (peněžitá odměna nebo pracovní jednotka) přiznanou jim podle čl. 21 odst. 1 písm. F bodu 2 Vzorových stanov Jednotných zemědělských družstev (vyhláška č. 49/1961 Sb. nepřevyšoval částky uvedené v § 8 odst. 1; jde-li o neplacené pracovní volno v posledním roce studia na vysokých školách [§ 4 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. e)], nesmí převyšovat studijní příspěvek částky uvedené v § 8 odst. 5.

(3) Po dobu neplaceného pracovního volna zůstávají studující členové JZD pojištěni na dávky nemocenského a důchodového pojištění členů JZD.

§ 11

Úhrada jízdného

(1) Studujícím poskytnou ČSD s výjimkou místní přepravy slevu jízdného jako žákům a studentům v interním studiu a budou jim tedy vydávat žákovské jízdenky měsíční, týdenní nebo žákovské jízdenky za polovinu obyčejného jízdného pro jednotlivé jízdy, a to k návštěvě vyučování, ke zkouškám, k exkursím, povinným konzultacím a k účasti na povinných celodenních a internátních kursech (soustředění), které tvoří součást studia. Sleva se poskytne pouze těm studujícím, kteří si hradí jízdné ze svých prostředků.

(2) V pravidelné autobusové dopravě poskytne ČSAD s výjimkou místní přepravy studujícím slevu jízdného jako žákům a studentům v interním studiu a bude jim tedy vydávat žákovské jízdenky měsíční nebo žákovské jízdenky pro jednotlivé jízdy. Slevy budou poskytovány jen pro jízdy do vzdálenosti 70 km autobusových tratí a jen těm studujícím, kteří si hradí jízdné ze svých prostředků.

(3) U postgraduálního studia a ve speciálních kursech na vysokých školách může studujícímu uhradit celé jízdné závod.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 12

(1) Studujícím, jejichž pracovní doba činí méně (zkrácený pracovní úvazek) než pracovní doba uvedená v § 2, se poskytují pracovní úlevy, hospodářské zabezpečení a sleva na jízdném jako ostatním studujícím s výjimkou stanovených hodin placeného pracovního volna týdně.

(2) Pracovní úlevy, hospodářské zabezpečení a slevu na jízdném lze poskytovat jen těm studujícím, kteří byli závodem a odborovou organizací v závodě ke studiu doporučeni. Ponechají se jim potud, pokud plní všechny povinnosti se studiem spojené, zejména pokud konají s úspěchem v určených termínech všechny zkoušky stanovené pro postup ve studiu.

(3) Pracovní úlevy, hospodářské zabezpečení a sleva jízdného se odejmou studujícímu, který ve stanoveném termínu nesložil s úspěchem zkoušky předepsané pro příslušný semestr nebo školní rok. Znovu se poskytnou tehdy, vykoná-li v opravném termínu úspěšně všechny předepsané zkoušky. Výjimky v odůvodněných případech povoluje závod po projednání s dobrovolnými společenskými organizacemi v závodě.

(4) Jestliže závod a odborová organizace v závodě doporučily pracovníka ke studiu, je závod povinen poskytovat mu všechny úlevy a hospodářské zabezpečení stanovené touto vyhláškou.

(5) Pro účely této vyhlášky se za závod považují i jiné organizace a zařízení.

§ 13

(1) Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání v kursech pro doplnění základního vzdělání a na jiných vysokých školách než na těch, které jsou uvedeny v § 2 bod 3, se řídí vyhláškou č. 20/1955 Ú. l. *) Citovanou vyhláškou se řídí i pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracujících, kteří studují při zaměstnání na vysokých školách poskytujících učitelské vzdělání a nejsou učiteli nebo vychovateli.

(2) Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání ve speciálních kursech na jiných vysokých školách než na těch, které jsou uvedeny v § 2 bod 3, se řídí vyhláškou č. 131/1956 Ú. l.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Např. pracovní doba mladistvých do 16 let stanovená v § 7 odst. 1 zákona č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby nebo pracovní doba pracovníků, kteří pracují trvale pod vlivem rentgenového nebo rádiového záření nebo jsou vystaveni trvale nákaze tuberkulosou, stanovená usnesením vlády ze dne 7. října 1952.

*) Studijní a zkušební řád pro speciální kursy při vysokých školách vydalo ministerstvo školství výnosem ze dne 16. listopadu 1955 čj. 74 914/55-C II/1 (Předpisy pro vysoké školy č. 72).

*) Tyto studijní příspěvky se hradí a účtují
a) u hospodářských organizací
aa) u průmyslových podniků na účtě celopodnikové režie v položce nákladů na přípravu kádrů na vrub vlastních nákladů výroby,
bb) u neprůmyslových podniků na účtě, na němž se účtují náklady obdobné povahy,
b) u rozpočtových zvláštních organizací na účtě správní a hospodářské režie v položce nákladů na přípravu kádrů,
c) u rozpočtových organizací z položky ostatní výdaje fyzickým osobám.

*)  § 9 vyhlášky č. 102/1957 Ú. l., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a vědeckých aspirantů:
1. nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení pracovníků, kteří studují při zaměstnání, trvá i po dobu neplaceného pracovního volna poskytnutého jim závodem pro účely studia;
2. doba neplaceného pracovního volna se považuje
a) při výpočtu čisté denní mzdy pro stanovení peněžitých dávek nemocenského pojištění za omluvenou přestávku v práci, ke které se nepřihlíží, pro nárok na přídavky na děti za dobu odpracovanou na pracovišti,
b) pro obor důchodového zabezpečení za dobu náhradní;
3. k hospodářskému zabezpečení poskytovanému závodem v době neplaceného pracovního volna se pro obor dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení nepřihlíží. Částky hospodářského zabezpečení, které byly takto poskytnuty, se však zahrnují do úhrnu mezd, z něhož závod odvádí pojistné;
4. utrpí-li pracovník, který je účastníkem studia při zaměstnání úraz za okolností stanovených v § 3 citované vyhlášky, považuje se takový úraz pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení za pracovní úraz v jeho zaměstnání.

*) Pokyny ministerstva školství a kultury k vyhlášce č. 20/1955 Ú. l., uveřejněné v částkách 47 a 106 Úředního listu z roku 1958.

Přesunout nahoru