Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 100/1961 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami

Částka 47/1961
Platnost od 28.09.1961
Účinnost od 28.09.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

ZÁKON

ze dne 19. září 1961

o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Nároky československého státu a československých právnických a fyzických osob proti rumunským dlužníkům, pokud se považují za vypořádané podle čl. 1 a 2 Dohody o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 51/1961 Sb. (dále jen "Dohoda") zanikají dnem 24. března 1961.

(2) Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) a v jaké výši se poskytne náhrada osobám pozbyvším nároků, popřípadě jejich právním nástupcům. Dědicům ze zákona, kteří nepatří k okruhu osob uvedených v §§ 526 až 532 obč. zák., se však náhrada neposkytne; přitom je nerozhodné, kdy zůstavitel zemřel a jakou měl státní příslušnost.

§ 2

(1) Nároky rumunského státu a rumunských právnických a fyzických osob proti československým dlužníkům, pokud se podle čl. 1 a 2 Dohody považují za vypořádané, přecházejí na československý stát dnem 24. března 1961.

(2) Dlužníci jsou přechodem nároků podle ustanovení odstavce 1 zproštěni povinnosti plnit své závazky dosavadním věřitelům a jsou povinni plnit je československému státu. Vláda může stanovit, které z nároků, jež přecházejí na československý stát, nemají být vymáhány.

§ 3

Ministerstvo financí v rámci zásad stanovených vládou upraví podmínky, za kterých československý stát převezme od československých osob rumunské cenné papíry uvedené v čl. 6 Dohody.

§ 4

Rozhodovat ve věcech, na které se vztahují ustanovení § 1, § 2 odst. 1 a § 3, přísluší ministerstvu financí nebo orgánu jím pověřenému; o řízení v těchto věcech platí vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení.

§ 5

Ministerstvo financí stanoví podrobnosti k provedení zákona a Dohody, zejména za jakých podmínek se náhrada (§ 1 odst. 2) poskytne, jakož i o zániku nároku na náhradu.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru