Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě

Částka 39/1960
Platnost od 09.07.1960
Účinnost od 05.05.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 7. června 1960

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě


Dne 18. září 1959 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.

Vláda Dohodu schválila dne 6. ledna 1960. Schválení Dohody vládou Československé republiky, bylo sděleno nótou ze dne 30. ledna 1960 a její schválení vládou Německé demokratické republiky, bylo sděleno nótou ze dne 5. května 1960.

Podle svého článku 7 nabyla Dohoda účinnosti dnem 5. května 1960.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky, o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě

Vláda Československé republiky a vláda Německé demokratické republiky ve snaze podpořit mezinárodní dopravu a ulehčit plavbu na Labi rozhodly se uzavřít Dohodu o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Stanislava Saura,

vedoucího Ústřední celní správy,

vláda Německé demokratické republiky

Antona Ruha,

vedoucího Úřadu pro clo a kontrolu oběhu zboží,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v naprostém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

Pro celní projednávání lodí pod celní závěrou na Labi, jeho přítocích a s ním souvisících vodních cestách na území smluvních stran platí připojený jednotný celní závěrový řád pro labské lodi (dále jen "závěrový řád"), který je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 2

Potvrzení o způsobilosti lodí k celní závěře a osvědčení opravňující provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou (dále jen "potvrzení" a "osvědčení"), vydaná podle ustanovení závěrového řádu celními orgány jedné smluvní strany, budou uznávána celními orgány druhé smluvní strany, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení § 25 závěrového řádu.

Článek 3

Odebrání potvrzení nebo osvědčení celními orgány jedné smluvní strany bude uznáváno celními orgány druhé smluvní strany.

Článek 4

Ústřední celní správy smluvních stran si vzájemně sdělí, které celní orgány jsou oprávněny k vydávání nebo odebírání potvrzení a osvědčení.

Článek 5

Ústřední celní správy smluvních stran se vzájemně dohodnou na změnách závěrového řádu, které se při provádění dohody ukáží potřebnými.

Článek 6

Tato Dohoda je otevřena přístupu třetích států, pokud jejich lodi jsou na základě příslušných dohod oprávněny k plavbě na Labi na území smluvních stran a pokud s přístupem smluvní strany souhlasí.

Prohlášení o přístupu musí být každé ze smluvních stran sděleno nótou.

Pro přistupující stát vstoupí Dohoda v platnost dnem, kdy smluvní strany oznámí svůj souhlas s přístupem.

Článek 7

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.

Každá ze smluvních stran může Dohodu při dodržení šestiměsíční lhůty písemně vypovědět; vypoví-li Dohodu jedna ze smluvních stran, které ji podepsaly, pozbude Dohoda po uplynutí výpovědní lhůty platnosti.

Sepsáno v Praze dne 18. září 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky:

Saur v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

Ruh v. r.

Jednotný celní závěrový řád pro labské lodě

§ 1

(1) Kdo žádá, aby zboží podléhající celnímu dozoru při dopravě na Labi, jeho přítocích a s ním souvisících vodních cestách bylo propuštěno pod celní závěrou, musí se vykázat těmito listinami:

a) potvrzením o způsobilosti lodi k celní závěře (dále jen "potvrzení" viz vzor A) a

b) osvědčením opravňujícím provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou (dále jen "osvědčení" viz vzor B).

(2) Pod celní závěrou smějí být propuštěny jen lodi určené k dopravě zboží, jejichž způsob stavby a závěrová zařízení odpovídají ustanovením obsaženým v §§ 2 - 16 tohoto závěrového řádu.

I. Všeobecná ustanovení

§ 2

Lodi nesmějí mít tajné prostory ani vchody, které by nebylo možno při vnější prohlídce ihned zpozorovat. Části vnějších lodních stěn musí být spolu tak spojeny (sroubeny, snýtovány, svařeny, upevněny šrouby apod.), aby nemohly být odstraněny bez zanechání zřejmých stop.

§ 3

(1) Stěny nebo mezistěny, které oddělují závěrové prostory mezi sebou a od ostatních prostorů lodi musí být zhotoveny z plechu, jehož jednotlivé pláty musí být navzájem a s lodním tělesem tak spojeny, aby nemohly být od sebe a od lodního tělesa odděleny bez zanechání zřejmých stop. Takovými plechovými stěnami musí být odděleny od závěrových prostor též lodní skládky a stožárové tuleje, v nichž jsou zapuštěny pohyblivé stěžně. Dveře a jiné otvory, které by vedly z kajutních místností přímo do závěrových prostorů, nejsou dovoleny.

(2) U dřevěných lodí mohou být stěny nebo mezistěny, uvedené v odstavci 1, zhotoveny též ze sroubených prken, která jsou stejně vysoká jako lodní těleso a s ním pevně spojena. Každé prkno musí být pevně spojeno s výztužnou konstrukcí mezistěny tak, aby jejich vyjmutí nebylo možné bez zanechání zřejmých stop.

§ 4

(1) Skoby, oka, hřeby, nýty, svorky, šrouby, svorníky apod. použité na vnější straně lodi musí být tak zajištěny (ohnuty, roznýtovány, zašroubovány, svařeny apod.), aby nemohly být zvenčí odstraněny bez zanechání zřejmých stop.

(2) Klouby nemají být pokud možno používány. Kolíčky kloubů musí být svařeny s vnějšími okraji kloubového pásu. Jen střední jazýček kloubů smí být otáčivý a musí být také svařen. Kloubové kolíčky nesmí být na konci jen roznýtovány nebo zašroubovány.

(3) Ocelové součástky závěrových zařízení jako tyče, oka, skoby, klouby atd., mohou být chráněny před zrezivěním pouze průhledným ochranným nátěrem.

(4) Závěrové tyče musí být taženy nebo vykovány z jednoho kusu tyčového železa, na jednom konci zahnuty v dostatečně velkou hlavu (oko) a na druhém konci musí mít výřez pro závěrový klín.

§ 5

(1) Pumpy, jeřáby, větrací roury, potrubí, světlíková okna, mříže apod. v závěrových prostorách, na jejich stěnách nebo na palubě musí být upevněny tak, aby byla zajištěna bezpečnost závěry a aby bylo vyloučeno vyjmout tato zařízení bez zanechání zřejmých stop.

(2) Pumpy a jeřáby, jež lze vyjmout, musí být odděleny od závěrových prostorů pevným pažením, které musí být zařízeno podle ustanovení § 3 tohoto závěrového řádu.

II. Zvláštní ustanovení

A. Lodi s pevnou palubou

§ 6

(1) Paluba musí být s lodním tělesem tak sroubena, sklínována, snýtována, svařena nebo jinak pevně spojena, aby přístup do závěrových prostorů nebyl možný bez zanechání zřejmých stop. Části spojující palubu s lodním tělesem musí být jen uvnitř závěrového prostoru; jejich sešroubování, snýtování, sklínování apod. je třeba provést způsobem předepsaným v § 4 tohoto závěrového řádu. Svaření paluby s lodním tělesem může být kromě toho provedeno též zvenčí.

(2) S paluby nesmí být žádný jiný přístup do závěrových prostorů než nakládacími otvory. Paluba musí s bočními stěnami tvořit souvislý celek, který je pevně spojen hřeby, nýty, šrouby, sváry apod. s vnitřními žebry a mezistěnami.

§ 7

(1) Otvory vedoucí do závěrových prostorů musí mít pevně zasazené rámové obruby a mohou být uzavírány víky nebo dveřmi. Jsou-li víka a dveře z kovu musí být zhotoveny z jednoho kusu silného plechu, popřípadě z více kusů spojených nýtováním nebo svářením apod. Jsou-li zhotoveny ze dřeva musí být prkna zevnitř tak spojena, že jednotlivá prkna nemohou být odstraněna bez zanechání zřejmých stop.

(2) Lodě, jimiž se dopravuje zboží, které potřebuje stálé větrání, mohou mít otvory uzavřené místo víky a dveřmi mříží z drátěného pletiva nebo z děrovaného plechu zasazeného do dřevěného nebo železného rámu. Dráty pletiva musí být alespoň 2 mm silné a nesmí být od sebe vzdáleny více než 25 mm. Průměr otvorů plechu nesmí být větší než 25 mm. Drátěné pletivo nebo děrovaný plech musí být s rámem tak spojeny, aby je nebylo možno sejmout bez zanechání zřejmých stop.

§ 8

(1) Zařízení sloužící k uzavření otvorů musí být upraveno tak, aby otvorová víka nebo dveře nebylo možno prohnout, zvednout nebo vysunout bez zanechání zřejmých stop.

(2) Otvorové rámy, jakož i otvorová víka a dveře musí být opatřeny oky nebo petlicemi a oky, jimiž se prostrčí nebo protáhnou ocelové závěrové tyče nebo ocelová lana.

(3) K uzavření několika vedle sebe ležících otvorových vík musí být použito nejméně dvou dostatečně silných ocelových tyčí spojených s otvorovým rámem podle odstavce 2.

§ 9

(1) U tankových lodí smí být jednotlivé nádrže mezi sebou spojeny. Otvory vedoucí do nádrží (nakládací otvory, průlezy, atd.) se uzavírají ocelovými víky a musí být podle § 8 tohoto závěrového řádu zařízeny pro bezpečné uzavření. Nádržová potrubí musí být zařízena tak, aby jejich určení a spojení bylo možno snadno rozpoznat. Kohouty, ventily, záklopky, příruby atd. musí být upraveny tak, aby bylo možno přiložit celní závěry.

(2) Veškerá potrubí i se spojovacími kusy, ventily a přírubami musí být z tvrdého kovu nebo stejně hodnotných umělých hmot.

B. Lodi s rozebíratelným nebo posuvným krytem

a) Lodi se zařízením na protikrokev

§ 10

(1) Krycí prkna rozebíratelného krytu musí být stejně dlouhá jako prkna bočního krytu a musí být opatřena na vnitřní straně lištou, zamezující posouvání prken po krokvích. Každé prkno musí přesahovat spodní prkno alespoň o 2 cm a krycí prkno na hřebenici obě spodní prkna stejnou měrou. Je-li rozebíratelný kryt opatřen postranními prkny (boční kryt), musí být tato prkna spojena s nosníky krytu tak, aby nemohla být zvenčí uvolněna bez zanechání zřejmých stop.

(2) Prkna krytu, jež dosahují k volnému prostoru a přiléhají k některému jeho vchodu, musí být opatřena na vnější straně řádně upevněnými úhelníky, které se zakryjí protikrokví, aby bylo znemožněno vysunutí prken.

(3) Stejným způsobem musí být zabezpečena krycí prkna dosahující k ochozu; konce těchto protikrokví musí být zajištěny podle ustanovení § 11 odstavce 3 a 4 tohoto závěrového řádu.

(4) Je-li krycí prkno na hřebenici upevněno kloubovým pásem, musí mít drážku, do níž přesně zapadne pás tvořící závěru.

§ 11

(1) Místo styku rozebíratelných krytů musí být zakryto protikrokví, která přiléhá spodní hranou přesně na krycí prkna ležící na krokvích krytu.

(2) Stejná protikrokev musí být umístěna uprostřed krytu, aby se zabránilo posunutí prken.

(3) Přední a zadní dvojice protikrokví ležících na mezistěnách, které dělí závěrové prostory od ostatních prostorů musí být na vnější straně upraveny tak, aby konce krycích prken ležících vespod i konce krycích prken na hřebenici byly zakryty.

(4) Upevnění tohoto zakrytí musí odpovídat ustanovení § 4 tohoto závěrového řádu.

§ 12

(1) Protikrokve musí být upraveny tak, aby ostatní závěrové části s nimi souvisící nemohly být posunuty.

(2) Protikrokev musí mít na dolním konci hák, který se zasune do oka připevněného k lodnímu boku, hořejší část protikrokve pás posouvatelný v drážce. Tento pás jakož i protikrokev musí být opatřeny dvěma výřezy, jimiž při přiložení protikrokve procházejí dva háky pevně zasazené do krytových krokví a sahající těsně nad pásy. Konec pásu přesahující protikrokev musí být opatřen petlicí nebo okem, jež zasahují do pásu protilehlé protikrokve. Na oka se přiloží buď jednotlivě celní závěry nebo se přiloží celní závěry na závěrovou tyč protaženou více oky.

b) Lodi se zařízením na bočnice a hřebenici

§ 13

(1) Lodi se zařízením na bočnice a hřebenici musí mít podél závěrových prostorů na obou stranách ochozy a otvory k jejich závěrovým prostorům musí být ohraničeny bočnicemi a koncovými štítovými paženími. Ochozy, bočnice a koncová pažení musí být spojena mezi sebou a s lodním tělesem v pevný celek. Postranní nástavce odnímatelných bočnic musí být spojeny s lodním tělesem tak, aby je nebylo možno zvenčí uvolnit. Hřebenice musí být na obou koncích pevně spojeny s lodním tělesem tak, aby po přiložení celní závěry nemohly být zvenčí odstraněny; příklop na hřebenici musí být k ní připevněn tak, aby bez zanechání zřejmých stop nemohl být odstraněn. Drážka pod tímto příklopem musí odpovídat síle dřevěných desek (odstavec 2).

(2) K zakrytí závěrových prostorů se musí použít dřevěné desky, které po zasunutí do drážky hřebenice a uložení na bočnici tvoří úplně těsný a pevný kryt; jsou-li tyto desky složeny z několika prken, musí tato prkna být spojena na vnitřní straně alespoň dvěma svlaky nebo dvěma ocelovými pásy tak, aby vyjmutí nebo posunutí jednotlivých prken nebylo možné. Jednotlivé dřevěné desky musí být opatřeny vhodným zařízením (např. na dolním konci výstupkem narážejícím na vnitřní stěnu bočního nástavce), aby po přiložení celní závěry je nebylo možno posunout nebo vyjmout.

(3) Pro přiložení celní závěry musí být na každé desce, podle toho jak je široká, připevněna jedna nebo více petlic o šířce nejméně 60 mm a na vnější straně bočnice závěrová oka o šířce nejméně 75 mm. Spojení petlic s dřevěnými deskami a, jsou-li petlice složeny z více částí, spojení těchto částí mezi sebou, nesmí být na klouby. Závěrová zařízení musí být upravena tak, aby po prostrčení závěrových tyčí závěrovými oky nebylo možno jednotlivé desky zvednout bez zanechání zřejmých stop.

§ 14

(1) Použijí-li se k zakrytí závěrových prostorů místo prken nebo dřevěných desek kovové tabulové kryty, je třeba, aby celní závěra byla zabezpečena podle ustanovení § 13 tohoto závěrového řádu.

(2) Závěrová zařízení tabulových kovových krytů sestávají ze dvou petlic, které zapadají do ok upevněných na bočnicích. Oky se protahují závěrové tyče. Horní konce tabulí jsou uloženy v odnímatelné hřebenici, která je uvnitř zajištěna. Hrany desek jsou zahnuty a uloženy v profilové tyči na bočnicích a na hřebenici.

§ 15

Použije-li se k zakrytí závěrových prostorů vlnitého plechu, musí být zakrytí provedeno v příčném směru. Jednotlivé díly musí být zhotoveny z jednoho kusu a musí se tak překrývat, aby byla zajištěna bezpečnost závěrů. Závěrová zařízení musí být provedena stejným způsobem, jak je stanoveno v § 14 tohoto závěrového řádu.

c) Lodi s posuvným krytem

§ 16

(1) Materiál posuvného krytu musí zajišťovat bezpečné zakrytí závěrových prostorů.

(2) Posuvný kryt je umístěn na bočnici, po které se podélně posunuje. Posuvné části krytu musí být opatřeny pevnými patkami, které znemožňují jejich zvednutí. Tyto části se musí po uzavření prostoru dostatečně překrývat.

(3) Posuvné části krytu každého závěrového prostoru musí být na stranách, kde se dotýkají mezistěn, opatřeny závěrovými oky. Tato oka musí po uzavření prostoru přiléhat k okům upevněným na bočnici.

(4) Větrací otvory v posuvných krytech musí být upraveny způsobem uvedeným v § 7 odstavec 2 tohoto závěrového řádu.

III. Potvrzení o způsobilosti lodi k celní závěře

§ 17

(1) O vydání potvrzení je nutno žádat celní orgány státu, v němž je loď registrována. Provozovatel plavby, který podává návrh na vydání potvrzení, musí přistavit prázdnou loď celním orgánům oprávněným na základě článku 4 Dohody k vydávání potvrzení a předložit tyto listiny ve dvojím vyhotovení:

a) výkres lodi a závěrového zařízení v příčném a podélném řezu, jakož i v pohledu na palubu; při tankových lodích výkres lodí, z něhož musí být patrný rozvod potrubí a závěrová zařízení;

b) popis obsahující bližší údaje o závěrových prostorech, jejich otvorech a dveřích, o způsobu stavby lodi, kajut a jiných prostor a o závěrovém zařízení.

(2) Příslušné celní orgány provedou na základě předložených listin prohlídku lodi a přezkoušejí závěrová zařízení v přítomnosti zmocněného zástupce provozovatele plavby. Zjistí, zda se stavba lodi shoduje s výkresem a popisem, zda vyhovuje předpisům tohoto závěrového řádu a zda umožňuje přiložení celní závěry. Přitom může být na útraty provozovatele plavby přibrán odborník ve stavbě lodí. Nebyly-li shledány závady, vyhotoví celní orgán potvrzení podle vzoru A a připojí k němu jedno vyhotovení výkresu a opisu. Vůdce lodi je povinen uschovávat uvedené listiny v nepromokavé schránce na palubě lodi a předložit je celním orgánům, orgánům plavební správy nebo bezpečnosti k nahlédnutí, kdykoliv o to požádají. Druhopisy listin zůstanou v úschově celního orgánu, který potvrzení vydal.

§ 18

(1) Potvrzení platí na dobu pěti let; před uplynutím této lhůty musí být loď přistavena příslušnému celnímu orgánu k nové prohlídce. Nebudou-li při prohlídce zjištěny závady, celní orgány ověří potvrzení. Ověřené potvrzení platí na dobu dalších pěti let.

(2) Nenavrhne-li provozovatel plavby po uplynutí platnosti potvrzení jeho prodloužení, je povinen vrátit je celnímu orgánu, který je vydal. Nesplní-li provozovatel plavby tuto povinnost, je každý celní orgán oprávněn toto potvrzení mu odebrat.

§ 19

(1) Použijí-li se k zakrytí závěrových prostorů nebo závěrových zařízení lodi musí být hlášena příslušnému celnímu orgánu, a to dříve, než bude podán návrh na další propuštění pod celní závěrou. K hlášení je třeba připojit výkres a popis stavební změny, každé ve dvojím vyhotovení a listiny uvedené v § 17 odstavec 1 tohoto závěrového řádu. Zároveň musí být loď, je-li to nutné prázdná, přistavena k prohlídce.

(2) Nebudou-li při prohlídce závěrových zařízení zjištěny závady, ověří celní orgán na potvrzení znovu, že loď je způsobilá k celní závěře a připojí k potvrzení jedno vyhotovení výkresu a popisu uvedeného v odstavci 1. Druhá vyhotovení budou zaslána celnímu orgánu, který vydal potvrzení.

(3) Budou-li při přezkoušení závěrových zařízení zjištěny závady a neodstraní-li je provozovatel plavby ve stanovené lhůtě, zadrží celní orgán listiny označené v odstavci 1 a zašle je s udáním závad celnímu orgánu, který potvrzení vydal.

§ 20

(1) Dříve, než celní orgány přiloží celní závěry na závěrové prostory, musí se přesvědčit o řádném stavu závěrových zařízení.

(2) Celní orgány jsou oprávněny po vyložení závěrových prostorů přezkoušet způsobilost lodi k celní závěře. Zjistí-li se závady, zadrží celní orgán listiny uvedené v § 1 a postupuje podle ustanovení § 19 odstavec 3 tohoto závěrového řádu.

IV. Oprávnění provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou

§ 21

Provozovatel plavby musí mít pro každou loď, na které má být dopravováno zboží pod celní závěrou, osvědčení. Osvědčení vyhotovuje příslušný celní orgán podle vzoru B a musí být uschováno spolu s listinami uvedenými v § 17 tohoto závěrového řádu.

§ 22

(1) Provozovatel plavby, kterému bylo vydáno osvědčení, je povinen:

a) dbát o to, aby celní závěra nebyla poškozena a aby nedošlo k opatření, které by umožňovalo přístup ke zboží bez porušení celní závěry;

b) hlásit každou změnu závěrových zařízení lodi způsobem stanoveným v § 19 tohoto závěrového řádu příslušným celním orgánům dříve, než podá návrh na propuštění pod celní závěrou;

c) hlásit během 14 dnů každou loď, která již nepluje z jeho příkazu, příslušnému celnímu orgánu a vrátit mu osvědčení;

d) nezaměstnávat na této lodi osoby, které se dopustily deliktu celní nebo devizové povahy.

(2) Ústřední celní správy mohou povolit výjimky k bodu d).

§ 23

(1) Při porušení ustanovení § 22 tohoto závěrového řádu mohou celní orgány uložit na základě vnitrostátních předpisů celní náhradu, popřípadě peněžitou pokutu. Kromě toho může být odebráno osvědčení.

(2) Zákonná ustanovení smluvních stran o stíhání a trestání deliktů celní nebo devizové povahy zůstávají nedotčena.

§ 24

Překlady listin uvedených v §§ 1, 17 a 19 tohoto závěrového řádu musí být úředně ověřeny.

V. Přechodná ustanovení

§ 25

Lodi, které byly uznány za způsobilé k celní závěře podle dosavadních předpisů, budou propuštěny pod celní závěrou za dosavadních podmínek do 31. prosince 1960.

VZOR A

VZOR B

Přesunout nahoru