Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1960 Sb.Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků

Částka 37/1960
Platnost od 07.07.1960
Účinnost od 07.07.1960
Zrušeno k 28.05.1964 (90/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 22. června 1960

o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků

Ministr financí stanoví v dohodě s ministry zemědělství, potravinářského průmyslu, vnitřního obchodu, spotřebního průmyslu a zdravotnictví podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru:


§ 1

Oprávnění výkupci zemědělských výrobků (dále jen "výkupci") mohou poskytovat jednotným zemědělským družstvům (dále jen "družstva") peněžní zálohy na jejich plánované tržby za smluvní dodávky zemědělských výrobků za podmínek a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou.

§ 2

(1) O poskytnutí peněžní zálohy může požádat družstvo příslušného výkupce, nemá-li dočasně dostatek vlastních finančních prostředků.

(2) Potřebnou výši peněžních záloh a jejich vypořádání zahrne družstvo do svého celoročního výrobně finančního plánu.

(3) Podle skutečné potřeby požádá družstvo, které plánovalo potřebu peněžních záloh, příslušného výkupce o poskytnutí zálohy písemnou žádostí doporučenou místním národním výborem a opatřenou vyjádřením Státní banky československé.

(4) Výkupce na podkladě této žádosti rozhodne o poskytnutí zálohy.

(5) V naléhavých případech může družstvo požádat výkupce o poskytnutí peněžité zálohy i když s ní nepočítalo ve svém celoročním výrobně finančním plánu; přitom se bude postupovat podle předchozích odstavců 3 a 4.

(6) Družstvu může být dán na jeho žádost již při uzavírání smlouvy o výrobě a dodávce zemědělských výrobků na příslušný rok příslib na poskytnutí zálohy; v tomto případě bude příslib součástí uvedené smlouvy.

§ 3

Maximální výše celkové zálohy, kterou výkupce poskytne, je vyjádřena u jednotlivých zemědělských výrobků procenty plánované tržby za jejich smluvní dodávku a činí:

a) u cukrovky a čekanky 30 %, a to 10 % po zasetí, 20 % po vyjednocení a druhé okopávce,

b) u chmele 50 %, a to 20 % po provedení řezu a 30 % před česáním,

c) u vinné révy, jedlých luštěnin, léčivých a aromatických rostlin, koření, kořeninové papriky 30 %, a to u vinné révy 15 % po odkopčení, řezu a vylepšení a 15 % po provedení podlomu, vázání a okopávek a u ostatních uvedených plodin 15 % po zasetí (sázení) a 15 % po posledním ošetření,

d) u zeleniny, lnu, konopí, tabáku, čiroku metlového a máku 25 %, u brambor, semenačky cukrovky a čekanky a u olejnin (bez máku) 20 %, a to vždy po sázení (zasetí) a zbytek po posledním ošetření porostu,

e) u zrnin a námele 15 %, a to po ukončení jarních prací (ošetření ozimů, zasetí jařin, očkování námele),

f) u ovoce 25 %, a to 10 % po jarním ošetření stromů, zbývajících 15 % po letním ošetření stromů, a to jen v případě jejich dobrého odkvětu.

§ 4

(1) Výkupce poskytne družstvu příslušnou část zálohy jen tehdy, jsou-li splněny podmínky podle § 2 a přesvědčí-li se ve spolupráci s místním národním výborem, že práce, na něž je vyplacení zálohy vázáno, byly řádně a ve správných agrotechnických lhůtách provedeny. Výkupce může však odmítnout poskytnutí zálohy, zjistí-li, že družstvo neprovádí včas agrotechnická opatření, potřebná k zajištění plánované výroby a dodávky výrobků, na které je záloha žádána.

(2) Výkupce převede příslušnou částku poskytnuté zálohy na běžný účet družstva u Státní banky československé.

(3) Poskytnutou zálohu zúčtuje výkupce s družstvem při úhradě dodávky zemědělského výrobku, na který byla záloha poskytnuta. Nestačí-li protihodnota dodávky na vypořádání zálohy, zúčtuje výkupce zálohu při úhradě dodávek jiných zemědělských výrobků, které vykupuje.

§ 5

Zálohy poskytnuté družstvům na plánované tržby za výrobky uvedené v této vyhlášce se úročí do dne vypořádání, a to do dne, který je stanoven jako konečný ke splnění smluvní dodávky, sazbou 1,8 %, po tomto dni sazbou 3,6 %.


§ 6

Zrušuje se vyhláška ministra financí č. 118/1953 Ú. l., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům III. a IV. typu na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků, ve znění vyhlášky č. 189/1954 Ú. l.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.

Přesunout nahoru