Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1960 Sb.Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961

Částka 33/1960
Platnost od 27.06.1960
Účinnost od 27.06.1960
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85.

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 25. května 1960

o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961

Vláda Československé republiky, vycházejíc z toho, že pro potřeby řízení a plánování rozvoje národního hospodářství, především pak pro plánování růstu životní úrovně obyvatelstva je třeba podrobných údajů o obyvatelstvu a úrovni jeho bydlení na všech stupních řízení, nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence:


§ 1

Ke dni 1. března 1961 se provede sčítání lidu, domů a bytů (dále jen "sčítání"); rozhodným okamžikem je půlnoc z 28. února na 1. březen 1961.

§ 2

Sčítání se vztahuje

1. na všechny

a) osoby, které mají v době sčítání trvalý pobyt na území republiky nebo se na něm dočasně zdržují, s výjimkou cizích státních příslušníků požívajících diplomatických a konzulárních výsad a imunit;

b) československé státní občany, kteří jsou příslušníky našich zastupitelských a konzulárních úřadů v cizině a jejich rodiny a na československé státní občany, členy posádek československých námořních lodí;

2. na všechny domy označené popisným číslem, případně na další domy, neoznačené popisným číslem, v nichž někdo v rozhodný okamžik bydlí;

3. na všechny byty, jež jsou v době sčítání používány k bydlení nebo jsou k bydlení určeny, jakož i na všechna jiná obydlí a přístřeší, v nichž v rozhodný okamžik někdo přenocoval.

§ 3

(1) Sčítání organizuje a řídí Státní úřad statistický.

(2) Sčítání provádějí za pomoci sčítacích komisařů a revizorů výkonné orgány národních výborů, jež jsou zodpovědny za jeho řádnou přípravu, úplné a včasné provedení a odevzdání zrevidovaného sčítacího materiálu; za tím účelem poskytují též potřebné prostředky, jako místnosti, dopravní prostředky apod.

(3) Sčítání ve vojenských újezdech a sčítání hromadně ubytovaných příslušníků československé lidové armády, příslušníků ozbrojených sborů ministerstva vnitra a osob v nápravných zařízeních provádějí orgány ministerstva národní obrany a vnitra.

§ 4

(1) Rady okresních národních výborů zřídí k zabezpečení přípravy a provedení sčítání dočasné pomocné komise pro sčítání lidu, domů a bytů (dále jen "komise"), jejichž předsedou je člen rady okresního národního výboru a členy jsou zástupci hlavních společenských organizací, sdružených v Národní frontě, vedoucí odborů pro vnitřní věci, výstavby a vodního hospodářství, školství a kultury a vedoucí okresní služby Státního úřadu statistického. Další členy jmenuje rada okresního národního výboru podle svého uvážení z řad osvědčených pracovníků státních orgánů, závodů, ústavů apod.

(2) K snazšímu zabezpečení sčítání stanoví rady okresních národních výborů, v kterých obcích (zejména větších) zřídí městské nebo místní národní výbory obdobné pomocné komise v obci. Předsedou komisí zřízených radami městských nebo místních národních výborů je člen rady městského nebo místního národního výboru a jejich členy jsou členové nebo zaměstnanci národního výboru, zástupci společenských organizací a osvědčení pracovníci ze závodů, škol, ústavů, jednotných zemědělských družstev apod.

§ 5

Komise rad okresních, městských nebo místních národních výborů zajišťují sčítání hlavně po organizační stránce a provádějí zejména tato opatření:

1. vypracovávají návrhy plánů přípravných prací i vlastního sčítání a kontrolují jejich plnění

2. vypracovávají návrhy na zřízení sčítacích obvodů, navrhují osvědčené pracovníky do funkcí sčítacích orgánů, zabezpečují jejich vyškolení a navrhují pro ně odměny podle rozsahu a povahy vykonané práce

3. zabezpečují ve spolupráci s příslušnými organizacemi, popř. s jejich nadřízenými orgány, aby v závodech, školách, ústavech apod. byly vytvořeny takové podmínky výkonu služebních povinností, aby zaměstnanci pověření funkcí sčítacích orgánů mohli řádně plnit své úkoly při sčítání

4. organizují propagaci sčítání za široké spolupráce společenských organizací a za pomoci místního tisku a rozhlasu

5. navrhují radě národního výboru opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků.

§ 6

(1) Podle návrhu komisí rozdělí rady okresních národních výborů s přihlédnutím na návrhy rad městských nebo místních národních výborů území jednotlivých obcí na sčítací obvody a stanoví pro každý obvod sčítacího komisaře a pro několik (zpravidla pro pět) obvodů dohromady sčítacího revizora.

(2) Za sčítací komisaře a revizory (dále jen "sčítací orgány") mohou být ustanoveni jen českoslovenští občané starší 18 let, kteří poskytují záruku, že budou svou funkci řádně zastávat.

(3) Rada okresního národního výboru vydá sčítacím orgánům průkaz, opravňující je ke vstupu do všech objektů a prostorů, v nichž budou sčítání provádět. Sčítací orgány jsou oprávněny ověřovat si v mezích své pravomoci pravdivost a správnost zjišťovaných údajů.

(4) Za řádné provedení sčítacích prací přísluší sčítacím orgánům odměna podle rozsahu a povahy splněného úkolu.

§ 7

(1) Předmětem sčítání lidu jsou osobní a bytové poměry všech osob, které podléhají sčítání.

(2) Zjišťují se zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, příbuzenský nebo jiný vztah k uživateli bytu, druh pobytu (trvalý nebo přechodný), u osob v místě bydlících a dočasně nepřítomných důvod dočasné nepřítomnosti, u osob přítomných pouze přechodně důvod přechodného pobytu a adresa trvalého pobytu, pohlaví, datum narození, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, školní vzdělání, základní ekonomické charakteristiky sčítaných osob (např. zdroj obživy, hlavní a vedlejší zaměstnání a sociální postavení, název a sídlo závodu (zaměstnavatele) nebo družstva, kde sčítaný pracuje, místo pracoviště apod.), u žen se dále zjišťuje datum posledního sňatku, popř. rok ovdovění nebo rozvodu, počet živě narozených dětí, a u žen více než jednou provdaných též pořadí sňatku.

(3) O bytových poměrech se zjišťují zejména tyto údaje: jméno a příjmení uživatele bytu, zda je byt rozhodnutím národního výboru rozdělen, druh bytu, hrubé měsíční nájemné, vybavení (včetně některých předmětů dlouhodobé spotřeby) a příslušenství bytu, poloha bytu, počet obytných místností a jejich podlahová plocha; u osob bydlících v pohyblivých obydlích a nouzových přístřeších nebo jinak nouzově bydlících mimo byty zjišťuje se druh těchto obydlí.

§ 8

Předmětem sčítání domů jsou zejména údaje o druhu a vlastníku budovy, materiálu zdí a krytiny, roku postavení, počtu podlaží, vybavení budovy a počtu a velikosti bytů.

§ 9

(1) Sčítání lidu a bytů se provádí vyplňováním sčítacích archů.

(2) Pro každý byt je určen zvláštní sčítací arch; sčítané osoby se zapíší do sčítacích archů jak v místě svého trvalého pobytu, tak v místě přechodného pobytu.

(3) Sčítací arch vyplní uživatel bytu nebo s jeho souhlasem člen jeho domácnosti o všech osobách v bytě v rozhodný okamžik přítomných, případně bydlících a dočasně nepřítomných. Rada okresního národního výboru může určit, přihlížejíc k místním poměrům, ve které obci je třeba, aby sčítací archy celé vyplňoval sčítací komisař.

(4) Uživatel bytu, případně jeho zástupce je povinen správně vyplnit sčítací arch podle návodu, uvést pravdivě vše, co je třeba zapsat do sčítacího archu a poskytnout sčítacím orgánům všechny potřebné údaje a podat všechny později požadované doplňky a vysvětlivky.

(5) Údaje uvedené v § 7 odst. 2 budou zjišťovány též u osob nacházejících se v rozhodný okamžik v ubytovacích zařízeních, nemocnicích, ústavech apod.

(6) Sčítání domů provede sčítací komisař, který zjistí příslušné údaje u vlastníka nebo správy domu.

(7) Každý je povinen správně a včas uvést všechny údaje požadované od něho při sčítání.

§ 10

Všechny osoby zúčastněné na provádění sčítání a na zpracování jeho výsledků, zejména sčítací orgány, jsou vázány přísnou mlčenlivostí o údajích týkajících se všech zjištěných skutečností.

§ 11

Podrobné směrnice k přípravě a k provedení sčítání vydá Státní úřad statistický v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy a ústředními úřady a orgány, a pokud jde o směrnice o odměně sčítacím orgánům též v dohodě s ministerstvem financí.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru