Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 79/1960 Sb.Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze

Částka 31/1960
Platnost od 23.06.1960
Účinnost od 23.06.1960
Zrušeno k 01.01.1968 (111/1967 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 16. června 1960

o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 15 odst. 2 a § 45 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:


§ 1

Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory v Praze organizují za nejširší účasti pracujících výstavbu města a jeho hospodářský a kulturní rozvoj. Zabezpečují, aby hlavní město socialistického státu bylo příkladem pro ostatní města v uspokojování potřeb pracujících a ve zvyšování jejich životní a kulturní úrovně.

Pravomoc a odpovědnost Národního výboru hlavního města Prahy

§ 2

Národní výbor hlavního města Prahy má postavení krajského národního výboru; rozsah jeho pravomoci a odpovědnosti se stanoví se zřetelem na to, že Praha tvoří jednotný městský celek s velkou koncentrací obyvatelstva, široce rozvinutým průmyslem a městským hospodářstvím a se značným soustředěním společenských, kulturních a vědeckých institucí. Národní výbor hlavního města Prahy řídí výstavbu, hospodářský a kulturní rozvoj města plánem, který stanoví na základě státního plánu rozvoje národního hospodářství.

§ 3

(1) Národní výbor hlavního města Prahy řídí a plánuje výstavbu města a komplexní rozvoj jeho hospodářství a kultury; koordinuje činnost podniků a zařízení podřízených ministerstvům (ústředním orgánům) s činností podniků a zařízení podřízených národním výborům; zabezpečuje soulad rozvoje všech podniků a zařízení se zájmy a potřebami hlavního města. Dbá přitom o plánovitý a rovnoměrný rozvoj všech obvodů města.

(2) Při řízení jednotlivých odvětví hospodářství a kultury plní Národní výbor hlavního města Prahy tyto hlavní úkoly:

- organizuje komplexní bytovou a občanskou výstavbu; řídí plánovitě výstavbu města a uchování jeho historických částí;

- zajišťuje účelné uspořádání a rozvoj městské dopravy, výstavbu a údržbu komunikační sítě a čistotu města;

- zajišťuje zásobování města vodou a teplem, městské osvětlení a čistotu vodních toků i ovzduší;

- rozpracovává celkovou koncepci rozvoje služeb a místní výroby a zabezpečuje plné uspokojování potřeb obyvatelstva;

- pečuje o zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslovým zbožím, o rozvoj a vybavenost maloobchodní sítě a veřejného stravování;

- dbá o účelné využití zemědělské půdy ve svém územním obvodu, o údržbu a rozšiřování sadů, parků a jiných ploch městské zeleně;

- řídí rozvoj vzdělání, kultury a umění, napomáhá rozvoji školských a kulturních zařízení v jednotlivých obvodech a usměrňuje jejich pedagogickou a odborně politickou činnost;

- určuje zásadní koncepci zdravotnictví a zajišťuje jeho proporcionální rozvoj na území města; zabezpečuje vysokou úroveň činnosti zdravotnických zařízení;

- pečuje o požární ochranu a organizuje opatření proti živelním pohromám;

- usměrňuje provádění sociálního zabezpečení a odpovídá za činnost ústavů a zařízení sociální péče;

- řídí výchovu kádrů pro hospodářství spravované národními výbory.

(3) Národní výbor hlavního města Prahy plní dále ty úkoly, které podle zákona o národních výborech a vládního nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů, připadají krajským národním výborům.

§ 4

K účinnému plnění úkolů v hospodářské a kulturní výstavbě řídí Národní výbor hlavního města Prahy zejména tyto podniky a organizace:

podniky místního průmyslu a podniky komunálních služeb;

organizace stavebnictví, projektové a investorské organizace;

dopravní podniky, autoopravárenský podnik, vytěžovací středisko automobilové dopravy a organizaci pro údržbu komunikací a čištění města;

vodohospodářské organizace;

organizaci pro městské sady a lesy, státní statek a veterinární zařízení;

podniky Restaurací a jídelen celopražského významu a uhelné sklady;

pedagogický institut, státní konzervatoř a některá zvláštní vyučovací zařízení a mimoškolská zařízení městského významu;

podnik knižního maloobchodu, filmový podnik, podnik pro koncerty aestrády, středisko Státní památkové péče a ochrany přírody,divadla, muzea a ostatní kulturní a umělecká zařízení městského významu (městskou lidovou knihovnu, městský dům osvěty apod.);

ústav národního zdraví hlavního města Prahy;

ústavy pro tělesně a duševně vadnou mládež, domovy důchodců a jiné ústavy a zařízení sociální péče;

zařízení na úseku vnitřní správy.

§ 5

Národní výbor hlavního města Prahy řídí výstavbu města, rozvoj hospodářství a kultury, podniky a organizace v těsné součinnosti s obvodními národními výbory. Opírá se přitom o jejich poznatky, iniciativní návrhy i připomínky a výsledky kontrolní činnosti.

§ 6

(1) Národní výbor hlavního města Prahy sleduje a uplatňuje důležité zájmy hlavního města mimo svůj územní obvod, zejména pokud jde o otázky územního plánování, komunikací a dopravy, vodního hospodářství, zdravotnictví, pracovních sil, rekreace obyvatel apod., a spolupracuje s příslušnými národními výbory na řešení těchto otázek.

(2) Důležité zájmy hlavního města Prahy a Středočeského kraje řeší Národní výbor hlavního města Prahy a krajský národní výbor na podkladě vzájemného pochopení a soudružské spolupráce. Za tím účelem vytvářejí společné komise, které vypracovávají návrhy na řešení uvedených otázek.

Pravomoc a odpovědnost obvodních národních výborů v Praze

§ 7

(1) Obvodní národní výbory se účastní na řízení a plánování výstavby města a komplexního rozvoje jeho hospodářství a kultury. V souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují rozvoj svého obvodu.

(2) K prohloubení účasti občanů na správě hlavního města rozvíjejí obvodní národní výbory širokou organizátorskou činnost mezi obyvatelstvem, ve které se opírají zejména o občanské výbory. Jejich prostřednictvím organizují aktivní účast na plnění všech úkolů národních výborů v Praze a rozšiřují kontrolu občanů nad činností podniků a zařízení jim podřízených.

(3) Ve své pravomoci plní obvodní národní výbory zejména tyto hlavní úkoly:

- spravují státní bytový fond, dohlížejí na hospodaření s ostatním bytovým majetkem a provádějí bytovou politiku v obvodě;

- zabezpečují údržbu a opravy bytového majetku a poskytování některých dalších služeb obyvatelstvu;

- pečují o zlepšování vzhledu a upravenosti obvodu a organizují zvelebování a jiné úpravy a svépomocné akce občanů;

- řídí veřejné a školní stravování a spolupracují se závody při rozvíjení závodního stravování;

- rozhodují o rozmísťování obchodní sítě v obvodě a organizují občanskou kontrolu obchodu a provozoven poskytujících služby;

- řídí rozvoj školství a kultury v obvodě; odpovídají za činnost všeobecně vzdělávacích a učňovských škol a k nim přičleněných mimoškolních zařízení a rozvíjejí bohatý kulturní život a lidovou tvořivost;

- zabezpečují poskytování kvalifikované preventivní a léčebné péče obyvatelstvu a organizují účast občanů na řízení a kontrole zdravotnických zařízení;

- řeší otázky sociálního zabezpečení a rozhodují o dávkách a službách sociální péče;

- vyřizují všechny záležitosti občanů, které náležejí do působnosti místních a okresních národních výborů.

§ 8

K účinnému zabezpečování úkolů řídí obvodní národní výbory zejména tyto podniky a zařízení:

obvodní podniky bytového hospodářství, v nichž zřizují střediska služeb a údržbářské čety pro drobné opravy;

obvodní stavební podniky;

obvodní podniky Restaurací a jídelen;

mateřské školy, všeobecně vzdělávací, učňovské a odborné školy, družiny mládeže, školní jídelny, dětské a žákovské domovy, školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, školy v přírodě, lidové školy umění, střední školy pro pracující, pedagogická střediska a kulturní a osvětová zařízení (osvětové besedy, lidové knihovny apod.); obvodní ústavy národního zdraví.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, řídí se činnost Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze vládním nařízením č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů, s tím, že na Národní výbor hlavního města Prahy se vztahují přiměřeně ustanovení o krajských národních výborech a na obvodní národní výbory v Praze se vztahují přiměřeně ustanovení o okresních a místních národních výborech.

(2) Národní výbor hlavního města Prahy může v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že některé úkoly, náležející do působnosti obvodních národních výborů, bude plnit sám, popřípadě může pověřit jejich plněním některý obvodní národní výbor.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády a Národní výbor hlavního města Prahy.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

David v. r.

dr. Škoda v. r.

Ďuriš v. r.

dr. Vlasák v. r.

Krajčír v. r.

Brabec v. r.

Krosnář v. r.

inž. Černý v. r.

generál armády Lomský v. r.

dr. Neuman v. r.

Machačová v. r.

Ouzký v. r.

dr. Nejedlý v. r.

Pospíšil v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru