Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 76/1960 Sb.Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce

Částka 29/1960
Platnost od 18.06.1960
Účinnost od 18.06.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 3. června 1960

o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 21 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:


Úvodní ustanovení

§ 1

Významné úspěchy dosažené v našem hospodářství umožňují snížit k 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou jednorázovým státním příspěvkem dluhy z půjček, jimiž stát po válce pomáhal soukromým stavebníkům obnovovat válkou zničené nebo poškozené rodinné domky a zemědělské usedlosti a rozvíjet národní hospodářství výstavbou nových zemědělských usedlostí a rodinných domků ve dvouletce.

§ 2

(1) Jednorázový státní příspěvek se poskytuje na snížení dluhů vzniklých ze stavebních půjček, které byly poskytovány podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., podle zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu, a podle zvláštních opatření vlády pro Slovensko v létech 1954 až 1957. O poskytnutí jednorázového státního příspěvku rozhodují okresní národní výbory.

(2) Jednorázový státní příspěvek se neposkytne na snížení dluhů z půjček na obnovu soukromých nájemních domů, u nichž státní příspěvky na roční splátky půjček byly zastaveny dnem 1. ledna 1954 podle § 3 odst. 1 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., a na obnovu a výstavbu velkých zemědělských usedlostí soukromě hospodařících rolníků.

§ 3

Základní ustanovení

(1) Okresní národní výbory rozhodnou o poskytnutí jednorázového státního příspěvku na snížení dluhů na základě žádostí dlužníků podaných jim do 1. srpna 1960. Základem pro jeho výpočet je plánovaný stav dluhu k 31. prosinci 1959 podle umořovacího plánu.

(2) Při rozhodování o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů přihlédnou okresní národní výbory k majetkovým, výdělkovým, sociálním a třídním poměrům dlužníků. Jsou povinny žádost o státní příspěvek na snížení dluhu odmítnout z důvodů třídních a u těch vlastníků rodinných domků, kteří se nepodílejí na budovatelském úsilí našeho lidu. Změní-li se později zásadně třídně politické podmínky dlužníků, mohou národní výbory výši státního příspěvku dodatečně upravit.

(3) Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhu se zpravidla neposkytne v případech, kdy podstatná část stavebních nákladů byla uhrazena příspěvkem z komunálních půjček obcí.

(4) Státní záruka za půjčky na stavební obnovu rodinných domků a zemědělských usedlostí a na jejich výstavbu ve dvouletce zanikne dnem, kdy rozhodnutí o jednorázovém příspěvku na snížení dluhu nabude právní moci, nejpozději dnem 31. prosince 1960, a to i v případech, kdy dlužník o jednorázový státní příspěvek nepožádal.

(5) Na snížený dluh, pokud jej dlužníci nemohou zaplatit v hotovosti, poskytnou Státní spořitelny novou půjčku na 3 % úrok, splatnou nejpozději do roku 2000.

(6) Státní příspěvek poskytovaný ročně dlužníkům na úhradu splátek půjčky a na domovní daň podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 3/1955 Sb. se za rok 1960 a další léta neposkytuje.

§ 4

Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí zničených nebo poškozených válkou

(1) Dluhy ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí zničených nebo poškozených válkou se sníží jednorázovým státním příspěvkem v zásadě tak, aby jejich splátky zahrnující úmor a úrok nepřevyšovaly nájemné, které by dlužník přímo poškozený válkou nebo členové jeho rodiny zaplatili za užívání obnoveného objektu za dobu od 1. ledna 1960 do plánovaného umoření dluhu, kdyby si tento objekt najali. Dluh však nesmí klesnout pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

(2) Je-li vlastníkem zadluženého objektu jiná osoba než osoba uvedená v odstavci 1, lze dluh snížit podle poměrů žadatele nejvýše do 30 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

(3) V oblastech a místech zvlášť těžce postižených válkou může krajský národní výbor na základě doporučení okresních národních výborů v odůvodněných případech (zejména sociálně slabým dlužníkům a dlužníkům, kteří na obnovu přispěli ve větší míře vlastními prostředky a prací) snížit dluh i pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

§ 5

Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů ze soukromé výstavby rodinných domků a zemědělských usedlostí ve dvouletce

(1) Dluhy ze soukromé výstavby rodinných domků a zemědělských usedlostí ve dvouletce se jednorázovým státním příspěvkem sníží v zásadě tak, aby jejich splátky zahrnující úmor a úrok nepřevyšovaly nájemné, které by dlužník zaplatil za užívání zadluženého objektu za dobu od 1. ledna 1960 do plánovaného umoření dluhu, kdyby si tento objekt najal. Dluh však nesmí klesnout pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

(2) V sociálně odůvodněných případech může se dluh snížit i pod tuto hranici, nejvýše však do 20 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

§ 6

Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů z výstavby rodinných domků lidových bytových družstev ve dvouletce

(1) Dluhy z družstevní výstavby rodinných domků ve dvouletce, převedených do vlastnictví čekatelů, se sníží jednorázovým státním příspěvkem v zásadě tak, aby jejich splátky zahrnující úmor a úrok nepřevyšovaly nájemné, které by dlužník nebo členové jeho rodiny zaplatili za užívání celého domku za dobu od 1. ledna 1960 do plánovaného umoření dluhů, kdyby si tento domek najali. Dluh však nesmí klesnout pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.

(2) V mimořádných případech, odůvodněných sociálními poměry nabyvatele rodinného domku, může se snížit dluh až do 20 % jeho skutečného stavu k 31. prosinci 1959.

(3) Okresní národní výbor může jako podmínku poskytnutí jednorázového státního příspěvku stanovit s přihlédnutím k majetkovým poměrům nabyvatele rodinného domku částku, kterou nabyvatel domku zaplatí k dílčí úhradě dluhu v hotovosti.

(4) Doba splatnosti nové půjčky poskytnuté podle § 3 odst. 5 se upraví tak, aby roční splátky zahrnující úmor a úrok byly nejvýše o 50 % vyšší než nájemné, které nabyvatel rodinného domku platil jako čekatel za jeho užívání lidovému bytovému družstvu.

(5) Bude-li rodinný domek do 20 let od převodu zcizen jinému nabyvateli než členu rodiny prvého nabyvatele (čekatele), vrátí prodávající státu 50 % z rozdílu mezi kupní cenou a zbytkem dluhu z nové půjčky u státní spořitelny a tento zbytek dluhu uhradí.

(6) Lidová bytová družstva nabídnou uživatelům rodinných domků, které zůstanou ve vlastnictví těchto družstev, v dohodě s místními národními výbory přiměřený byt v nájemním domě a uvolněné domky prodají za běžnou cenu v hotovosti zájemcům ze řad členů, a není-li takových zájemců, jiným občanům, kteří o tyto domky projeví zájem. Výnosu prodeje domků použijí na úhradu dluhů a o zbytek výnosu se sníží státní příspěvek poskytovaný družstvu na úhradu schodku v jeho hospodaření. V případě, že běžná cena domku bude nižší než dluh, zvýší se na základě doporučení okresního národního výboru družstvu tento státní příspěvek na neuhrazený zbytek dluhu k úplnému oddlužení prodaného domku.


§ 7

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr financí.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru