Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1960 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení

Částka 26/1960
Platnost od 10.06.1960
Účinnost od 15.06.1960
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 30. května 1960

o zajištění pohotovosti hasicích zařízení

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními úřady a Československým svazem požární ochrany podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:


§ 1

(1) Ustanovení této vyhlášky platí pro všechny typy ručních a pojízdních hasicích přístrojů.

(2) Dále platí pro tyto druhy stabilních hasicích zařízení:

a) sprchová (sprinklerové zařízení),

b) mlhová,

c) skrápěcí (drenčerové),

d) pěnová na chemickou pěnu,

e) pěnová na vzduchomechanickou pěnu,

f) na kysličník uhličitý a jiné inertní plyny,

g) na suché chemikálie.

(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na požární hydranty a požární vodovody.

ČÁST I

Ruční a pojízdné hasicí přístroje

§ 2

(1) Montáž, údržbu, opravy, plnění a kontrolu ručních a pojízdních hasicích přístrojů (dále jen "hasicí přístroje") provádějí opravářské a údržbářské podniky (závody), které tím pověří orgán okresního národního výboru; pověřit lze jen podniky, které mají k těmto účelům potřebné technické předpoklady a kvalifikované pracovníky.

(2) Orgán okresního národního výboru může některému podniku (závodu), který má pro to podmínky, povolit, aby svými zaměstnanci prováděl montáž, údržbu a kontrolu všech druhů vlastních hasicích přístrojů a plnění vlastních hasicích přístrojů vodních a pěnových nebo jen montáž všech druhů vlastních hasicích přístrojů a plnění vlastních hasicích přístrojů vodních a pěnových.

(3) Ministerstvo vnitra může v odůvodněných případech oprávnit některý podnik též ke kontrole a plnění vlastních hasicích přístrojů tetrachlorových.

§ 3

(1) Podniky provádějící montáž, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasicích přístrojů jsou povinny vyslat své zaměstnance pověřené těmito pracemi do základního školení *) a podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, do doplňovacího školení.

(2) V základním školení jsou pracovníci seznámeni s konstrukcí hasicích přístrojů, s jejich náplněmi, se způsobem plnění, způsobem kontroly a se všemi předpisy, které se týkají hasicích přístrojů. V doplňovacím školení jsou zaměstnanci seznámeni se všemi změnami, které nastaly během doby v konstrukci a způsobu použití hasicích přístrojů.

(3) Základní školení provádí pro pracovníky z českých krajů Kovoslužba, podnik hlavního města Prahy, pro pracovníky ze Slovenska Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy.

(4) Doplňovací školení provádí pro své zaměstnance a pro zaměstnance podniků (závodů) uvedených v § 2 odst. 1 v českých krajích Kovoslužba, podnik hlavního města Prahy, na Slovensku Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy. Doplňovací školení pro zaměstnance podniků (závodů) uvedených v § 2 odst. 2 a 3 provádějí opravářské a údržbářské podniky uvedené v § 2 odst. 1.

§ 4

Montáž, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasicích přístrojů mohou provádět jen zaměstnanci, kteří prokáží svou způsobilost odbornou zkouškou vykonanou před zkušební komisí, stanovenou ministerstvem vnitra. O vykonané zkoušce vydá ministerstvo vnitra zaměstnancům osvědčení; jejich odbornou způsobilost může kdykoliv přezkoušet.

§ 5

Kontrola hasicích přístrojů musí se provádět pravidelně, a to nejméně jednou do roka. Hasicí přístroje, které jsou vystaveny chemickým, atmosférickým nebo jiným nepříznivým vlivům, kontrolují se častěji, podle potřeby až čtyřikrát do roka. *)

§ 6

(1) O provedené kontrole hasicích přístrojů sepíše zaměstnanec, který kontrolu provedl, záznam, v němž uvede značku, druh, obsah a výrobní číslo hasicího přístroje, kde je hasicí přístroj umístěn a výsledek kontroly. Záznam opatří datem kontroly a podepíše; prvopis záznamu předá závodu, jehož přístroj byl kontrolován, a průpis si ponechá.

(2) Hasicí přístroje, u nichž nebyly při kontrole shledány závady, opatří zaměstnanec provádějící kontrolu plombou a štítkem obsahujícím údaje o provedené kontrole a o použitelnosti přístroje.

§ 7

(1) Hasicí přístroje, které byly při kontrole shledány vadnými, musí být odstraněny a nesmí se jich dále používat. Pokud jsou schopny opravy, je třeba ji urychleně zajistit u příslušného opravářského a údržbářského podniku (závodu).

(2) Hasicí přístroje, které nelze opravit, dále přístroje starší 20 let nebo takové, u nichž rok výroby nelze bezpečně zjistit, musí být z provozu vyřazeny a znehodnoceny zaměstnancem podniku (závodu) oprávněného podle § 2 tak, aby bylo vyloučeno jejich další používání. Vyřazené hasicí přístroje musí majitel v nejkratší možné době nahradit hasicími přístroji provozu schopnými. *)

(3) Ustanovení odstavce 2 se netýká sněhových hasicích přístrojů starších 20 let, které jsou jinak nezávadné nebo které lze bezpečně opravit.

§ 8

Vedoucí podniků (závodů), vlastníci a uživatelé jiných objektů a zařízení, popřípadě jiné osoby odpovědné za řádný stav hasicích přístrojů, **) jsou zejména povinny:

a) pečovat náležitě o řádné, bezpečné a z hlediska požárního vhodné umístění hasicího přístroje a o to, aby byl chráněn před poškozením, udržován, opravován a pravidelně kontrolován a byl k němu volný přístup;

b) pečovat o řádné uložení záznamů o kontrole;

c) pečovat o to, aby hasicích přístrojů a jejich náplní nebylo zneužíváno, zvláště pak hasicích přístrojů tetrachlorových, k jiným účelům než k hašení;

d) zajistit, aby vyřazené hasicí přístroje byly v nejkratší možné době nahrazeny jinými provozu schopnými;

e) poučovat pracující závodu, popř. jiné osoby v objektu, o správném zacházení s hasicími přístroji při jejich použití a o další manipulaci s nimi po jejich použití;

f) usnadnit zaměstnancům údržbářských a opravářských podniků, provádějícím kontrolu, údržbu nebo plnění hasicích přístrojů (§ 2 odst. 1) co nejvíce tuto činnost, zejména vykázat jim vhodné místo a dát jim k použití potřebné nádoby a teplou vodu;

g) dát provést svými vlastními pracovníky a na náklad podniku (závodu) potřebné technické úpravy zdí v místech, kde mají být hasicí přístroje zavěšeny, nelze-li tyto přístroje normálním způsobem připevnit.

§ 9

Zaměstnanci opravářských a údržbářských podniků jsou při výkonu své činnosti povinni dodržovat předpisy o vstupu do podniků a zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se při své činnosti dověděli.

§ 10

Zvláštní předpisy platí o montáži, údržbě, opravě, plnění a kontrole hasicích přístrojů v objektech používaných vojenskou správou, v objektech ozbrojených sborů ministerstva vnitra, jakož i v objektech železniční, vodní a letecké dopravy.

§ 11

(1) Závody vyrábějící hasicí přístroje jsou povinny dbát o to, aby všechny podniky (závody) uvedené v § 2 byly ihned obeznámeny s novými typy hasicích přístrojů zaváděnými do výroby a se všemi konstrukčními změnami, které nastanou při jejich výrobě.

(2) Závody vyrábějící hasicí přístroje jsou povinny zajistit výrobu náhradních dílů a doplňků k vyráběným typům. Výrobu náhradních dílů a doplňků k typům již vyráběným zajišťuje Kovoslužba, podnik hlavního města Prahy.

ČÁST II

Stabilní hasicí zařízení

§ 12

(1) Konstrukce a odborné provedení stabilních hasicích zařízení musí vyhovovat typům schváleným ministerstvem vnitra.

(2) Projektovat, vyrábět a montovat stabilní hasicí zařízení smějí jen odborné závody, které mají potřebné oprávnění; toto oprávnění vydává, ruší a jeho rozsah určuje příslušný ústřední úřad nebo orgán v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 13

Provozovatelé (uživatelé) objektů, v nichž jsou instalována stabilní hasicí zařízení, jsou povinni zejména:

a) dbát, aby zařízení a jejich signalizace byly trvale v pohotovém stavu, a pověřit pro to odborné zaměstnance, aby na ně dohlíželi,

b) pečovat o řádnou údržbu zařízení a pravidelné provádění jejich revizí,

c) zajistit, aby zařízení, která jsou trvale mimo provoz, nemohla být zneužita,

d) hlásit všechny podstatné změny zařízení orgánu okresního národního výboru.

§ 14

(1) Za správné a pravidelné provádění revizí stabilních hasicích zařízení [§ 13 písm. b)] odpovídají vedoucí jednotlivých závodů, kteří k tomu určí z technických zaměstnanců závodu revizní techniky.

(2) Revizní technik odpovídá vedoucímu závodu za správnost provedené revize. O revizi sepíše technický protokol, v němž uvede všechny zjištěné závady.

(3) Vedoucí závodu nebo jím pověřená osoba zajistí ihned odborné odstranění zjištěných závad.

§ 15

(1) Revize stabilních hasicích zařízení musí být prováděna pravidelně podle dále uvedeného přehledu; u zařízení vystavených chemickým vlivům se provádí podle provozního prostředí častěji.

(2) Revize se provádějí ve 3 stupních:

I. stupeň - přehledná revize bez jakékoliv demontáže, spočívající v kontrole základních funkčních okruhů;

II. stupeň - revize s kontrolou stavu hasicí látky, zjištění její jakosti, přezkoušení všech funkčních okruhů a demontáž funkčně důležitých armatur, není-li možno jejich stav jinak přezkoušet. Vyčištění a nakonzervování činných částí zařízení, promazání;

III. stupeň - zevrubná revize celého zařízení, podle povahy s nutnou demontáží armatur apod. Přezkoušení celé funkce zařízení a jakosti hasicí látky. Výměna poškozených součástí.

Jednotlivé stupně revize se provádějí v termínech uvedených v následující tabulce, pokud provozy, v nichž jsou tato zařízení instalována, nevyžadují častější kontroly.

 Revize se provádí po uplynutí
Druh stabilního hasicího zařízení 1/2 roku 1 roku 2 roků 3 roků
Mlhové stabilní hasicí zařízení I. stupeň II. stupeň  III. stupeň
Samočinné sprinklerové zařízení I. stupeň   III. stupeň
Skrápěcí hasicí zařízení  I. stupeň III. stupeň 
Pěnové hasicí zařízení na chemickou pěnu I. stupeň II. stupeň  III. stupeň
Pěnové hasicí zařízení na vzduchomechanickou pěnu  I. stupeň II. stupeň III. stupeň
Hasicí zařízení na kysličník uhličitý nebo jiný inertní plyn I. stupeň II. stupeň  III. stupeň
Hasicí zařízení na suché chemikálie I. stupeň   III. stupeň

(3) Údržbu stabilních hasicích zařízení provádějí buď provozovatelé (uživatelé) objektů, v nichž jsou tato zařízení instalována, nebo na základě jejich objednávky odborné závody, které mají potřebné oprávnění (§ 12 odst. 2); opravu těchto zařízení smějí však provádět jen tyto odborné závody.

§ 16

Pro funkce montérů a revizorů stabilních hasicích zařízení musí být vybírány pouze osoby, mající potřebné technické znalosti.

§ 17

(1) Podniky pověřené montáží stabilních hasicích zařízení jsou povinny předat závodu, v němž montují stabilní hasicí zařízení, takové podklady, které zaručí správné provádění pravidelných revizí. *)

(2) Pracovníci podniku (závodu) provádějícího montáž jsou při výkonu své činnosti povinni dodržovat předpisy o vstupu do podniků a zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se při své činnosti dověděli.


ČÁST III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 18

Jsou-li součástí hasicích přístrojů tlakové nádoby k dopravě plynů nebo tlakové nádoby stabilní, na které se vztahují Předpisy a technická pravidla pro kovové a tlakové nádoby k dopravě plynů nebo Předpisy a technická pravidla pro stavbu a opravy tlakových nádob stabilních (vyhlášky ministerstva energetiky č. 187 a 188/1957 Ú. l.), je nutno u nich kromě pravidelných kontrol podle této vyhlášky provádět též prohlídky a zkoušky podle předpisů pro tyto nádoby platných.

§ 19

(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra č. 207/1951 Ú. l., o zajištění pohotovosti a bezpečnosti hasicích přístrojů s chemickou náplní, a vyhláška ministerstva vnitra č. 31/1952 Ú. l., o zajištění pohotovosti samočinných springlerových zařízení.

(2) Osvědčení o povolení k provádění samostatné montáže, údržby, plnění a kontroly hasicích přístrojů, vydaná podle vyhlášky č. 207/1951 Ú. l., zůstávají v platnosti; osoby oprávněné provádět shora uvedené úkony vykonávají však svou činnost podle ustanovení této vyhlášky, zejména jsou povinny se podrobovat doplňovacímu školení podle § 4.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 15. června 1960.


První náměstek ministra:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čarou

*) Náklady za školení se uhrazují podle vládního usnesení č. 740/1955, popřípadě podle obecných předpisů o úhradě cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

*) Povinnost provádět periodické zkoušky hasicích přístrojů podle přísl. čs. st. norem, např. ČSN 38 9100, zůstává nedotčena.

*) O vyřazování hasicích přístrojů platí, jsou-li národním majetkem, čl. 15 vyhlášky min. financí č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vl. nař. o správě národního majetku.

**) Viz § 4 vyhlášky č. 169/1955 Ú. l., o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech.

*) Ustanovení obecných předpisů (část první, oddíl III, hlava 3 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi) jsou nedotčena.

Přesunout nahoru