Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1960 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení

Částka 23/1960
Platnost od 26.05.1960
Účinnost od 26.05.1960
Zrušeno k 01.07.1964 (102/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 16. května 1960,

kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 76 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 7 vládního nařízení č. 57/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev:


Článek I

Vyhláška č. 15/1957 Ú. l., o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 10 zní:

"§ 10

Hlášení vstupu některých osob do zaměstnání a některých změn ve výkonu zaměstnání

(1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit, vstoupí-li k němu do zaměstnání

a) osoba, které vstupem do zaměstnání vznikne nárok na přídavky na děti, na něž se této nebo jiné osobě poskytuje výchovné k důchodu,

b) poživatel částečného invalidního důchodu, sociálního důchodu a důchodu manželky,

c) poživatel starobního důchodu; zaměstnavatel však nemá tuto povinnost, jde-li o důchodce staršího 65 let (ženu nebo důchodce ze zaměstnání I. pracovní kategorie, starší 60 let), jehož důchod nepřevyšuje částku 1 000 Kčs měsíčně.

(2) Zaměstnavatel poživatele starobního důchodu je povinen ohlásit každou změnu ve výkonu jeho zaměstnání, která odůvodňuje, aby zaměstnání bylo nadále posuzováno jako zaměstnání pracovní kategorie méně výhodné než dosud.

(3) Hlášení musí obsahovat příjmení, jméno a osobní data zaměstnance, jeho rodné číslo a den, kdy došlo k události zakládající ohlašovací povinnost. Jde-li o poživatele starobního důchodu, který vykonává zaměstnání II. pracovní kategorie, musí hlášení obsahovat přesné označení druhu zaměstnání; přitom se použije názvosloví, popř. evidenčních čísel uvedených v předpisech o tom vydaných. Jde-li o zaměstnance, na jehož dítě pobírá jiná osoba výchovné k důchodu, musí hlášení obsahovat též příjmení, jméno, osobní data a rodné číslo osoby, která pobírá výchovné.

(4) Zaměstnavatel je povinen hlášení odeslat do 15 dnů po dni, kdy došlo k události zakládající ohlašovací povinnost, výkonnému orgánu okresního národního výboru, který provádí sociální zabezpečení v obvodu, kde má zaměstnanec své bydliště, nebo přímo Státnímu úřadu sociálního zabezpečení.

(5) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. c) se považuje za splněnou, jestliže zaměstnavatel předloží přímo Státnímu úřadu sociálního zabezpečení evidenční list o době zaměstnání a výdělku do týdne po skončení pracovního poměru,

a) do něhož vstoupil důchodce k výkonu manuálního zaměstnání v kampaňových pracích v cukrovarech nebo rafineriích, při sušení čekanky, v konzervárnách ovoce a zeleniny, v lihovarech a škrobárnách nebo k výkonu zaměstnání v podzimních kampaňových pracích v dopravě a tento pracovní poměr netrval déle než 4 měsíce,

b) který byl sjednán s důchodcem na dobu nepřesahující 60 dnů a skutečně netrval déle."

2. Kde se ve vyhlášce mluví o výkazu o výdělku, rozumí se tím evidenční list o době zaměstnání a výdělku.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 26. května 1960.


Předseda:

Erban v. r.

Přesunout nahoru