Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1960 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů

Částka 23/1960
Platnost od 26.05.1960
Účinnost od 01.06.1960
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62.

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického průmyslu

ze dne 16. května 1960

o renovaci nevratných dřevěných obalů

Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s radami krajských národních výborů stanoví podle § 3 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby a podle § 2 vládního nařízení č. 107/1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu:


§ 1

Nevratné dřevěné obaly

(1) Nevratnými dřevěnými obaly podle této vyhlášky se rozumějí

a) dřevěné obaly, v nichž bylo dovezeno zboží z ciziny a dovážející podnik zahraničního obchodu si nevyhradil jejich vrácení,

b) dřevěné obaly zahrnuté v ceně zboží nebo fakturované dodavatelem v dohodě s odběratelem odděleně a které není odběratel povinen vracet dodavateli, *)

c) dřevěné obaly, které odběratel nevrátil dodavateli podle příslušných předpisů o hospodaření s obaly při oběhu zboží, **)

d) ostatní dřevěné obaly nezpůsobilé k dalšímu oběhu.

(2) Za nevratné dřevěné obaly se podle této vyhlášky nepovažují

a) dřevěné obaly, v nichž se podle zvyklostí vydává zboží přímo spotřebiteli,

b) dřevěné obaly vyrobené z řeziva do tloušťky 10 mm,

c) dřevěné obaly, které ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou způsobilé k dalšímu používání nebo přepracování.

(3) Ve sporných případech rozhodne o tom, zda jde o nevratné dřevěné obaly podle této vyhlášky orgán okresního národního výboru příslušný podle místa, kde nevratné obaly jsou.

§ 2

Povinnost nabídky

(1) Organizace, které jsou držiteli nevratných dřevěných obalů a jejich součástí, jsou povinny je nabídnout bez zbytečného prodlení po jejich vyprázdnění nejbližším podnikům nebo jiným organizacím národních výborů pověřeným výkupem (dále jen "podniky").

(2) Tato povinnost se nevztahuje

a) na nevratné dřevěné obaly, které držitel sám nadále používá výlučně k obalovým účelům,

b) na nevratné dřevěné obaly, které držitel přenechá výlučně k obalovým účelům jiné organizaci podléhající témuž nadřízenému orgánu po předchozím souhlasu tohoto orgánu,

c) na nevratné dřevěné bubny určené pro přepravu vodičů, lan a kabelů, pokud je držitel přenechá výrobnímu podniku k obalovým účelům.

Výkup a renovace

§ 3

(1) Renovace nevratných dřevěných obalů spočívá v takové jejich opravě, úpravě nebo přepracování, aby mohly dále sloužit pro přepravu zboží.

(2) Výhradním výkupem a renovací nevratných dřevěných obalů jsou pověřeny podniky, které určí orgány krajských národních výborů.

(3) Podniky pověřené výkupem a renovací nevratných dřevěných obalů jsou povinny

a) vykoupit a odebrat nabídnuté nevratné dřevěné obaly nejpozději do 30 dnů ode dne doručení nabídky podle § 2 odst. 1, pokud se zúčastněné strany nedohodnou na jiných lhůtách,

b) určit některou ze svých provozoven k provádění renovace vykoupených nevratných dřevěných obalů a vybavit ji potřebným strojním zařízením a skladovacími prostorami a vytvořit i další potřebné podmínky, aby mohla tuto činnost úspěšně plnit.

(4) Opravy, úpravy a přepracování vykoupených nevratných dřevěných obalů musí být prováděny tak, aby bylo zajištěno nejvyšší možné využití materiálu získaného z vykoupených obalů.

(5) Materiál z vykoupených obalů může být vykupujícím podnikem použit i k jiným účelům než obalovým, jestliže bude tímto způsobem hospodárněji využit. Přitom však podíl dřeva renovovaných obalů nesmí činit za kalendářní čtvrtletí méně než polovinu dřeva získaného z vykoupených obalů a zpracovaných během tohoto čtvrtletí.

(6) Dozor nad dodržováním povinností při výkupu a renovaci nevratných dřevěných obalů provádějí orgány národních výborů.

§ 4

Držitelé nevratných dřevěných obalů mohou uzavírat s podniky pověřenými výkupem dlouhodobé dohody o bližších podmínkách nabídky i výkupu.

§ 5

Evidence

Z operativní evidence o zásobách podniků pověřených výkupem a renovací nevratných dřevěných obalů musí být patrno, jaké množství (v kg) nevratných dřevěných obalů vykoupily.

§ 6

Výkupní cena

(1) Výkupní cena nevratných dřevěných obalů se určí dohodou mezi dodavatelem a výkupním podnikem podle druhů, rozměrů a konstrukce těchto obalů a podle jakosti obalového materiálu, ve výši nejméně Kčs 0,15 za 1 kg a nejvýše Kčs 0,40 za 1 kg váhy obalu. Tato cena se rozumí loco provozovna (sklad) dodavatele.

(2) U speciálních vojenských obalů neběžné jakosti může být dohodou stanovena cena vyšší než Kčs 0,40 za 1 kg.

(3) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1 nebo 2, rozhodne úsporná dřevařská komise při okresním národním výboru příslušného podle místa, kde nevratné obaly jsou.

§ 7

Ceny renovovaných obalů

Ceny renovovaných obalů nesmějí převyšovat ceny nových obalů téhož druhu platné podle příslušných ceníků ministerstva spotřebního průmyslu.

§ 8

Přechodné ustanovení

Držitelé nevratných dřevěných obalů, kteří je získali před účinností této vyhlášky, a nepoužívají jich výlučně k obalovým účelům, jsou povinni je nabídnout k výkupu podle § 2 odst. 1 do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky.


§ 9

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se výnos ministra místního hospodářství zn. 333/3-515.100-229/1955 ze dne 24. března 1955 uveřejněný v částce 35 Úředního listu z roku 1955, kterým se určují podniky místního hospodářství pověřené opravováním použitých dřevěných obalů.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. června 1960.


Ministr:

inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 9 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l.

**) § 4 nebo § 5 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l.

Přesunout nahoru