Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1960 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy

Částka 12/1960
Platnost od 04.04.1960
Účinnost od 04.04.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30.

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci

ze dne 15. března 1960,

kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy

Úřad pro normalizaci stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákonného opatření č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, ve znění vládního nařízení č. 3/1959 Sb., o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky:


Čl. I

Vyhláška ministra financí č. 122/1955 Ú. l., o státní službě pro míry a váhy, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 3 zní:

"§ 3

Jednotnost měr a vah

(1) V národním hospodářství lze používat jen měr, závaží, vah, měřicích přístrojů a strojů (dále jen "měřidla") spočívajících na zákonných mírách.

(2) Úřad pro normalizaci může ze závažných důvodů, zejména pro účely styku s cizinou povolit pro určité druhy závodů a určité druhy zboží používání měřidel spočívajících na jiných než zákonných mírách."

2. Za § 3 se vkládají § 3a a § 3b, které zní:

"§ 3a

Úřední zkoušky

(1) Měřidla vyráběná, z ciziny dovážená, opravovaná anebo používaná hospodářskými, rozpočtovými anebo jinými organizacemi (dále jen "organizace") anebo jednotlivci, jakož i normály těchto měřidel (základní měřidla) podléhají povinnému přezkoušení a ověření (dále jen "úřední zkouška").

(2) Výrobci, dovozní odběratelé a opravci měřidel jsou povinni předkládat měřidla podléhající úřední zkoušce, která vyrobili, dovezli, popřípadě opravili, příslušné obvodní zkušebně měr a vah k úřední zkoušce před jejich předáním odběrateli a jde-li o měřidla určená pro jejich vlastní potřebu před jejich uvedením do používání.

(3) Jestliže měřidlo při úřední zkoušce bylo shledáno správným, ověří se státními značkami, vyhlášenými předsedou Úřadu pro normalizaci; jinak musí být vzato z provozu.

(4) K nové úřední zkoušce musí být měřidla předkládána použivateli vždy před uplynutím doby platnosti ověření.

(5) Seznam měřidel podléhajících úřední zkoušce a doba platnosti jejich ověření jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. Není-li v seznamu měřidel uvedena doba platnosti ověření, měřidlo podléhá nové úřední zkoušce jen za podmínek stanovených v § 5 odst. 2 písm. b) až f).

(6) Jestliže se od prvé úřední zkoušky nezměnila vlastnost měřidel přechovávaných pro prodej a během roku, v němž byla úředně ověřena, nebylo jich prokazatelně používáno, může je na žádost držitele příslušná obvodní zkušebna před koncem tohoto roku opatřit státními značkami pro další období bez přezkoušení.

(7) O úřední zkoušce základních měřidel a o době platnosti jejich ověření platí zvláštní předpisy.

§ 3b

Podnikové zkoušky a ověřování

(1) Úřad pro normalizaci může po dohodě s příslušnými ministerstvy pověřit organizace prováděním podnikových zkoušek a ověření stanovených druhů měřidel, která vyrábějí, opravují, nebo kterých používají; tato podniková zkouška a ověření nahrazují úřední zkoušku.

(2) Měřidlo, které bylo při této zkoušce shledáno správným, opatří pověřená organizace značkou, vyhlášenou pro tento účel předsedou Úřadu pro normalizaci. Jinak se na tato měřidla vztahují předpisy o úřední zkoušce beze změny."

3. Ustanovení § 5 zní:

"§ 5

Platnost ověření

(1) Doba platnosti ověření počíná běžet od počátku kalendářního roku, který následuje po roce, v němž byla provedena úřední zkouška měřidla.

(2) Platnost ověření měřidla zaniká, jestliže

a) uplynula doba jeho platnosti,

b) byly provedeny změny, úpravy nebo opravy měřidla, jež mohou mít vliv na vlastnosti rozhodné pro jeho ověření anebo rozšiřující rozsah jeho používání,

c) některá ze státních značek byla porušena, odstraněna, znehodnocena anebo se stala nečitelnou,

d) předepsaná označení byla svévolně změněna anebo bylo dodatečně připojeno nedovolené označení, dělení apod.,

e) měřidlo bylo tak poškozeno, že tím mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

f) je zjevno i při neporušeném ověření, že měřidlo se stalo nesprávným anebo že již nemá předepsané náležitosti.

(3) Jestliže platnost ověření zanikla, platí měřidlo za neověřené a nesmí být používáno, pokud není znovu přezkoušeno a ověřeno."

4. Ustanovení § 6 písm. g) zní:

"g) povolit výjimečně ověření měřidla, jež spočívá na jiných než zákonných mírách, bylo-li používání takového měřidla povoleno Úřadem pro normalizaci (§ 3 odst. 2)."

5. Ustanovení § 17 odst. 3 zní:

"(3) O přezkoušení a ověření měřidla anebo jeho odmítnutí se nevydává žádný nález (osvědčení, ověřovací list apod.), pokud měrové předpisy nestanoví jinak."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Předseda:

inž. Dostal v. r.


Příloha

Seznam měřidel podléhajících zkoušce a doba platnosti jejich ověření

Poř. čís.Měřidla vyráběná, z ciziny dovážená,
opravovaná anebo používaná v odvětvích
národního hospodářství
Doba
platnosti
ověření
1 Délková měřítka na střižní zboží2 roky
2 Měřická pásma kovová5 roků
3 Měřidla délky tkanin
a) odvalovací2 roky
b) skládací2 roky
4 Stroje na měření plochy usní1 rok
5 Míry na tekutiny
a) kovové o objemu 0,01 až 50 l2 roky
b) skleněné, kameninové nebo zhotovené z plastických hmot o objemu 0,01 až 2 l-
6 Míry na sypké hmoty o objemu 0,05 až 100 l2 roky
7 Dopravní konve (na mléko aj.)2 roky
8 Výčepní nádoby (sklenice, kalíšky, džbánky, lahve)-
9 Odměrné laboratorní sklo (baňky, válce, byrety, pipety)-
Poznámka: Z celkového vyrobeného množství podléhá úřední zkoušce pouze část,
stanovená pro každý rok vzájemnou dohodou Úřadu pro normalizaci s výrobními
a distribučními podniky.
10 Transportní sudy2 roky,
pokud se jich užívá
jako měřidel objemu
11 Dopravní tanky na mléko a jiné kapaliny2 roky,
pokud se jich užívá
jako měřidel objemu
12 Měřidla na tekutiny
1. nádobová
a) krámská (na petrolej, líh apod.) -
b) na mléko s plovákem 2 roky
c) na mléko a jiné tekutiny bez plováku 2 roky
d) staniční (na benzín apod.) 2 roky
e) na olej 2 roky
2. průtoková
a) staniční (na benzín apod.) 2 roky
b) tanková 2 roky
c) na olej 2 roky
3. bubnová 2 roky
13 Vodoměry4 roky
14 Plynoměry
a) mokré8 roků
b) suché (membránové)8 roků
15 Kontrolní lihová měřidla-
16 Závaží
a) obchodní běžná2 roky
b) obchodní přesná2 roky
17 Váhy
a) se stejnoramenným vahadlem
aa) obchodní běžné 2 roky
ab) obchodní přesné 2 roky
b) stolní (balanční)2 roky
Poznámka: Úřední zkoušce nepodléhají tzv. kuchyňské váhy, kterých nesmí být
v národním hospodářství používáno a které musí být opatřeny výrazným nápisem
"POUZE PRO DOMÁCNOST".
c) s nestejnoramenným vahadlem s neproměnlivým poměrem ramen (1:10 nebo 1:100)2 roky
d) přezmeny2 roky
e) mostní desetinné a setinné2 roky
f) běhounové2 roky
g) řadivé2 roky
h) sklonné2 roky
ch) samočinné2 roky
i) na počítání kusů roky
j) na zjišťování vlhkosti látek vláknitých2 roky
k) pro zjišťování škrobnatosti a znečištění brambor2 roky
l) pro zjišťování znečištění řepy2 roky
18 Obilní zkoušeče 1/4 a 1 litr2 roky
19 Trhací stroje a lisy2 roky
20 Taxametry a tachometry u nájemných automobilů2 roky
21 Lékařské a zvěrolékařské teploměry-
22 Lihoměry-
23 Cukroměry-
24 Laboratorní moštoměry-
25 Butyrometry-
26 Viskozimetry podle Englera-
27 Elektroměry
a) pro stejnosměrný proud3 roky
b) pro střídavý proud na přímé měření elektrické energie činné nebo jalové, jednosazbové
i vícesazbové, pokud nejsou použity pro měření ve velkoodběru
10 roků
c) pro střídavý proud na nepřímé měření elektrické energie činné nebo jalové nebo její přímé
měření ve velkoodběru, dále pak elektroměry s grafickým záznamem nebo s měřičem maxima
3 roky
28 Měřicí transformátory proudu a napětí15 roků
Přesunout nahoru