Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 10/1960
Platnost od 29.03.1960
Účinnost od 23.12.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. února 1960


o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. září 1959

Dne 19. září 1959 byla v Sofii podepsána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Vláda Československé republiky Úmluvu schválila dne 13. listopadu 1959 a toto schválení bylo sděleno nótou ze dne 2. prosince 1959. Schválení Úmluvy vládou Bulharské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 23. prosince 1959.

Podle svého článku 12 Úmluva nabyla platnosti dnem 23. prosince 1959.


České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé republiky a vláda Bulharské lidové republiky, vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí též spoluprací v oboru zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

dr. Josefa Plojhara

ministra zdravotnictví

vláda Bulharské lidové republiky

dr. Petra Kolarova

ministra zdravotnictví a sociální péče,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v pořádku a náležité formě, se shodli na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a budou si poskytovat vzájemnou pomoc na všech úsecích a ve všech otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

1. Smluvní strany si budou vyměňovat plány vědeckého výzkumu ze všech oborů lékařské vědy a informace o výsledcích vědeckých výzkumných prací se zřetelem na možnost vzájemné koordinace vědeckého výzkumu.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat plány a programy lékařských sjezdů a konferencí a vzájemně umožní na nich účast vědeckým pracovníkům.

Článek 3

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi vědeckými výzkumnými lékařskými ústavy obou zemí. Tato spolupráce bude spočívat zejména v navazování přímých styků mezi pracovníky těchto ústavů, ve výměně plánů vědeckého výzkumu, ve výměně vědeckých prací a jiných vědeckých informací, v provádění společného výzkumu, jakož i ve vzájemném vysílání vědeckých pracovníků.

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti lékařského tisku a účast vědeckých pracovníků druhé strany na práci redakčních rad lékařských časopisů.

3. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi vysokými lékařskými školami podle dohody o kulturních a osvětových stycích, uzavřené dne 20. června 1947 mezi oběma zeměmi.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti o prevenci různých nemocí, jakož i o organizaci léčebně preventivní péče o obyvatelstvo.

Článek 5

1. Smluvní strany budou umožňovat ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocným druhé strany, kterým nemůže být poskytnuto potřebné léčení ve vlastní zemi.

2. Každá smluvní strana zajistí občanům druhé strany, kteří se nacházejí na jejím území, při náhlých onemocněních nezbytné léčení. Podrobnosti, zejména rozsah a podmínky budou stanoveny v dvoustranných ročních plánech sjednaných podle článku 10.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran se budou neprodleně informovat o vzniku karanténních infekčních onemocnění na svých pozemních, vodních a vzdušných tratích, po nichž se přepravují cestující nebo náklad druhé strany.

Článek 7

Smluvní strany budou rozšiřovat spolupráci v oblasti zdravotnické osvěty mezi obyvatelstvem.

Článek 8

Za účelem poskytování vědecké a praktické pomoci, jakož i za účelem výměny zkušeností budou smluvní strany navzájem vysílat zdravotnické pracovníky.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat různý materiál o organizaci, plánování a řízení zdravotnictví, informace o zdravotnických zákonech, údaje o zdravotnické statistice, vědecké práce, monografie a lékařské časopisy, vědeckou dokumentaci, lékařské filmy, kmeny různých bakterií a virů, vzorky léčiv a výrobků zdravotnického průmyslu a jiný materiál.

Článek 10

K provádění této Úmluvy ministerstvo zdravotnictví Československé republiky a ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Bulharské lidové republiky sjednají každoročně konkrétní plán spolupráce a vzájemné pomoci.

Článek 11

Smluvní strany hradí náklady spojené s prováděním této Úmluvy na základě těchto zásad:

1. Náklady spojené s vysíláním zdravotnických pracovníků hradí strana, v jejíž prospěch jsou vysíláni.

2. Při vzájemném vysílání odborníků na sjezdy a konference na oficiální pozvání některé ze smluvních stran, jakož i při výměně zdravotnických pracovníků na základě vzájemnosti hradí všechny náklady spojené s pobytem těchto osob ve své zemi přijímající strana. Vysílající strana hradí výdaje na jízdné těchto osob do místa určení a zpět a drobné osobní výdaje.

3. Veškeré náklady spojené s léčením nemocných podle článku 5, bod 1 nese strana vysílající.

4. Léčení nemocných podle článku 5, bodu 2 je bezplatné.

5. Tiskoviny, vzorky, vědecká dokumentace a jiný obdobný materiál jsou vyměňovány zpravidla bezplatně; o případné náhradě se obě strany zvlášť dohodnou.

6. Vzájemné vyúčtování bude prováděno podle platební dohody, která v té době bude mezi smluvními stranami právě platná.

Článek 12

Tato Úmluva se uzavírá na dobu pěti let a její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, neprojeví-li jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím její platnosti přání ji vypovědět.

Tato Úmluva podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran a nabude účinnosti dnem výměny nót o jejím schválení.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

V Sofii dne 19. září 1959.

Za vládu Československé republiky

dr. Plojhar v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky

dr. Kolarov v. r.

Přesunout nahoru