Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/1960 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Částka 84/1960
Platnost od 30.12.1960
Účinnost od 30.12.1960
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190.

VYHLÁŠKA

Ministra vnitra

ze dne 20. prosince 1960

o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů


Podle čl. II vládního nařízení č. 189/1960 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Ministr:

Barák v. r.


Příloha

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 3. června 1960 č. 66 Sb.,

o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § § 41 a 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:

§ 1

(1) Poslanec národního výboru je zástupcem svých voličů v národním výboru. Je povinen vykonávat funkci, ke které ho lid povolal, svědomitě a poctivě, k prospěchu socialistické společnosti a jejích občanů. Je mu zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku.

(2) Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organizují národní výbory činnost svých poslanců zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.

§ 2

(1) Hospodářská, rozpočtová neb jiná organizace (dále jen „organizace“) je povinna poskytnout svému zaměstnanci, který je poslancem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z funkce poslance národního výboru (dále jen „výkon funkce.“).

(2) Předsedům, jejich náměstkům, tajemníkům národních výborů a dalším členům rad národních výborů, jakož i předsedům posudkových komisí sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jehož funkcionáře jde, neplacené pracovní volno.

(3) Podle zásad uvedených v odstavcích 1 a 2 uvolňují též své členy jednotná zemědělská družstva a jiná lidová družstva pro výkon funkce.

§ 3

(1) Za dobu pracovního volna poskytnutého podle § 2 odst. 1 má zaměstnanec vůči organizaci nárok na veškeré požitky, jako kdyby po tuto dobu pro ni pracoval. Požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměru za poslední tři měsíce.

(2) Poslancům národního výboru, kteří jsou domáckými dělníky nebo kteří nejsou v pracovním poměru, např. členům jednotných zemědělských družstev, poskytuje na jejich žádost národní výbor přiměřenou náhradu za výdělek ušlý jim výkonem funkce.

(3) Poslancům místních národních výborů, kteří při svém zaměstnání vykonávají funkci předsedy, jeho náměstka nebo tajemníka místního národního výboru, poskytuje organizace náhradu ušlého výdělku nejvýše v rozsahu do 20 hodin měsíčně. V mimořádných případech, kde by bylo třeba poskytnout pracovní volno ve větším rozsahu, uhradí jim výdělek ušlý za další hodiny výkonu funkce místo organizace národní výbor. Pokud tito funkcionáři nejsou v zaměstnaneckém pracovním poměru nebo jsou domáckými dělníky, poskytne jim národní výbor celou náhradu výdělku ušlého výkonem funkce.

(4) Poslanci národních výborů mají nárok na náhradu nutných výdajů, vzniklých jim při výkonu funkce. Tyto výdaje hradí národní výbor. Pro nárok na úhradu výdajů a určení jejich výše se užije obdobně předpisů platných pro státní zaměstnance.

§ 4

Funkcionářům národních výborů uvedeným v § 2 odst. 2 poskytne národní výbor počínajíc funkčním obdobím 1960 odměnu za výkon funkce. Odměna je zhodnocením rozsahu odpovědnosti a významu funkce a u funkcionářů národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, zahrnuje i náhradu ušlého výdělku.

§ 5

Funkcionáři národních výborů uvedení v § 2 odst. 2, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, posuzují se z hlediska předpisů o placené dovolené na zotavenou a pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako zaměstnanci národních výborů.

§ 6

(1) Zaměstnanec, jemuž bylo poskytnuto pracovní volno k výkonu funkce ( § 2 odst. 1 a 2), nemůže být z tohoto důvodu zkrácen na právech a nárocích, vyplývajících z pracovního poměru (např. při zařazení do pracovních nebo platových tříd a skupin, pokud jde o vznik nároku na dovolenou na zotavenou a její délku, z hlediska předpisů o nemocenském pojištění, o důchodovém zabezpečení, o věrnostním přídavku apod.).

(2) Funkce poslance v národním výboru nemůže být důvodem k přeložení (převedení, přemístění) zaměstnance na pracovní místo, které by mu znemožnilo výkon funkce nebo na práci méně kvalifikovanou, ani k rozvázání pracovního poměru. Poruší-li organizace toto ustanovení, zjedná příslušný nadřízený orgán na návrh rady národního výboru neprodleně nápravu.

§ 7

Ustanovení § 1, § 2 odst. 1 a 3, § 3 odst. 1, 2 a 4 a § 6 se vztahují i na občany zvolené národním výborem za členy jeho komisí.

§ 8

Podrobnější předpisy vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, Ústřední rada odborů a Státní úřad sociálního zabezpečení.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 12. června 1960 *); provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Široký v. r.

Barák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Změny provedené vládním nařízením č. 189/1960 Sb. nabývají účinnosti ode dne 30. prosince 1960.

Přesunout nahoru