Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 189/1960 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Částka 84/1960
Platnost od 30.12.1960
Účinnost od 30.12.1960
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 20. prosince 1960,

kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §§ 41 a 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:


Čl. I

Vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, se mění takto:

1. § 2 odst. 2 se mění a zní:

"(2) Předsedům, jejich náměstkům, tajemníkům národních výborů a dalším členům rad národních výborů, jakož i předsedům posudkových komisí sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jehož funkcionáře jde, neplacené pracovní volno."

2. V § 3 se vsunuje za odstavec 2 odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Poslancům místních národních výborů, kteří při svém zaměstnání vykonávají funkci předsedy, jeho náměstka nebo tajemníka místního národního výboru, poskytuje organizace náhradu ušlého výdělku nejvýše v rozsahu do 20 hodin měsíčně. V mimořádných případech, kde by bylo třeba poskytnout pracovní volno ve větším rozsahu, uhradí jim výdělek ušlý za další hodiny výkonu funkce místo organizace národní výbor. Pokud tito funkcionáři nejsou v zaměstnaneckém pracovním poměru nebo jsou domáckými dělníky, poskytne jim národní výbor celou náhradu výdělku ušlého výkonem funkce."

3. Dosavadní § 3 odst. 3 se označuje jako § 3 odst. 4.

4. § 4 se mění a zní:

"Funkcionářům národních výborů uvedeným v § 2 odst. 2 poskytuje národní výbor počínajíc funkčním obdobím 1960 odměnu za výkon funkce. Odměna je zhodnocením rozsahu odpovědnosti a významu funkce a u funkcionářů národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, zahrnuje i náhradu ušlého výdělku."

5. § 5 se mění a zní:

"Funkcionáři národních výborů uvedení v § 2 odst. 2, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, posuzují se z hlediska předpisů o placené dovolené na zotavenou a pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako zaměstnanci národních výborů."

6. § 7 se mění a zní:

"Ustanovení § 1, § 2 odst. 1 a 3, § 3 odst. 1, 2 a 4 a § 6 se vztahují i na občany zvolené národním výborem za členy jeho komisí."


Čl. II

Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru