Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 183/1960 Sb.Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků

Částka 81/1960
Platnost od 22.12.1960
Účinnost od 01.01.1961
Zrušeno k 01.01.1965 (199/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183.

VYHLÁŠKA

Presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury

ze dne 9. prosince 1960

o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků

Potřeby dalšího rozvoje vědy a výzkumu vyžadují, aby v letech 1961 - 1965 byly stavy kvalifikovaných vědeckých pracovníků v celostátním průměru více než zdvojnásobeny. Aby bylo možno zabezpečit splnění tohoto úkolu, je třeba zdokonalit dosavadní organizaci výchovy vědeckých pracovníků v aspirantuře i mimo aspiranturu a co nejúčelněji využít všech dosažitelných možností pro výchovu. Za tím účelem stanoví president Československé akademie věd a ministr školství a kultury podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákona č. 53/1957 Sb. a podle § 22 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., v dohodě s ministrem financí, Ústřední radou odborů, předsedou Státního úřadu sociálního zabezpečení, Státní komisí pro vědecké hodnosti a vedoucími ostatních zúčastněných ústředních úřadů a orgánů a předsednictvem Československé akademie zemědělských věd toto:


Účel a formy výchovy nových vědeckých pracovníků

§ 1

Účelem výchovy nových vědeckých pracovníků, organizované podle této vyhlášky, je připravit pro vědeckovýzkumná pracoviště a vysoké školy dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků s hodností kandidáta věd, přesvědčených stoupenců marxisticko-leninského světového názoru, aktivně se podílejících na úsilí našeho pracujícího lidu o všestranný rozvoj naší společnosti a o její postupný přechod ke komunismu.

§ 2

Předpoklady pro výchovu nových vědeckých pracovníků se vytvářejí již na školách, kde jsou vyhledáváni žáci a studenti nadaní pro teoretickou činnost a kde je též podněcován jejich zájem o vědeckou práci. Vědeckovýzkumná pracoviště spolupracující s vysokými školami v péči o talentované studenty vyšších ročníků, zapojují je do vědeckovýzkumných prací a umisťují na svých pracovištích absolventy vysokých škol doporučené fakultami pro výzkum.

§ 3

(1) Výchova nových vědeckých pracovníků se organizuje v těchto základních formách:

a) vědecká aspirantura řádná, externí nebo jednoroční,

b) vědecká příprava vybraných pracovníků vědeckovýzkumných pracovišť na školících pracovištích a vybraných aspirantů na vysokých školách přímo při práci na plánovaných výzkumných úkolech.

(2) Výchova v obou uvedených formách se zakončuje vypracováním disertační práce. *)

(3) Výchova se organizuje v oborech, v nichž lze získat vědeckou hodnost. **)

§ 4

(1) Externí aspiranti, vybraní pracovníci vědeckovýzkumných pracovišť a vybraní asistenti vysokých škol [§ 3 odst. 1 písm. b)] mohou být přijati k půlročnímu až dvouletému studijnímu pobytu na vědeckovýzkumných pracovištích za účelem speciálního výcviku ve vědecké práci nebo ve výrobě a provozu za účelem praxe (§ 19).

(2) K půlročnímu až dvouletému studijnímu pobytu na vědeckovýzkumných pracovištích mohou být přijati též pracovníci připravující se k nabytí vědecké kvalifikace mimo uvedené formy výchovy.

Školící pracoviště a školitelé

§ 5

(1) Výchova nových vědeckých pracovníků se uskutečňuje na školících pracovištích akademií věd, vysokých škol a resortů pod vedením školitelů. Školící pracoviště a školitele v akademiích věd a v resortech určuje Československá akademie věd na návrh zúčastněných ústředních úřadů a orgánů. Školící pracoviště a školitele na vysokých školách určuje ministerstvo školství a kultury.

(2) Vedení výchovy nových vědeckých pracovníků je součástí pracovních povinností školitele na školícím pracovišti. ***) Jednomu školiteli nemá být zpravidla přiděleno ke školení více než pět pracovníků.

Výběr a přijímání uchazečů

§ 6

(1) Pracoviště, pro jejichž potřebu mají být noví vědečtí pracovníci vychováváni (dále jen "mateřská pracoviště"), vyhledávají si vhodné pracovníky a pokud je nemohou vyškolit sama, zabezpečují jim školení na školících pracovištích.

(2) Pro výchovu nových vědeckých pracovníků se vybírají pracovníci výzkumných ústavů, vysokoškolští asistenti a pracovníci z praxe s vysokoškolským vzděláním, popřípadě též absolventi vysokých škol přímo po ukončení studia. Mohou být přijati uchazeči, kteří vyhovují požadavkům kladeným na zaměstnance vědeckovýzkumných pracovišť a vysokých škol a kteří prokázali předpoklady pro vědeckou činnost. V klinických oborech lékařských se požaduje též osvědčení o specializaci I. stupně.

(3) Pracovníci bez vysokoškolského vzdělání mohou být přijati jen výjimečně, mohou-li se prokázat alespoň osmiletou úspěšnou praxí ve zvoleném oboru a vědeckou činností.

§ 7

(1) Školící pracoviště přijímají uchazeče k výchově nových vědeckých pracovníků na základě konkursu nebo na návrh mateřských pracovišť.

(2) Pracovníci ucházející se o přijetí konají na školícím pracovišti přijímací zkoušku.

§ 8

(1) Ke studijnímu pobytu ve vědeckovýzkumných pracovištích mohou být pracovníci přijati na návrh mateřského pracoviště nebo na základě konkursu.

(2) Školící pracoviště ověří kvalifikaci pracovníků ucházejících se o studijní pobyt přijímacím pohovorem.

(3) Ke studijnímu pobytu ve výrobě a provozu mohou být pracovníci přijati pouze na návrh mateřského pracoviště.

Řízení a plánování výchovy

§ 9

(1) Výchovu nových vědeckých pracovníků organizují ústřední úřady a orgány, které spravují vědeckovýzkumná pracoviště a vysoké školy. K tomu účelu sledují stavy vědeckých pracovníků ve svých resortech, sestavují plány výchovy nových vědeckých pracovníků a zabezpečují plnění těchto plánů.

(2) Činnost ústředních úřadů a orgánů při zabezpečování výchovy nových vědeckých pracovníků koordinuje Československá akademie věd ve spolupráci s ministerstvem školství a kultury.

(3) Československá akademie věd ve spolupráci s ministerstvem školství a kultury kontroluje průběh a výsledky výchovy a činí opatření k zabezpečení pomoci resortům při výchově.

§ 10

(1) Plán výchovy nových vědeckých pracovníků je součástí státního pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství.

(2) Roční plány výchovy nových vědeckých pracovníků v oboru působnosti akademií věd a resortů schvaluje presidium Československé akademie věd, a pokud jde o vysoké školy ministr školství a kultury.

(3) Metodické pokyny pro sestavování plánů výchovy nových vědeckých pracovníků vydává Československá akademie věd v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem školství a kultury.

Právní postavení pracovníků přijatých k výchově

§ 11

(1) Řádný vědecký aspirant není po dobu trvání vědecké aspirantury v pracovním poměru; jeho práva a povinnosti vůči školícímu pracovišti se však posuzují přiměřeně podle zásad platných pro zaměstnance, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(2) Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení řádných vědeckých aspirantů se řídí platnými předpisy. *)

(3) Řádný vědecký aspirant má v každém kalendářním roce nárok na pracovní volno v délce odpovídající dovolené na zotavenou stanovené podle § 2 odst. 1-4 zákona č. 81/1959 Sb., o placené dovolené na zotavenou, na kterou by měl jinak nárok jako zaměstnanec školícího pracoviště.

§ 12

Externí aspiranti studují při zaměstnání. K výkonu experimentálních, popřípadě jiných studijních prací, kandidátských zkoušek a k obhajobě kandidátské disertační práce podle jejich studijního plánu přísluší jim placené pracovní volno. Délku volna v rozsahu nepřesahujícím 30 pracovních dnů ve školním roce dohodne vedoucí školícího pracoviště se zaměstnavatelem externího aspiranta. Zákonný nárok externího aspiranta na dovolenou na zotavenou tím není dotčen.

§ 13

Při jednoroční aspirantuře poskytne zaměstnavatel jednoročnímu aspirantu placené pracovní volno na dobu potřebnou k úspěšnému splnění studijních úkolů.

§ 14

Vědecká příprava vybraných pracovníků vědeckovýzkumných pracovišť a asistentů vysokých škol přímo při práci na plánovaných výzkumných úkolech se uskutečňuje jako součást jejich pracovních povinností.

§ 15

Uchazečům o přijetí k výchově nových vědeckých pracovníků, kteří byli pozváni k přijímací zkoušce, přísluší placené pracovní volno na dobu nejvýše tří dnů.

§ 16

Činnost pracovníka přijatého ke studijnímu pobytu se posuzuje jako výkon práce u zaměstnavatele. Pracovní poměr se nepřerušuje; zaměstnavatel pouze uvolní pracovníka na příslušnou dobu od plnění úkolů na pracovišti.

§ 17

Pokud vědeckovýzkumná pracoviště uzavírají s absolventy vysokých škol doporučenými fakultami pro výzkum pracovní poměr, činí tak na předem sjednanou dobu, a to zpravidla na dobu dvou let.

Stipendia

§ 18

(1) Ústřední úřady a orgány poskytují řádným vědeckým aspirantům, kteří se školí pro jejich potřebu, stipendium. Výši stipendia stanoví vláda; *) podmínkou poskytování stipendia je závazek aspiranta, že po uplynutí určené doby aspirantury bude pracovat tři roky na pracovišti, na kterém bude umístěn.

(2) Při nepřítomnosti v práci pro nemoc, úraz a u aspirantek také pro těhotenství nebo mateřství nepřísluší řádnému vědeckému aspirantu stipendium od prvního dne nepřítomnosti v práci.

(3) Po dobu pracovního volna (§ 11 odst. 3) řádnému vědeckému aspirantu stipendium náleží.

§ 19

(1) Pracovníkům, kteří byli přijati ke studijnímu pobytu na dobu půl roku až dvou let, přísluší místo platu stipendium ve výši průměrného hrubého měsíčního platu, který pracovník dostával v předchozích třech měsících, nejvýše však 2 500,- Kčs měsíčně.

(2) Stipendium podle odstavce 1 vyplácí pracovníku vyslanému ke studijnímu pobytu jeho mateřské pracoviště z prostředků přidělených mu nadřízeným ústředním úřadem nebo orgánem.

(3) Pracovníkům, kteří byli přijati ke studijnímu pobytu na základě konkursu, poskytuje stipendium školící pracoviště prostřednictvím jejich zaměstnavatele.

Finanční zabezpečení

§ 20

(1) Prostředky na stipendia pro řádné vědecké aspiranty, jakož i pro zabezpečení pracovníků přijatých ke studijnímu pobytu plánují ústřední úřady a orgány ve svých rozpočtech *) se souhlasem ministerstva financí a po vyjádření Československé akademie věd; prostředky na stipendia pro řádné vědecké aspiranty školené pro potřebu ministerstva školství a kultury zabezpečuje ve svém rozpočtu ministerstvo školství a kultury.

(2) Ostatní osobní výdaje (cestovní výdaje, případné odměny externím školitelům apod.) hradí za pracovníky vyslané k výchově nebo ke studijnímu pobytu jejich mateřská pracoviště; za pracovníky přijaté na základě konkursu hradí tyto výdaje školící pracoviště. **)

§ 21

Způsob úhrady věcných nákladů, které se mohou vyskytnout v souvislosti s experimentální prací při výchově nových vědeckých pracovníků, dohodne v jednotlivých případech školící pracoviště s pracovištěm mateřským.


Závěrečná ustanovení

§ 22

Podrobnosti o výchově nových vědeckých pracovníků upravuje studijní řád, který vydává Československá akademie věd společně s ministerstvem školství a kultury.

§ 23

Působnost, která podle této vyhlášky přísluší presidentu Československé akademie věd a ministru školství a kultury, vykonává na úseku vojenských vysokých škol a příslušných vojenských vědeckovýzkumných pracovišť ministr národní obrany v dohodě s presidentem Československé akademie věd a ministrem školství a kultury.

§ 24

Zrušuje se vyhláška ministra školství a kultury a presidenta Československé akademie věd č. 73/1958 Ú. l., kterou se vydává organizační a studijní řád pro vědecké aspiranty; vědecká aspirantura započatá před 1. lednem 1961 bude dokončena podle dosavadních předpisů.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1961.


Náměstek

presidenta Československé akademie věd:

Šorm v. r.

Ministr školství a kultury:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákonné opatření č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti; vyhláška SKVH č. 200/1959 Ú. l., o řízení při udělování vědeckých hodností.

**) Seznam míst a vědních oborů pro obhajoby disertačních prací a udělování vědeckých hodností (instrukce SKVH č. 1, Věstník MŠK, ročník XV, seš. č. 35 - 36 z 31. 12. 1959).

***) Je-li školitelem stanoven externí spolupracovník školícího pracoviště, platí pro honorování jeho činnosti zásady uvedené v čl. 4 výnosu MŠK z 13. 1. 1956 čj. 88200/1955-PAM, o úpravě diferenčních platů, pedagogických odměn a odměn externích učitelů na vysokých školách. Školství-sborník právních předpisů, svazek IV str. 718.

*) Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1957 Ú. l., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a vědeckých aspirantů.

*) Stipendium řádných vědeckých aspirantů činí
a) u aspirantů s předchozí praxí v oboru kratší než dva roky 1 100,- Kčs pro svobodné a bezdětné a 1 200,- Kčs pro ty, kteří mají děti,
b) u aspirantů s předchozí praxí delší dvou let 1400,- Kčs pro svobodné a bezdětné a 1 600,- Kčs pro ty, kteří mají děti.
Předchozí praxí v oboru se rozumí praxe konaná po ukončení vysokoškolského studia. Výjimky povoluje na vysokých školách MŠK, v ústavech předsednictvo příslušné akademie věd nebo příslušný ústřední úřad. Od daně ze mzdy je ze stipendií osvobozena částka 500,- Kčs (odst. 2 písm. a) vyhlášky MF č. 369/1952 Ú. l.).

*) Seskupení položek IV. Osobní výdaje mimo mzdový fond, položka 6. Ostatní výdaje fyzickým osobám v odvětví skupina 2. Kulturní a sociální opatření, oddíl 1. Osvěta, § 10. školení pracovníků.

**) Pojistné nemocenského pojištění odvádí vždy zaměstnavatel bez újmy případného nároku na náhradu od školícího pracoviště.

Přesunout nahoru