Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 174/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Částka 76/1960
Platnost od 13.12.1960
Účinnost od 14.09.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. října 1960

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dne 30. listopadu 1959 byla v Praze sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Guinejskou republikou.

Dohodu schválila vláda dne 22. června 1960. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo oznámeno nótou ze dne 18. července 1960 a její schválení vládou Guinejské republiky nótou ze dne 14. září 1960.

Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 14. září 1960.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československé republiky a

vláda Guinejské republiky

přejíce si prohloubit porozumění a přátelství mezi národy obou zemí a usilujíce o rozvoj spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

dr. Františka Kahudu,

ministra školství a kultury,

vláda Guinejské republiky

Keitu Fodébu,

ministra vnitra a bezpečnosti,

kteří vyměnivše si své plné moci, které obdrželi pro toto jednání a shledavše je v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi, a to organizováním hudebních a divadelních představení, přednášek, uměleckých a vědeckých výstav, výměnou zkušeností v oblasti školství, vědeckého výzkumu a zdravotnictví.

Článek 2

Obě smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými organizacemi a institucemi a za tím účelem budou usnadňovat vzájemné návštěvy universitních profesorů, učitelů odborných škol, jakož i členů výše uvedených organizací a institucí.

Článek 3

Obě smluvní strany umožní poskytováním stipendií a jiných výhod příslušníkům druhé smluvní strany studium na svých vysokých, uměleckých a odborných školách.

Článek 4

Obě smluvní strany uváží otázku vzájemného uznávání diplomů a vědeckých hodností a uznají-li to za potřebné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu.

Článek 5

Obě smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu sportovních delegací a pořádání vzájemných sportovních soutěží a zápasů.

Článek 6

Obě smluvní strany budou usnadňovat vzájemnou výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých publikací, filmů pro kino i televizi a podporovat pořádání filmových představení.

Článek 7

Obě smluvní strany zajistí, aby kulturní, dějepisné, zeměpisné a jiné příručky používané na jejich vzdělávacích ústavech obsahovaly takové údaje, které umožní vytvořit si správnou představu o zemi druhé smluvní strany.

Článek 8

Obě smluvní strany budou umožňovat vydávání překladů významných vědeckých, kulturních a uměleckých děl příslušníků druhé smluvní strany.

Článek 9

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti tisku a rozhlasu.

Článek 10

(1) K provádění této Dohody bude (každoročně) sjednáván plán kulturní spolupráce, v němž budou stanoveny zásady a podmínky k uskutečňování kulturních akcí.

(2) Za účelem projednání těchto jednoročních plánů obě smluvní strany jmenují diplomatickou cestou své zástupce (kteří je sjednají vždy do konce běžného roku).

Článek 11

(1) Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Každá se smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně šest měsíců předem.

Tato Dohoda byla sepsána v Praze dne 30. listopadu 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky:

F. Kahuda v. r.

Za vládu Guinejské republiky:

K. Fodébu v. r.

Přesunout nahoru