Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

Částka 73/1960
Platnost od 30.11.1960
Účinnost od 02.09.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. října 1960

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou


Dne 7. května 1959 byla v Bagdádu sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou.

Dohodu schválila vláda dne 2. září 1959.

Dohoda nabyla platnosti dnem 2. září 1959.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou

Přejíce si upevnit přátelství mezi lidem obou zemí a usilujíce o rozšíření spolupráce v oblasti vědy, výchovy a kultury, vláda Československé republiky a vláda Irácké republiky se rozhodly podepsat tuto Dohodu a za tím účelem byli zmocněni:

vládou Československé republiky

dr. František Kahuda,

ministr školství a kultury,

vládou Irácké republiky

Muhiddin Abdul Hamid,

ministr výchovy,

kteří po výměně svých plných mocí a po ověření jejich správnosti se dohodli na tomto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, výchovnými a zdravotnickými organizacemi obou zemí a za tím účelem umožní vzájemné návštěvy universitních profesorů, učitelů středních škol a technických škol, jakož i členů výše uvedených organizací a dalších institucí.

Článek 2

Obě smluvní strany poskytnou stipendia a další výhody občanům druhé smluvní strany a umožní jim studium na svých universitách, uměleckých, technických a jiných školách.

Článek 3

1. V rámci svých zákonů a nařízení každá smluvní strana umožní zřízení kulturního střediska druhé strany na svém území.

2. Rozsah a činnost kulturního střediska budou vymezeny zvláštní dohodou mezi oběma smluvními stranami.

Článek 4

Obě smluvní strany budou rozvíjet vzájemné kulturní vztahy, organizovat hudební a umělecká představení, přednášky, umělecké, archeologické a vědecké výstavy, umožňovat vzájemné návštěvy kulturních, uměleckých, sportovních a studentských delegací a podporovat spolupráci oficiálních vědeckých organizací a uměleckých sdružení.

Článek 5

Obě smluvní strany prostudují otázku vzájemného uznání diplomů a vědeckých titulů a budou-li to pokládat za nezbytné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu .

Článek 6

Obě smluvní strany budou napomáhat vzájemnému rozvíjení návštěv mezi mládežnickými organizacemi a přátelských utkání mezi sportovními organizacemi.

Článek 7

Obě smluvní strany umožní vzájemnou výměnu knih, kulturních, vědeckých a uměleckých časopisů, duplikátů nebo odlitků starobylých památek, filmů pro kina a televizi a budou podporovat organizaci filmových festivalů.

Článek 8

Obě smluvní strany umožní publikování překladů význačných vědeckých , kulturních a uměleckých děl občanů druhé smluvní strany.

Článek 9

Obě smluvní strany budou napomáhat upevňování spolupráce v oblasti tisku, rozhlasu a televize a umožní vzájemnou výměnu zástupců oficiálních tiskových agentur.

Článek 10

Obě smluvní strany v rámci svých možností založí na svých universitách nebo vědeckých institucích katedry nebo sekce studia jazyka, kultury a literatury druhé smluvní strany.

Článek 11

1. V zájmu provádění této Dohody bude pro každý rok stanoven plán kulturní spolupráce, obsahující zásady a podmínky kulturních akcí mezi oběma zeměmi.

2. V zájmu projednání těchto ročních plánů obě smluvní strany budou jmenovat prostřednictvím diplomatických zastupitelských úřadů zplnomocněnce, kteří připraví uvedené plány před koncem každého běžného roku.

Článek 12

Obě smluvní strany schválí tuto Dohodu podle ústavních předpisů.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem výměny nót v Bagdádu. Jakákoliv změna této Dohody vejde v platnost po jejím schválení vládami obou zemí. Každá smluvní strana má právo zrušit tuto Dohodu za podmínek, že písemně uvědomí druhou smluvní stranu šest měsíců před datem, kdy hodlá Dohodu zrušit.

Tato Dohoda byla podepsána příslušnými zplnomocněnci ve dvou původních výtiscích v jazyce českém, arabském a anglickém. Všechny tři texty mají stejnou platnost. V případě různého výkladu rozhoduje anglický text.

V Bagdádu dne 7. května 1959.

Za vládu Československé republiky:

F. Kahuda v. r.

Za vládu Irácké republiky:

M. Abdul Hamid v. r.

Přesunout nahoru