Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)

Částka 73/1960
Platnost od 30.11.1960
Účinnost od 02.08.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. října 1960

o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)


Dne 14. prosince 1959 byla v Sofii podepsána Dohoda o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS) mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Podle článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dne 2. srpna 1960.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé republiky

uzavřely za účelem dalšího upevnění a rozvoje hospodářské spolupráce a nejúčelnějšího využití železniční a říční dopravy (Dunaj) tuto Dohodu:

Článek 1

Zřizuje se mezinárodní přímá sdružená přeprava zboží železnice-voda po železnicích smluvních stran a po řece Dunaji na území těchto zemí.

Článek 2

Přepravní podmínky v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda a z nich vyplývající práva, povinnosti, odpovědnost a vzájemné vztahy mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky na jedné straně a odesílateli a příjemci zboží na straně druhé, jakož i tarifní otázky a vzájemné vztahy mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky se upravují v Přepravních podmínkách a Služebních předpisech, dohodnutých mezi ministerstvy dopravy a ministerstvy zahraničního obchodu smluvních stran.

Článek 3

Přepravné (dovozné, doplňující poplatky a jiné výdaje) v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda se platí podle dodávkových podmínek, sjednaných mezi organizacemi zahraničního obchodu smluvních stran.

Vyúčtování mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky smluvních stran, spojené s přepravou zboží v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda, provádí se podle platných platebních dohod mezi smluvními stranami a to způsobem uvedeným ve Služebním předpise, který byl dohodnut ministerstvy dopravy smluvních stran.

Článek 4

Způsob přípravy a konání konferencí souvisejících s prováděním této Dohody, jakož i způsob provádění kontroly plnění podmínek přepravy zboží uvedených v Přepravních podmínkách a Služebních předpisech v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda stanoví Stálá komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci v oblasti dopravy v dohodě se sekretariátem Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 5

Dohoda je uzavřena na neomezenou dobu. Každá smluvní strana se může kdykoliv vzdát účasti na Dohodě, uvědomí-li o tom sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci, který vyrozumí smluvní strany.

Vyrozumění o vzdání se účasti nabývá platnosti za 6 měsíců poté, kdy je obdržel sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 6

Země, které se nezúčastní této Dohody, mohou k ní přistoupit tím, že odevzdají sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci listinu o přístupu . Přístup nabývá platnosti za souhlasu všech smluvních stran.

Článek 7

Tato Dohoda může být kdykoliv změněna nebo doplněna za souhlasu všech smluvních stran.

Návrhy na změny nebo doplnění této Dohody oznámí zúčastněná strana nebo strany sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci. Smluvní strany mají co možno nejrychleji posoudit tyto návrhy a oznámit své stanovisko sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Dojde-li k rozporu, návrhy na změny nebo doplnění této Dohody se projednají na konferenci představitelů smluvních stran.

Přijaté změny a doplňky k této Dohodě nabývají platnosti způsobem stanoveným v článku 8 této Dohody.

Článek 8

Tato Dohoda bude schválena podle zákonných předpisů každé ze smluvních stran. Listiny o schválení Dohody se předají do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, jenž je depositářem této Dohody.

Tato Dohoda nabude platnosti po uplynutí jednoho měsíce ode dne , kdy byla předána do úschovy poslední listina o schválení této Dohody, o čemž sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci uvědomí smluvní strany.

Tato Dohoda je sepsána v ruském jazyku v jednom vyhotovení, které bude odevzdáno do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci. Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci rozešle ověřené opisy Dohody všem smluvním stranám.

Tomu na důkaz zmocnění představitelé smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Sofii dne 14. prosince 1959.

Na základě zmocnění vlády Bulharské lidové republiky

D. Dimitrov v. r.

Na základě zmocnění vlády Maďarské lidové republiky

I. Kossa v. r.

Na základě zmocnění vlády Německé demokratické republiky

E. Kramer v. r.

Na základě zmocnění vlády Polské lidové republiky

D. Tarantowicz v. r.

Na základě zmocnění vlády Rumunské lidové republiky

D. Simulescu v. r.

Na základě zmocnění vlády Svazu sovětských socialistických republik

B. Beščev v. r.

Na základě zmocnění vlády Československé republiky

F. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru