Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 168/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím

Částka 73/1960
Platnost od 30.11.1960
Účinnost od 11.05.1960
Zrušeno k 25.06.1979 (131/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. října 1960

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím


Dne 11. prosince 1959 byly v Addis Abebě podepsány Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím.

Obě Dohody schválila vláda dne 15. ledna 1960.

Schválení obou Dohod vládou Československé republiky bylo oznámeno nótou ze dne 22. dubna 1960 a jejich schválení Císařskou etiopskou vládou bylo oznámeno nótou ze dne 11. května 1960.

Podle článku V Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou a článku 10 Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím nabyly Dohody platnosti dne 11. května 1960.


České znění Dohod se vyhlašuje současně.


V z. dr. Gregor v. r.


DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou

Vláda Československé republiky a Císařská etiopská vláda přejíce si podporovat hospodářský rozvoj a rozšiřovat vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi dohodly se takto:

Článek I

Obě smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti vědy a techniky, aby zajistily účinné využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj svých zemí.

Článek II

Spolupráce podle článku I této Dohody bude spočívat v poskytování vědecké a technické pomoci zvláště na poli

1. hornictví,

2. zdravotnictví,

3. spojů,

4. vědecké a technické výchovy,

5. zemědělství a

6. průmyslu.

Článek III

K uskutečnění cílů této Dohody vláda Československé republiky na žádost Císařské etiopské vlády:

1. Poskytne Císařské etiopské vládě pomoc při zajišťování osob, expertů a zařízení v oborech uvedených v článku II této Dohody.

2. Poskytne stipendia a možnosti pro školení studentů a praktikantů z Etiopského císařství na československých školách a v průmyslových závodech.

Článek IV

Podmínky a rozsah spolupráce uvedené v článku I této Dohody budou dohodnuty v protokolech, které obě smluvní strany sjednají vždy na určité časové období.

Článek V

Tato Dohoda nabude platnosti dnem výměny nót potvrzujících, že tato Dohoda byla schválena podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran, a zůstane v platnosti po dobu tří let. Poté se bude bez dalšího prodlužovat o další období, každé v trvání jednoho roku, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím počátečního tříletého období nebo každého dalšího jednoročního období.

Dáno v Addis Abebě dne 11. prosince 1959 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé republiky:

J. Ďuriš v. r.

Za Císařskou etiopskou vládu:

M. Habte-Wold v. r.

DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím

Vláda Československé republiky a vláda Etiopského císařství přejíce si prohloubit přátelství mezi národy obou zemí a usilujíce o rozvoj spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury, rozhodly se sjednat tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

pana Júlia Ďuriše, ministra financí,

vláda Etiopského císařství

J. E. Ato Yilma Deressa, ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj kulturních styků mezi oběma zeměmi pořádáním hudebních a divadelních představení, přednášek, uměleckých a vědeckých výstav, návštěvami kulturních a uměleckých skupin a podporováním spolupráce mezi oficiálními vědeckými ústavy a uměleckými svazy.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu informací mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými institucemi a za tím účelem budou usnadňovat vzájemné návštěvy universitních profesorů, učitelů odborných škol, jakož i členů uvedených institucí.

Článek 3

Smluvní strany umožní poskytováním stipendií a jiných výhod prostřednictvím obou příslušných ministerstev spravujících školství příslušníkům druhé smluvní strany studium na svých vysokých uměleckých a odborných školách.

Článek 4

Každá ze smluvních stran uváží otázku uznávání diplomů a hodností udělených druhou smluvní stranou; uznají-li to smluvní strany za nutné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat pořádání sportovních soutěží mezi příslušníky svých zemí.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat výměnu vědeckých, kulturních a uměleckých knih a publikací, jakož i filmů.

Článek 7

Smluvní strany zajistí, aby učebnice předepsané pro školy neobsahovaly chyby nebo nesprávný výklad o zemi druhé smluvní strany.

Článek 8

Každá ze smluvních stran umožní vydávání překladů významných vědeckých, kulturních a uměleckých děl autorů druhé smluvní strany.

Článek 9

1. K provádění této Dohody budou čas od času vypracovány plány kulturní spolupráce.

2. Za účelem sjednání těchto plánů budou obě smluvní strany jmenovat své zástupce, kteří budou jednat jejich jménem a zastupovat je.

Článek 10

1. Tato Dohoda nabude platnosti v den, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót, že Dohoda byla schválena podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran.

2. Dohoda zůstane v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí platnosti a bude se bez dalšího prodlužovat na konci tohoto období o předem neurčený počet jednoročních období, pokud jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím počátečního dvouletého období nebo každého dalšího jednoročního období neoznámí písemně svůj úmysl Dohodu vypovědět.

Dáno v Addis Abebě dne 11. prosince 1959 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, amharském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost kromě případu rozdílného výkladu, kdy je anglické znění rozhodující.

Za Československou republiku:

J. Ďuriš v. r.

Za Etiopské císařství:

Y. Deressa v. r.

Přesunout nahoru