Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím

Částka 73/1960
Platnost od 30.11.1960
Účinnost od 11.05.1960
Zrušeno k 28.06.1982 (118/1982 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. října 1960

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím

Dne 11. prosince 1959 byla v Addis Abebě podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím.

Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 18. února 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 21. března 1960. Ratifikační listiny byly vyměněny v Addis Abebě dne 11. května 1960.

Podle svého článku IV Smlouva nabyla platnosti dnem výměny ratifikačních listin, tj. dnem 11. května 1960.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

V z. dr. Gregor v. r.

SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím

Československá republika a Etiopské císařství

přejíce si upevnit tradiční přátelské vztahy, které již dlouho trvají mezi oběma zeměmi,

vedeny snahou rozvíjet a posilovat vzájemné přátelské hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi Československem a Etiopií na základě vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,

pevně odhodlány přispívat vzájemnými styky ke zmírnění mezinárodního napětí, vytvoření důvěry mezi státy a rozvoji mezinárodní spolupráce,

přesvědčeny o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům obou zemí,

přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Charty Organizace spojených národů

rozhodly se sjednat tuto Smlouvu a k tomu cíli jmenovaly svými zmocněnci:

Československá republika

pana Júlia Ďuriše, ministra financí

Etiopské císařství

J. E. Ato Yilma Deressa, ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek I

1. Mezi Československem a Etiopií bude věčný mír a trvalé přátelství.

2. Smluvní strany budou řešit všechny sporné otázky, které by mezi nimi mohly vzniknout, výlučně mírovými prostředky v rámci Charty Organizace spojených národů.

Článek II

Smluvní strany budou rozvíjet a upevňovat vzájemné styky na poli vědy, kultury, techniky a školství a přispívat tak k vzájemnému porozumění mezi národy obou zemí.

Článek III

Smluvní strany vycházejí z toho, že vzájemná hospodářská spolupráce je pevným základem jejich mírových a přátelských vztahů, a proto si budou v zájmu mírové výstavby a pokroku svých zemí hospodářsky pomáhat a rozvíjet hospodářskou spolupráci prospěšnou oběma zemím.

Článek IV

1. Tato Smlouva bude ratifikovaná podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, k níž dojde v Addis Abebě.

2. Zůstane v platnosti po dobu tří let ode dne, kdy vstoupí v platnost, a poté se bude bez dalšího prodlužovat o další tříletá období, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího tříletého období svůj úmysl tuto Smlouvu vypovědět.

Dáno v Addis Abebě dne 11. prosince 1959 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, amharském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost kromě případu rozdílného výkladu, kdy je anglické znění rozhodující.

Za Československou republiku:

J. Ďuriš v. r.

Za Etiopské císařství:

Y. Deressa v. r.

Přesunout nahoru