Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů

Částka 69/1960
Platnost od 17.11.1960
Účinnost od 01.01.1961
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 1. listopadu 1960,

kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozvojem výrobních sil a upevňováním socialistických výrobních vztahů stále rostou úkoly národních výborů. Je proto třeba napomáhat ve všech oborech jejich činnosti ke zjednodušení administrativních prací, aby národní výbory lépe mohly pečovat o trvalý rozvoj výroby a placených služeb pro obyvatelstvo. Na úseku rozpočtových příjmů národních výborů je značným administrativním zatížením vybírání, účtování a vymáhání většiny místních poplatků.

§ 2

(1) Národní výbory nebudou od 1. ledna 1961 vybírat tyto poplatky:

1. Poplatky z míst,

2. hřbitovní poplatky,

3. poplatky za služby:

a) ošetřovné a stravné,

b) poplatek za odvoz popela a splašků,

c) poplatek za neškodné odstranění látek živočišného původu,

d) poplatek za vážení,

e) poplatky od účastníků veřejných zařízení,

4. lázeňský poplatek.

(2) Místo poplatků za místa v tržnicích, hřbitovních poplatků a poplatků za služby budou vybírány náhrady podle vydaných ceníků (směrnic).

ČÁST DRUHÁ

Oddíl první

Poplatek ze psů

§ 12

Příslušnost a způsob placení

(1) Poplatek spravují místní (obvodní) národní výbory.

(2) Poplatek se platí na účet národního výboru, který jej spravuje. Je-li to podle okolností vhodnější, lze jej platit také v hotovosti přímo národnímu výboru.

§ 14

Řízení

(1) Proti vyměření poplatku a proti jinému rozhodnutí ve věci poplatku lze u národního výboru, který vyměřil poplatek nebo vydal rozhodnutí, podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo jiného rozhodnutí.

(2) Jinak platí pro řízení ve věcech poplatku a vymáhání obecné předpisy o řízení ve věcech daňových a o vymáhání daní.


§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušují se vyhláška č. 234/1953 Ú. l., kterou se provádí zákon o místních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 239/1955 Ú. l., č. 190/1957 Ú. l. a č. 165/1959 Ú. l. a § 25 vyhlášky č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů.


ODDÍL DRUHÝ

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.


První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.

Přesunout nahoru