Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

Částka 67/1960
Platnost od 10.11.1960
Účinnost od 17.05.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. září 1960

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby


Dne 16. prosince 1959 byla v Katovicích podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby.

Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 4. března 1960. Schválení Dohody příslušnými orgány Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 18. února 1960 a její schválení vládou Československé republiky nótou ze dne 17. května 1960.

Podle svého článku 10 Dohoda nabyla platnosti dnem 17. května 1960.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky

vedeny přáním navázat úzkou vzájemnou spolupráci na úseku báňské záchranné služby se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a jmenovaly za tím účelem svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Josefa Jonáše, ministra paliv,

vláda Polské lidové republiky

Jana Mitregu, ministra hornictví a energetiky,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali za správné a vyhotovené v náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany si budou v případě potřeby na požádání poskytovat vzájemnou aktivní pomoc při záchranných pracích na kamenouhelných dolech.

Pomoc bude poskytována prostřednictvím Hlavních báňských záchranných stanic každé ze Smluvních stran, a to jmenovitě: ve prospěch kamenouhelných dolů Československé republiky revíru ostravsko-karvinského a trutnovského prostřednictvím Hlavní báňské záchranné stanice v Bytomi a ve prospěch kamenouhelných dolů Polské lidové republiky prostřednictvím Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích.

Hlavní báňské záchranné stanice Smluvních stran si vymění schematické náčrtky situace dolů, které přicházejí v úvahu pro poskytnutí pomoci, s označením příjezdových cest na doly od přechodu státních hranic.

Článek 2

Poskytnutí aktivní pomoci bude provedeno vysláním potřebně vybaveného záchranného sboru na území druhé Smluvní strany na důl potřebující pomoc za účelem účasti na záchranné akci.

O poskytnutí pomoci žádá telefonicky Hlavní báňská záchranná stanice jedné Smluvní strany Hlavní báňskou záchrannou stanici druhé Smluvní strany.

Telefonické hovory, týkající se vyžádání pomoci, budou vedeny jako "týkající se bezpečnosti lidského života" podle příslušných ustanovení Mezinárodního telefonního řádu. Příslušné úřady obou Smluvních stran vydají vnitrostátní pokyny pro zaručení rychlého telefonního spojení mezi zmíněnými Hlavními báňskými záchrannými stanicemi.

Článek 3

V zájmu co nejrychlejšího poskytnutí pomoci může záchranný sbor překročit státní hranice na kterémkoliv hraničním přechodu, který jest nejblíže dolu potřebujícího pomoc.

Hlavní báňská záchranná stanice, která pomoc vysílá, uvědomí o tom okamžitě příslušné pohraniční orgány.

Velitel záchranného sboru, který překračuje státní hranice, bude mít u sebe jmenný seznam všech členů záchranného sboru a předloží jej na požádání pohraničním orgánům za účelem provedení kontroly osob překračujících státní hranice. Pro každé vozidlo záchranného sboru, které přejíždí státní hranice, bude mít velitel sboru seznam převáženého nářadí a materiálu.

Zpáteční cestu uskuteční záchranný sbor po střeženém hraničním přechodu, kde se podrobí pohraniční a celní kontrole.

Článek 4

Po dobu pobytu na území druhé Smluvní strany jsou členové záchranného sboru povinni dodržovat právní předpisy platné na tomto území.

Protipožární vozidla záchranných sborů mají právo užívat na území druhé Smluvní strany výstražných světel barvy červené a speciálních výstražních houkaček. Ostatní vozidla mají právo užívat výstražných světel barvy modré s odpovídajícími poplachovými sirénami.

Článek 5

Členové záchranného sboru vyslaného na výzvu Hlavní báňské záchranné stanice druhé smluvní strany jsou pojištěni pro případ nemoci a mají zajištěno důchodové zabezpečení podle právních předpisů platných na území té Smluvní strany, jejíž Hlavní báňská záchranná stanice pomoc vyslala, shodně s úmluvou mezi Republikou československou a Republikou polskou o sociálním pojištění podepsanou ve Varšavě dne 5. dubna 1948.

Hlavní báňská záchranná stanice žádající poskytnutí pomoci zajistí bezplatně členům povolaného záchranného sboru potřebnou lékařskou první pomoc, jakož i léčení v míře a čase nezbytně potřebném po dobu jejich pobytu na území té Smluvní strany, jejíž Hlavní báňská záchranná stanice o pomoc žádala.

Článek 6

Veškeré výlohy vzniklé v důsledku poskytnutí pomoci jdou k tíži Hlavní báňské záchranné stanice, popřípadě jiné příslušné organizace té Smluvní strany, jejíž Hlavní báňská záchranná stanice žádala o pomoc, a to tak, že zejména:

1. Hradí Hlavní báňské záchranné stanici popřípadě jiné příslušné organizaci Smluvní strany poskytující pomoc:

a) veškeré mzdové nároky členů záchranného sboru vzniklé za dobu od opuštění Hlavní báňské záchranné stanice, která pomoc poskytuje, až do návratu do této stanice;

b) náklady dopravy na místo záchranné akce a zpět včetně případných nákladů na nezaviněné škody na vozidlech;

c) hodnotu spotřebovaného materiálu dodaného Hlavní báňskou záchrannou stanicí pomoc poskytující;

d) náklady vzniklé ve spojitosti s výplatou důchodů sociálního zabezpečení nebo dávek nemocenského pojištění členům záchranného sboru, jestliže k výplatě došlo ve spojitosti s nemocí nebo úrazem, které povstaly v důsledku poskytnutí pomoci při záchranné akci;

e) náklady na odškodné z titulu pracovních úrazů, které členové záchranného sboru utrpěli při výkonu své práce nebo cestou na místo záchranné akce nebo při cestě zpáteční, pokud tyto náklady nese zaměstnavatel, nezávisle na nárocích příslušejících poškozenému z titulu sociálního zabezpečení, o němž je hovořeno v článku 5 této Dohody. Úhrada bude určena podle předpisů Smluvní strany, z níž pochází záchranný sbor;

f) náklady spojené s převozem onemocnělého nebo zemřelého člena záchranného sboru.

2. Hradí veškeré daně a poplatky z částek uvedených v bodě 1 tohoto článku, pokud byly uloženy příslušnými úřady Smluvní strany poskytující pomoc.

3. Poskytne členům záchranného sboru bezplatně stravování, ubytování, praní, čištění i opravy prádla a oděvu, jakož i výplatu stanoveného kapesného.

4. Poskytne v případě potřeby záchrannému sboru pohonné látky pro záchranářská vozidla, jakož i zajistí nezbytně nutné opravy záchranářských vozidel a nářadí.

Kromě toho vyplatí Hlavní báňská záchranná stanice pomoci se dožadující Hlavní báňské záchranné stanici pomoc poskytující odměny za účast na záchranné akci, připadající na členy záchranného sboru, budou-li takovéto odměny přiznány.

Článek 7

Všechny závazky vzniklé z titulu poskytnutí pomoci v záchranné akci budou vyrovnávány podle dohody o neobchodních platech mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou platné v den splatnosti. Lhůty a způsob vyúčtování z titulu závazků uvedených v článku 6 dohodnou Státní banky Smluvních stran v dohodě se zúčastněnými organizacemi.

Článek 8

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti na úseku báňské záchranné služby.

Rozsah vzájemné výměny zkušeností bude určován rámcovými ročními plány sestavovanými ministerstvem paliv Československé republiky a ministerstvem hornictví a energetiky Polské lidové republiky na základě protokolu o přímé hospodářské a vědecko-technické spolupráci vědecko-výzkumných, konstrukčních, projekčních a hospodářských organizací, přijatého československo-polským výborem pro hospodářskou spolupráci.

Článek 9

Podrobná ustanovení týkající se vzájemné spolupráce na úseku báňské záchranné služby budou uvedena v Prováděcím protokolu sjednaném Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Ostravě-Radvanicích a Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Bytomi.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá schválení obou vlád a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.

Článek 11

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let počínaje ode dne, kdy vstoupí v platnost. Její platnost se prodlužuje vždy na dobu dalších dvou let, jestliže žádná ze Smluvních stran nevypoví Dohodu alespoň šest měsíců před uplynutím doby platnosti.

Dáno v Katovicích dne 16. prosince 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky:

Jonáš v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Mitregu v. r.

Přesunout nahoru