Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/1960 Sb.Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou

Částka 66/1960
Platnost od 07.11.1960
Účinnost od 01.01.1961
Zrušeno k 01.01.1967 (101/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 8. října 1960

o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou

Ministr financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a po projednání s krajskými národními výbory, s některými okresními národními výbory a s pracovníky některých významných podniků:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

K zajištění maximálního uspokojování neustále rostoucích materiálních potřeb pracujících je třeba důsledněji uplatňovat ekonomický zákon rozdělování podle práce a zajistit spolehlivou kontrolu míry práce a spotřeby. Tím se dále prohloubí socialistické výrobní vztahy a příznivé podmínky pro rozvinutí tvůrčí aktivity. Tato aktivita pomůže zvyšovat v největší míře společenskou produktivitu práce a efektivnost výroby, zejména odhalováním vnitřních zdrojů a rezerv našeho hospodářství a plným jejich využitím. Dosažení tohoto cíle nezbytně předpokládá ještě účinněji spojit zájem každého pracujícího se zájmem podniku a společnosti, a to vhodnými opatřeními ke zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti pracujících na soustavném rozvoji národního hospodářství. Tyto předpoklady se zabezpečují také dlouhodobým normativem vztahu růstu produktivity práce a průměrných mezd, jakož i normativem pro tvorbu prémiového fondu.

Účelem této vyhlášky je na základě soudružské spolupráce pracujících, hospodářského a státního aparátu a za soustavné aktivní účasti Revolučního odborového hnutí zabezpečit, aby pomocí uvolňování a kontroly mzdových fondů byly dodržovány žádoucí proporce mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd v souladu se stanovenými dlouhodobými normativy.

§ 2

(1) Tato vyhláška upravuje uvolňování a kontrolu mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů Státní bankou československou (dále jen "banka") u organizací státního socialistického sektoru, které mají u banky obratový, běžný nebo jiný podobný účet; na rozpočtové organizace zapojené všemi příjmy a výdaji na státní rozpočet a na osvětová zařízení, jimž se poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu, se vztahuje jen ustanovení § 12.

(2) Uvolňování a kontrola mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů jiných organizací socialistického sektoru než organizací státního socialistického sektoru provádí se podle zásad této vyhlášky a na základě dohody banky s příslušnými ústředími organizací.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

Výpisy ročních plánů

§ 3

Uvolňování a kontrolu mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů provádí banka na podkladě ukazatelů schváleného plánu práce a popřípadě též dalších ukazatelů, na jejichž plnění je závislá výše prostředků uvolňovaných z těchto fondů (dále jen "ukazatele"). Tyto další ukazatele stanoví v dohodě s bankou orgán nadřízený organizaci.

§ 4

(1) Ministerstva a ostatní ústřední úřady a orgány (dále jen "ústřední úřady") zašlou do jednoho měsíce poté, kdy vláda schválila státní plán rozvoje národního hospodářství, ústředí banky výpis ročního plánu. Výpis obsahuje jednotlivé ukazatele, a to v úhrnu za všechny organizace v oboru působnosti ústředního úřadu.

(2) Ústřední úřady oznámí neprodleně ústředí banky schválené změny ukazatelů ročního plánu; čtvrtletně oznamují zůstatek rezerv, které si ponechaly.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro krajské národní výbory, pokud jde o organizace jimi řízené, s tou odchylkou, že místo ústředí banky jsou příslušny krajské pobočky banky.

(4) Každá organizace předkládá příslušné pobočce banky do dne čerpání záloh na mzdy za leden výpis ročního plánu ukazatelů rozhodných pro uvolňování a kontrolu mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů (§ 3) a rozdělených podle určených období (§ 7 odst. 1). Sdružení, vedoucí národní podnik nebo jiná hospodářská organizace s obdobným postavením (dále jen "sdružení") předloží kromě toho pobočce banky též výpis ročního plánu, obsahující v úhrnu ukazatele pro sdružení i pro všechny organizace mu podřízené.

§ 5

(1) Ukazatele ročních plánů organizací, jakož i rozdělení ukazatelů na určená období, lze měnit nejpozději posledního dne roku nebo určeného období, jehož se změna týká. Změny oznamuje organizace písemně příslušné pobočce banky.

(2) Rozpis rezerv se považuje za změnu ukazatelů ročních plánů nebo za změnu jejich rozdělení na určená období; taková změna může být provedena nejpozději toho dne, kdy se mzdový fond čerpá za období, jehož se změna týká.

(3) Výpisy ročního plánu, jakož i oznámení o změnách, musí být opatřeny označením organizace a podpisy jejích odpovědných pracovníků.

§ 6

Rezervy mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů

(1) Nadřízené orgány jsou povinny použít svých rezerv mzdového fondu ke krytí relativního překročení mzdového fondu organizace. Totéž platí o použití rezerv základního mzdového fondu nadřízeného orgánu, není-li překročení základního mzdového fondu organizace kryto rezervou základního mzdového fondu organizace nebo jejím prémiovým fondem; nemá-li nadřízený orgán volné rezervy základního mzdového fondu, může použít rezervy svého prémiového fondu. Za použití rezervy mzdového fondu (základního mzdového fondu) nadřízeného orgánu i organizace se považuje její rozpis (§ 5) nebo její vázání (§ 15).

(2) Rezervy prémiového fondu může nadřízený orgán použít jen tehdy, jestliže byla skutečně vytvořena z odvedených prostředků. Použití rezervy prémiového fondu může provést úpravou normativu pro tvorbu prémiového fondu (§ 5), který byl organizaci původně stanoven, poskytnutím peněžní dotace do prémiového fondu organizace, nebo udělením souhlasu k překročení prémiového fondu organizace vytvořeného podle normativu; poskytnutí peněžní dotace a udělení souhlasu k překročení prémiového fondu není změnou normativu.

(3) Organizace mohou vytvářet pouze rezervu mzdového fondu (základního mzdového fondu), a to tak, že část ročního mzdového fondu (základního mzdového fondu) nerozdělí na jednotlivá období roku.

(4) Organizace, u nichž nejsou uplatněny dlouhodobé normativy v oblasti plánu práce, mohou z ponechaných rezerv použít nejvýše 1% ročního mzdového fondu k poskytování zvláštních odměn za zvláštní zásluhy.

(5) Rezervy mzdového fondu (základního mzdového fondu) nelze převádět do následujícího roku.

Uvolňování prostředků

§ 7

(1) Prostředky ze mzdového fondu, základního mzdového fondu a prémiového fondu uvolňuje banka ve lhůtách a za období, dohodnutých s organizací, a to zásadně narůstajícím způsobem od počátku roku. Tam, kde to bude ekonomicky výhodnější, může banka zavést uvolňování prostředků na mzdy za jednotlivá dohodnutá období.

(2) Prostředky ze mzdového fondu a ze základního mzdového fondu (z prémiové složky mzdového fondu) uvolňuje banka na základě konečného vyúčtování mezd za poslední měsíc příslušného určeného období na předložení mzdové výběrky.

(3) Prostředky z prémiového fondu uvolňuje banka na podkladě prémiové výběrky zpravidla ve lhůtách pro čerpání prostředků ze základního mzdového fondu.

(4) Mzdová a prémiová výběrka musí být řádně vyplněna a opatřena označením organizace a podpisem vedoucího organizace nebo osoby jím k tomu písemně zvlášť zmocněné.

(5) Ke mzdové i prémiové výběrce se připojují šeky k hotové výplatě nebo jiné příkazy k výplatě a převodní příkazy na úhradu srážek z mezd (dále jen "šeky a převodní příkazy") a výkaz pojistného a dávek nemocenského pojištění.

(6) Během určeného období čerpá organizace prostředky ze mzdového fondu, ze základního mzdového fondu a prémiového fondu zálohově bez předložení mzdové a prémiové výběrky. Při čerpání záloh ze mzdového fondu a základního mzdového fondu předkládá šeky a převodní příkazy, označené "Záloha na mzdy za . . . . . .". Výkaz pojistného a dávek nemocenského pojištění předkládá organizace při čerpání prostředků na měsíční vyúčtování mezd.

§ 8

(1) Prostředky na zvláštní odměny vyplácené podle zvláštních předpisů z rezerv mzdových fondů (§ 6 odst. 4) uvolňuje banka na předložení šeků a převodních příkazů, a to kdykoli během roku, nejpozději však v den stanovený pro čerpání mzdového fondu za poslední měsíc v roce. Tyto částky se uvádějí ve mzdové výběrce za běžné období v položce skutečně čerpaného mzdového fondu, popřípadě jeho prémiové složky.

(2) Organizace, u nichž není zavedena obecná úprava finančního hospodaření a které mají podnikový fond pracujících nebo jiný podobný fond, čerpají prostředky na mimořádné odměny z tohoto fondu kdykoli během roku, a to na předložení šeků a převodních příkazů, označených "Peněžní odměny z podnikového fondu pracujících"; tyto prostředky se nezahrnují do mzdové výběrky. Spadají-li tyto organizace do odvětví, v němž jsou zavedeny normativy, musí nadřízený orgán odvést z rezervy svého prémiového fondu do státního rozpočtu částky ve výši mimořádných peněžních odměn vyplacených organizacemi z podnikových fondů pracujících.

§ 9

(1) Prostředky ze mzdového fondu, základního mzdového fondu a prémiového fondu čerpá organizace ke dni splatnosti mezd, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, nebo pokud ředitel příslušné pobočky banky nepovolí podle zvláštních předpisů výjimku.

(2) Banka může ze závažných důvodů na žádost organizace uvolnit příslušnou část prostředků ze mzdového fondu, základního mzdového fondu a prémiového fondu mimo určené lhůty, zejména při nástupu dovolené nebo pracovní cesty, při nástupu nebo ukončení brigády nebo vojenské služby, při rozvázání pracovního poměru, při nástupu pracovního poměru nového zaměstnance v obecném zájmu a ze závažných důvodů sociálních.

§ 10

(1) Organizace smí použít k výplatě mezd, prémií a zvláštních odměn jen hotovostí vybraných k těmto účelům z banky. Se souhlasem ředitele příslušné pobočky banky může organizace použít na výplatu mezd ze mzdového fondu (základního mzdového fondu) též tržeb; výši částky a způsob použití tržeb stanoví banka. Tržeb se nesmí použít na výplatu prémií u těch organizací, u nichž jsou zavedeny normativy, a na výplatu zvláštních odměn (§ 8). Na výplatu prostředků ze mzdového fondu, základního mzdového fondu a prémiového fondu se smí použít jen prostředků k tomu účelu plánovaných, vytvořených nebo přidělených.

(2) Prostředky čerpané ze mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů, avšak nepoužité k výplatě, vrací organizace bance ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.

§ 11

(1) Prostředky ze mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů nesmějí být uvolněny, jestliže by jejich uvolněním byla porušena ustanovení této vyhlášky, zejména jestliže bance nejsou ve stanovených lhůtách předloženy všechny předepsané doklady řádně vyhotovené a podepsané; banka neuvolní prostředky též tehdy, jestliže by jejich uvolněním byly zřejmě porušeny mzdové předpisy.

(2) Nařídí-li to generální ředitel banky nebo požádá-li o to orgán nadřízený organizaci, nesmí banka prostředky uvolnit.

(3) Od prostředků čerpaných mzdovou (prémiovou) výběrkou odečítá banka částky neprávem požadované nebo již dříve neprávem uvolněné.

§ 12

Zvláštní oprávnění banky

(1) Aby banka mohla v zájmu všech pracujících řádně plnit úkoly uložené jí touto vyhláškou, je oprávněna:

a) provádět rozbory čerpání mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů; přitom především zkoumá, jak je dodržován normativ vztahu mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd a normativ pro tvorbu prémiového fondu. Pro účely rozboru též sleduje, jak organizace a jim nadřízené orgány dodržují ustanovení této vyhlášky a mzdových předpisů, a může prověřovat jak u organizací, tak u jejich nadřízených orgánů doklady a rozbory o výkonech, práci a mzdách, pořizovat si z nich výpisy a porovnávat je s údaji účetní evidence a statistických výkazů a s plánovanými ukazateli; přitom zejména využívá poznatků zjištěných orgány nadřízenými organizacím a sleduje, jak organizace provádějí opatření uložená těmito orgány,

b) na základě rozboru navrhovat a požadovat opatření směřující k odstranění závad, zejména není-li dodržován normativ vztahu mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd a normativ pro tvorbu prémiového fondu,

c) působit na organizace úvěrovými a jinými opatřeními podle zvláštních předpisů a uplatňovat sankce uvedené v této vyhlášce, dojde-li k jejímu porušování, k porušování mzdových předpisů, nebo k neplnění plánovaných ukazatelů,

d) vylučovat v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci hodnotu výroby nezajištěné odbytem z plnění ukazatele pro přepočet mzdového fondu (základního mzdového fondu), zejména v těch případech, kdy žádoucí sortiment není plněn a dochází k vytváření nadnormativních zásob apod.,

e) zavést u rozpočtových organizací, zejména při nepříznivém mzdovém vývoji předběžnou kontrolu čerpání mzdových fondů po dohodě s orgánem nadřízeným organizaci.

(2) Organizace a jim nadřízené orgány jsou povinny usnadnit orgánům banky výkon jejich oprávnění.

ČÁST TŘETÍ

Čerpání základního mzdového fondu a prémiového fondu

Čerpání základního mzdového fondu

§ 13

Organizaci, které je stanoven ukazatel, na jehož plnění je závislá výše prostředků uvolňovaných ze základního mzdového fondu, se uvolňují prostředky z tohoto fondu podle ustanovení §§ 14 a 15, a organizaci, které takový ukazatel stanoven není, uvolňují se prostředky podle ustanovení § 16. Tímto ukazatelem je zpravidla ukazatel, kterého se používá ke stanovení normativu vztahu mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd.

§ 14

(1) Prostředky ze základního mzdového fondu se uvolňují do výše přepočteného základního mzdového fondu organizace.

(2) Přepočteným základním mzdovým fondem organizace je plánovaný základní mzdový fond všech pracovníků organizace přepočtený stanoveným poměrem (přepočítacím koeficientem) k plnění ukazatele a procentem plnění počtu pracovníků, zásadně však do 100% (vyšším procentem jen se souhlasem ústředí banky).

(3) Přepočítací koeficient při překračování ukazatele musí být vždy nižší, než odpovídá zvýšenému podílu růstu mezd na růstu produktivity práce podle normativu. Přitom se přihlíží k tomu, aby byly zvýhodněny organizace, které přijaly do plánu vyšší úkol, než stanovila směrnice nadřízeného orgánu.

Při splnění ukazatele na 100% a při neplnění ukazatele se přepočítává základní mzdový fond stejným poměrem, jakým je plněn ukazatel (přepočítací koeficient se rovná 1).

Organizaci, která přijala do plánu vyšší úkol, než činí směrnice nadřízeného orgánu, stanoví se při neplnění ukazatele přepočítací koeficient nižší než 1, avšak vyšší než odpovídá zvýšenému podílu podle normativu. Tohoto zvýhodněného přepočítacího koeficientu lze však použít jen, pokud je dodrženo rozpětí mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd podle směrnice nadřízeného orgánu.

(4) Ukazatele, přepočítací koeficienty a podrobnosti způsobu přepočtu základního mzdového fondu stanoví banka v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci. Banka může po dohodě s orgánem nadřízeným organizaci povolit v odůvodněných případech přepočet základního mzdového fondu podle plnění plánu výkonů (bez přihlédnutí k plnění plánu pracovníků).

§ 15

(1) Žádá-li organizace, aby jí bylo uvolněno více prostředků na mzdy, než kolik činí přepočtený základní mzdový fond, uvolní pobočka banky částku, která přesahuje přepočtený základní mzdový fond (dále jen "relativní překročení základního mzdového fondu"), dá-li k tomu souhlas příslušný orgán (odst. 2 a 3).

(2) Souhlas uděluje zásadně ředitel příslušné pobočky banky. Generální ředitel banky v dohodě s vedoucím příslušného ústředního úřadu (ředitel krajské pobočky banky v dohodě s příslušným krajským národním výborem) může však určit k udělování souhlasu jiný orgán.

(3) I když udělovat souhlas přísluší řediteli pobočky banky, může ředitel pobočky banky požadovat, aby souhlas udělil jím určený orgán nadřízený organizaci. Tohoto oprávnění použije ředitel pobočky banky, zejména jde-li o opakující se vyšší relativní překročení základního mzdového fondu organizace, nebo nejsou-li nápravná opatření (odst. 6) plněna nebo nepovažuje-li je ředitel pobočky banky za dostačující.

(4) Dá-li souhlas orgán nadřízený organizaci, může přesto ředitel pobočky banky odmítnout uvolnit částku relativního překročení základního mzdového fondu, jestliže organizace nevytváří prostředky v prémiovém fondu, nebo nebude moci relativní překročení uspořit. Tohoto oprávnění smí ředitel pobočky banky použít, jestliže na to předem upozornil jak organizaci, tak orgán jí nadřízený a pokud orgán nadřízený organizaci při udělení souhlasu nevázal částku relativního překročení základního mzdového fondu organizace ve své rezervě (odst. 8).

(5) Organizace je povinna vyžádat si včas rozhodnutí o souhlasu k relativnímu překročení základního mzdového fondu.

(6) Souhlas smí být udělen jen organizaci, která již nemá žádné volné rezervy základního mzdového fondu, a jen s podmínkou, že organizace ve stanovené lhůtě zajistí:

a) provedení nápravných opatření, aby byly odstraněny příčiny, které vedly k relativnímu překročení základního mzdového fondu, pokud dosavadní taková opatření nejsou dostačující,

b) úsporu relativního překročení základního mzdového fondu ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do dne předložení mzdové výběrky za poslední měsíc běžného roku,

c) v rámci platných předpisů krácení prémií a snížení platů pracovníků odpovědných za relativní překročení základního mzdového fondu, popřípadě uplatnění náhrady škody, disciplinárních a trestních sankcí proti těmto pracovníkům.

Dává-li souhlas ředitel pobočky banky, musí se organizace k opatřením uvedeným v předcházející větě zavázat písemně a zároveň předložit pobočce banky rozbor příčin, které vedly k relativnímu překročení základního mzdového fondu. Dává-li souhlas orgán nadřízený organizaci, uloží organizaci zajistit opatření uvedená v ustanovení pod písm. a), b) a c) v písemném rozhodnutí o souhlasu.

(7) Uvolní-li pobočka banky částku relativního překročení základního mzdového fondu, váže v prémiovém fondu organizace stejnou částku, a to po dobu, pokud relativní překročení základního mzdového fondu nebude uspořeno [odst. 6 písm. b)]. Pokud je relativní překročení základního mzdového fondu organizace kryto z rezervy orgánu nadřízeného organizaci, banka částku relativního překročení v prémiovém fondu organizace neváže. Nedojde-li k úspoře relativního překročení základního mzdového fondu do dne předložení mzdové výběrky za poslední měsíc běžného roku, musí organizace odvést vázanou částku ze svého prémiového fondu do státního rozpočtu.

(8) Uvolňuje-li pobočka banky částku relativního překročení základního mzdového fondu organizaci, která nemá volnou rezervu základního mzdového fondu ani prostředky v prémiovém fondu, musí orgán nadřízený organizaci vázat stejnou částku ve své rezervě základního mzdového fondu, a to po dobu, dokud organizace neuspoří relativní překročení základního mzdového fondu. Nemá-li nadřízený orgán rezervu základního mzdového fondu, dohodne s ním banka vázání částky relativního překročení základního mzdového fondu organizace v rezervě prémiového fondu. Nedojde-li k úspoře do dne předložení mzdové výběrky za poslední měsíc lhůty stanovené pro úsporu, vázané částky rezervy základního mzdového fondu nesmí být již vůbec použito; částka vázaná v rezervě prémiového fondu se při finančním vypořádání odvede do státního rozpočtu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může ministerstvo financí odvod do státního rozpočtu prominout.

(9) Není-li relativní překročení uspořeno do dne předložení mzdové výběrky za poslední měsíc běžného roku a není-li kryto ani z prémiového fondu organizace ani vázáním rezervy v základním mzdovém fondu nebo v rezervě prémiového fondu nadřízeného orgánu, projedná generální ředitel banky s vedoucím ústředního úřadu odečtení částky neuspořeného relativního překročení při čerpání základního mzdového fondu organizace za poslední měsíc roku. U organizací řízených národními výbory projedná odečtení částek neuspořeného relativního překročení ředitel krajské pobočky banky s předsedou krajského národního výboru.

(10) Ustanovení odstavce 6 písm. b) a c) a odstavců 7, 8 a 9 neplatí, dojde-li k relativnímu překročení základního mzdového fondu v důsledku živelní pohromy nebo výplatou prostředků na mzdy pracovníkům závodové dopravy za práce spojené s obsluhou motorových vozidel nebo mechanizačních prostředků, použitých k nakládce, odvozu a vykládce okopanin v podzimní kampani.

§ 16

(1) Prostředky ze základního mzdového fondu organizace, které není stanoven ukazatel pro přepočet základního mzdového fondu, jsou uvolňovány jen do výše plánovaného základního mzdového fondu na určené období.

(2) Žádá-li organizace při předložení mzdové výběrky více prostředků na mzdy, než kolik činí plánovaný základní mzdový fond (absolutní překročení základního mzdového fondu), platí přiměřeně ustanovení § 15.

Tvorba a čerpání prémiového fondu

§ 17

(1) Prémiový fond se stanoví na základě celoročních výsledků plnění stanoveného ukazatele a podle normativu pro tvorbu prémiového fondu. Výše přídělů během roku se stanoví na základě ukazatele dohodnutého mezi orgánem nadřízeným organizaci a bankou; ukazatel bude zpravidla shodný s ukazatelem stanoveným podle normativu.

(2) Při zjišťování výše nároku na prémiový fond za celý rok se vychází z normativu stanoveného pro jeho tvorbu s přihlédnutím ke všem stanoveným podmínkám pro jeho krácení nebo zvyšování.

(3) Příděly do prémiového fondu během roku jsou zálohové a činí nejvýše tolik procent z plánovaného prémiového fondu, na kolik procent je plněn od počátku roku stanovený ukazatel (odstavec 1).

(4) Způsob stanovení výše přídělů do prémiového fondu určuje orgán nadřízený organizaci v dohodě s bankou podle těchto zásad:

a) při překračování stanoveného ukazatele musí být nadplánový příděl do prémiového fondu zásadně nižší než částka vypočtená podle normativu pro tvorbu prémiového fondu. Přitom se přihlíží k tomu, aby nebyly zvýhodněny organizace, které překračují úkoly málo mobilizační,

b) při nesplnění stanoveného ukazatele vyjadřujícího zlepšení proti předcházejícímu roku (např. přírůstek zisku) plynou do prémiového fondu příděly ve výši určené normativem. Při nesplnění ukazatele, který nevyjadřuje zlepšení proti předcházejícímu roku (např. zisk, vlastní náklady), snižuje se příděl do prémiového fondu ve větším poměru, než je nesplnění stanoveného ukazatele, a to zpravidla podle podmínky stanovené normativem.

(5) Vedle přídělů podle odstavců 3 a 4 plynou do prémiového fondu též příděly (§ 6 odst. 2), popřípadě dočasně poskytnuté prostředky (§ 23, odst. 2) z rezerv nadřízeného orgánu. Podle zvláštních předpisů mohou plynout do prémiového fondu i příděly od jiných organizací. *) O těchto přídělech a dočasně poskytnutých prostředcích do prémiového fondu musí organizace, které se prémiový fond zvyšuje, písemně vyrozumět pobočku banky.

§ 18

(1) Prostředky z prémiového fondu (§ 17 odst. 1 a 4) jsou uvolňovány během roku zásadně do výše 75% těch prostředků v prémiovém fondu, jejichž čerpání je připuštěno touto vyhláškou nebo zvláštními předpisy.

V odůvodněných případech, zejména je-li třeba uvolnit prostředky z prémiového fondu samostatně kontrolovaných závodů (§ 23 odst. 2), může banka na žádost orgánu nadřízeného organizaci připustit čerpat prostředky nad 75% prostředků v prémiovém fondu. Zbytek volných prostředků může organizace čerpat až po celoročním zhodnocení hospodářských výsledků.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí pouze, pokud jde o prostředky prémiového fondu vytvořené vlastní tvorbou organizace v běžném roce podle stanoveného normativu.

(3) Jestliže organizace vyčerpala během roku více prostředků, než kolik činí celoroční prémiový fond upravený podle výsledků zhodnocení, váže banka přeplacenou částku v prémiovém fondu následujícího roku. Orgán nadřízený organizaci na základě dohody s bankou rozhodne, zda organizace je povinna vázanou částku zcela nebo z části odvést do státního rozpočtu, a určí lhůtu, ve které má být odvod proveden.

§ 19

Zhodnocení čerpání základního mzdového fondu a prémiového fondu

(1) Banka hodnotí ve lhůtách dohodnutých s ústředním úřadem (krajským národním výborem), a to i během roku, výsledky čerpání základního mzdového fondu a prémiového fondu sdružení.

(2) Sdružení (§ 4 odst. 4) je povinno předložit příslušné pobočce banky rozbor čerpání základního mzdového fondu a prémiového fondu za celou výrobní hospodářskou jednotku ve vztahu k plnění rozepsaných ukazatelů. Obdobně postupuje i podnik, je-li výjimečně stanoveno pro jeho závod samostatné uvolňování a kontrola mzdových fondů (§ 23 odst. 2).

(3) Jestliže z hodnocení vyplyne, že základní mzdový fond sdružení byl v poměru k plnění ukazatele překročen, banka:

a) projedná se sdružením opatření k odstranění příčin, které vedly k překročení,

b) může pozastavit zcela nebo z části výplaty z prémiového fondu sdružení; nevyrovná-li sdružení částku, o kterou překročilo základní mzdový fond v poměru k plnění ukazatele ani do konce roku, musí být částka pozastavená v prémiovém fondu sdružení odvedena do státního rozpočtu,

c) oznámí opatření provedená podle písm. a) a b) ústřednímu úřadu (krajskému národnímu výboru), do jehož oboru působnosti sdružení spadá.

ČÁST ČTVRTÁ

Čerpání mzdového fondu nestanoveného na základě dlouhodobých normativů

§ 20

(1) Organizaci, které je stanoven ukazatel, na jehož plnění je závislá výše prostředků uvolňovaných ze mzdových fondů, jsou uvolňovány tyto prostředky do výše plánovaného mzdového fondu na určené období, přepočteného stanoveným poměrem (koeficientem) k plnění uvedeného ukazatele. Koeficient určuje banka v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci; koeficient nesmí být vyšší, než kolik činí z celkového mzdového fondu podíl mezd přímo závislých (pohyblivých) na plnění stanoveného ukazatele.

(2) Mzdový fond může se přepočítávat bez prémiové složky, dohodne-li se o tom banka s orgánem nadřízeným organizaci. V takovém případě lze čerpat prostředky na prémie jen do výše plánované roční prémiové složky.

§ 21

(1) O relativním překročení mzdového fondu platí přiměřeně ustanovení § 15. Za relativní překročení se nepovažuje, dojde-li k němu výplatou mimořádných odměn z účelové rezervy nadřízeného orgánu pracovníkům organizace.

(2) Uvolňují-li se prostředky zvlášť z prémiové složky (§ 20 odst. 2), platí ustanovení § 15, pokud se vztahuje na základní mzdový fond, jen o mzdovém fondu bez této složky; prémiová složka se přitom neposuzuje jako prémiový fond.

§ 22

(1) Prostředky ze mzdového fondu organizace, které není stanoven ukazatel pro přepočet mzdového fondu, jsou uvolňovány do výše plánovaného mzdového fondu.

(2) O absolutním překročení mzdového fondu platí přiměřeně ustanovení § 15. Za absolutní překročení mzdového fondu se nepovažuje, dojde-li k němu výplatou mimořádných odměn z účelové rezervy nadřízeného orgánu pracovníkům organizace, a dále překročení, dojde-li k němu uvolněním prostředků na odměny za tvůrčí práci a významné výsledky vyplácené podle zvláštních předpisů z úspor mzdového fondu, nečerpá-li organizace mzdový fond narůstajícím způsobem (§ 7 odst. 1). O uvolňování těchto prostředků platí obdobně ustanovení § 8 odst. 1.

ČÁST PÁTÁ

Zvláštní úprava

§ 23

(1) Banka může v dohodě s vedoucím organizace zavést samostatné uvolňování a kontrolu mzdových fondů i u jednotlivých závodů, popřípadě druhů činnosti organizace apod. Banka může též organizovat společné uvolňování a kontrolu mzdových fondů více organizací (v rámci kraje apod.), a to v dohodě s jejich nadřízeným orgánem. Pro takové uvolňování a kontrolu mzdových fondů platí ustanovení této vyhlášky přiměřeně.

(2) Je-li zavedeno samostatné uvolňování a kontrola mzdových fondů u závodů, kterým je stanoven normativ pro tvorbu prémiového fondu, může banka uvolňovat těmto závodům prostředky z jejich prémiového fondu se souhlasem vedoucího organizace, jejíž organizační jednotkou závod je. Nemá-li tato organizace prostředky ve svém prémiovém fondu, musí si je opatřit z rezerv nadřízených orgánů; poskytnuté prostředky je organizace povinna nadřízeným orgánům vrátit, pokud tyto orgány v odůvodněném případě od požadavku vrácení poskytnutých prostředků neupustí.

ČÁST ŠESTÁ

Spolupráce banky s orgány Revolučního odborového hnutí

§ 24

V zájmu prohloubení široké účasti pracujících na řízení národního hospodářství spolupracují orgány banky úzce a soustavně při provádění ustanovení této vyhlášky s orgány Revolučního odborového hnutí.


ČÁST SEDMÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 25

Zavedou-li se pro organizace dlouhodobé normativy osobní hmotné zainteresovanosti, vplývá podle zvláštních předpisů do prémiového fondu příslušná část prostředků podnikového fondu pracujících. Výši těchto prostředků oznámí organizace příslušné pobočce banky.

§ 26

Ředitel pobočky banky je oprávněn ve výjimečných a zdůvodněných případech nepožadovat, aby organizace provedly opatření předepsaná pro uvolnění prostředků na mzdy touto vyhláškou. Tuto pravomoc si může v závažných a odůvodněných případech vyhradit ředitel krajské pobočky banky. Od uplatnění sankce podle § 11 odst. 2 může být upuštěno jen se souhlasem generálního ředitele banky, od uplatnění sankce podle § 15 odst. 9 jen se souhlasem generálního ředitele banky, resp. ředitele krajské pobočky banky, pokud jde o organizace řízené národními výbory.

§ 27

(1) Ústředí banky může stanovit v dohodě s příslušným ústředním úřadem (krajská pobočka podle pokynů ústředí banky a v dohodě s krajským národním výborem) podle potřeby podrobnosti o způsobu uvolňování a kontroly mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů.

(2) Ústředí banky stanoví vzory závazných mzdových (prémiových) výběrek a jiných tiskopisů potřebných pro uvolňování a kontrolu mzdových fondů.

(3) Generální ředitel banky upraví způsob kontroly plnění plánu osobních výdajů mimo mzdový fond.

§ 28

Ministr financí může ze závažných důvodů povolit výjimky a odchylky z ustanovení této vyhlášky.

§ 29

Zrušuje se vyhláška ministra financí č. 167/1958 Ú. l., o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou. *)

§ 30

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.

V hospodářských organizacích, na které se vztahuje část třetí vládní vyhlášky č. 91/1965 Sb., pozbývá platnosti ode dne účinnosti této vyhlášky vyhláška č. 157/1960 Sb., o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou.


Ministr financí:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Směrnice ministerstva financí č. 180/1959 Ú. l. a vyhláška předsedy Státní plánovací komise a ministra financí č. 196/1959 Ú. l.

*) Nadále zůstávají v platnosti směrnice ministerstva financí ze dne 1. prosince 1959 čj. 163/71 441/59 (otištěné ve Věstníku ministerstva financí č. 13 z roku 1959) jako prováděcí předpis k § 17 této vyhlášky.

Přesunout nahoru