Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1960 Sb.Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení

Částka 62/1960
Platnost od 25.10.1960
Účinnost od 25.10.1960
Zrušeno k 01.07.1964 (101/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151.

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 1960

o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a k provedení § 53 odst. 4 vládního nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů:


§ 1

Zřízení posudkových komisí

Krajské, okresní a jim na roveň postavené národní výbory zřizují při komisích sociálního zabezpečení posudkové komise jako užší komise a pověřují je rozhodováním o tom, zda zdravotní stav nebo pracovní schopnost posuzovaného odůvodňuje poskytnutí dávky (služby) sociálního zabezpečení (pojištění, zaopatření), jakož i plněním ostatních úkolů dosavadních posudkových komisí sociálního zabezpečení.

Volba členů komisí

§ 2

(1) Předsedu a ostatní členy posudkové komise volí a odvolává národní výbor. Předseda je volen z poslanců národního výboru, kteří jsou členy komise sociálního zabezpečení.

(2) Na členy posudkových komisí se vztahují předpisy vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů; na předsedy posudkových komisí se vztahují předpisy tohoto nařízení platné pro členy rad národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání.

§ 3

Za členy posudkových komisí národní výbor volí:

a) poslance národního výboru,

b) posudkové lékaře sociálního zabezpečení a další lékaře zdravotní správy, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra,

c) zástupce - funkcionáře Revolučního odborového hnutí na návrh okresních (krajských) odborových rad,

d) členy jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením na návrh zemědělské komise národního výboru,

e) zástupce výrobních družstev na návrh krajských svazů výrobních družstev,

f) zástupce ozbrojených sil na návrh okresních a krajských vojenských správ, a jde-li o zástupce ozbrojených sborů ministerstva vnitra, na návrh krajských správ tohoto ministerstva,

g) pracovníky odboru sociálního zabezpečení národního výboru.

Složení komisí

§ 4

(1) Posudková komise jedná a usnáší se za účasti předsedy a nejméně čtyř dalších členů, jimiž jsou aspoň dva lékaři, z nichž jeden je vedoucím lékařem posudkové služby sociálního zabezpečení, dále pracovník odboru sociálního zabezpečení a zástupce - funkcionář Revolučního odborového hnutí, je-li posuzován zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník; je-li posuzován družstevník nebo příslušník ozbrojených sil, účastní se jednání člen komise, který je z toho oboru činnosti jako posuzovaný.

(2) Je-li posuzován mladistvý, účastní se jednání jako člen posudkové komise lékař pověřený péčí o dorost. Je-li posuzován příslušník ozbrojených sil, který je účasten důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů pro ozbrojené síly, a nejde-li jen o kontrolní prohlídku důchodce, účastní se lékař ozbrojených sil.

§ 5

(1) K jednání posudkové komise může být pozván závodní výbor ROH organizace (podniku, závodu), v níž posuzovaný je nebo posledně byl zaměstnán, aby se mohl účastnit jednání svým zástupcem; žádá-li o to závodní výbor, musí být jeho zástupce přizván. Obdobně jako závodní výbor se zve k jednání posudkové komise představenstvo jednotného zemědělského družstva nebo výrobního družstva, jde-li o posouzení zdravotního stavu jejich člena. Musí být také pozván ošetřující lékař posuzovaného nebo místní národní výbor bydliště posuzovaného, požádají-li o to. Pozvány mohou být i jiné osoby z řad pracujících, od nichž lze očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností. Pozvaní, kteří nejsou členy komise, mají jen poradní hlas.

(2) Osoby, které se na pozvání zúčastní jednání posudkové komise s hlasem poradním, mají stejné nároky jako členové komise na veškeré požitky, které jim ušly následkem účasti, a na náhradu nutných výdajů, které jim vznikly . Náhradu nutných výdajů poskytují a vyplácejí státním zaměstnancům jejich osobní úřady a ostatním osobám národní výbory.

Působnost komisí

§ 6

(1) Okresní posudkové komise vydávají rozhodnutí

a) o invaliditě (částečné invaliditě), bezmocnosti a o zdravotním stavu ve všech případech, kde poskytnutí dávky důchodového zabezpečení (pojištění, zaopatření) je závislé na zdravotním stavu,

b) o nutnosti trvalého přeřazení zaměstnance k jiné práci nebo změny zaměstnání ze zdravotních důvodů , pokud nejde o příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra,

c) o tom, zda jde o osobu se změněnou pracovní schopností,

d) o povinnosti závodů přijmout do zaměstnání osobu se změněnou pracovní schopností,

e) o tom, zda závod může rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který požívá zvláštní ochrany při rozvazování pracovních poměrů podle předpisů o péči o osoby se změněnou pracovní schopností,

f) o přijetí osoby se změněnou pracovní schopností do výcvikového kursu nebo výcvikového střediska a o propouštění z nich, jakož i o výši poplatku za zaopatření ve výcvikovém středisku,

g) o hmotném zabezpečení osob se změněnou pracovní schopností a jejich rodinných příslušníků,

h) o poskytnutí mimořádných výhod osobám trvale těžce poškozeným na zdraví,

ch) o poskytnutí lázeňské péče nepracujícím důchodcům, členům jednotných zemědělských družstev pojištěným podle smlouvy druhu B nebo C a umělcům pojištěným podle vyhlášky č. 50/1960 Sb., jakož i jejich rodinným příslušníkům.

(2) Okresní posudkové komise podávají vyjádření (posudky, návrhy)

a) o poskytování nemocenského p o uplynutí podpůrčí doby,

b) o opatřeních pro obnovení pracovní schopnosti, o vhodnosti dalšího léčení nebo opatření vhodných pomůcek a o vhodné úpravě pracovních podmínek na závodech,

c) zda zohyždění je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem a zda překáží životnímu uplatnění poškozeného,

d) zda snížení výdělku je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem (nemocí z povolání) z hlediska řízení o náhradě škody způsobené pracovním úrazem,

e) o vhodném pracovním uplatnění osoby se změněnou pracovní schopností se zřetelem na její zdravotní stav, pracovní kvalifikaci a možnosti přípravy k povolání,

f) o umístění těžších invalidů a osob se změněnou pracovní schopností v provozovnách Svazu československých invalidů,

g) o opatřeních k prevenci invalidity na podkladě rozboru jejího vývoje a příčin a zkušeností z rozhodování o ní,

h) o jiných zdravotních otázkách týkajících se provádění sociálního zabezpečení.

(3) Okresní posudkové komise spolupůsobí

a) při výběru pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností a při rehabilitaci a reedukaci těchto osob,

b) při dozoru na provádění sociálního zabezpečení, zejména při dozoru v závodech (provozovnách Svazu československých invalidů), zda zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností (těžších invalidů) a pracovní podmínky, za nichž je vykonávají, nemají nepříznivý vliv na jejich zdravotní stav, a při dozoru, zda provozovny Svazu československých invalidů zásadně zaměstnávají jen těžší invalidy .

§ 7

Krajské posudkové komise

a) rozhodují o odvolání do rozhodnutí okresních posudkových komisí,

b) podávají vyjádření (posudky, návrhy) o zdravotních otázkách týkajících se provádění sociálního zabezpečení.

§ 8

Pravomocná rozhodnutí posudkových komisí jsou závazná pro orgány, které rozhodují o dávkách (službách) sociálního zabezpečení (pojištění, zaopatření).

Jednání komisí

§ 9

Lékařský nález potřebný pro jednání okresní posudkové komise podává zásadně lékař, který posuzovaného léčil; jde-li o nemoc z povolání, podává tento nález lékař oddělení nemocí z povolání příslušného ústavu národního zdraví (kliniky). Jde-li o určení invalidity (částečné invalidity) anebo o trvalé přeřazení k jiné práci nebo o změnu zaměstnání z důvodů zdravotních, předkládá lékařský nález ošetřujícího lékaře, popřípadě odborných lékařů, po přezkoumání příslušná lékařská poradní komise (příslušná lékařská komise). Lékařští členové posudkové komise, kteří trvale úzce spolupracují s lékařskými poradními komisemi, kontrolují správnost tohoto nálezu a vyšetřují posuzovaného znovu při zasedání posudkové komise. Jsou zodpovědni za posouzení zdravotního stavu a vyjadřují se zejména o tom, zda u posuzovaného došlo k zhoršení zdravotního stavu, jaké předpokládá invalidita (částečná invalidita), nebo zda u něho nastala změna pracovní schopnosti. Lékařské nálezy potřebné pro jednání krajské posudkové komise podává lékařský člen této komise; při zasedání této komise vyšetřují její lékařští členové posuzovaného znovu.

§ 10

Má-li předseda posudkové komise nebo vedoucí lékař posudkové služby, který je jejím členem, závažné pochybnosti o správnosti rozhodnutí posudkové komise, jež má být vydáno, může navrhnout, aby je přezkoumala komise sociálního zabezpečení, při níž je tato posudková komise zřízena; jde-li o posouzení zdravotního stavu okresní posudkovou komisí, vyžádá si komise sociálního zabezpečení vyjádření posudkové komise zřízené u příslušného krajského národního výboru a při svém rozhodnutí se opírá o toto vyjádření. Komise sociálního zabezpečení krajského národního výboru se v otázkách týkajících se zdravotního stavu opírá o vyjádření lékařských členů krajské posudkové komise.

§ 11

Příslušnost komisí

(1) Příslušnost posudkové komise se řídí místem trvalého bydliště posuzovaného; zasedá-li však posudková komise v závodě posledního zaměstnání posuzovaného, je příslušna tato komise.

(2) Je-li posuzován příslušník bezpečnostních sborů ministerstva vnitra a nejde-li jen o kontrolní prohlídku důchodce, je příslušna posudková komise v místě, kde je zřízena lékařská komise ministerstva vnitra.

§ 12

Příprava jednání. Součinnost zdravotnických zařízení

(1) Podklady pro jednání posudkové komise připravuje odbor sociálního zabezpečení za součinnosti zdravotnických zařízení zdravotní správy, ministerstva školství a kultury, ministerstva dopravy a spojů, jakož i ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra. Potřebnou lékařskou dokumentaci vydávají zdravotnická zařízení nebo přímo jednotliví lékaři, pokud k tomu dá vedoucí zdravotnického zařízení souhlas.

(2) Odbor sociálního zabezpečení opatří zavčas pro jednání posudkové komise vyjádření závodního výboru ROH organizace (podniku, závodu), v níž posuzovaný je nebo posledně byl zaměstnán, popřípadě zprávu příslušného místního (obvodního) národního výboru, o pracovní morálce a zásluhách posuzovaného. Zástupci Revolučního odborového hnutí (družstev, ozbrojených sil) si před jednáním komise opatří informace o sociálních poměrech posuzovaných osob.

(3) Členům posudkové komise se doručuje nejpozději 5 dnů před zasedáním komise pozvánka s uvedením případů, které budou projednávány, a v téže lhůtě se členové komise mohou seznámit u odboru sociálního zabezpečení příslušného národního výboru s obsahem veškerého písemného materiálu týkajícího se těchto případů.

(4) Posudkové komise zasedají ve zdravotnických zařízeních státní správy a ve velkých a středních závodech, pokud mají k tomu potřebné zdravotnické vybavení.

§ 13

Sdělení rozhodnutí

Rozhodnutí posudkové komise se posuzovanému sdělí ústně, je-li přítomen jednání; písemné rozhodnutí se mu doručí pokud možno ihned, nejpozději však do 3 dnů. Lhůta pro odvolání počíná po doručení písemného rozhodnutí.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1) Orgány sociálního zabezpečení, které rozhodovaly dosud o dávkách a službách sociálního zabezpečení na podkladě posudků dosavadních posudkových komisí, mohou vzít za podklad svého rozhodnutí posudky vydané podle dosavadních předpisů; mají-li však tyto orgány pochybnosti o správnosti takového posudku a nelze-li tyto pochybnosti odstranit u posudkové komise, která posudek podala, anebo je-li podán proti rozhodnutí o dávce vydanému na podkladě takového posudku opravný prostředek, předloží posudek krajské posudkové komisi k přezkoumání a rozhodnutí.

(2) Soud, který rozhoduje o opravném prostředku, vezme za podklad svého rozhodnutí posudek vydaný podle dosavadních předpisů, souhlasí-li s posudkem; jinak pošle posudek krajské posudkové komisi k přezkoumání a rozhodnutí.

(3) Opatření provedená v souladu s předpisy této vyhlášky před počátkem její účinnosti se pokládají za provedená podle ní.


§ 15

Závěrečná ustanovení

(1) Vyhláška č. 92/1958 Ú. l., o organizaci a činnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení, a jednací řády pro tyto komise *) jsou zrušeny.

(2) Zrušuje se nařízení ministra spravedlnosti č. 96/1952 Sb., kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední sdělení v částce 74/1958 Ú. l.

Přesunout nahoru