Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1960 Sb.Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany

Částka 59/1960
Platnost od 10.10.1960
Účinnost od 01.10.1960
Zrušeno k 01.10.1976 (50/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143.

VYHLÁŠKA

Ministra výstavby

ze dne 16. září 1960,

kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany

Ministr výstavby v dohodě s ministrem národní obrany stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění § 3 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:


§ 1

Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění (§§ 18 až 22 zákona č. 87/1958 Sb.), přenáší se na orgány ministerstva národní obrany u staveb ministerstva národní obrany, ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska a Svazu pro spolupráci s armádou prováděných k účelům obrany státu, u staveb bytových na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádu a u staveb bytových uvnitř uzavřených objektů a zařízení Československé lidové armády. *)

§ 2

(1) Za stavby prováděné k účelům obrany státu se podle této vyhlášky považují:

a) stavby (stavební práce) zařazené do plánu investiční výstavby ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, pokud nejde o stavby bytové a pokud nejde o účelové stavby (stavební práce) pro Svaz pro spolupráci s armádou nebo pro organizace podřízené ministerstvu národní obrany budované mimo uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu a mimo její uzavřené objekty a zařízení,

b) stavby (objekty) ve správě ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, užívané vojenskými orgány, organizacemi podřízenými ministerstvu národní obrany nebo Svazem pro spolupráci s armádou,

c) stavby (objekty) pronajaté ministerstvu národní obrany nebo ministerstvu dopravy - velitelství železničního vojska a užívané vojenskými orgány a organizacemi, podřízenými ministerstvu národní obrany,

d) stavby (objekty) ve správě nebo v užívání Svazu pro spolupráci s armádou nebo organizací podřízených ministerstvu národní obrany, vybudované na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádou a uvnitř jejích objektů a zařízení.

(2) Za uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu se považuje území vojenských újezdů.

(3) Za uzavřené objekty a zařízení Československé lidové armády se považují stavby (objekty) a zařízení včetně pozemků v prostorech vyhrazených pro Československou lidovou armádu (např. kasárenské celky, střelnice, cvičiště, vyhrazené komunikace).

§ 3

(1) Pravomoc stavebních úřadů vykonávají v rozsahu uvedeném v § 1 zásadně vojenské stavební úřady Krajských vojenských ubytovacích a stavebních správ (dále jen "KVUSS"). Ministerstvo národní obrany si však může u jmenovitě určených staveb vyhradit, že tuto pravomoc bude vykonávat samo nebo orgány jím určenými.

(2) Pravomoc stavebního úřadu vykonává:

a) Vojenský stavební úřad KVUSS Praha na území kraje Středočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Plzeň na území kraje Západočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Hradec Králové, se sídlem v Pardubicích na území kraje Východočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Brno na území kraje Jihomoravského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Bratislava na území kraje Západoslovenského,

b) Vojenský stavební úřad MěVUSS Praha na území hlavního města Prahy,

Vojenský stavební úřad KVUSS České Budějovice na území kraje Jihočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Ústí nad Labem se sídlem v Litoměřicích na území kraje Severočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Ostrava se sídlem v Olomouci na území kraje Severomoravského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Banská Bystrica na území kraje Středoslovenského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Košice na území kraje Východoslovenského.

(3) Vojenské stavební úřady uvedené v odstavci 2 písm. a) vykonávají kromě pravomoci na území příslušného kraje ještě pravomoc stavebního úřadu u staveb (stavebních prací) investiční povahy prováděných dodavatelským způsobem, a to až do vydání rozhodnutí o povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) v těchto krajích:

Vojenský stavební úřad KVUSS Praha na území hlavního města Prahy a kraje Severočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Plzeň na území kraje Jihočeského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Brno na území kraje Severomoravského,

Vojenský stavební úřad KVUSS Bratislava na území krajů Středoslovenského a Východoslovenského.

(4) Povolení k uvedení staveb do trvalého provozu (užívání) prováděné pro Svaz pro spolupráci s armádou vydávají v rozsahu své pravomoci orgány uvedené v odstavcích 2 a 3; u jiných staveb vydávají toto povolení orgány určené ministerstvem národní obrany.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. října 1960.


Ministr:

Beran v. r.

Poznámky pod čarou

*) Působnost orgánů územního plánování zůstává nedotčena.

Přesunout nahoru