Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1960 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky

Částka 56/1960
Platnost od 28.09.1960
Účinnost od 01.10.1960
Zrušeno k 01.01.1963 (121/1962 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140.

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 10. září 1960

o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 11 a § 26 odst. 1 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění předpisů je měnících a doplňujících:


§ 1

(1) Státní arbitráže při krajských národních výborech se pověřují rozhodováním

a) předsmluvních a majetkových sporů, mají-li strany sídlo v obvodu téhož krajského národního výboru,

b) majetkových sporů, v nichž hodnota sporu nepřesahuje při zahájení řízení Kčs 50 000,-, mají-li strany sídlo v obvodech různých krajských národních výborů.

(2) Pověření podle odstavce 1 se nevztahuje na spory, v nichž jednou ze stran je

a) ústřední úřad nebo ústřední orgán, Slovenská národní rada, její orgán nebo slovenský oblastní orgán,

b) organizace podřízená ministerstvu národní obrany, ministerstvu vnitra, nebo ministerstvu zahraničního obchodu, a dále na spory,

c) v nichž předmětem sporu jsou dodávky (poddodávky) vojenské techniky nebo pro vojenskou techniku.

(3) Místní příslušnost pověřených státních arbitráží se řídí sídlem odpůrce; je-li odpůrců více, sídlem kteréhokoliv z nich.

§ 2

(1) Ze sporů, pro jejichž rozhodování je příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky, svěřuje se jejímu organizačnímu útvaru v Bratislavě, rozhodování:

a) sporů, v nichž jednou ze stran je Slovenská národní rada, její orgán nebo slovenský oblastní orgán,

b) předsmluvních sporů a majetkových sporů, v nichž hodnota sporu přesahuje při zahájení řízení Kčs 50 000,-, mají-li strany sídlo v obvodech různých krajů a alespoň jedna z nich má sídlo na Slovensku.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na spory, v nichž

a) jednou ze stran je ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo zahraničního obchodu nebo organizace těmto ministerstvům podřízená, nebo

b) předmětem sporu jsou dodávky (poddodávky) vojenské techniky nebo pro vojenskou techniku.

(3) Arbitrážní žádosti ve sporech uvedených v odstavci 1 se podávají u organizačního útvaru Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě.

§ 3

(1) Návrhy na přezkoumání rozhodnutí arbitráže se podávají u té arbitráže, která spor rozhodla; rozhodl-li spor organizační útvar Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě, podávají se u tohoto útvaru.

(2) Pokud si to hlavní arbitr Československé socialistické republiky vyhradí, je hlavní arbitr státní arbitráže, která rozhodla na základě pověření podle § 1 povinen předkládat mu rozhodnutí sporu k přezkoumání. Návrhy na přezkoumání rozhodnutí státních arbitráží při krajských národních výborech na Slovensku se předkládají v tomto případě organizačnímu útvaru Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě.

§ 4

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky může stanovit, podle potřeb provádění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo z jiných důležitých důvodů, výjimky nebo odchylky z ustanovení této vyhlášky.


§ 5

Zrušuje se

a) vyhláška hlavního arbitra Československé republiky č. 148/1957 Ú. l., o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé republiky, ve znění vyhlášek č. 93/1958 Ú. l. a č. 224/1959 Ú. l., jakož i opatření podle ní vydaná,

b) vyhláška hlavního arbitra pro Slovensko č. 157/1957 Ú. v., o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž pro Slovensko, ve znění vyhlášky č. 237/1959 Ú. v.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. října 1960. Spory, v nichž bylo řízení zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, rozhodnou arbitráže, u nichž řízení bylo zahájeno; spory zahájené u Státní arbitráže pro Slovensko rozhodne organizační útvar Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

dr. Dohnal v. r.

Přesunout nahoru