Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci

Částka 55/1960
Platnost od 20.09.1960
Účinnost od 20.09.1960
Zrušeno k 01.10.1987 (66/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 3. září 1960

o Státní vodohospodářské inspekci

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb. a podle usnesení vlády ze dne 10. srpna 1960 č. 740:


§ 1

Účel vyhlášky

Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby vyžaduje přísnou hospodárnost při užívání vody na celém území státu. K prohloubení péče o hospodaření s vodou, jakož i péče o ochranu vod proti jejich znečištění se zřizuje Státní vodohospodářská inspekce.

§ 2

Orgány Státní vodohospodářské inspekce

(1) Státní vodohospodářská inspekce jako kontrolní orgán Ústřední správy vodního hospodářství má celostátní působnost. V jejím čele je hlavní inspektor; jeho zástupcem na Slovensku je oblastní inspektor.

(2) Hlavního a oblastního inspektora jmenuje a odvolává ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství; oblastního inspektora jmenuje na návrh předsedy Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství.

(3) Státní vodohospodářská inspekce spolupracuje s Komisí Slovenské národní rady pro vodní hospodářství. Předseda Komise může oblastnímu inspektoru dávat pokyny v závažných případech vyžadujících neodkladné řešení na Slovensku. O těchto pokynech a o jejich splnění je oblastní inspektor povinen zpravit hlavního inspektora.

(4) Státní vodohospodářská inspekce vykonává svoji působnost svými inspektory. Její podrobnější organizační uspořádání, zejména rozsah a okruh působnosti inspektorů upravuje statut státní vodohospodářské inspekce, *) který schvaluje ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství.

§ 3

Úkoly Státní vodohospodářské inspekce

(1) Orgány Státní vodohospodářské inspekce kontrolují u uživatelů vody, s výjimkou domácností, dodržování předpisů a opatření k hospodárnému využívání vody a k ochraně proti jejímu znečišťování; zejména kontrolují:

a) dodržování povoleného odběru vody a její hospodárné využití v technologii účelové výroby;

b) plánování a provádění technických a organizačních opatření k účelnému a hospodárnému využití vody, včetně tvorby, zpevňování a dodržování norem pro spotřebu vody na výrobní jednotku;

c) množství a jakost odpadních vod;

d) dodržování plánu výstavby čisticích zařízení odpadních vod;

e) provoz a údržbu čisticích zařízení odpadních vod;

f) provádění a dodržování opatření v technologii výroby ke snižování závadnosti odpadních vod a jejich množství.

(2) Orgány Státní vodohospodářské inspekce při výkonu své kontrolní činnosti především pomáhají odbornou radou vedení kontrolovaných organizací a jejich pracovníkům a spolupracují při zvyšování jejich odborné kvalifikace.

(3) Orgány Státní vodohospodářské inspekce mohou k odstranění zjištěných nedostatků ukládat kontrolovaným organizacím potřebná opatření a stanovit lhůty k jejich provedení.

§ 4

Účast pracujících

Orgány Státní vodohospodářské inspekce jsou povinny provádět kontrolní činnost v úzké součinnosti s pracujícími a s jejich organizacemi, zejména s orgány Revolučního odborového hnutí. Při výkonu své činnosti se orgány Státní vodohospodářské inspekce opírají o iniciativu pracujících, využívají poznatků z jejich připomínek a stížností, zapojují je do kontroly hospodárného užívání vody a ochrany proti jejímu znečišťování, jakož i do kontroly opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a vytvářejí i ostatní předpoklady pro účinné spojování kontroly zdola s kontrolou shora.

§ 5

Spolupráce s národními výbory

(1) Orgány Státní vodohospodářské inspekce úzce spolupracují s národními výbory, zejména na základě účelné dělby kontrolní činnosti a poskytují národním výborům, jejich komisím a ostatním orgánům odbornou pomoc.

(2) Orgány Státní vodohospodářské inspekce, pokud samy podle § 3 odst. 3 nemohou učinit opatření k odstranění závad a nedostatků, které při plnění svých úkolů zjistí, jsou povinny oznámit je vodohospodářskému orgánu národního výboru, který je podle povahy případu příslušný učinit potřebné opatření. Přitom současně podle povahy případu navrhnou opatření nutná k sjednání nápravy, změnu nebo doplnění vodohospodářských rozhodnutí, popřípadě uložení majetkových sankcí podle příslušných předpisů. Orgán národního výboru sdělí svoje rozhodnutí orgánu Státní vodohospodářské inspekce.

(3) Koordinace kontrolní činnosti Státní vodohospodářské inspekce a orgánů národních výborů se zabezpečuje zejména plány činnosti Státní vodohospodářské inspekce projednanými s orgány národních výborů.

(4) Orgány Státní vodohospodářské inspekce jsou povinny neprodleně provést opatření, která jim v závažných případech vyžadujících neodkladného řešení uloží předseda krajského národního výboru. O těchto opatřeních a jejich splnění jsou povinny neprodleně zpravit hlavního, na Slovensku oblastního inspektora.

§ 6

Spolupráce s ostatními orgány

Při plnění svých úkolů Státní vodohospodářské inspekce úzce spolupracuje s orgány hygienické a protiepidemické služby a s příslušnými orgány státní ochrany přírody. Jde-li o opatření, která se dotýkají hygienické a protiepidemické péče, jsou orgány Státní vodohospodářské inspekce povinny postupovat v souladu s opatřeními nařízenými orgány hygienické a protiepidemické služby a vyžádat si před svým rozhodnutím nebo opatřením závazný posudek těchto orgánů.

§ 7

Oprávnění kontrolních orgánů

(1) Organizace, které podléhají kontrole, jsou povinny spolupracovat s orgány Státní vodohospodářské inspekce při prověřování svých zařízení a na požádání poskytnout těmto orgánům veškerou pomoc potřebnou pro splnění jejich úkolů, zejména sdělovat údaje a předkládat podklady, které tyto orgány potřebují pro výkon své činnosti.

(2) Orgány Státní vodohospodářské inspekce mají kdykoliv právo přístupu k měřidlům vody, popřípadě k jiným měřicím a kontrolním zařízením, vodohospodářským dílům a zařízením, zejména k zařízením pro čištění odpadních vod, jakož i k výrobním technologickým zařízením.

§ 8

Povinnost mlčenlivosti

Orgány Státní vodohospodářské inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářská a služební tajemství, o nichž se dovědí při výkonu své služby. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 9

Šetření v objektech zvláštního poslání

V objektech vojenské správy a ozbrojených složek ministerstva vnitra provádějí orgány Státní vodohospodářské inspekce kontrolu podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvy národní obrany a vnitra.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Statut bude uveřejněn ve Věstníku Ústřední správy vodního hospodářství.

Přesunout nahoru