Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1960 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace

Částka 52/1960
Platnost od 30.08.1960
Účinnost od 01.09.1960
Zrušeno k 01.07.1964 (109/1964 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

127.

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 5. srpna 1960

o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví po projednání s ministrem školství a kultury podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách (dále jen "školy") pro socialistické organizace v rozsahu stanoveném vládní vyhláškou č. 43/1960 Sb.

§ 2

Průzkumné nebo projektové práce

Smlouvy o provádění průzkumných nebo projektových prací uzavírá škola s jejich objednatelem podle ustanovení §§ 146 až 161 zákona, vylučuje se však použití § 159 zákona (majetkové sankce). Pro školu i objednatele při tom platí příslušné předpisy o dokumentaci staveb. *)

§ 3

Vědeckovýzkumné, umělecké a jiné práce

(1) Objednatel vědeckovýzkumných prací uzavírá se školou smlouvu podle ustanovení §§ 186 až 189 zákona. Obsahem smlouvy je zpravidla též ujednání o spolupůsobení objednatele při vědeckovýzkumných pracích, zejména o tom, v jakém rozsahu a v jaké formě poskytne objednatel potřebný materiál, pracovní síly, zkušební zařízení, prostory, přístroje, nářadí, popřípadě vytvoří ostatní podmínky k provedení potřebných zkoušek, pokusů apod.

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 uzavírají se i smlouvy na vypracování expertiz, konzultací a podobných prací většího rozsahu. U prací tohoto druhu, jsou-li menšího rozsahu a významu, není třeba k uzavření smlouvy písemné formy.

§ 4

Vypořádání majetkových ztrát a majetkové sankce

(1) Majetkové sankce se ve smlouvách podle předcházejících ustanovení zpravidla nestanoví.

(2) Jestliže by v souvislosti s prováděním prací podle této vyhlášky mohlo dojít k hospodářským ztrátám, dohodne škola s objednatelem předem ve smlouvě způsob vypořádání těchto ztrát, zejména půjde-li o ztráty v souvislosti s technickou novostí, náročností, nebo jedinečností provedených prací a výkonů.

§ 5

Smlouvy na úseku nové techniky

V případech, kde pro to budou dány předpoklady, budou mezi školami a socialistickými organizacemi uzavírány též smlouvy podle vyhlášky hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 225/1959 Ú. l., o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky.


§ 6

Ustanovení závěrečná

Ustanovení § 3 odst. 2 se nevztahují na případy, kdy znalecký posudek je vyžadován orgánem oprávněným k tomu podle zákona č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. září 1960.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

v z. Svitavský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 152/1959 Ú. l. o dokumentaci staveb.

Přesunout nahoru