Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/1960 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Částka 51/1960
Platnost od 23.08.1960
Účinnost od 23.08.1960
Zrušeno k 01.01.1968 (12/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 4. srpna 1960,

kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Státní plánovací komisí a Ústřední radou odborů podle § 8 vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů:


Pracovní volno

§ 1

(1) Funkci v národním výboru vykonávají poslanci převážně mimo pracovní dobu. Není-li to ze závažných důvodů možné, požádá rada národního výboru, o jehož poslance jde, předem příslušnou hospodářskou, rozpočtovou neb jinou organizaci, jednotné zemědělské družstvo, případně jiné lidové družstvo (dále jen "organizace") o poskytnutí placeného pracovního volna.

(2) O způsobu, jakým žádost podle odstavce 1 bude podávána, se dohodne rada národního výboru s příslušnou organizací. Zpravidla postačí předložení pozvánky na schůzi, zasedání národního výboru apod.

(3) Poslancům národních výborů, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru nebo jsou domáckými dělníky, se poskytne na jejich žádost přiměřená náhrada za ušlý výdělek, a to v prokázané výši, jinak nejvýše částkou Kčs 4,- za 1 hodinu a Kčs 32,- za 1 den. Náhrada ušlého výdělku se neposkytuje za výkon funkce po 17. hodině odpolední, leč by poslanec národního výboru věrohodně prokázal, že mu ušel výdělek.

§ 2

(1) Pro výkon funkce předsedy, jeho náměstka a tajemníka národního výboru a dále pro výkon funkce člena rady národního výboru zcela uvolněného pro výkon funkce (dále jen "funkcionáři") poskytuje příslušná organizace pouze neplacené pracovní volno, a to na písemnou žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde.

(2) Při určování rozsahu tohoto uvolnění je nutno vzít mimo jiné v úvahu též okolnost, aby odměna tomuto členu poskytovaná postačila krýt jeho výdělek, který mu v důsledku uvolnění ze zaměstnání ušel.

§ 3

Nutné výdaje

(1) Náhrada nutných výdajů, vzniklých poslancům národních výborů při výkonu funkce, hradí se z rozpočtových prostředků národního výboru. Přitom se užije obdobně předpisů platných pro státní zaměstnance (vyhláška ministerstva financí č. 480/1950 Ú. l. I a předpisy ji měnící a doplňující).

(2) Náhrady nutných výdajů je možno u poslanců okresních národních výborů, městských národních výborů v Plzni, v Brně, v Ostravě a v Bratislavě a krajských národních výborů (v Praze obvodních národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy) stanovit přiměřenou paušální částkou. Tyto paušály stanoví při zachování nejvyšší hospodárnosti rada národního výboru, o jehož poslance jde.

(3) Nárok na úhradu stěhovacích výdajů mají funkcionáři národních výborů, vyžaduje-li výkon jejich funkce, aby přesídlili do místa sídla příslušného národního výboru. Těmto funkcionářům možno v odůvodněných případech přiznat odlučné podle platných předpisů.

§ 4

Daň ze mzdy

(1) Odměna za výkon funkce a náhrada ušlého výdělku (§ 1 odst. 3) je funkčním požitkem podrobeným zásadně dani ze mzdy (§ 3 odst. 2 písm. b) zák. č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy).

(2) Jedna pětina (20 %) odměny určené podle § 2 odst. 2 je osvobozena od daně ze mzdy.

(3) Pobírá-li funkcionář odměnu za výkon funkce vedle mzdy od jiného plátce, posuzuje se národní výbor jako druhý plátce (§ 11 odst. 2 zákona o dani ze mzdy).

(4) Odměny a náhrady ušlého výdělku se vyplácejí v pravidelných měsíčních obdobích; daň ze mzdy se proto sráží podle měsíčních tabulek.

(5) Z odměn a náhrad ušlého výdělku nepřesahujícího Kčs 200,- měsíčně se nesráží daň ze mzdy příjemcům, kteří nepobírají mzdu od jiného plátce (§ 11 odst. 1 zákona o dani ze mzdy). *)

§ 5

Dovolená na zotavenou

(1) Funkcionáři národních výborů se posuzují z hlediska předpisů o dovolené na zotavenou jako zaměstnanci národních výborů. Funkcionářům, kteří jsou v pracovním poměru, přísluší nárok na dovolenou na zotavenou z titulu výkonu funkce jako v jejich dosavadním zaměstnání.

(2) Nevybral-li si funkcionář před nastoupením funkce dovolenou na zotavenou (její poměrnou část) ve svém dosavadním zaměstnání, poskytne se mu dovolená na zotavenou (její poměrná část) jako funkcionáři národního výboru. Obdobně poskytne příslušná organizace dovolenou na zotavenou (její poměrnou část), nevybral-li si ji funkcionář národního výboru před skončením funkce.


Závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Výkon funkce se posuzuje pro účely této vyhlášky jako doba v dosavadním povolání skutečně odpracovaná.

(2) Po dobu školení poskytne poslancům národních výborů podle platných předpisů náhradu ušlého výdělku orgán, který pořádá školení.

(3) Na funkcionáře národních výborů se nevztahují předpisy o odměňování zaměstnanců za významné pracovní zásluhy.

(4) Výkon poslanecké funkce v národním výboru nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

(5) Po skončení funkce budou funkcionáři národního výboru zařazeni na dřívější místo nebo funkci, kterou zastávali před uvolněním. Není-li takové zařazení možné, mohou být zařazeni se souhlasem závodního výboru základní organizace ROH i na jiné pracovní místo nebo funkci, odpovídající jejich znalostem a schopnostem.

§ 7

Ustanovení § 1, § 3 odstavců 1 a 2, § 4 odstavců 1, 2, 4 a 5 a § 6 odstavců 1, 2 a 4 se vztahují i na občany zvolené národním výborem za členy jeho komisí.

§ 8

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra č. 189/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy k vládnímu nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů, ve znění vládního nařízení č. 39/1958 Sb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


První náměstek ministra vnitra:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čarou

*) Srov. čl. 3 odst. 1 písm. d) instrukce ministerstva financí poř. č. 3/1958 Sb. instr.

Přesunout nahoru