Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů

Částka 48/1960
Platnost od 12.08.1960
Účinnost od 12.08.1960
Zrušeno k 01.01.1964 (7/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Státní plánovací komise

ze dne 30. července 1960

o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů

Ministerstvo financí a Státní plánovací komise v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s krajskými národními výbory a některými okresními a místními národními výbory a s pracovníky celostátně významných podniků stanoví podle § 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 9 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku:


I. Úvodní ustanovení

§ 1

Bytový fond, který po válce převzal náš lidově demokratický stát, obsahoval převážnou většinu starých a nevybavených bytů. Přestože po roce 1948 se výstavbou nových a úpravami starých domů stav bytového fondu zlepšil, stále ještě neuspokojuje naše potřeby. Zvláště neuspokojivý je stav nájemních obytných domů v soukromém vlastnictví a péče o jejich údržbu.

Aby se odstranily dosavadní nedostatky v péči o nájemní bytový fond a aby byla zajištěna i údržba soukromých nájemních domů, je třeba za široké účasti obyvatelstva vytvořit příznivé podmínky pro soustavné a plánovité provádění úprav všech nájemních obytných domů. Proto národní výbory mají pečovat i o plánování a provádění úprav soukromých nájemních domů, aby je včasnou péčí uchovaly a jejich obyvatelům zabezpečily příjemné domovy.

§ 2

(1) Nájemními obytnými domy podle této vyhlášky se rozumí obytné domy, které jsou v socialistickém vlastnictví, a dále ty nájemní obytné domy, na které se vztahují předpisy o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku. 1)

(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na domy a byty, které spravuje Správa služeb diplomatickému sboru v Praze.

§ 3

Úpravami podle této vyhlášky se rozumí běžné a generální opravy, které je povinen provádět pronajimatel, 2) stavební úpravy (modernizace), změny staveb (adaptace, rekonstrukce) a přípojky na veřejná zařízení. Nástavby a přístavby, jimiž se získávají nové byty, se do úprav podle této vyhlášky nezahrnují. 3)

II. Plánování úprav

§ 4

(1) Organizace bytového hospodářství národních výborů, lidová bytová družstva, stavební bytová družstva, společenské organizace, národní podniky a ostatní organizace socialistického sektoru, které mají ve vlastnictví (ve správě) nájemní obytné domy, sestaví ve spolupráci s domovními komisemi, popř. domovními důvěrníky, návrh pětiletého plánu a ročních plánů úprav nájemních obytných domů. Je-li v organizaci ustaven závodní výbor Revolučního odborového hnutí, sestavují se návrhy plánu úprav též v dohodě s tímto výborem; tato dohoda se nevyžaduje, jde-li o organizaci bytového hospodářství národních výborů.

(2) Vlastníci soukromých nájemních obytných domů sestaví výhledové (pětileté) a roční návrhy úprav svých domů ve spolupráci s domovními komisemi, popř. domovními důvěrníky, a uvedou v nich též požadavky nájemníků. Návrhy prověří místní národní výbory vlastním šetřením. Jestliže vlastník nepředloží návrh ve stanovené lhůtě, sestaví jej za účasti nájemníků (domovního důvěrníka) místní národní výbor nebo jeho sestavením pověří svou místně příslušnou organizaci bytového hospodářství.

(3) Celkový návrh plánu úprav za obec (místní plán úprav) sestavují a zajišťují místní národní výbory v rámci pětiletých a ročních plánů rozvoje národního hospodářství.

§ 5

Návrhy plánu úprav (§ 4) obsahují zejména:

a) druh a rozsah (v Kčs) úpravy plánované jmenovitě (u běžných oprav s udáním, jakou řemeslnou práci běžná oprava vyžaduje) a způsob jejího dokumentačního zabezpečení,

b) odhad celkového objemu běžných oprav, které se jmenovitě nedají předvídat (nahodilé opravy), v Kčs,

c) způsob provedení (svépomocí, dodavatelsky apod.) a termín, ve kterém má být úprava provedena,

d) zdroj finanční úhrady,

e) materiál (druh a množství) požadovaný pro úpravy prováděné vlastními pracovníky organizací bytového hospodářství národních výborů a svépomocí v akci zvelebení měst a obcí občanskou svépomocí (dále jen v akci Z),

f) požadavky na veřejné investice, které souvisí s úpravou domu,

g) u soukromých nájemních domů vyjádření vlastníka, zda úpravu provede vlastním nákladem nebo zda souhlasí, aby podle předpisů o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku provedl úpravy místní národní výbor.

§ 6

(1) Organizace socialistického sektoru, které mají ve správě (vlastnictví) nájemní obytné domy, předloží do konce května běžného roku návrhy plánu úprav místnímu národnímu výboru. Vlastníci soukromých nájemních obytných domů předloží místnímu národnímu výboru návrhy úprav v téže lhůtě. Místní národní výbor návrhy plánu (návrhy úprav) se zúčastněnými orgány

a) prověří a určí stupeň naléhavosti jednotlivých úprav s přihlédnutím k efektivnosti při jejich provádění,

b) projedná s okresním národním výborem předběžně objem navrhovaných úprav, který provede okresní (městský) stavební podnik,

c) navrhne co nejširší objem úprav, který bude zajištěn z místních materiálových, výrobních, pracovních a finančních zdrojů, a označí akce, které bude možno provádět organizovanou svépomocí občanů v akci Z,

d) projedná plán navrhovaných úprav s občany (v komisích MNV, v uličních výborech, na schůzích nájemníků, u domů s podnikovými byty též s příslušnými organizacemi a závodními výbory Revolučního odborového hnutí apod.), přičemž si zajistí jejich širokou pomoc a dozor při provádění navrhovaných úprav.

(2) Místní národní výbor předloží po projednání návrhu místního plánu úprav okresnímu národnímu výboru požadavek na výrobní a materiálové zabezpečení úprav, které sám nemohl zajistit, a požádá jej o případné doplnění chybějících finančních prostředků.

(3) Plán úprav se sestavuje v souladu s plánem rozvoje hospodářství národního výboru. Pokud není plně zabezpečen ze zdrojů místních národních výborů, sestaví se s přihlédnutím k možnostem národních výborů vyšších stupňů.

§ 7

(1) Okresní národní výbor sestaví z prověřených požadavků místních národních výborů návrh plánu výrobního a materiálového zajištění úprav za okres, který obsahuje:

a) plán komplexního výrobního zajištění úprav prováděných dodavatelsky,

b) plán materiálového zabezpečení úprav, které provedou vlastními pracovníky nebo svépomocí nájemníků organizace bytového hospodářství národních výborů,

c) plán veřejných investic a úprav v rámci akce Z, podmiňujících modernizaci bytů (např. provedení kanalizace, vodovodu), a plán úprav nájemních domů, které budou provedeny v rámci akce Z,

d) plán výroby materiálu pro úpravy nájemních obytných domů z místních zdrojů a v provozovnách místních národních výborů,

e) plán finančního zajištění úprav nájemního bytového fondu.

(2) Okresní národní výbor zabezpečí, aby materiál a výrobní kapacity, určené v plánu na úpravy nájemních obytných domů, nebyly používány k jiným účelům. Zejména dbá, aby se výrobní kapacity okresního (městského) stavebního podniku nevyužívalo k nezemědělské investiční výstavbě, jestliže nejsou v okrese výrobně zabezpečeny plánované úpravy nájemních obytných domů.

§ 8

(1) Po schválení plánu výrobního a materiálového zajištění úprav za okres upraví místní národní výbor místní plán úprav a oznámí organizacím socialistického sektoru a dotčeným vlastníkům soukromých nájemních obytných domů, kteří se v návrhu plánu úprav (§ 5) vyjádřili, že úpravu provedou vlastním nákladem, že požadované úpravy a materiály byly zařazeny do plánu, aby mohli jejich provedení nebo dodání zajistit objednávkou u dodavatelů, které jim zároveň sdělí. Soukromé vlastníky zároveň vyzve, aby do 8 dnů písemně sdělili, pokud tak neučinili ve svém návrhu úprav, zda souhlasí, aby úpravy zařazené do plánu provedl místní národní výbor podle předpisů o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku. Nelze-li dosáhnout souhlasu vlastníka soukromého nájemního obytného domu, navrhne podle těchto předpisů místní národní výbor, aby okresní národní výbor rozhodl, že úprava může být provedena bez tohoto souhlasu. 4)

(2) Schválené místní plány úprav místní národní výbory vhodným způsobem zveřejní, aby byla zajištěna nejširší pomoc a kontrola občanů při jejich provádění.

III. Výrobní a materiálové zajištění úprav

§ 9

(1) Jmenovitě plánované úpravy obytných nájemních domů zajišťují výrobně jako svůj hlavní úkol vedle prací pro jednotná zemědělská družstva okresní (městské) stavební podniky, jakož i výrobní stavební družstva. Okresní (městské) stavební podniky musí své výrobní kapacity pro nezemědělskou výstavbu využívat přednostně pro úpravy a zároveň zvyšovat postupně objem těchto prací z ročního přírůstku kapacity tak, aby plánované požadavky na úpravy bytového fondu byly výrobně kryty. Objem prací na úpravách bytového fondu nesmí však jít na úkor potřebné výstavby JZD.

(2) Ke zvýšení hospodárnosti a produktivity práce zřídí národní výbor, zejména ve velkých městech, u městských stavebních podniků specializované provozy pro proudové opravy fasád a střech.

(3) Drobné a běžné opravy bytového fondu spravovaného organizacemi bytového hospodářství národních výborů (domovními správami), které se nedají předvídat (nahodilé opravy), a drobné opravy pro obyvatelstvo, pokud potřeby obyvatelstva nemůže uspokojit okresní (městský) stavební podnik, zabezpečují organizace bytového hospodářství národních výborů svými údržbářskými četami.

(4) Drobné a běžné opravy ostatních nájemních obytných domů, zejména v soukromém vlastnictví, a drobné opravy pro obyvatelstvo, pokud je nemohou zabezpečit okresní (městské) stavební podniky nebo výrobní stavební družstva, zabezpečují místní národní výbory svými neplánovanými drobnými provozovnami podle zvláštních předpisů. 5) Ke zvýšení zájmu na provádění úprav soukromých nájemních domů, hrazených z prostředků národních výborů, posuzují se v drobných provozovnách národních výborů tyto práce jako práce pro obyvatelstvo.

(5) V zájmu urychleného zlepšování úrovně bydlení (modernizace) organizují místní národní výbory provádění úprav nájemních obytných domů a bytů občanskou svépomocí a v rámci akce Z. Iniciativy a aktivní pomoci občanů využívají zejména při rozvíjení těžby a výroby potřebných stavebních hmot a při provádění úprav, které je možno se zřetelem k odborné kvalifikaci občanů (např. z řad důchodců) svépomocí výhodně provést. Pomoci a aktivní účasti občanů při úpravách nájemních obytných domů využijí národní výbory rovněž ke kontrole kvality, rozsahu a ceny dodavatelsky provedených oprav a dbají přitom, aby nedocházelo k předražování oprav, jež snižuje zdroje určené ke zlepšení bytového fondu.

(6) Materiály nutné ke svépomocným pracím při úpravách nájemních obytných domů, které nelze získat z místních zdrojů, zabezpečují okresní národní výbory na podkladě plánu výrobního a materiálového zajištění úprav za okres.

(7) Úpravy, na které se tato vyhláška nevztahuje, jakož i drobné opravy v bytech, které hradí nájemník, 6) se zabezpečují materiálově v tržních fondech, výrobně svépomocí a okresními (městskými) stavebními podniky a finančně z vlastních prostředků, popř. půjčkami u státních spořitelen.

§ 10

K výrobnímu zajištění úkolů vyplývajících z plánu úprav mohou okresní národní výbory zvýšit počet pracovníků a mzdové fondy v ročních plánech okresních (městských) stavebních podniků, podniků a zařízení komunálních služeb a organizací bytového hospodářství a krajské svazy výrobních družstev v ročních plánech podřízených podniků za těchto podmínek:

a) zvýšení plánu nesmí ohrozit plnění plánu počtu pracovníků ostatních podniků, zejména podniků řízených ministerstvy (ústředními orgány), a bude proto kryto převážně náborem osob se změněnou pracovní schopností, žen z domácnosti, popř. mladistvých pracovníků,

b) úměrně se zvýšením plánovaného počtu pracovníků musí být zvýšen objem výkonů a tržeb od obyvatelstva při zachování úrovně produktivity práce a průměrné mzdy příslušného oboru,

c) zvýšení je možno provést jen té organizaci, která plní plány počtu pracovníků, zvýšení zaměstnanosti žen a umístění osob se změněnou pracovní schopností,

d) zvýšení je možno provést teprve po vyčerpání rezervy v plánu počtu pracovníků a mzdových fondů příslušného okresního národního výboru, popř. krajského národního výboru, nebo krajského svazu výrobních družstev.

IV. Finanční zajištění úprav

§ 11

(1) Úpravy nájemních obytných domů ve správě organizací bytového hospodářství národních výborů, lidových bytových družstev, stavebních bytových družstev, společenských organizací, národních podniků a jiných organizací socialistického sektoru se financují z prostředků těchto organizací, zajištěných v jejich finančních plánech nebo rozpočtech sestavovaných podle zvláštních předpisů. 7)

(2) Za úpravu soukromého nájemního domu, provedenou místním národním výborem, je povinen vlastník zaplatit náhradu podle zvláštních předpisů. 8)

§ 12

(1) K finančnímu zabezpečení zvýšeného objemu úprav nájemních obytných domů se použije:

a) výnosu místního poplatku z bytů, 9)

b) výnosu z prodeje rodinných domků bytového hospodářství národních výborů,

c) plateb vlastníků soukromých nájemních domů na pohledávky místního národního výboru za provedené úpravy a plateb na bezúročné půjčky, 10)

d) zůstatků na podúčtě oprav zřízeném k zvláštnímu účtu nájemného 11) soukromého nájemního domu, který přešel do státního vlastnictví,

e) prostředků ponechaných národnímu výboru při komplexním rozboru hospodaření jako zasloužené prostředky.

(2) Prostředky získané ze zdrojů uvedených v odst. 1 jsou určeny především k financování úprav nájemních obytných domů v přímé správě národních výborů a k financování úprav soukromých nájemních obytných domů (§ 11 odst. 2). Nevyčerpané prostředky koncem roku nepropadají a může se jich použít k určenému účelu i v příštích letech.

(3) Národní výbory vyšších stupňů mohou v dohodě s národními výbory, jimž přebývají prostředky získané ze zdrojů podle odst. 1, přebytečné prostředky centralizovat a použít jich k přídělům národním výborům, které jich mají nedostatek.


V. Závěrečná ustanovení

§ 13

Zrušují se směrnice ministerstva místního hospodářství a financí č. 198/1957 Ú. l., o půjčkách na udržování soukromého bytového majetku.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Náměstek ministra financí:

Dvořák v. r.

Náměstek předsedy Státní plánovací komise:

Inž. Rozsypal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 71/1959 Sb. a vyhláška ministra financí č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

2) § 388 obč. zákoníku.

3) Plánují a financují se jako investice.

4) § 3 odst. 2 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

5) § 3 odst. 5 vládního nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů. Směrnice pro organizování oprav, zakázkových prací a služeb pro využívání místních surov. zdrojů v drobných provozovnách MNV popř. č. 22/1959 Sb. instr.

6) § 388 obč. zákoníku a vládní vyhláška č. 211/1957 Ú. l., o provádění drobných oprav v bytech.

7) Zákon č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru,
zákon č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky,
zákon č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě,
vládní nařízení č. 40/1954 Sb., o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev, statuty společenských organizací.

8) § 8 vyhlášky ministra financí č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

9) § 21 vyhlášky ministra financí č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů.

10) Směrnice č. 198/1957 Ú. l., o půjčkách na udržování soukromého bytového majetku.

11) § 12 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani.

Přesunout nahoru