Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 46/1960
Platnost od 02.08.1960
Účinnost od 13.04.1960
Zrušeno k 12.09.1986 (15/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. června 1960

o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Dne 14. prosince 1959 byly v Sofii podepsány Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci.

S uvedenými dokumenty vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 8. února 1960 a president republiky je ratifikoval dne 21. března 1960.

Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci vstoupily v platnost dne 13. dubna 1960.

České znění Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci se vyhlašuje současně.

David v. r.

STATUT

Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Albánské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé republiky,

přihlížejíce k tomu, že hospodářská spolupráce úspěšně prováděná mezi jejich státy napomáhá nejracionálnějšímu rozvoji národního hospodářství, zvýšení životní úrovně obyvatelstva a upevnění jednoty a semknutosti těchto států,

odhodlány i nadále rozvíjet všestrannou hospodářskou spolupráci na základě důsledného uskutečňování mezinárodní socialistické dělby práce v zájmu výstavby socialismu a komunismu v jejich státech a zajištění trvalého míru na celém světě,

přesvědčeny, že rozvoj hospodářské spolupráce mezi jejich státy napomáhá k dosažení cílů vytyčených Chartou Spojených národů,

potvrzujíce svou vůli rozvíjet hospodářské styky se všemi zeměmi na zásadách rovnosti, vzájemných výhod a nevměšování se do vnitřních záležitostí, a to nezávisle na jejich společenském a státním zřízení,

přikládajíce Radě vzájemné hospodářské pomoci stále vzrůstající význam při organizování hospodářské spolupráce mezi jejich státy,

dohodly se přijmout tento Statut:

Článek I

Cíle a zásady

1. Cílem Rady vzájemné hospodářské pomoci je sjednocováním a koordinací úsilí členských států Rady k dalšímu prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoji socialistické ekonomické integrace přispívat k plánovitému rozvoji národního hospodářství a k urychlení hospodářského a technického pokroku těchto států, ke zvýšení úrovně industrializace zemí s méně rozvinutým průmyslem, k nepřetržitému růstu produktivity práce k postupnému sbližování a vyrovnávání úrovně ekonomického rozvoje, a k neustálému vzestupu životní úrovně lidu členských států Rady.

2. Rada vzájemné hospodářské pomoci je založena na zásadě svrchované rovnosti všech členských států Rady.

Hospodářská a vědeckotechnická spolupráce členských států Rady se uskutečňuje v souladu se zásadami socialistického internacionalismu, na základě respektování státní svrchovanosti, nezávislosti a národních zájmů, nezasahování do vnitřních záležitostí států, úplné rovnoprávnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci.

Článek II

Členství

1. Státy, které podepsaly a ratifikovaly tento Statut, jsou původními členy Rady vzájemné hospodářské pomoci.

2. Za členy Rady mohou být přijaty i jiné státy, které se ztotožňují s cíli a zásadami Rady a které vyjádřily svůj souhlas s převzetím povinností obsažených v tomto Statutu.

Noví členové se přijímají rozhodnutím Zasedání Rady na základě oficiálních žádostí států o přijetí za členy Rady.

3. Kterýkoli členský stát Rady může vystoupit z Rady tím, že své vystoupení oznámí depozitáři tohoto Statutu. Oznámení nabývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy je depozitář obdržel. Po obdržení tohoto oznámení uvědomí o tom depozitář členské státy Rady.

4. Mezi členskými státy Rady je shoda v tom, že budou

a) zajišťovat plnění doporučení orgánů Rady, která přijaly;

b) poskytovat Radě a jejím funkcionářům nezbytnou pomoc při výkonu jejich funkcí uvedených v tomto Statutu;

c) poskytovat Radě materiály a informace nezbytné pro plnění jejích úkolů;

d) informovat Radu, jak jsou plněna její doporučení a ujednání, která učinily v rámci Rady.

Článek III

Působnost a oprávnění

1. V souladu s cíli a zásadami uvedenými v článku I tohoto Statutu Rada vzájemné hospodářské pomoci:

a) organizuje všestrannou hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci členských států Rady k nejracionálnějšímu využívání jejich přírodních zdrojů a k urychlení rozvoje výrobních sil a napomáhá rozvoji socialistické ekonomické integrace;

b) napomáhá zdokonalování mezinárodní socialistické dělby práce organizací vzájemných konzultací k hlavním otázkám hospodářské politiky, koordinací plánů rozvoje národního hospodářství, zpracováním dlouhodobých programů spolupráce, specializací a kooperací výroby členských států Rady s přihlédnutím k celosvětové dělbě práce;

c) činí opatření ke zkoumání ekonomických a vědeckotechnických problémů, o které mají členské státy Rady zájem;

d) napomáhá členským státům Rady při rozpracování, dohodnutí a provádění společných opatření

k rozvoji průmyslu a zemědělství členských států Rady;

k rozvoji dopravy s cílem prvořadě zajistit vzrůstající přepravu vývozních, dovozních a tranzitních nákladů členských států Rady;

k nejefektivnějšímu využívání základních investic vynakládaných členskými státy Rady na rozvoj těžebních a zpracovatelských odvětví průmyslu, jakož i výstavbu nejdůležitějších objektů zajímajících dva nebo více států;

k rozvoji výměny zboží a služeb mezi členskými státy Rady i mezi nimi a jinými státy;

k výměně vědeckotechnických poznatků a pokrokových výrobních zkušeností;

e) napomáhá členským státům Rady v sepětí jejich mnohostranné spolupráce v rámci Rady s dvoustrannou spoluprací těchto států při zabezpečení co nejúplnější výměny informací států o nejdůležitějších opatřeních, která zpracovávají a uskutečňují na dvoustranném základě za účelem realizace opatření dlouhodobých programů mnohostranné spolupráce;

f) vyvíjí další činnost nezbytnou k dosažení cílů Rady.

2. Rada vzájemné hospodářské pomoci ve shodě s tímto Statutem

a) je oprávněna činit svými orgány, působícími v mezích své příslušnosti, doporučení a rozhodnutí;

b) může sjednávat mezinárodní dohody s členskými státy Rady, s jinými státy a s mezinárodními organizacemi.

Článek IV

Doporučení a rozhodnutí

1. Doporučení se týkají otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Sdělují se členským státům Rady k projednání.

Členské státy Rady uskutečňují doporučení, která přijaly, na základě usnesení svých vlád nebo jiných příslušných orgánů podle svého zákonodárství.

2. Rozhodnutí se týkají otázek organizačních a procedurálních. Není-li v rozhodnutích stanoveno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z jejich povahy, nabývají platnosti dnem podpisu protokolu o schůzi příslušného orgánu Rady.

3. Všechna doporučení a rozhodnutí činí Rada jen se souhlasem zainteresovaných členských států Rady; zájem o kteroukoliv z otázek projednávaných Radou může prohlásit každý členský stát Rady.

Neúčast jednoho nebo několika členských států Rady na jednotlivých opatřeních, na nichž jsou zainteresovány ostatní členské státy Rady, není na překážku uskutečňování spolupráce u těchto opatření zainteresovanými státy v Radě.

Doporučení a rozhodnutí se nevztahují na státy, které prohlásily svou neúčast při jejich usnášení nebo že o danou otázku nemají zájem. Každý z těchto států se však může později připojit k doporučením a rozhodnutím přijatým ostatními členskými státy Rady.

4. Projednávání otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v orgánech Rady může být završeno ujednáním mezi členskými státy Rady o provádění jimi dohodnutých opatření. Ujednání vstupují v platnost způsobem stanoveným státy, které jsou stranami ujednání, a vycházejícím z jejich zákonodárství a provádějí se způsobem v těchto státech platným.

Článek V

Orgány

1. K výkonu své působnosti a svých oprávnění podle čl. III tohoto Statutu má Rada vzájemné hospodářské pomoci tyto hlavní orgány:

Zasedání Rady,

Výkonný výbor Rady,

výbory Rady,

stálé komise Rady,

sekretariát Rady.

2. Další orgány, které by se ukázaly potřebnými, zřídí se v souladu s tímto Statutem.

Článek VI

Zasedání Rady

1. Zasedání Rady je nejvyšším orgánem Rady vzájemné hospodářské pomoci. Přísluší mu projednávat všechny otázky náležející do působnosti Rady a činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem.

2. Zasedání Rady se skládá z delegací všech členských států Rady. Složení delegace každého státu stanoví jeho vláda.

3. Řádná Zasedání Rady se konají nejméně jedenkrát do roka, a to postupně v hlavních městech členských států Rady; předsedá jim vedoucí delegace toho státu, na jehož území se Zasedání koná.

4. Mimořádné Zasedání Rady se může konat na žádost nebo se souhlasem nejméně jedné třetiny členských států Rady.

5. Zasedání Rady

a) projednává:

základní otázky hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a určuje hlavní směry činnosti Rady;

zprávu Výkonného výboru o činnosti Rady;

b) vykonává jiné funkce, které se ukáží nezbytnými k dosažení cílů Rady.

6. Zasedání Rady může zřizovat orgány, které shledá nezbytnými k výkonu funkcí Rady.

7. Zasedání Rady stanoví svůj jednací řád.

Článek VII

Výkonný výbor Rady

1. Výkonný výbor Rady vzájemné hospodářské pomoci se skládá z představitelů všech členských států Rady na úrovni náměstků předsedů vlád; každý stát má ve Výkonném výboru jednoho představitele.

Výkonný výbor je hlavním výkonným orgánem Rady.

2. Výkonný výbor koná svá zasedání zpravidla jednou za čtvrtletí.

3. Výkonný výbor je oprávněn v mezích své příslušnosti činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem. Výkonný výbor může předkládat Zasedání Rady návrhy k projednání.

4. Výkonný výbor

a) řídí veškeré práce spojené s realizací úkolů Rady v souladu s usneseními Zasedání Rady organizuje a provádí soustavné sledování, jak členské státy Rady plní závazky vyplývající z jimi přijatých doporučení orgánů Rady a platných ujednání dosažených v rámci těchto orgánů, a jak probíhá spolupráce uskutečňovaná v rámci mnohostranných dohod, uzavřených na základě uvedených doporučení a ujednání;

b) řídí práce na koordinaci plánů rozvoje národního hospodářství, specializaci a kooperaci výroby členských států Rady a organizuje rozpracování základních směrů racionální dělby práce v nejdůležitějších oborech výroby těchto států;

c) projednává návrhy členských států Rady a příslušných orgánů Rady, týkající se otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, analyzuje stav této spolupráce a vypracovává opatření k jejímu dalšímu rozvoji;

d) vypracovává hlavní směry a opatření k rozvoji výměny zboží a výměny služeb mezi členskými státy Rady, vědeckotechnické spolupráce mezi členskými státy Rady;

e) řídí práci výborů, stálých komisí, sekretariátu Rady, jakož i jiných příslušných orgánů Rady a určuje hlavní otázky a směry jejich činnosti;

f) schvaluje:

personální stav sekretariátu Rady, rozpočet Rady a zprávu sekretariátu o plnění rozpočtu,

statuty výborů, stálých komisí a sekretariátu Rady, jakož i jiných orgánů Rady;

g) zřizuje orgány pro kontrolu finančního hospodaření sekretariátu Rady;

h) vykonává jiné funkce vyplývající z tohoto Statutu a z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady.

5. Výkonný výbor může zřizovat takové orgány, jaké shledá nezbytné k výkonu svých funkcí.

6. Výkonný výbor stanoví svůj jednací řád.

Článek VIII

Výbory Rady

1. Výbory Rady zřizuje Zasedání Rady k zajištění komplexního projednávání a mnohostranného řešení nejdůležitějších problémů spolupráce členských států Rady v oblasti ekonomiky, vědy a techniky.

Výbory Rady vykonávají funkce stanovené jejich statuty, jakož i jiné funkce vyplývající z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady a Výkonného výboru Rady.

2. Výbory Rady se skládají z vedoucích funkcionářů, příslušných orgánů členských států Rady, každý stát má ve výboru jednoho zástupce.

3. Výbory Rady jsou oprávněny v mezích své příslušnosti:

a) činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem;

b) předkládat návrhy k projednání Zasedání Rady a Výkonného výboru Rady;

c) zřizovat pracovní orgány pro přípravu na jednání výboru a k dohodnutí jednotlivých otázek vztahujících se k působnosti výborů a rovněž svolávat vědeckotechnické konference a jiné porady;

d) vyžadovat si materiály, názory a návrhy od stálých komisí a jiných příslušných orgánů Rady k otázkám spojeným s jejich činností.

4. Výbory Rady předkládají každoročně Výkonnému výboru zprávy o vykonané práci.

5. Výbory Rady stanoví své jednací řády.

Článek IX

Stálé komise Rady

1. Stálé komise Rady vzájemné hospodářské pomoci zřizuje Zasedání Rady s cílem napomáhat dalšímu rozvoji hospodářských styků mezi členskými státy Rady a organizovat mnohostrannou hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci v jednotlivých oblastech národního hospodářství těchto států.

Stálé komise vypracovávají opatření a připravují návrhy k uskutečňování uvedené spolupráce, včetně přípravy příslušných mnohostranných dohod; vykonávají také jiné funkce vyplývající z tohoto Statutu a z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady, Výkonného výboru a výborů Rady.

2. Stálé komise se skládají z delegací, které jmenují členské státy Rady.

3. Stálé komise jsou oprávněny v mezích své příslušnosti

a) činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem;

b) předkládat Zasedání Rady a Výkonnému výboru návrhy k projednání a rovněž podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy jiným příslušným orgánům Rady materiály, názory a návrhy;

c) zřizovat pracovní orgány pro přípravu projednávání v komisích a k dohodnutí jednotlivých otázek spadajících do působnosti komisí a také svolávat vědeckotechnické konference a jiné porady.

4.

Stálé komise předkládají každoročně Poradě představitelů států v Radě zprávy o vykonané práci a další činnosti.

5. Stálé komise stanoví svůj jednací řád.

Článek X

Sekretariát Rady

1. Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci tvoří sekretář Rady, jeho náměstkové a personál potřebný k výkonu funkcí sekretariátu.

Sekretáře Rady jmenuje Zasedání Rady, jeho náměstky Výkonný výbor Rady. Sekretář Rady a jeho náměstkové řídí práci sekretariátu Rady. Personál sekretariátu se sestavuje z občanů členských států Rady podle Statutu sekretariátu Rady.

Sekretář Rady je hlavním funkcionářem Rady. Zastupuje Radu vůči oficiálním osobám a organizacím členských států Rady a jiných států, jakož i vůči mezinárodním organizacím. Sekretář Rady může zmocnit své náměstky i pracovníky sekretariátu, aby vystupovali jeho jménem.

Sekretář a jeho náměstkové se mohou účastnit všech zasedání orgánů Rady.

2. Sekretariát Rady:

a) organizuje přípravu a napomáhá v průběhu zasedání orgánů Rady a porad, prováděných v rámci Rady, vypracovává materiály nebo pomáhá při přípravě materiálů pro zasedání orgánů Rady v souladu s plány práce těchto orgánů poskytuje operativní součinnost orgánům Rady v období mezi jejich zasedáními k dojednání posuzovaných otázek a plní funkci sekretariátu ostatních orgánů Rady;

b) sestavuje ekonomické přehledy a uskutečňuje ekonomické studie na základě materiálů členských států Rady; vypracovává a zveřejňuje informační a jiné materiály o otázkách hospodářské a vědeckotechnické spolupráce členských států Rady a též vypracovává i jiné přehledy a studie;

c) vypracovává návrhy k jednotlivým otázkám práce Rady za účelem jejich projednání v příslušných orgánech Rady;

d) vypracovává nebo spolupůsobí při vypracování návrhů mnohostranných dohod o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci podle doporučení a rozhodnutí orgánů Rady; jakož i ujednání dosažených v rámci těchto orgánů;

e) organizuje a provádí evidenci plnění doporučení a rozhodnutí orgánů Rady jakož i ujednání dosažených v rámci těchto orgánů, a vypracovává příslušné návrhy k jejich projednání;

f) napomáhá komplexní přípravě otázek projednávaných v orgánech Rady a sepětí jejich práce;

g) vyvíjí další činnost vyplývající z tohoto Statutu, z doporučení a rozhodnutí Rady, jakož i ze Statutu sekretariátu Rady.

3. Sekretář Rady, jeho náměstkové a personál sekretariátu mají při plnění svých služebních povinností stejné postavení jako pracovníci jiných mezinárodních organizací.

4. Sídlem sekretariátu Rady je Moskva.

Článek XI

Vztahy Rady k jiným zemím

Rada vzájemné hospodářské pomoci může zvát země, které nejsou členy Rady, aby se zúčastnily práce orgánů Rady nebo s nimi uskutečňuje spolupráci v jiných formách.

Podmínky, za nichž se mohou státy, které nejsou členy Rady, účastnit práce orgánů Rady nebo spolupracovat s Radou v jiných formách, určuje Rada podle ujednání s těmito státy, o čemž s nimi zpravidla uzavře dohodu.

Článek XII

Styky rady s mezinárodními organizacemi

1. Rada vzájemné hospodářské pomoci může navazovat a udržovat styky s orgány OSN a s odbornými a jinými mezinárodními organizacemi.

Povahu a formu těchto styků určuje Rada podle ujednání s příslušnými orgány OSN a mezinárodními organizacemi, zejména tak, že s nimi uzavírá dohody.

2. Mezinárodní organizace zřízené členskými státy Rady pro uskutečňování spolupráce v jednotlivých oblastech hospodářství, vědy a techniky se uvádějí ve smluvní vztah k Radě.

Rada koordinuje činnost těchto organizací s činností Rady na základě dohod, které s nimi uzavře.

Článek XIII

Finanční věci

1. Všechny příjmy a výdaje Rady se stanoví v rozpočtu Rady. Členské státy Rady hradí náklady související s vydržováním sekretariátu a s financováním jeho činnosti, jakož i jiné náklady Rady v souladu s jejím rozpočtem. Výši podílových příspěvků členských států do rozpočtu Rady stanoví Zasedání Rady.

2. Sekretariát Rady předkládá výkonnému výboru Rady návrh rozpočtu Rady na každý kalendářní rok a zprávu o plnění rozpočtu.

3. Náklady na pobyt účastníků zasedání orgánů Rady, jakož i porad, prováděných v rámci Rady, hradí stát, který zástupce na tyto schůze a porady vysílá.

4. Náklady spojené s poskytnutím budov a jiných technických prostředků potřebných pro zasedání a porady uvedené v bodě 3 tohoto článku hradí stát, kde se tato zasedání a porady konají, s výjimkou případů, kdy se tato zasedání a porady konají v místnostech Rady.

Článek XIV

Různá ustanovení

1. Rada vzájemné hospodářské pomoci má na území členských států Rady takovou právní způsobilost, jaká je nezbytná k výkonu její působnosti a k dosažení jejich cílů.

2. Rada, zástupci členských států Rady a funkcionáři Rady požívají na území každého z těchto států výsad a imunit, jaké jsou nezbytné k výkonu funkcí a k dosažení cílů uvedených v tomto Statutu.

3. Právní způsobilost, výsady a imunity uvedené v tomto článku určí zvláštní úmluva.

4. Ustanovení tohoto Statutu se nedotýkají práv a povinností členských států Rady vyplývajících z jejich členství v jiných mezinárodních organizacích a z mezinárodních dohod, které uzavřely.

5. Představitelé států ve Výkonném výboru Rady jsou současně stálými představiteli svých států v Radě. Stálý představitel státu v Radě má v místě sídla sekretariátu Rady náměstka a potřebný počet poradců a dalších pracovníků.

Článek XV

Jazyk

Oficiálními jazyky Rady vzájemné hospodářské pomoci jsou jazyky všech členských států Rady.

Jednacím jazykem Rady je jazyk ruský.

Článek XVI

Ratifikace Statutu a jeho platnost

1. Tento Statut vyžaduje ratifikace státy, které jej podepsaly, v souladu s jejich ústavními předpisy.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u depozitáře tohoto Statutu.

3. Statut nabude platnosti, jakmile ratifikační listiny uloží všechny státy, které Statut podepsaly; o tom uvědomí depozitář tyto státy.

4. Pro stát, který bude podle článku II bodu 2 tohoto Statutu přijat do Rady vzájemné hospodářské pomoci a Statut ratifikuje, nabývá Statut platnosti prozatímně dnem, kdy se Zasedání Rady usnese o přijetí tohoto státu za člena Rady a s konečnou platností ... dnem, kdy tento stát uloží listinu o jeho ratifikaci; o tom uvědomí depozitář ostatní členské státy Rady.

Článek XVII

Změny Statutu

Každý členský stát Rady vzájemné hospodářské pomoci může navrhnout změnu tohoto Statutu.

Změny Statutu schválené Zasedáním Rady nabudou platnosti, jakmile všechny členské státy Rady uloží u depozitáře listiny o ratifikaci těchto změn.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

Tento Statut byl sepsán v jednom vyhotovení v jazyce ruském. Statut bude uložen u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která ověřené opisy Statutu rozešle vládám všech ostatních členských států Rady a bude uvědomovat tyto vlády a sekretáře Rady o tom, že ratifikační listiny byly uloženy u vlády Svazu sovětských socialistických republik.

Na důkaz toho zmocněnci vlád členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci podepsali tento Statut.

Sepsáno v Sofii dne 14. prosince 1959.

Z plné moci vlády Albánské lidové republiky

A. Kelleziv. r.

Z plné moci vlády Bulharské lidové republiky

R. Damjanov v. r.

Z plné moci vlády Maďarské lidové republiky

A. Apró v. r.

Z plné moci vlády Německé demokratické republiky

B. Leuschner v. r.

Z plné moci vlády Polské lidové republiky

P. Jaroszewicz v. r.

Z plné moci vlády Rumunské lidové republiky

A. Birladeanu v. r.

Z plné moci vlády Svazu sovětských socialistických republik

A. Kosygin v. r.

Z plné moci vlády Československé republiky

O. Šimůnek v. r.

ÚMLUVA

o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Albánské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé republiky,

přihlížejíce k článku XIII Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který stanoví,

že Rada má na území každého členského státu Rady takovou právní způsobilost, jaká je nezbytná k výkonu její působnosti a k dosažení jejích cílů,

že Rada, zástupci členských států Rady a funkcionáři Rady požívají na území každého z těchto států výsad a imunit, jaké jsou nezbytné k výkonu funkcí a k dosažení cílů uvedených v tomto Statutu a

že zmíněná právní způsobilost, výsady a imunity budou určeny zvláštní úmluvou,

dohodly se takto:

Článek I

Právní způsobilost

Rada vzájemné hospodářské pomoci je právnickou osobou a je oprávněna

a) uzavírat dohody;

b) nabývat majetku, majetek zcizovat, najímat a pronajímat;

c) jednat před soudem.

Článek II

Majetek, aktiva, dokumenty

1. Místnosti Rady vzájemné hospodářské pomoci jsou nedotknutelné. Její majetek, aktiva a dokumenty, bez ohledu na to, kde jsou, požívají imunity vůči jakémukoli správnímu a soudnímu zásahu, pokud Rada se v jednotlivém případě imunity nevzdá.

2. Rada vzájemné hospodářské pomoci je osvobozena ode všech přímých daní a dávek celostátních i místních. Toto ustanovení se nevztahuje na platy za poskytování komunálních a podobných služeb.

3. Rada vzájemné hospodářské pomoci je při dovozu a vývozu předmětů určených pro její potřebu osvobozena od celních poplatků a omezení.

Článek III

Výhody v poštovním, telegrafním a telefonním styku

Rada vzájemné hospodářské pomoci požívá na území členských států Rady stejných výhod, pokud jde o přednost, tarify a poplatky v poštovním, telegrafním a telefonním styku, jakých na území těchto států požívají diplomatické zastupitelské úřady.

Článek IV

Zástupci členských států Rady

1. Zástupcům členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci v orgánech Rady a na poradách konaných v rámci Rady se při plnění funkčních povinností poskytují na území členských států Rady tyto výsady a imunity:

a) imunita vůči zatčení, zadržení a soudnímu zásahu pro jejich činnost jako zástupců;

b) nedotknutelnost veškerých písemností a dokumentů;

c) stejné celní výhody, pokud jde o osobní zavazadla, jaké členský stát poskytuje pracovníkům diplomatických zastupitelských úřadů odpovídající hodnosti;

d) osvobození od osobních plnění a od přímých daní a dávek z platu vypláceného zástupcům státem, který je jmenoval.

2. Stálí představitelé států v Radě a jejich náměstkové požívají kromě výsad a imunit uvedených v bodě 1 tohoto článku též výsad a imunit, které členský stát poskytuje diplomatickým zástupcům.

3. Výsady a imunity stanovené v tomto článku se poskytují uvedeným osobám výlučně v zájmu výkonu funkce. Každý členský stát Rady se vzdá imunity svého zástupce ve všech případech, v nichž má za to, že imunita je překážkou výkonu soudnictví a že vzdání se imunity nebude na újmu cílům, pro které byla imunita poskytnuta.

4. Ustanovení bodů 1 a 2 tohoto článku neplatí o poměru mezi zástupcem a orgány státu, jehož je zástupce občanem.

5. Zástupci ve smyslu bodu 1 tohoto článku se rozumějí stálí představitelé států v Radě, jejich náměstkové, vedoucí delegací, jejich členové a sekretáři a poradci a experti.

Článek V

Funkcionáři Rady

1. Výkonný výbor Rady vzájemné hospodářské pomoci stanoví na návrh sekretáře Rady kategorie funkcionářů, na které se vztahují ustanovení tohoto článku. Jména těchto funkcionářů sděluje sekretář Rady pravidelně členským státům Rady.

2. Funkcionáři Rady na území členských států Rady

a) nepodléhají soudní a správní pravomoci pro jejich činnost jako funkcionářů Rady;

b) jsou osvobozeni od osobních plnění;

c) jsou osvobozeni od přímých daní a dávek z platu, který jim vyplácí Rada;

d) požívají stejných celních výhod, pokud jde o osobní zavazadla, jaké členský stát poskytuje pracovníkům diplomatických zastupitelských úřadů odpovídající hodnosti.

3. Sekretář Rady a jeho náměstkové požívají kromě výsad a imunit uvedených v bodu 2 tohoto článku též výsad a imunit, které členský stát poskytuje diplomatickým zástupcům.

4. Výsady a imunity stanovené v tomto článku se poskytují uvedeným osobám výlučně v zájmu Rady a nezávislého výkonu služebních funkcí. Sekretář Rady se vzdá imunity poskytované kterémukoliv funkcionáři v těch případech, v nichž podle jeho názoru je imunita překážkou výkonu soudnictví a je možno se jí vzdát, aniž by to bylo na újmu zájmům Rady. Pokud jde o sekretáře Rady a jeho náměstky, přísluší právo vzdát se imunity Výkonnému výboru Rady.

5. Ustanovení bodu 2 písm. b) a c) tohoto článku se nevztahují na funkcionáře Rady, kteří jsou občany státu, na jehož území má své sídlo orgán Rady, v němž pracují.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato Úmluva vyžaduje ratifikace členskými státy Rady v souladu s jejich ústavními předpisy.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u depozitáře této Úmluvy.

3. Úmluva nabude platnosti, jakmile všechny členské státy Rady, které Úmluvu podepsaly, ratifikační listiny uloží; o tom uvědomí depozitář tyto státy.

4. Pro stát, který bude podle článku II bodu 2 Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci přijat do Rady, a prohlásí svůj souhlas s přístupem k této Úmluvě, nabývá tato Úmluva platnosti prozatímně dnem, kdy se Zasedání Rady usnese o přijetí tohoto státu za člena Rady, a s konečnou platností ... dnem, kdy tento stát uloží listinu o ratifikaci Úmluvy; o tom uvědomí depozitář členské státy Rady.

5. Tato Úmluva byla sepsána v jednom vyhotovení v jazyce ruském. Úmluva bude uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která ověřené opisy Úmluvy rozešle vládám všech ostatních členských států Rady a bude uvědomovat tyto vlády a sekretáře Rady, že ratifikační listiny byly uloženy u vlády Svazu sovětských socialistických republik.

Na důkaz toho zmocněnci vlád členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci podepsali tuto Úmluvu.

Sepsáno v Sofii dne 14. prosince 1959.

Z plné moci vlády Albánské lidové republiky

A. Kelleziv. r.

Z plné moci vlády Bulharské lidové republiky

R. Damjanov v. r.

Z plné moci vlády Maďarské lidové republiky

A. Apró v. r.

Z plné moci vlády Německé demokratické republiky

B. Leuschner v. r.

Z plné moci vlády Polské lidové republiky

P. Jaroszewicz v. r.

Z plné moci vlády Rumunské lidové republiky

A. Birladeanu v. r.

Z plné moci vlády Svazu sovětských socialistických republik

A. Kosygin v. r.

Z plné moci vlády Československé republiky

O. Šimůnek v. r.

Přesunout nahoru