Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 113/1960 Sb.Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady

Částka 44/1960
Platnost od 14.07.1960
Účinnost od 14.07.1960
Zrušeno k 30.06.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 14. července 1960

o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Část první

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Slovenská národní rada je národním orgánem státní moci a správy na Slovensku. Pomáhá pod vedením Komunistické strany Československa zabezpečovat v rámci jednotného výkonu státní moci a správy všestranný rozvoj hospodářství a kultury na Slovensku.

(2) Slovenská národní rada vykonává působnost v rozsahu určeném ústavou tak, aby byla účinným nástrojem pracujícího lidu při zabezpečování politických, hospodářských a kulturních úkolů na Slovensku.

§ 2

Orgány Slovenské národní rady jsou předsednictvo Slovenské národní rady, předseda Slovenské národní rady a komise Slovenské národní rady.

Část druhá

Slovenská národní rada

§ 3

Působnost Slovenské národní rady

Do působnosti Slovenské národní rady patří:

a) usnášet se v souladu s celostátním zákonodárstvím na zákonech Slovenské národní rady ve věcech národní nebo regionální povahy, pokud k zabezpečení všestranného hospodářského a kulturního rozvoje Slovenska vyžadují zvláštní úpravy;

b) usnášet se na zákonech Slovenské národní rady v případech, v kterých ji k tomu Národní shromáždění zmocní zákonem;

c) účastnit se přípravy státního plánu rozvoje národního hospodářství a v rámci státního plánu projednávat souhrnně otázky rozvoje národního hospodářství a kultury na Slovensku;

d) projednávat a schvalovat rozpočet Slovenské národní rady, jejích orgánů a jí přímo řízených institucí na Slovensku;

e) podávat návrhy zákona Národnímu shromážděni;

f) vykonávat kontrolu v mezích vlastní pravomoci;

g) zabezpečovat v duchu rovnoprávnosti příznivé podmínky pro všestranný rozvoj života občanů maďarské a ukrajinské národnosti;

h) volit předsednictvo Slovenské národní rady, komise Slovenské národní rady, předsedu Slovenské plánovací komise a pověřence Slovenské národní rady;

ch) projednávat zprávy předsednictva, komisí a pověřenců Slovenské národní rady.

§ 4

Zasedání Slovenské národní rady

(1) Zasedání Slovenské národní rady svolává a prohlašuje za skončené předsednictvo Slovenské národní rady. Předsednictvo Slovenské národní rady svolává zasedání Slovenské národní rady nejméně dvakrát do roka.

(2) Jestliže v době, kdy Slovenská národní rada nezasedá, žádá aspoň třetina poslanců Slovenské národní rady, aby byla Slovenská národní rada svolána, je předsednictvo Slovenské národní rady povinno svolat zasedání Slovenské národní rady tak, aby se Slovenská národní rada sešla do 14 dnů ode dne, kdy byla žádost podána.

(3) V době zasedání Slovenské národní rady předseda Slovenská národní rady svolává Slovenskou národní radu k jednotlivým-schůzím.

Jednání ve schůzích Slovenské národní rady

§ 5

Slovenská národní rada schvaluje na návrh předsednictva Slovenské národní rady program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů programu.

§ 6

Řečníkům se dává slovo zpravidla v pořadí, jak se přihlásili o slovo. Každý řečník má právo mluvit ve svém mateřském jazyce.

§ 7

(1) Slovenská národní rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech poslanců. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

(2) Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, přičemž se nejprve hlasuje o pozměňovacích a doplňovacích návrzích.

§ 8

(1) Schůze Slovenské národní rody jsou zásadně veřejné.

(2) Slovenská národní rada se může na návrh svého předsedy nebo pověřence Slovenské národní rady usnést, že schůze je neveřejná.

§ 3

O každé schůzi Slovenské národní rady se vy hotoví zápis a stenografická zpráva. Zápis ověřují předseda Slovenské národní rady a zapisovatel.

§ 10

Zapisovatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisů ze schůzí Slovenské národní rady a pomáhají při zjišťování výsledků hlasování.

Část třetí

Předsednictvo Slovenské národní rady

§ 11

(1) Předsednictvo Slovenské národní rady Je výkonným orgánem Slovenské národní rady v rámci její pravomoci.

(2) Předsednictvo Slovenské národní rady má 16 členů. Skládá se z předsedy Slovenské národní rady, jejích místopředsedů a dalších členů předsednictva.

(3) Předsednictvo Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada ze svého středu na celé volební období. Předsednictvo setrvává ve své funkcí i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolená Slovenská národní rada nezvolí své předsednictvo.

§ 12

Do působnosti předsednictva Slovenské národní rady patří zejména:

a) zajišťovat provádění zákonů a dbát zejména o to, aby se úkoly státního plánu na Slovensku plnily rovnoměrně a v plném souladu s plánem;

b) projednávat a vyjadřovat se k návrhům plánů rozvoje hospodářství a kultury jednotlivých krajů na Slovensku, k návrhům krajských rozpočtů a k investičním úkolům přesahujícím rámec kraje;

c) předkládat na základě návrhu finanční a rozpočtové komise Slovenské národní rady projednávaného v Slovenské plánovací komisi. Slovenské národní radě návrh rozpočtu Slovenské národní rady, jejích orgánu a jí přímo řízených institucí na Slovensku a usnášet se na poukazovacím právu:

d) projednávat a řešit v souladu s celostátními zájmy otázky kulturní politiky na Slovensku; projednávat a řešit otázky kulturní činnosti národností na Slovensku;

e) vyjadřovat se na úseku zemědělské výroby k plánům ústředně řízených organizací na Slovensku a k návrhu plánu vědecko-výzkumných, úkolů pobočky Československé akademie zemědělských věd;

f) projednávat iniciativní návrhy zákonů Slovenské národní rady a předkládat je buď přímo nebo po jejich projednání v komisi Slovenské národní rady se svým stanoviskem Slovenské národní radě;

g) vydávat usnesení a nařízení na základě zákonů Slovenské národní rady a k jejich provedení;

h) předkládat Slovenské národní radě k projednání návrhy, zákonů pro Národní shromážděni;

ch) řídit a sjednocovat práci komisí a pověřenců Slovenské národní rady a projednávat jejich zprávy a připravovat návrhy pro zasedání Slovenské národní rady;

i) kontrolovat práci komisí Slovenské národní rady a pověřenců Slovenské národní rady a organizovat jejich kontrolní činnost;

j) řídit a sjednocovat činnost poslanců Slovenské národní rady a pomáhat v činnosti krajským sdružením poslanců při plnění jejich úkolů;

k) jmenovat a navrhovat státní funkcionáře na Slovensku v rozsahu určeném vládou;

l) předkládat Slovenské národní radě návrh programu zasedání Slovenské národní rady a navrhovat program a dobu jejích schůzí;

m) vyhlašovat a zabezpečovat doplňovací volby do Slovenské národní rady;

n) rozhodovat o dovolených poslanců Slovenská národní rady;

o) upravovat vnitřní organizaci a zásady práce aparátu Slovanské národní rady.

§ 13

Jednání předsednictva Slovenské národní rady

(1) Předsednictvo Slovenské národní rady se schází nejméně jednou za měsíc.

(2) Schůze předsednictva Slovenské národní rady jsou neveřejné.

(3) Předsednictvo Slovenské národní rady je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů předsednictva Slovenské národní rady.

(4) O každé schůzi předsednictva Slovenská národní rady se sepíše zápis.

Část čtvrtá

§ 14

Předseda Slovenské národní rady

Do působností předsedy Slovenské národní rady patří zejména:

a) na základě usnesení předsednictva Slovenské národní rady svolávat a řídit schůze Slovenské národní rady;

b) svolávat a řídit schůze předsednictva Slovenské národní rady a navrhovat program jejich Jednání:

c) zastupovat Slovenskou národní radu navenek;

d) podpisovat zákony a usnesení Slovenské národní rady,

e) podávat Slovenské národní radě zprávy o činnosti předsednictva Slovanské národní rady.

Část pátá

Komise Slovenská národní rady

§ 15

(1) Slovenská národní rada zřizuje pro jednotlivé úseky své činnosti komise Slovenské národní rady.

(2) Komise Slovenské národní rady jsou iniciativní, kontrolní a výkonné orgány Slovenské národní rady.

§ 16

(1) Slovenská národní rada zřizuje tyto komise Slovenská národní rady:

Slovenskou plánovací komisi,

finanční a rozpočtovou komisi Slovenské národní rady.

komisi Slovenské národní rady pro zemědělství,

komisi Slovenské národní rady pro výstavbu,

komisi Slovenské národní rady pro školství a kulturu,

komisi Slovenské národní rady pro zdravotnictví,

právní komisi Slovenské národní rady a

mandátovou komisi Slovenské národní rady.

(2) K projednání určitých otázek může Slovenská národní rada zřizovat dočasné komise Slovenské národní rady.

§ 17

(1) Slovenská národní rada určuje počet členů jednotlivých komisí Slovenské národní rady a volí předsedy komisí a jejich členy.

(2) Slovenská národní rada volí členy komisí Slovenské národní rady na celé volební období a může je kdykoliv odvolat.

(3) Členy komisí Slovenské národní rady jsou poslanci Slovenské národní rady a političtí, hospodářští, kulturní a jiní pracovníci, přičemž zpravidla dvě třetiny členů komisí Slovenské národní rady jsou poslanci Slovenské národní rady.

(4) Členy mandátové komise Slovenské národní rady mohou být jen poslanci Slovenské národní rady.

§ 18

(1) Za předsedy komisí Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada zpravidla pověřence Slovenské národní rady.

(2) Předsedou Slovenské plánovací komise je místopředseda Slovenské národní rady.

§ 19

Do působnosti komisí Slovenské národní rady patří zejména:

a) sledovat plnění úkolů vyplývajících z hospodářského a kulturního rozvoje Slovenska, jednat a usnášet se o nich, pomáhat je zajišťovat a předkládat svá usnesení a návrhy Slovenské národní radě a jejímu předsednictvu;

b) podílet se na vypracovávání a posuzování návrhů předkládaných Slovenské národní radě a jejímu předsednictvu;

c) sledovat a kontrolovat, jak se plní usnesení strany a vlády a usnesení a opatření Slovenské národní rady a jejího předsednictva;

d) projednávat a vyjadřovat se na svých úsecích k plnění plánů rozvoje národního hospodářství a kultury na Slovensku, mobilizovat pracující k plnění úkolů plánu a navrhovat opatření k odstranění nedostatků;

e) projednávat úkoly, které jim uloží zákon Slovenské národní rady, usnesení Slovenské národní rady a jejího předsednictva, jakož i otázky, kterými se zabývají v mezích působnosti Slovenské národní rady z vlastního podnětu;

f) rozhodovat ve věcech institucí přímo řízených Slovenskou národní radou, pokud toto rozhodování nepřísluší Slovenské národní radě nebo jejímu předsednictvu.

§ 20

Ve své činnosti se komise Slovenské národní rady opírají o spolupráci s pracujícími a s jejich organizacemi, úzce spolupracují zejména s Revolučním odborovým hnutím, využívají zkušeností, připomínek a podnětů pracujících pro svou práci.

§ 21

Slovenská plánovací komise

(1) Slovenská plánovací komise je orgánem Slovenské národní rady a oblastním orgánem Státní plánovací komise.

(2) Do působnosti Slovenské plánovací komise patří zejména:

a) vypracovávat na základě směrnic Komunistické strany Československa a vlády, podle pokynů Státní plánovací komise ve spolupráci s ni a s ministerstvy, krajskými národními výbory na Slovensku návrhy souhrnného rozvoje národního hospodářství na Slovensku v rámci dlouhodobých, pětiletých a ročních plánů rozvoje národního hospodářství a předkládat je Slovenské národní radě a Státní plánovací komisi;

b) předkládat Státní plánovací komisi iniciativní návrhy, rozbory a podklady týkající se souhrnného rozvoje hospodářství, rozvoje jednotlivých odvětví výroby, růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva, rozmístění výrobních sil a rozvoje jednotlivých oblastí na Slovensku.

(3) Náplň činnosti a organizační strukturu Slovenské plánovací komise určí vláda zvláštním statutem.

§ 22

Mandátová komise Slovenské národní rady

Mandátová komise Slovenské národní rady připravuje a předkládá Slovenské národní radě návrhy na ověření platnosti volby poslanců Slovenské národní rady.

Jednání komisí Slovenské národní rady

§ 23

(1)Ustavující a ostatní schůze komise Slovenské národní rady svolává a řídl předseda komise Slovenské národní rady.

(2) Komise Slovenské národní rady se scházejí podle schváleného plánu, práce a podle potřeby.

(3) Na ustavující schůzi si komise Slovenské národní rady zvolí z poslanců Slovenské národní rady místopředsedu a zapisovatele.

§ 24

Komise Slovenské národní rady je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

§ 25

(1) Schůze komisí Slovenské národní rady jsou neveřejné. Na návrh předsedy Slovenské národní rady nebo předsedy komise Slovenské národní rady lze jednání komise Slovenské národní rady prohlásit za tajné.

(2) V takovém případě mohou být přítomny kromě členů komise Slovenské národní rady a členů předsednictva Slovenské národní rady jiné osoby jen se souhlasem předsedy Slovenské národní rady nebo předsedy příslušné komise Slovenské národní rady.

§ 26

Komise Slovenské národní rady mohou vytvářet k přípravě určitých otázek subkomise. Složení subkomisí určí komise Slovenské národní rady tak, aby v nich bylo zajištěno všestranné posouzení příslušné otázky. Za předsedu subkomise určí komise Slovenské národní rady některého ze svých členů. Ostatní členové subkomise nemusí být členy komise Slovenské národní rady.

§ 27

(1) Komise Slovenské národní rady mohou přizvat do svých schůzí další spolupracovníky, a to jak poslance, kteří nejsou členy komise, tak 1 jiné pracovníky, zejména odborníky, vědce, pracovníky státního a hospodářského aparátu a zástupce organizací pracujících.

(2) Poslanci Slovenské národní rady, kteří nejsou členy komise Slovenské národní rady, mohou být přítomni při jednání komise Slovenské národní rady nebo subkomise - pokud není prohlášeno za tajné - a mají poradní hlas.

§ 28

(1) Komise Slovenské národní rady navzájem spolupracují a pomáhají si v práci.

(2) Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise Slovenské národní rady jednat společně a podávat Slovenské národní radě a jejímu předsednictvu společné zprávy nebo návrhy.

§ 29

Komise Slovenské národní rady si mohou vyžadovat od orgánů státní správy a jiných státních orgánů vysvětlení, informace a jiné podklady, které potřebují pro svou činnost. K tomu účelu mohou též provádět v mezích své působnosti průzkumy. Stejné oprávnění mají i subkomise.

§ 30

(1) Komise Slovenská národní rady podávají Slovenské národní radě a jejímu předsednictvu zprávy o své činnosti.

(2) Vlastní náměty předkládají komise Slovenské národní rady předsednictvu Slovenské národní rady, které je projedná a podá o nich zprávu Slovenské národní radě.

§ 31

Odporuje-li usnesení nebo opatřeni komise Slovenské národní rady usnesením nebo opatřením vyšších orgánů, může je předsednictvo Slovenské národní rady zrušit.

Část šestá

Poslanci Slovenská národní rady

§ 32

Poslanci Slovenské národní rady mají právo:

a) předkládat Slovenské národní radě návrhy zákonů Slovenské národní rady a jiné návrhy;

b) vznášet dotazy na pověřence Slovenské národní rady. předsedu Slovenské národní rady a předsednictvo Slovenské národní rady. Dotazy mohou být ústní nebo písemné; dotázaní odpovídají na dotazy nejpozději do 30 dnů;

c) požadovat od orgánu státní správy a jiných orgánů vysvětlení potřebná pro svou činnost.

§ 33

Poslanci Slovenské národní rady jsou povinni:

a) pracovat ve svém volebním obvodu, skládat svým voličům pravidelně účty ze své Činnosti a podávat jim zprávy o činnosti Slovenské národní rady; vysvětlovat voličům význam zákonů schválených Národním shromážděním a Slovenskou národní radou a působit tak k tomu, aby státní a hospodářské orgány a občané dodržovali zákony; v denním životě si ověřovat, jak se zákony provádějí a jak se osvědčují:

b) přihlížet při své práci k návrhům, stížnostem a přáním občanů a uplatňovat zkušenosti získané ve styku s občany v Slovenské národní radě a jejích orgánech:

c) úzce spolupracovat s národními výbory a organizacemi pracujících a pomáhat jim při provádění zákonů a usnesení strany a vlády zejména tím, že získávají občany svých volebních obvodů k aktivnímu plnění úkolů socialistické výstavby a rozvíjejí tvůrčí síly pracujících.

§ 34

(1) Poslanci Slovenské národní rady jsou povinni činně a iniciativně se zúčastňovat všech prací Slovenské národní rady, zejména schůzí Slovenské národní rady a jejích komisí a subkomisí. Každý poslanec Slovenské národní rady je zásadně povinen pracovat v některé komisi Slovenské národní rady.

(2) Nemůže-li se poslanec Slovenské národní rady zúčastnit prací Slovenské národní rady nebo jejích orgánů, musí se omluvit.

(3) Poslanec Slovenské národní rady může požádat z důležitých důvodů předsednictvo Slovenské národní rady o dovolenou.

§ 35

Poslanci národních výborů a občané i organizace pracujících podporují poslance Slovenské národní rady v jejich práci a pomáhají jim pří plnění jejich úkolů.

Krajské sdružení poslanců a rada poslanců Slovenská národní rady

§ 36

(1) V zájmu co nejlepšího výkonu své práce sdružují se poslanci Slovenské národní rady zvolení na území určitého kraje v krajském sdružení poslanců.

(2) Na schůzích krajských sdružení poslanců se projednávají směrnice pro práci poslanců Slovenské národní rady v jejich volebních obvodech, koordinuje se jejich činnost, vyhodnocuji se metody jejich práce, vyměňují a zevšeobecňují se zkušenosti z jejich činností a určují se další úkoly.

§ 37

Předsednictvo Slovenské národní rady a zástupci krajských sdruženi poslanců - poslanci Slovenské národní rady - tvoří radu poslanců Slovenské národní rady. Každé krajské sdružení poslanců vysílá do rady poslanců Slovenské národní rady po jednom zástupci. Předseda Slovenské národní rady může do rady poslanců Slovenské národní rady pozvat i další poslance Slovenské národní rady.

§ 33

(1) Rada poslanců Slovenské národní rady pomáhá předsednictvu Slovenské národní rady při zajišťování řádného chodu práce Slovenské národní rady, při koordinaci práce krajských sdružení poslanců a při sledování a koordinaci činnosti poslanců Slovenské národní rady ve volebních obvodech.

(2) Práci rady poslanců Slovenské národní rady řídí předseda Slovenské národní rady.

Část sedmá

Jednání o návrzích zákonů

§ 39

Návrhy zákonů Slovenské národní rady mohou podávat poslanci, komise a předsednictvo Slovenské národní rady.

§ 40

(1) Všechny návrhy zákonů Slovenské národní rady předložené jí k projednání musí obsahovat přesnou formulaci toho, na čem se má Slovenská národní rada usnést, a musí se k nim přiložit rozpočet o finančním dosahu osnovy s návrhem na úhradu potřebného nákladu, a to v souladu s rozpočtovým zákonem.

(2) O tom, zda návrh zákona Slovenské národní rady, podaný poslanci nebo jednotlivým poslancem Slovenské národní rady, se má stát předmětem jednání Slovenské národní rady, rozhoduje předsednictvo Slovenské národní rady. Zamítne-li předsednictvo Slovenské národní rady návrh, mohou poslanci (poslanec) Slovenské národní rady žádat, aby návrh byl dán na program jednání nejbližší schůze Slovenské národní rady. O takové žádosti rozhodne Slovenská národní rada hlasováním bez rozpravy.

§ 41

Návrhy zákonů Slovenské národní rady, které se mají stát předmětem jednání Slovenské národní rady. přidělí předsednictvo Slovenské národní rady příslušné komisi Slovenské národní rady, neponechá-li si je samo k projednání nebo neprojedná-li je přímo Slovenská národní rada.

§ 42

(1) K projednání návrhu zákona Slovenské národní rady přiděleného komisi Slovenské národní rady určí předseda komise zpravodaje, který podá o výsledku jednání komise Slovenské národní rady zprávu Slovenské národní radě. Vedle hlavního zpravodaje možno určit zpravodaje také pro jednotlivé části.

(2) Projednává-li tentýž návrh zákona Slovenské národní rady několik komisí Slovenské národní rady, může podat zprávu zpravodaj nebo zpravodajové, na kterých se dohodli předsedové komisí Slovenské národní rady.

§ 43

Zákony Slovenské národní rady vyhlašuje předsednictvo Slovenské národní rady do 14 dnů po jejich schváleni. Vyhlašuje je ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky.

Ustavující schůze Slovenské národní rady

§ 44

(1) Poslanci Slovenské národní rady se sejdou po svém zvolení k první ustavující schůzi Slovenské národní rady.

(2) K ustavující schůzi Slovenské národní rady svolá dosavadní předseda Slovenské národní rady poslance Slovenské národní rady nejpozději do 4. týdnů ode dne voleb.

§ 45

(1) Ustavující schůzi Slovenské národní rady řídí, dokud nebude zvoleno předsednictvo nově zvolené Slovenské národní rady, dosavadní předseda Slovenské národní rady, popřípadě některý z místopředsedů Slovenské národní rady, a to i když nejsou členy nově zvolené Slovenské národní rady.

(2) Předsedající přijme slib poslanců Slovenské národní rady, podá zprávu o činnosti předsednictva Slovenské národní rady za období od posledního zasedání Slovenské národní rady a řídí volbu předsedy Slovenské národní rady, jejích místopředsedů a ostatních členů předsednictva Slovenské národní rady.

§ 46

(1) Ihned po zvolení předsednictva Slovenské národní rady se ujme nově zvolený předseda Slovenské národní rady řízení schůze; příjme slib od dosud předsedajícího, je-li poslancem nově zvolené Slovenské národní rady. a dá provést volbu zapisovatelů a mandátové komise Slovenské národní rady.

(2) Na ustavující schůzi Slovenské národní rady zvolí Slovenská národní rada komise Slovenské národní rady a předsedy jednotlivých komisí Slovenské národní rady. Zároveň Slovenská národní rada zvolí z členů předsednictva Slovenské národní rady pověřence Slovenské národní rady.

Část osmá

Aparát Slovenské národní rady

§ 47

(1) Jako výkonný aparát Slovenské národní rady a jejích orgánů se zřizují tyto odbory Slovenské národní rady:

aparát Slovenské plánovací komise,

odbor Slovenské národní rady pro věci finanční,

odbor Slovenské národní rady pro státní kontrolu,

odbor Slovenské národní rady pro zemědělství,

odbor Slovenské národní rady pro výstavbu,

odbor Slovenské národní rady pro školství a kulturu,

odbor Slovenské národní rady pro zdravotnictví a

odbor Slovenské národní rady pro spravedlnost.

(2) V čele aparátu Slovenské plánovací komise je místopředseda Slovenské národní rady jako předseda Slovenské plánovací komise.

(3) V čele odborů Slovenské národní rady jsou pověřenci Slovenské národní rady.

§ 48

Pro pomocné organizační, administrativní a technické práce zřizuje předsednictvo Slovenské národní rady společné pomocné a funkční útvary Slovenské národní rady. Předsednictvo Slovenské národní rady upravuje též vnitřní organizaci odborů Slovenské národní rady a společných pomocných a funkčních útvarů Slovenské národní rady.

§ 49

(1) Aparát Slovenské plánovací komise, odbory Slovenské národní rady a společné pomocné a funkční útvary tvoří jednotný aparát Slovenské národní rady. Odbory Slovenské národní rady jsou též aparátem příslušných komisí Slovenské národní rady.

(2) Ve své činnosti se odbory Slovenské národní rady řídí směrnicemi Slovenské národní rady, jejího předsednictva, předsedy Slovenské národní rady, komisí Slovenské národní rady a příslušných pověřenců Slovenské národní rady.


Část devátá

Všeobecná a závěrečná ustanovení

§ 50

Vnitřní poměry a další pravidla činnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů upravuje Slovenská národní rada nebo její předsednictvo usnesením v rámci tohoto jednacího a pracovního řádu.

§ 51

Zrušuje se zákon Slovenské národní rady č. 8/1954 Sb. SNR, o pracovním a jednacím řádu Slovenské národní rady, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 3/1956 Sb. SNR a zákon Slovenské národní rady č. 27/1948 Sb. SNR. o kanceláři Slovenské národní rady.

§ 52

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej předsednictvo Slovenské národní rady.


Strechaj v. r.

Přesunout nahoru