Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků

Částka 43/1960
Platnost od 13.07.1960
Účinnost od 01.08.1960
Zrušeno k 28.04.1990 (139/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 8. července 1960

o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 6 odst. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti (dále jen "zákon") a podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


Soubory hudebníků z povolání

§ 1

(1) Zřizovat soubory složené z hudebníků, kteří veřejně provádějí hudební díla s textem nebo bez textu jako své hlavní povolání (dále jen "soubory hudebníků z povolání"), je oprávněna Hudební a divadelní agentura v Praze (na Slovensku Koncertní a divadelní kancelář v Bratislavě) a krajský podnik pro film, koncerty a estrády (dále jen "krajský podnik").

(2) Sjednávání veřejných hudebních produkcí souborů hudebníků z povolání a výši odměn za zprostředkování těchto produkcí upravují zvláštní předpisy. *)

Soubory lidových hudebníků

§ 2

Zřizovat soubory složené z hudebníků, kteří veřejně provádějí hudební díla s textem nebo bez textu jako zájmovou činnost a příležitostně též za úplatu (dále jen "soubory lidových hudebníků"), mohou jen

a) osvětová zařízení národních výborů,

b) jednotná odborová organizace, její složky a zařízení,

c) ostatní společenské organizace,

d) jednotná zemědělská družstva,

e) výrobní a spotřební lidová družstva a

f) jiné organizace, jimž k tomu udělilo svolení ministerstvo školství a kultury,

pokud činnost souboru může napomáhat plnění osvětových úkolů.

§ 3

(1) Organizace oprávněná ke zřízení souboru lidových hudebníků je před zřízením souboru povinna vyžádat si souhlas okresního národního výboru příslušného podle sídla organizace. V písemné žádosti o souhlas uvede organizace, koho hodlá ustanovit vedoucím souboru (§ 7), popřípadě jeho zástupcem, dále jméno, příjmení a ostatní osobní data všech členů budoucího souboru, jeho název, umělecké zaměření, repertoár a u souboru, který dosud vyvíjí hudební činnost výhradně jako kolektiv zájmové umělecké činnosti, též doklady o jeho dosavadním působení.

(2) Okresní národní výbor rozhodne o žádosti s přihlédnutím k společenské potřebě svého obvodu a po zjištění, zda soubor má potřebnou ideovou a uměleckou úroveň, jakož i po přezkoumání kvalifikace vedoucího.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá okresní národní výbor na základě výsledku zkoušky před jím ustavenou kvalifikační komisí; rozhodnutí obsahuje též jména, příjmení a ostatní osobní data všech osob, které se zkoušce podrobily, a pokud žádosti je vyhověno, i který člen souboru je pověřen jeho vedením, popřípadě zastupováním vedoucího, a zařazení souboru do jednoho ze tří kvalifikačních stupňů pro účely odměňování jeho členů podle příslušných předpisů. 1)

(4) Jestliže se podstatně změní umělecká úroveň souboru lidových hudebníků, je organizace, která soubor zřídila, povinna předložit okresnímu národnímu výboru žádost o přezkoušení souboru. Organizace je povinna takovou žádost podat ve stanovené lhůtě také na vyzvání okresního národního výboru. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 1. Nebude-li žádost podána ve stanovené lhůtě nebo bude-li sice podána včas, ale soubor se kvalifikační zkoušce v určeném termínu bezdůvodně nepodrobí anebo ji nevykoná s úspěchem, okresní národní výbor odvolá svůj souhlas ke zřízení souboru lidových hudebníků a nedovolí souboru další činnost za úplatu. Soubor lidových hudebníků může být přeřazen do jiného kvalifikačního stupně pro účely honorování jeho členů pouze na základě nově vykonané zkoušky.

(5) Okresní národní výbor vede evidenci souborů lidových hudebníků, k jejichž zřízení vydal souhlas.

§ 4

(1) Pořadatelé veřejných hudebních produkcí (dále jen "pořadatelé") mohou sjednávat vystoupení souboru lidových hudebníků, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, přímo s jeho vedoucím po předchozím souhlasu organizace, která soubor zřídila (§ 2); o zprostředkování těchto vystoupení mohou pořadatelé požádat příslušný krajský podnik (§ 6 odst. 1 a 2 zákona).

(2) Pokud se vystoupení lidových hudebníků mají opakovat častěji než třikrát týdně pro téhož pořadatele nebo na témže pracovišti je organizace, která soubor zřídila, povinna požádat o jejich sjednání příslušný krajský podnik, který tato vystoupení zprostředkuje po předchozí dohodě s Hudební a divadelní agenturou v Praze, na Slovensku s Koncertní a divadelní kanceláří v Bratislavě.

(3) Okresní národní výbor zajišťuje evidenci všech veřejných vystoupení souborů lidových hudebníků, které v obvodu jeho působnosti vyvíjejí činnost.

§ 5

(1) Za zprostředkování vystoupení lidových hudebníků přísluší zprostředkující organizaci úplata ve výši 4 % odměny lidových hudebníků. Úplata jde na vrub lidového hudebníka, jehož vystoupení bylo zprostředkováno.

(2) Vedle odměny členům souboru lidových hudebníků je organizace, která soubor zřídila, oprávněna požadovat od pořadatele příspěvek ve prospěch organizační a metodické činnosti na úseku lidové umělecké tvořivosti ve výši 10 % honorářů lidových hudebníků; pětina tohoto příspěvku náleží příslušnému okresnímu osvětovému domu.

Společná ustanovení

§ 6

(1) Členem souboru hudebníků z povolání může být výjimečně i lidový hudebník. Je-li však již členem některého souboru lidových hudebníků, je třeba k jeho začlenění do souboru hudebníků z povolání souhlasu organizace, která soubor lidových hudebníků zřídila.

(2) Koncertní umělec nebo hudebník z povolání může být se svolením svého zaměstnavatele členem souboru lidových hudebníků.

§ 7

(1) Za veškerou činnost souboru odpovídá organizace, která jej zřídila. Je povinna ustanovit z členů souboru vedoucího, který jí odpovídá za ideovou a uměleckou úroveň souboru, za přesnou evidenci členů souboru, za dodržování zásad státní mzdové politiky a za řádný odvod všech daní *) a poplatků (§ 5). Vedoucí řídí soubor po stránce ideové a umělecké a musí mít proto potřebnou kvalifikaci.

(2) Na činnost souborů dohlížejí zejména okresní národní výbory. Zjištěné závady v činnosti souborů oznamují organizaci, která soubor zřídila; v případě zjištění vážnějších závad může okresní národní výbor odvolat souhlas ke zřízení souboru lidových hudebníků.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 8

(1) Soubory hudebníků z povolání zřízené podle předpisů dříve platných se považují za soubory zřízené podle této vyhlášky.

(2) Organizace, která zřídila před účinností této vyhlášky soubor lidových hudebníků, je povinna oznámit okresnímu národnímu výboru příslušnému podle § 3 do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky, že soubor hodlá nadále vyvíjet činnost podle ustanovení této vyhlášky; o těchto oznámeních rozhodne okresní národní výbor stejně jako o žádostech o udělení souhlasu ke zřízení souboru (§ 3 odst. 2).

(3) Nebude-li splněna povinnost podle odstavce 2, může příslušný národní výbor odmítnout povolení veřejné hudební produkce, na níž by měl takový soubor lidových hudebníků účinkovat. **)

§ 8a

Organizace, která zřídila soubor lidových hudebníků přede dnem 1. ledna 1982, je povinna požádat do 31. března 1982 okresní národní výbor o souhlas s další činností souboru lidových hudebníků. Při rozhodování o této žádosti postupuje okresní národní výbor obdobně podle § 3 odst. 4.

§ 9

(1) Zrušují se

1. vyhláška ministerstva informací č. 1446/1948 Ú. l. I, jíž se stanoví sazby dávek vybíraných Hudební a artistickou ústřednou v Praze,

2. vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 54/1952 Ú. l., o zřizování a vedení hudebních souborů.

(2) Vládní vyhláška č. 40/1959 Ú. l., o zadávání prací a služeb socialistickými organizacemi jednotlivcům, zůstává nedotčena.

§ 10

Tato vyhláška se nevztahuje na soubory ozbrojených složek; nabývá účinnosti ode dne 1. srpna 1960.


Ministr:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz vyhláška ministerstva školství a kultury č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti a vyhláška č. 132/1958 Ú. l., o výši cen služeb v oboru koncertní a jiné hudební činnosti, v oboru estrád a artistických produkcí a v oboru divadelní činnosti.

*) Viz vyhláška ministerstva financí č. 244/1956 Ú. l., o některých opatřeních v oboru daně ze mzdy, doplněná vyhláškou č. 111/1957 Ú. l.

**) Podle vyhlášky č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských.

1) Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 110/1981 Sb., o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků.

Přesunout nahoru