Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1960 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem

Částka 41/1960
Platnost od 11.07.1960
Účinnost od 11.07.1960
Zrušeno k 01.08.1991 (238/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106.

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů

ze dne 1. července 1960

o hospodaření kovovým odpadem

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

§ 1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na zachycování, sběr, výkup, třídění, skladování, úpravu a spotřebu kovového odpadu.

(2) Kovovým odpadem je odpad oceli, litiny a neželezných kovů, který vzniká při hutní a slévárenské výrobě a při zpracování hutních polotovarů, dále zmetky, vyřazené a nepotřebné výrobky a neupotřebitelné stroje, konstrukce, zařízení, součásti, polotovary a jiné předměty, pokud jsou vzhledem k obsahu kovu použitelné pro hutní nebo chemické zpracování nebo jako užitkový materiál [§ 8 písm. e)]. Za kovový odpad se považují i zbytky kovů obsažené v haldách, struskách, kalech apod., pokud jejich využití pro potřeby národního hospodářství z hlediska vynaložených nákladů a daných technických možností je ekonomické; v tom směru lze využít poradenské činnosti národních podniků Kovošrot podle ustanovení § 9.

(3) Kovový odpad se ve smyslu této vyhlášky dělí na kovový odpad průmyslový a kovový odpad neprůmyslový. Průmyslový kovový odpad je ten, který vzniká v organizacích socialistického sektoru, pokud státním plánem není stanoveno jinak. Neprůmyslový kovový odpad je všechen ostatní kovový odpad, zejména kovový odpad od obyvatelstva.

ČÁST DRUHÁ

Všeobecná ustanovení

§ 2

(1) Všechny organizace jsou povinny kovový odpad zachycovat a shromažďovat podle jednotlivých druhů, takto odděleně jej skladovat na vhodných místech, chránit jej před rozkrádáním, znečištěním jinými látkami, pomícháním a jiným znehodnocením a nabízet jej příslušným výkupním organizacím. Rovněž občané jsou povinni kovový odpad shromažďovat, skladovat na vhodných místech a nabízet jej příslušným výkupním organizacím (§§ 3 a 7).

(2) Je nepřípustné vyvážet kovový odpad na odvaly, zavážky a smetiště neb jinak způsobovat ztráty kovového odpadu, např. nevytěžením kovového odpadu z dolů a lomů nebo jeho zavalováním na stavbách a montážích, pokud tomu nebrání ohled na bezpečnost života a zdraví nebo schválené technické postupy. Rovněž je nepřípustné zcizovat kovový odpad (včetně užitkového materiálu) jiným organizacím nebo osobám než je uvedeno v §§ 3 a 7.

(3) Dodávaný kovový odpad nesmí být silně mechanicky znečištěn látkami, které brání efektivnímu využití běžnými hutnickými pochody (např. gumou, PVC, dehty, oleji, barvami, chemikáliemi); kovový odpad ocelový a litinový nesmí být mechanicky znečištěn přimísenými neželeznými kovy, kromě výjimek uvedených v příslušné státní normě.

ČÁST TŘETÍ

Průmyslový kovový odpad

§ 3

Organizace, u nichž vzniká kovový odpad, odevzdávají jej místně příslušnému národnímu podniku Kovošrot. Výjimečně smí podnik spotřebovat nebo si dát jinde zpracovat kovový odpad, který u něj vznikne, je-li tak určeno rozpisem státního plánu. Tento podnik je oprávněn ke spotřebě kovového odpadu pouze v množství, jakosti, k účelům a za podmínek uvedených v rozpise státního plánu.

§ 4

Organizace dodávající průmyslový kovový odpad jsou povinny jej řídit podle předpisů československých státních norem (ČSN)1) a shromažďovat jej na místech přístupných dopravním a mechanizačním prostředkům nebo vhodných pro nakládání do železničních vozů.

§ 5

(1) Organizace, u nichž vzniká průmyslový kovový odpad, učiní opatření, jimiž se zabrání pomíchávání jednotlivých druhů a jakostí kovového odpadu jak na místě vzniku, tak i při jeho dopravě a uskladňování. Pomíchávání a jiné znehodnocování kovového odpadu považují ve vztahu ke svým zaměstnancům za porušení technologické kázně.

(2) Organizace, které mají zařízení na úpravu kovového odpadu jsou povinny dodávat kovový odpad upravený . Případnou volnou kapacitu těchto zařízení jsou povinny nabízet místně příslušnému národnímu podniku Kovošrot a podle jeho dispozic provádět za úplatu úpravu dodávaného kovového odpadu.

(3) Organizace jsou povinny při dodržování předpisů o vyřazování základních prostředků provádět bez hospodářsky neodůvodněných odkladů likvidaci nepotřebných a neupotřebitelných strojů, konstrukcí, zařízení, součástí, polotovarů a jiných kovových předmětů a odevzdávat je v demontovaném stavu. Ustanovení o odevzdání v demontovaném stavu se nevztahuje na kolejová železniční vozidla.

(4) Dodávky speciálního kovového odpadu se uskutečňují v předem stanovených případech za podmínek dohodnutých mezi dodavatelskými organizacemi a národními podniky Kovošrot.

§ 6

Organizace dodávající průmyslový kovový odpad jsou povinny:

a) neprodleně oznamovat místně příslušnému národnímu podniku Kovošrot druh a množství kovového odpadu připraveného k dodání, dosahuje-li množství odpadu oceli a litiny 3 000 kg nebo odpadů neželezných kovů množství 100 kg při odvozu autem, nebo množství nutné k naložení železničního vagónu, jde-li o dodávku podle odstavce c);

b) poskytnout národním podnikům Kovošrot při odvozu kovového odpadu vlastní mechanizační prostředky , zejména nakládací, za náhradu s tím spojených nákladů a umožnit jim po předchozí dohodě odvoz kovového odpadu i mimo normální pracovní dobu;

c) mají-li vlastní vlečku, umožnit národním podnikům Kovošrot použití vlečky k odesílání kovového odpadu. Vyskytuje-li se u nich kovový odpad v množství nejméně 250 t ročně, jsou povinny na žádost místně příslušného národního podniku Kovošrot nakládat a odesílat kovový odpad podle jeho dispozic.

ČÁST ČTVRTÁ

Neprůmyslový kovový odpad

§ 7

(1) Sběr neprůmyslového kovového odpadu obstarávají od 1. ledna 1961 podle potřeb národního hospodářství podniky Sběrné suroviny. Za tím účelem zřizují tyto podniky v obcích sběrny nebo skládky neprůmyslového kovového odpadu, pořádají sběrové akce, starají se o propagaci sběru neprůmyslového kovového odpadu a dbají, aby tento odpad nepřicházel nazmar na smetištích apod. Tyto podniky pečují o to, aby kovový odpad byl tříděn podle dispozic národních podniků Kovošrot.

(2) Podniky Sběrné suroviny jsou povinny dodávat kovový odpad výhradně národním podnikům Kovošrot.

(3) V zájmu jednotného postupu při sběru kovového odpadu uzavírají národní podniky Kovošrot s podniky Sběrné suroviny dohody, v nichž obě strany sjednávají zásady nejhospodárnější součinnosti při sběru neprůmyslového kovového odpadu a další opatření, zejména proti neoprávněnému převádění průmyslového kovového odpadu do odpadů neprůmyslového, o hlášení kovového odpadu připraveného k dodání, jeho včasném a pravidelném odvozu a o evidenci příjmů neprůmyslového kovového odpadu.

(4) Organizace a občané jsou povinni dodávat neprůmyslový kovový odpad výkupním organizacím.

ČÁST PÁTÁ

Povinnosti národních podniků Kovošrot

§ 8

(1) Národní podniky Kovošrot jsou povinny:

a) vykupovat veškerý kovový odpad;

b) zajišťovat pravidelný odvoz kovového odpadu ve sjednaných lhůtách, nejpozději však d o 30 dnů od dojití oznámení podle § 6 odst. a); delší lhůtu lze sjednat zejména tehdy, umožní-li to lépe využít mechanizačních prostředků;

c) kovový odpad třídit, upravovat a dodávat podle československých státních norem;

d) spolupracovat s podniky Sběrné suroviny, s národními výbory a s organizacemi Národní fronty při mobilizaci zdrojů kovového odpadu, při organizování sběrových a jiných akcí a při rozvíjení socialistického soutěžení, zaměřeného na zvýšení úrovně hospodaření kovovým odpadem;

e) dbát o co nejúčelnější využívání kovového odpadu, mimo jiné také o vytřiďování odpadu použitelného jako náhrada za nové hutní výrobky (užitkový materiál). K prodeji takového materiálu jsou oprávněny výlučně národní podniky Kovošrot;

f) vykupovat neprůmyslový kovový odpad, pokud jej občané a organizace do jejich provozů dodají;

g) vykonávat poradenskou činnost ve všech věcech kovového odpadu podle ustanovení § 9.

(2) Národní podniky Kovošrot vykonávají dohled na správné hospodaření s kovovým odpadem na všech místech, kde se kovový odpad vyskytuje. Dohled zaměřují zejména na dodržování předpisů o hospodaření s kovovým odpadem a na hospodárné nakládání s ním a jsou oprávněny požadovat od vedoucích pracovníků organizací opatření k odstranění zjištěných závad.

§ 9

(1) Poradenská činnost národních podniků Kovošrot ve věcech kovového odpadu spočívá zejména v tom, že poznatků získaných při dohledu na správné hospodaření s kovovým odpadem a při zjišťování nedostatků v zachycování, shromažďování, uskladňování, třídění, úpravě, dopravě, spotřebě a evidenci kovového odpadu využívají tyto podniky k poskytování odborných porad zaměřených na:

a) získávání veškerého kovového odpadu,

b) zlepšování jakosti kovového odpadu, jeho zachycování přímo na místě vzniku podle druhů a jakostí a jeho třídění,

c) budování skládek kovového odpadu a jejich vybavování mechanizačním, popřípadě též úpravárenským a jiným zařízením,

d) instruování pracovníků zabývajících se hospodařením kovovým odpadem a propagací správného hospodaření kovovým odpadem,

e) opatření k odstranění nedostatků v hospodaření kovovým odpadem.

(2) Dohled a poradenskou činnost vykonávají pověření pracovníci, kteří jsou oprávněni při vykonávání své funkce vyžadovat potřebné informace, nahlížet do záznamů týkajících se hospodaření kovovým odpadem, vstupovat do prostor, ve kterých kovový odpad vzniká, kde se skladuje, upravuje a spotřebovává. Toto oprávnění se nevztahuje na úsek speciální výroby a na ozbrojené složky ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.

ČÁST ŠESTÁ

§ 10

(1) Organizace a občané, kteří kovový odpad dodávají, jsou povinni dbát na to, aby odpad byl prost výbušnin a jiných škodlivých látek a aby neobsahoval uzavřené nebo jinak nebezpečné předměty, které by mohly při skladování, nakládání a zpracování ohrozit lidský život nebo způsobit škodu. Pro dodavatele průmyslového kovového odpadu platí dále v tomto směru ještě ustanovení příslušných československých státních norem. 1).

(2) Dodavatel muničního kovového odpadu je povinen současně s jeho odesláním zaslat odběrateli potvrzení o bezpečnosti, vydané pyrotechnikem.


ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 11

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů může povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky .

§ 12

(1) Ve věcech kovového odpadu se zrušují:

vyhláška č. 335/1953 Ú. l., o sběru a výkupu sběrných surovin,

vyhláška č. 257/1954 Ú. l., o sběru a výkupu sběrných surovin,

vyhláška č. 277/1951 Ú. l., o sběru odpadové oceli a zlomkové litiny a odpadu a zůstatků obecných kovů,

vyhláška č. 50/1956 Ú. l., o sběru a odběru odpadu legovaných ocelí a

vyhláška č. 4/1959 Ú. l., jíž se mění vyhláška č. 50/1956 Ú. l., o sběru a odběru odpadu legovaných ocelí.

(2) Touto vyhláškou zůstává nedotčeno nařízení č. 56/1959 Sb., o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých provozu.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

inž. Černý v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 42 0030 a ČSN 42 1331.

Přesunout nahoru