Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě

Částka 41/1960
Platnost od 11.07.1960
Účinnost od 01.07.1960
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

105.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 29. června 1960

o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Zřizuje se podnik Rapid, československá reklamní agentura (dále jen "podnik").

§ 2

Sídlem podniku je Praha.

§ 3

(1) Hlavním předmětem podnikání podniku je

a) výlučné provádění agenturní propagační činnosti všeho druhu související se zahraničním obchodem, včetně vývozu a dovozu služeb a tiskovin určených k propagaci, zřizování potřebných zařízení v zahraničí pro účely propagace československých výrobků a zajišťování vydavatelské činnosti;

b) pořádání výstav (a účastí na výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod, s výjimkou Mezinárodního veletrhu v Brně;

c) dovoz a vývoz propagačních prostředků jiných než uvedených v písm. a).

(2) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodářskou organizací, hospodařící podle chozrasčotu; odpovídá za své závazky svým jměním.

(2) Stát neručí za jednání a závazky podniku.

(3) Z majetku podniku nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem nebo za podniky a jinými organizacemi.

(4) Jako vlastník nemovitého majetku se v pozemkové knize zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik spravuje a řídí ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu.

(2) Ústřední ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků ústředního ředitele. Náměstek zastupuje ústředního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Ústřední ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.

§ 6

Základní jmění podniku činí 20 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Ministr zahraničního obchodu vydá podrobnější předpisy o úkolech podniku, jeho organizaci a činnosti, o odpovědnosti jeho pracovníků a o dozoru ministerstva na činnost podniku. Předpisy o financování, o platebním styku a o peněžní kontrole podniku vydá ministr financí v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.

§ 8

Dnem počátku účinnosti této vyhlášky přecházejí na podnik práva a závazky Československé obchodní komory, které vznikly v souvislosti s prováděním činnosti, která je předmětem podnikání podniku, zejména též práva a závazky ze smluv zastupitelských, smluv o spolupráci se zahraničními agenturami apod.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Ministr:

Krajčír v . r.

Přesunout nahoru