Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1960 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí

Částka 5/1960
Platnost od 23.02.1960
Účinnost od 23.02.1960
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10.

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 8. února 1960

o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí

Ústřední rada odborů stanoví podle článku 17 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí a § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí:


Článek 1

Základním organizacím ROH poskytuje vedení závodu příspěvek k úhradě nákladů jejich činnosti. Příspěvek je splatný čtvrtletně předem a počínaje 1. lednem 1960 činí

1. v závodech s méně než 250 zaměstnanci 1/2 % z úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí,

2. v závodech s větším počtem zaměstnanců, ale nepřesahujícím 500 zaměstnanců 1/3 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/2 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 250 zaměstnanců tohoto závodu,

3. v závodech s více než 500 zaměstnanci 1/4 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/3 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 500 zaměstnanců tohoto závodu.

Článek 2

Pro stanovení procentní sazby pro výplatu příspěvku je rozhodný evidenční počet zaměstnanců v závodě včetně učňů v poslední den před začátkem kalendářního čtvrtletí, na které má být příspěvek vyplacen.

Článek 3

1. Příspěvek závodu se vypočítává z úhrnu hrubých mezd a platů.

2. Úhrnem hrubých mezd a platů se rozumějí mzdy a platy včetně prémií a mimořádných odměn skutečně vyplacené ze mzdového a prémiového fondu a mzdová hodnota produktivní práce učňů (100 % mzdy, která by náležela učňům za vykonanou práci) v období odborného rozvoje v uplynulém kalendářním čtvrtletí. V závodech, v nichž jsou činni uvolnění funkcionáři, jako u národních výborů, společenských organizací apod. se do úhrnu hrubých mezd a platů započítávají také odměny vyplacené těmto funkcionářům podle zvláštních předpisů.

3. Příspěvek je splatný do 15 dnů po začátku příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 4

1. Nově ustavené základní organizaci ROH poskytne vedení závodu do 15 dnů po jejím ustavení přiměřenou zálohu na poměrnou část příspěvku podle článku 1, jejíž přeplatek nebo nedoplatek se zúčtuje po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek na další čtvrtletí se stanoví z úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených v uplynulém čtvrtletí, přepočteného na celé kalendářní čtvrtletí.

2. Zanikne-li závod během kalendářního čtvrtletí, náleží základní organizaci ROH na toto čtvrtletí poměrná část příspěvku.

3. V závodech s kampaňovým nebo sezónním provozem poskytne vedení závodu na žádost závodního výboru vedle běžného příspěvku na příslušné kalendářní čtvrtletí ještě přiměřenou zálohu, odpovídající předpokládanému počtu kampaňových nebo sezónních pracovníků a předpokládanému úhrnu hrubých mezd a platů, přičemž se záloha vyplatí do 15 dnů po zahájení kampaně nebo sezóny a zúčtuje se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, při poskytování příspěvku na další čtvrtletí.

Článek 5

Závodem pro účely předchozích ustanovení této vyhlášky se rozumějí pracoviště, pro která je ustavena základní organizace ROH.

Článek 6

1. Místní organizaci ROH poskytne příspěvek na úhradu nákladů její činnosti vedení těch závodů, jejichž zaměstnanci včetně učňů jsou členy místní organizace ROH.

2. Výše příspěvku každého závodu se stanoví podle počtu jeho zaměstnanců ve smyslu článku 1 této vyhlášky a vypočítává se z úhrnu hrubých mezd a platů ve smyslu článku 3 této vyhlášky, vyplacených v předchozím kalendářním čtvrtletí zaměstnancům závodu včetně učňů .


Článek 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení a vztahuje se i na příspěvek za první čtvrtletí 1960.

Pro podniky s hmotnou zainteresovaností založenou na hrubém důchodu nebo na zisku neplatí vyhláška č. 10/1960 Sb., o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace ROH.

Pro organizace, v nichž bude zaveden pobídkový fond, neplatí vyhláška č. 10/1960 Sb., o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace ROH.

Pro podniky financované podle části druhé vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, neplatí vyhláška č. 10/1960 Sb., o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace ROH.


Předseda:

Zupka v. r.

Přesunout nahoru