Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1960 Sb.Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny

Částka 1/1960
Platnost od 12.01.1960
Účinnost od 01.01.1960
Zrušeno k 01.01.1967 (99/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodního hospodářství

ze dne 23. prosince 1959,

kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny

Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


§ 1

(1) Při dodávce elektřiny ve velkém ze sítí ministerstva energetiky a vodního hospodářství pro hospodářské organizace s výjimkou hospodářských organizací, uvedených v § 2 odst. 1, měří se kromě činné (wattové) elektřiny zpravidla též jalová elektřina, která se neúčtuje ani nepřipisuje k dobru, dodává-li se elektřina od 1. ledna 1960 při neutrální hodnotě účiníku (cos j) 0,9, tj. činí-li počet jalových kilovoltampérhodin (kVArh) 48 % činných (wattových) kilowatthodin (kWh).

(2) Při zhoršení účiníku, tj. překročí-li od 1. ledna 1960 počet kVArh 48 % činných kWh, účtuje se z částky vyfakturované za elektřinu (tj. za dodávku kWh za denní sazbu, jakož i za základní plat za příkon, nikoliv však za ostatní položky, např. za dodávku kWh za noční sazbu, za zvýšený stálý plat, za nájemné z měřicí soupravy) v příslušném fakturačním období úplata (penále) formou přirážky, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Při zlepšení účiníku, tj. nedosáhne-li počet kVArh od 1. ledna 1960 48 % činných kWh, poskytuje se na částku vyfakturovanou za elektřinu sleva, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2

(1) Při dodávce elektřiny ve velkém ze sítí ministerstva energetiky a vodního hospodářství pro hospodářské organizace ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, chemického průmyslu, stavebnictví a Ústředního svazu výrobních družstev měří se kromě činné (wattové) elektřiny zpravidla též jalová elektřina, která se neúčtuje ani nepřipisuje k dobru, dodává-li se elektřina od 1. ledna 1960 při neutrální hodnotě účiníku (cos j) 0,88, tj. činí-li počet jalových kilovoltampérhodin (kVArh) 54 % činných (wattových) kilowatthodin (kWh).

(2) Při zhoršení účiníku, tj. překročí-li od 1. ledna 1960 počet kVArh 54 % činných kWh, účtuje se z částky vyfakturované za elektřinu (tj. za dodávku kWh za denní sazbu, jakož i za základní plat za příkon, nikoliv však za ostatní položky, např. za dodávku kWh za noční sazbu, za zvýšený stálý plat, za nájemné z měřicí soupravy) v příslušném fakturačním období úplata (penále) formou přirážky, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Při zlepšení účiníku, tj. nedosáhne-li počet kVArh od 1. ledna 1960 54 % činných kWh, poskytuje se na částku vyfakturovanou za elektřinu sleva, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 3

(1) Přirážka nebo sleva za účiník podle § 1 odst. 2 a 3 a § 2 odst. 2 a 3 se účtuje nebo připisuje k dobru pouze tehdy, měří-li se dodávka jalové elektřiny trvale elektroměrem, a to u dvojsazbového jalového elektroměru nebo u jednosazbového jalového elektroměru s vypínáním (např. s vypínáním napěťové cívky v nočních hodinách) pouze v době denní od 6 do 22 hodin, nikoliv však v době noční od 22 do 6 hodin, kdežto u jednosazbového jalového elektroměru bez vypínání napěťové cívky po celých 24 hodin denně.

(2) Výpočet hodnoty účiníku se provádí pomocí jalových elektroměrů s brzdami proti zpětnému chodu, jejichž údaje se zjišťují současně s údaji elektroměrů činných (wattových).

(3) Počet kVArh, odebraných odběratelem na primární straně transformátorů v příslušném fakturačním období, se dělí počtem činných kWh, odebraných v témže období. Tento podíl, který udává hodnotou tg j, se vypočte na tři desetinná místa. Podle přílohy č. 1 nebo č. 2 této vyhlášky se zjistí k hodnotě tg j příslušná hodnota účiníku (cos j) a stanoví přirážka nebo sleva za zhoršený nebo zlepšený účiník oproti stanovené jeho neutrální hodnotě. U dvojsazbových elektroměrů nebo u jednosazbového elektroměru s vypínáním se použije pro výpočet účiníku hodnot naměřených u činného i jalového elektroměru pouze v době denní od 6 do 22 hodin.

§ 4

(1) Kompenzační zařízení u odběratele (statické kondenzátory, synchronní kompenzátory aj.) lze instalovat pouze se souhlasem a podle pokynů energetických rozvodných podniků podřízených ministerstvu energetiky a vodního hospodářství (dále jen "dodavatel"). Nedá-li dodavatel souhlas k instalaci kompenzačního zařízení u odběratele, jehož účiník nedosahuje stanovené neutrální hodnoty, neúčtuje se odběrateli přirážka za odběr jalové elektřiny.

(2) Dodavatel je oprávněn se souhlasem ministerstva energetiky a vodního hospodářství určit jednotlivým odběratelům, kteří jsou připojeni přímo z přípojnic elektrárny nebo všeobecně pro elektrickou trakci ČSD, sníženou neutrální hodnotu účiníku, jsou-li využity možnosti ke zlepšení účiníku za účelem úsporného hospodaření elektřinou, jestliže namontování zvláštních kompenzačních zařízení se nepovoluje z důvodu nadbytku jalového výkonu a jestliže náklady na kompenzaci by byly neúměrně vysoké vzhledem k zařízení. Pro tuto sníženou hodnotu nebo pro vyšší hodnotu účiníku, než byla stanovena dodavatelem, se neúčtuje odběratelům přirážka ani nepřipisuje k dobru sleva k sazbě za elektřinu. Nedosáhne-li skutečný účiník u odběratele této zvlášť stanovené hodnoty, účtuje se odběratelům přirážka podle přílohy č. 1 nebo č. 2 této vyhlášky.

§ 5

(1) Pokud není zpětná (kapacitní) dodávka jalové elektřiny do sítí dodavatele samostatně měřena, nepřihlíží se k ní zásadně ani pro výpočet účiníku ani pro výpočet přirážky nebo slevy. Je-li tato zpětná dodávka jalové elektřiny do sítí dodavatele měřena samostatným elektroměrem s brzdou proti zpětnému chodu, fakturuje ji rozvodný energetický podnik odběrateli za cenu 0,02 Kčs/kVArh po celých 24 hodin denně.

(2) Pravidelnou zpětnou dodávku jalové elektřiny do sítí dodavatele lze uskutečnit pouze se souhlasem dodavatele.

(3) V těch případech, kde dochází častěji ke zpětné dodávce jalové elektřiny do sítí dodavatele, musí být namontovány dva jalové elektroměry s brzdami proti zpětnému chodu pro oddělené měření jalové elektřiny, odebrané ze sítí a dodané do sítí dodavatele.

§ 6

Přirážka za zhoršený nebo sleva za zlepšený účiník oproti stanovené jeho neutrální hodnotě se fakturuje v jedné faktuře s elektřinou, při čemž jalová elektřina bude vykázána v samostatné, výrazně označené položce "Zvýšená (snížená) progresívní sazba za odběr jalové elektřiny nad (pod) stanovenou normu".

§ 7

U dodávek elektřiny ve velkém pro rozpočtové organizace a u zahraničních dodávek elektřiny se přirážka za zhoršený nebo sleva za zlepšený účiník oproti stanovené jeho neutrální hodnotě neúčtuje ani nepřipisuje k dobru. Rozpočtové odběratelské organizace, jakož i hospodářské organizace, u nichž se dodávka jalové elektřiny neměří trvale elektroměrem, jsou povinny činit opatření pro kompenzaci účiníku jejich odběru až do stanovené neutrální hodnoty, v každém případě však alespoň zajistit kompenzaci jalového výkonu transformátoru.

§ 8

(1) Přirážka nebo sleva za jalovou elektřinu podle § 1 a přílohy č. 1 této vyhlášky se poprvé účtuje nebo připisuje k dobru od stavů zjištěných na činném a jalovém elektroměru při odečtu provedeném začátkem fakturačního období

a) pro měsíc leden 1961 pro hospodářské organizace ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví a Ústředního svazu výrobních družstev,

b) pro měsíc červenec 1960 pro hospodářské organizace ministerstva chemického průmyslu,

c) pro měsíc leden 1960 pro hospodářské organizace ostatních ústředních úřadů a orgánů.

(2) Přirážka nebo sleva za jalovou elektřinu podle § 2 a přílohy č. 2 této vyhlášky se pro hospodářské organizace ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, chemického průmyslu, stavebnictví a Ústředního svazu výrobních družstev poprvé účtuje nebo připisuje k dobru od stavů zjištěných na činném a jalovém elektroměru při odečtu provedeném začátkem fakturačního období pro měsíc leden 1960.


§ 9

Vyhláška ministerstva energetiky č. 185/1957 Ú. l., kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny, se zrušuje.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960.


První náměstek ministra:

inž. Baier v. r.


Příloha č. 1

Tabulka přirážek a slev za účiník (cos φ) v % platby za elektřinu při neutrální hodnotě účiníku 0,9

Účiník
cos φ
rozsah
obr.001
přirážka
v %
sleva
v %
Účiník
cos φ
rozsah
obr.001
přirážka
v %
1,00 0,000-0,100 0 0,70 1,008-1,034 29
0,99 0,101-0,175 - 3 0,69 1,035-1,063 32
0,98 0,176-0,228 - 6 0,68 1,064-1,092 35
0,97 0,229-0,271 - 6 0,67 1,093-1,123 38
0,96 0,272-0,310 - 6 0,66 1,124-1,153 41
0,95 0,311-0,346 - 5 0,65 1,154-1,185 44
0,94 0,347-0,379 - 4 0,64 1,186-1,216 47
0,93 0,380-0,410 - 3 0,63 1,217-1,249 50
0,92 0,411-0,440 - 2 0,62 1,250-1,281 53
0,91 0,441-0,470 - 1 0,61 1,282-1,316 56
0,90 0,471-0,498 0 0 0,60 1,317-1,350 59
0,89 0,499-0,526 + 1 0,59 1,351-1,386 62
0,88 0,527-0,553 + 2 0,58 1,387-1,423 65
0,87 0,554-0,580 + 3 0,57 1,424-1,460 68
0,86 0,581-0,606 + 4 0,56 1,461-1,494 71
0,85 0,607-0,632 + 5 0,55 1,495-1,532 74
0,84 0,633-0,659 + 6 0,54 1,533-1,579 77
0,83 0,660-0,685 + 7 0,53 1,580-1,620 80
0,82 0,686-0,710 + 8 0,52 1,621-1,663 83
0,81 0,711-0,737 + 9 0,51 1,664-1,709 86
0,80 0,738-0,763 + 10 0,50 1,710-1,755 89
0,79 0,764-0,789 + 11 0,49 1,756-1,803 92
0,78 0,790-0,815 + 12 0,48 1,804-1,852 95
0,77 0,816-0,841 + 13 0,47 1,853-1,904 98
0,76 0,842-0,868 + 14 0,46 1,905-1,957 101
0,75 0,869-0,895 + 16 0,45 1,958-2,012 104
0,74 0,896-0,922 + 18 0,44 2,013-2,069 107
0,73 0,923-0,949 + 20 0,43 2,070-2,129 110
0,72 0,950-0,977 + 23 0,42 2,130-2,192 113
0,71 0,978-1,007 + 26 0,41 2,193-2,257 116
0,40
a nižší
2,258-inf.

Příloha č. 2

Tabulka přirážek a slev za účiník (cos φ) v % platby za elektřinu při neutrální hodnotě účiníku 0,88

Účiník
cos φ
rozsah
obr. 001
přirážka
v %
sleva
v %
Účiník
cos φ
rozsah
obr. 001
přirážka
v %
1,00 0,000-0,100 0 0,70 1,008-1,034 23
0,99 0,101-0,175 - 4 0,69 1,035-1,063 26
0,98 0,176-0,228 - 8 0,68 1,064-1,092 29
0,97 0,229-0,271 - 8 0,67 1,093-1,123 32
0,96 0,272-0,310 - 8 0,66 1,124-1,153 35
0,95 0,311-0,346 - 7 0,65 1,154-1,185 38
0,94 0,347-0,379 - 6 0,64 1,186-1,216 41
0,93 0,380-0,410 - 5 0,63 1,217-1,249 44
0,92 0,411-0,440 - 4 0,62 1,250-1,281 47
0,91 0,441-0,470 - 3 0,61 1,282-1,316 50
0,90 0,471-0,498 - 2 0,60 1,317-1,350 53
0,89 0,499-0,526 - 1 0,59 1,351-1,386 56
0,88 0,527-0,553 0 0 0,58 1,387-1,423 59
0,87 0,554-0,580 + 1 0,57 1,424-1,460 62
0,86 0,581-0,606 + 2 0,56 1,461-1,494 65
0,85 0,607-0,632 + 3 0,55 1,495-1,532 68
0,84 0,633-0,659 + 4 0,54 1,533-1,579 71
0,83 0,660-0,685 + 5 0,53 1,580-1,620 74
0,82 0,686-0,710 + 6 0,52 1,621-1,663 77
0,81 0,711-0,737 + 7 0,51 1,664-1,709 80
0,80 0,738-0,763 + 8 0,50 1,710-1,755 83
0,79 0,764-0,789 + 9 0,49 1,756-1,803 86
0,78 0,790-0,815 + 10 0,48 1,804-1,852 89
0,77 0,816-0,841 + 11 0,47 1,853-1,904 92
0,76 0,842-0,868 + 12 0,46 1,905-1,957 95
0,75 0,869-0,895 + 13 0,45 1,958-2,012 98
0,74 0,896-0,922 + 14 0,44 2,013-2,069 101
0,73 0,923-0,949 + 16 0,43 2,070-2,129 104
0,72 0,950-0,977 + 18 0,42 2,130-2,192 107
0,71 0,978-1,007 + 20 0,41 2,193-2,257 110
0,40
a nižší
2,258-inf. 113
Přesunout nahoru