Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 77/1959 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě

Částka 37/1959
Platnost od 30.12.1959
Účinnost od 01.01.1960
Zrušeno k 01.01.1962 (4/1962 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

Zákon

ze dne 18. prosince 1959

o Sbírce zákonů a o Úředním listě

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST I

Sbírka zákonů Republiky československé

§ 1

K vyhlašování obecných právních předpisů slouží Sbírka zákonů Republiky československé (dále jen "Sbírka"). Její zkratka je "Sb.".

§ 2

Ve Sbírce se vyhlašují:

a) zákony;

b) zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění, usnesení Národního shromáždění, jimiž se tato opatření schvalují nebo se jim schválení odpírá, a oznámení o tom, že tato opatření pozbyla další platnosti;

c) vládní nařízení a vyhlášky a dále usnesení vlády, která vláda určí k vyhlášení;

d) nařízení a vyhlášky ministrů a vyhlášky ústředních úřadů a orgánů;

e) vyhlášky krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce nutné nebo účelné;

f) vyhlášky o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce nutné nebo účelné; spolu s vyhláškou lze za téže podmínky vyhlásit i znění mezinárodní smlouvy nebo dohody;

g) jiná obecná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády nebo jejích členů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.

§ 3

Ve Sbírce se dále vyhlašují:

a) zákony Slovenské národní rady a obecné právní předpisy, které k jejich provedení vydá sbor pověřenců a jeho členové, pověřenectva a jiné ústřední slovenské úřady a orgány, stanoví-li tento způsob vyhlášení zákon Slovenské národní rady;

b) usnesení sboru pověřenců, která sbor pověřenců určí k vyhlášení;

c) vyhlášky, které k provedení zákonů vydávají pověřenci a ústřední slovenské úřady a orgány;

d) jiná obecná opatření Slovenské národní rady, jejího předsednictva, sboru pověřenců a jeho členů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.

§ 4

(1) Vydání obecných právních předpisů ministerstev, pověřenectev a jiných ústředních nebo slovenských ústředních úřadů a orgánů, jejichž znění není účelné ve Sbírce vyhlásit, zejména pro omezený okruh organizací nebo osob, na které se vztahují, je třeba ve Sbírce oznámit.

(2) Předpisy uvedené v odstavci 1 musí být každému přístupny u orgánu, který je vydal, a u dalších orgánů stanovených v oznámení.

§ 5

(1) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den vyhlášení předpisů, které jsou v částce uveřejněny.

(2) Jednotlivé předpisy a opatření vyhlašované ve Sbírce (§§ 2, 3 a 10) se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

§ 6

Pokud v předpisech vyhlášených ve Sbírce není stanoveno jinak, nabývají účinnosti od 15. dne po vyhlášení.

ČÁST II

Úřední list Republiky československé

§ 7

(1) Rozhodnutí, opatření a sdělení presidenta republiky, Národního shromáždění a jeho předsednictva, Slovenské národní rady a jejího předsednictva, dále vlády, sboru pověřenců, ministrů a pověřenců, ústředních a jiných úřadů a orgánů, která je třeba uvést v obecnou známost, se vyhlašují v Úředním listě Republiky československé (dále jen "Úřední list"). Jeho zkratka je "Ú. l.".

(2) Rozhodnutí, opatření a sdělení menší závažnosti nebo místně úzce vymezeného významu se v Úředním listě nevyhlašují.

(3) V Úředním listě se uveřejňují vyhlášky o státních normách.

§ 8

Úřední list se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána.

ČÁST III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

Sbírka i Úřední list vycházejí ve vydání českém a ve vydání slovenském; obě vydání vycházejí současně.

§ 10

Tiskové chyby ve Sbírce a v Úředním listě se opravují úředním sdělením.

§ 11

(1) Redakce českého vydání Sbírky a Úředního listu náleží ministerstvu spravedlnosti, redakce slovenského vydání pověřenectvu spravedlnosti.

(2) Ministerstvo spravedlnosti v podrobnostech upraví vydávání Sbírky a Úředního listu, zejména stanoví způsob jejich vnitřní úpravy a přehledného uspořádání obsahu.

§ 12

Výkonné orgány všech místních národních výborů zajistí, aby v úřadovně místního národního výboru byl v úředních hodinách každému přístupný výtisk Sbírky a Úředního listu.

§ 13

Kde se v dosavadních předpisech mluví o Úředním listě (Úředním věstníku), rozumí se tím podle povahy věci buď Sbírka nebo Úřední list podle tohoto zákona.


§ 14

Zrušují se

a) zákon č. 214/1948 Sb., o sbírkách zákonů,

b) zákon č. 260/1949 Sb., o úředních listech.


§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960; provede jej ministr spravedlnosti.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru