Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 65/1959 Sb.Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby

Částka 30/1959
Platnost od 30.10.1959
Účinnost od 30.10.1959
Zrušeno k 01.01.1973 (86/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

Vládní nařízení

ze dne 30. září 1959

o nové organizaci plemenářské služby

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:


§ 1

V zájmu zvýšení ekonomické účinnosti řízení plemenářské práce a zlepšení jejího provádění a v zájmu rozvoje živočišné výroby se nově upravuje organizace plemenářské služby pro chov hospodářských zvířat.

§ 2

(1) Zřizují se Státní plemenářská správa v Praze a Státní plemenářská správa v Bratislavě.

(2) Státní plemenářská správa v Praze je rozpočtovou organizací podřízenou ministerstvu zemědělství, Státní plemenářská správa v Bratislavě je rozpočtovou organizací podřízenou pověřenectvu zemědělství.

(3) V čele Státní plemenářské správy v Praze je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství; v čele Státní plemenářské správy v Bratislavě je ředitel, kterého jmenuje a odvolává pověřenec zemědělství.

§ 3

Státním plemenářským správám jsou přímo podřízeny:

a) krajské správy státních plemenářských stanic (dále jen "krajské správy"),

b) státní ústavy pro chov koní (dále jen "ústavy pro chov koní"),

c) státní závodiště,

d) sázkové dostihové kanceláře.

§ 4

(1) Krajské správy jsou rozpočtové organizace s působností pro jeden nebo více krajů; zřizuje je ministerstvo zemědělství.

(2) Organizačními složkami krajské správy jsou pro jeden nebo více okresů státní plemenářské stanice (dále jen "plemenářské stanice"). V každém okrese má plemenářská stanice pobočku. Plemenářské stanice a jejich pobočky zřizuje krajská správa se souhlasem státní plemenářské správy.

(3) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.

(4) Vedoucí plemenářských stanic a vedoucí poboček plemenářských stanic jmenuje a odvolává ředitel příslušné krajské správy .

§ 5

(1) Ústavy pro chov koní jsou rozpočtové organizace; zřizuje je ministerstvo zemědělství. V čele ústavu pro chov koní je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.

(2) Státní závodiště jsou rozpočtové organizace; jejich hlavním úkolem je pořádání výkonnostních zkoušek koní (dostihů). Státní závodiště zřizuje ministerstvo zemědělství. V čele státního závodiště je ředitel , kterého jmenuje a odvolává ředitel státní plemenářské správy.

(3) Sázkové dostihové kanceláře jsou rozpočtové organizace; jejich úkolem je přijímání sázek na výkonnostní zkoušky koní (dostihy). Sázkové dostihové kanceláře zřizuje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí. V čele sázkové dostihové kanceláře je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel státní plemenářské správy.

§ 6

(1) Státní plemenářské správy plní zejména tyto úkoly:

1. zajišťují plnění státního plemenářského plánu a provádění plemenářských opatření;

2. řídí kontrolu zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a dohlížejí na její provádění;

3. organizují bonitaci plemenných zvířat;

4. řídí inseminaci a dohlížejí na její provádění;

5. zajišťují a organizují rozvoj plemenářských a chovatelských hospodářství;

6. mají v evidenci plemenná zvířata zapsaná do státních plemenných knih a dbají na všech stupních plemenářské služby o řádné vedení plemenářské a inseminační evidence;

7. plánují, řídí a kontrolují činnost krajských správ, ústavů pro chov koní, státních závodišť a sázkových dostihových kanceláří;

8. stanoví připouštěcí obvody ústavů pro chov koní podle plemen a plemenných skupin koní;

9. řídí provádění výkonnostních zkoušek koní;

10. sestavují plán trhů na plemenná zvířata, dohlížejí na jejich provádění a organizují, popřípadě pořádají výstavy plemenných zvířat;

11. napomáhají ústřední (oblastní) výběrové komisi (§ 1 vl. nař. č. 7/1951 Sb., o organizaci a působnosti výběrových komisí) při plnění jejích úkolů;

12. sestavují návrh plánu dovozu a vývozu plemenných a chovných hospodářských zvířat;

13. starají se o rozšiřování a praktické využívání pokrokových vědeckých poznatků v oboru plemenářství a pečují o soustavné zvyšování úrovně poradenské činnosti v plemenářství;

14. zajišťují na všech stupních plemenářské služby systematické provádění účinných ekonomických i technických prověrek a kontrol;

15. n a všech stupních plemenářské služby dbají o prohlubování spolupráce s výkonnými orgány národních výborů při řešení zásadních otázek plemenářské práce.

(2) Státní plemenářská správa v Praze - kromě úkolů uvedených v odstavci 1 - sestavuje návrh státního plemenářského plánu pro celé území státu a předkládá jej ke schválení ministerstvu zemědělství.

§ 7

Krajské správy plní zejména tyto úkoly:

1. podle pokynů nadřízených složek zajišťují aktivní účast chovatelských rad na řízení a provádění plemenářských opatření;

2. plánují, řídí a kontrolují činnost plemenářských stanic;

3. zajišťují provádění inseminace a opatřují pro ni plemeníky;

4. zřizují odchovny plemeníků pro inseminaci;

5. organizují provádění kontroly zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat, dozírají na její provádění a zpracovávají výsledky této kontroly;

6. vybírají a zapisují plemenná zvířata do plemenných knih a vydávají potvrzení o původu;

7. schvalují připařovací plány;

8. uznávají zemědělské závody socialistického sektoru za plemenářská a chovatelská hospodářství a pečují o rozvoj těchto hospodářství;

9. pořádají trhy na plemenná zvířata, rozhodují o připuštění těchto zvířat k trhu a ve spolupráci s odbory zemědělství rad krajských národních výborů pořádají krajské výstavy a přehlídky hospodářských zvířat;

10. schvalují na návrh plemenářské stanice obvody plemenářských zootechniků a inseminačních techniků;

11. zřizují laboratoře pro zkoušení mléka pro účely kontroly zvyšování užitkovosti;

12. zřizují se souhlasem státní plemenářské správy jako svá pracoviště revizní stanice užitkovosti drůbeže a stanice pro kontrolu výkrmnosti a jatečné hodnoty prasat .

§ 8

Plemenářské stanice plní zejména tyto úkoly:

1. provádějí kontrolu zvyšování užitkovosti a podávají krajské správě návrhy na zápisy plemenných zvířat do krajských plemenných knih;

2. poskytují zootechnickou pomoc při plnění výrobních úkolů v plemenářských a chovatelských hospodářstvích;

3. provádějí inseminaci a chovají pro ni plemeníky;

4. kontrolují, zda plemenice skotu byly ve stanovené době hlášeny k inseminaci a vyšetřují zabřeznutí plemenic skotu;

5. organizují odchov plemenných zvířat a pomáhají zemědělským závodům socialistického sektoru při vypracování plánu rozvoje plemenných chovů;

6. vypracovávají pro svůj obvod návrhy plemenářských opatření (zejména plán zvelebování chovů hospodářských zvířat a plán inseminace) a návrhy připařovacích plánů;

7. spolupracují s krajskou správou při provádění trhů na plemenná zvířata a přijímají přihlášky chovatelů k těmto trhům;

8. organizují ve spolupráci s odbory zemědělství rad okresních národních výborů okresní výstavy a přehlídky hospodářských zvířat;

9. pečují o řádné provádění plemenářských opatření v jednotlivých chovech;

10. napomáhají okresní výběrové komisi při plnění jejích úkolů;

11. předkládají krajské správě návrhy na potvrzení o původu;

12. zavádějí pokrokové metody v chovu a odchovu plemenných zvířat.

§ 9

Ústavy pro chov koní plní zejména tyto úkoly:

1. sestavují pro svůj obvod návrhy plánů plemenitby koní a předkládají je ke schválení státní plemenářské správě;

2. zajišťují produkci plemenných hřebců pro plemenitbu a produkci klisen k doplňování vlastního základního stáda;

3. odchovávají plemeníky z hřebečků vlastní produkce i z hřebečků koupených;

4. provádějí rozmísťování hřebců na připouštěcí stanice za účelem připouštění klisen ze zemského chovu;

5. vykonávají ve svém obvodu zootechnickou službu v chovu koní;

6. vybírají a zapisují plemenné koně do plemenných knih.

§ 10

Národní výbory a jejich výkonné orgány napomáhají státním plemenářským správám a ostatním organizacím plemenářské služby (§ 3) zejména při řízení a provádění plemenářské práce, uplatňují vliv na jejich činnost, dozírají na plnění úkolů v produkci plemenných zvířat a v plemenitbě a inseminaci hospodářských zvířat, schvalují plány plemenářských opatření plemenářských stanic a kontrolují jejich plnění

§ 11

Ministerstvo zemědělství vydá podrobnější předpisy o organizaci a působnosti státních plemenářských správ a ostatních organizací plemenářské služby (§ 3) a upraví též spolupráci a vzájemné vztahy mezi těmito organizacemi a výkonnými orgány národních výborů.


§ 12

Zrušují se

1. vládní nařízení č. 38/1955 Sb., o organizaci plemenářské služby,

2. ustanovení § 5 vládního nařízení č. 34/1958 Sb., o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě,

3. vyhláška č. 147/1956 Ú. l., o plemenitbě koní.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru