Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 64/1959 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti

Částka 29/1959
Platnost od 23.10.1959
Účinnost od 01.12.1959
Zrušeno k 10.03.1964 (53/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 28. září 1959

o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


ČÁST PRVNÍ

Vědecké hodnosti

§ 1

Socialistická společnost plně uznává a oceňuje význam tvůrčí činnosti vědeckých pracovníků při budování socialismu. Proto uděluje vědecké hodnosti pracovníkům, kteří prokázali vědeckou kvalifikaci vědeckovýzkumnou činností ve prospěch socialistické výstavby, aby podnítila snahu o zvýšení vědecké kvalifikace a zaručila vysokou úroveň vědecké práce.

§ 2

(1) Vědecké hodnosti se udělují ve dvou stupních, a to

a) hodnost kandidáta věd,

b) hodnost doktora věd,

s připojením označení příslušného vědního oboru.

(2) Vědecké hodnosti se uvádějí buď v plném znění nebo zkratkami C Sc (candidatus scientiarum) pro hodnost kandidáta věd a Dr Sc (doctor scientiarum) pro hodnost doktora věd.

§ 3

(1) Vědecké hodnosti udělují:

a) Československá akademie věd, Slovenská akademie věd, Československá akademie zemědělských věd (dále jen "akademie věd"),

b) vysoké školy.

(2) Státní komise pro vědecké hodnosti stanoví, která místa udělují v jednotlivých vědních oborech vědecké hodnosti.

(3) Akademie věd a vysoké školy vydávají diplomy o vědeckých hodnostech, které udělily.

§ 4

(1) Vědecké hodnosti se udělují v těchto skupinách věd:

fysikálně matematické vědy,

geologicko-mineralogické vědy,

geografické vědy,

chemické vědy,

biologické vědy,

lékařské vědy,

zemědělsko-lesnické vědy,

veterinární vědy,

technické vědy,

filosofické vědy,

ekonomické vědy,

právní vědy,

historické vědy,

pedagogické vědy,

psychologické vědy,

filologické vědy,

vojenské vědy.

(2) Další skupiny věd, ve kterých se udělují vědecké hodnosti, určí Státní komise pro vědecké hodnosti, která může provést též změny skupin věd uvedených v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ

Podmínky udělování vědeckých hodností

§ 5

(1) Vědeckou hodnost lze udělit politicky a ideologicky vyspělým vědeckým pracovníkům, kteří svou vědeckou tvůrčí činností, založenou na vědeckém světovém názoru, svým dosavadním vývojem i odbornou praxí dávají pevnou záruku svého dalšího vývoje jako socialističtí vědci.

(2) Pracovníkům bez vysokoškolského vzdělání lze udělit vědeckou hodnost výjimečně, jestliže jinak splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a vědeckými pracemi, objevy nebo vynálezy prokázali žádoucí vědeckou tvůrčí úroveň.

§ 6

(1) Uchazeč o vědeckou hodnost kandidáta věd musí kandidátskými zkouškami (zkouškami z kandidátského minima), disertační prací a její veřejnou obhajobou osvědčit hluboké teoretické znalosti.

(2) Uchazeč o vědeckou hodnost doktora věd musí být vyhraněná vědecká osobnost, jejíž celé vědecké dílo je významné pro rozvoj určitého vědního oboru i pro pokrok společnosti a která platnost výsledků svých vědeckých prací prokáže veřejnou obhajobou doktorské disertační práce.

§ 7

(1) Kandidátská disertační práce musí prokázat způsobilost uchazeče k tvůrčí vědecké práci v příslušném oboru a musí přinášet nové poznatky.

(2) Doktorská disertační práce musí obsahovat vyřešení nebo teoretické zevšeobecnění závažného vědeckého problému, musí znamenat podstatný přínos pro vědu, popřípadě i pro praxi příslušného oboru a musí být výsledkem původního objevného bádání.

(3) K obhajobě doktorské disertační práce mohou být připuštěni kandidáti věd, dále členové akademií věd, profesoři a docenti vysokých škol a pracovníci, kteří zastávají funkce vedoucích vědeckých pracovníků ve vědeckých a výzkumných pracovištích a kteří splňují podmínky § 6 odst. 2.

§ 8

Obhajoby doktorských a kandidátských disertačních prací se konají před plénem vědecké rady, popřípadě před komisí fakulty, vysoké školy nebo ústavu; Státní komise pro vědecké hodnosti stanoví zásady, podle kterých se tvoří komise, a určí, ve kterých případech nelze obhajobu provádět před komisí.

§ 9

Řádným členům akademikům Československé akademie věd přísluší vědecká hodnost doktora věd od jejich jmenování nebo zvolení .

§ 10

K vyjádření vysoké pocty za zvláštní zásluhy o pokrok na poli vědy a kultury nebo společenských vztahů a za významné zásluhy o socialistickou výstavbu lze udělit bez obhajoby disertační práce vynikajícím domácím i zahraničním vědeckým nebo veřejným pracovníkům čestnou vědeckou hodnost doktora věd. K udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd cizím státním příslušníkům je třeba souhlasu vlády, k udělení čestné vědecké hodnosti československým občanům je třeba souhlasu Státní komise pro vědecké hodnosti.

§ 11

Výjimky z podmínek pro udělování vědeckých hodností uvedených v §§ 5 až 7 může stanovit Státní komise pro vědecké hodnosti.

§ 12

(1) Akademie věd a vysoké školy (§ 3) mohou nostrifikovat vědecké hodnosti získané v zahraničí, jestliže tyto hodnosti odpovídají svou úrovní vědeckým hodnostem udělovaným v Republice československé.

(2) K nostrifikaci je třeba souhlasu Státní komise pro vědecké hodnosti.

§ 13

(1) Vědecké hodnosti pozbývají osoby , které se zpronevěří věci míru a socialismu.

(2) Nenastane-li ztráta vědecké hodnosti již výrokem soudu, rozhodne o odnětí vědecké hodnosti místo, které vědeckou hodnost udělilo.

ČÁST TŘETÍ

Státní komise pro vědecké hodnosti

§ 14

(1) Orgánem pro řídící a vrcholnou koordinační činnost ve věcech udílení vědeckých hodností je Státní komise pro vědecké hodnosti (dále jen "Státní komise") při ministerstvu školství a kultury.

(2) Předsedou Státní komise je ministr školství a kultury. Jeho náměstky, jimiž jsou zástupce Československé akademie věd a zástupce Slovenské akademie věd, vědeckého sekretáře a ostatní členy Státní komise jmenuje vláda na návrh ministra školství a kultury podaný v dohodě s presidentem Československé akademie věd.

(3) Předseda, jeho náměstkové, vědecký sekretář a další členové ustanovení předsedou tvoří presidium Státní komise.

(4) Členství ve Státní komisi je čestnou funkcí.

(5) Organizační a jednací řád Státní komise schvaluje vláda.

§ 15

(1) Státní komise dbá o jednotné posuzování vědecké kvalifikace uchazečů o vědecké hodnosti v souladu s požadavky, které klade výstavba socialismu na úroveň vědeckých pracovníků, shromažďuje zkušenosti, k nimž se při udělování vědeckých hodností dochází, a na tomto základě postupně zdokonaluje způsob udílení hodností.

(2) Státní komise zejména:

a) v dohodě s Československou akademií věd a po vyjádření Slovenské akademie věd, Československé akademie zemědělských věd a zúčastněných ústředních úřadů vydává podrobné předpisy k provedení tohoto zákonného opatření a kontroluje jejich plnění;

b) v dohodě s Československou akademií věd určuje místa, na kterých lze konat obhajoby kandidátských nebo doktorských disertačních prací, z e kterých skupin věd a vědních oborů; pokud jde o místa, skupiny věd a vědní obory vojenské, činí tak v dohodě s ministerstvem národní obrany.

(3) Státní komise může na základě odvolání, stížnosti nebo námitek a v odůvodněných případech též z vlastního podnětu změnit nebo zrušit rozhodnutí o udělení vědecké hodnosti a popřípadě též nařídit nové projednání.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 16

Akademické tituly a stavovská označení, které byly uděleny přede dnem 1. září 1953, a absolventům lékařských a veterinárních fakult přede dnem 1. ledna 1954, zůstávají nedotčeny .

§ 17

Zrušují se

a) ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách;

b) vládní nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol.

§ 18

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. prosince 1959; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Valo v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru